ws-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nico.heij...@achmea.nl
Subject Nico Heijnen/CB/Achmea is niet aanwezig
Date Thu, 20 Apr 2006 08:02:26 GMT

Ik ben afwezig vanaf  19-04-2006 en ik ben niet eerder terug dan
08-05-2006.

Spoedgeval ? Neem contact op met Ad Claassen.********************* DISCLAIMER *********************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de electronische verzending van het bericht
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
************************************************************


Mime
View raw message