xmlgraphics-fop-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Bogusław Fries <bfr...@dpd.com.pl>
Subject problem with the soft hyphen
Date Mon, 16 Apr 2012 13:53:04 GMT
We have the following stylesheet:

 

<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"

        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" >

  <xsl:template match="/">

    <fo:root>

      <fo:layout-master-set>

        <fo:simple-page-master master-name="simple-page" margin-left="1.0in" margin-right="1.0in"
margin-top="1.0in" margin-bottom="1.0in"

            page-width="8.5in" page-height="11in">

          <fo:region-body />

        </fo:simple-page-master>

      </fo:layout-master-set>

      <fo:page-sequence master-reference="simple-page" format="1" initial-page-number="1">

        <fo:flow flow-name="xsl-region-body">

          <fo:block>&#x00AD;­</fo:block> 

        </fo:flow>

      </fo:page-sequence>

    </fo:root>

  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

 

When I am using FOP ver 1.0, it crash. Of course, I could simply do not use this block in
my stylesheet but, the same crash happens when this character appears in the input data.

 

 Is any workaround for this?

 

Best regards.

________ 
Bogusław Fries
Starszy programista
DPD Polska Sp. z o.o. 
02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 
mobile: 502 777 254

bfries@dpd.com.pl <BLOCKED::mailto:bfries@dpd.com.pl> 
www.dpd.com.pl <BLOCKED::http://www.dpd.com.pl/> 

DPD Polska Sp. z o.o., 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy: 58.604.000 PLN 
_____________________________________________________

 

P Pomyśl o środowisku! Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

 Think about the environment! Do not print this mail unless necessary.

 

 

 


Mime
View raw message