flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ftho...@apache.org
Subject [31/56] [abbrv] FLEX-34343: Remove the fdbworkers directory before to merge to the develop branch
Date Thu, 29 May 2014 16:03:13 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/de3e1682/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_nl.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_nl.txt b/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_nl.txt
deleted file mode 100644
index 5949e02..0000000
--- a/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_nl.txt
+++ /dev/null
@@ -1,886 +0,0 @@
-  
-   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
-   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
-   this work for additional information regarding copyright ownership.
-   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
-   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-   the License. You may obtain a copy of the License at
-  
-     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-  
-   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-   See the License for the specific language governing permissions and
-   limitations under the License.
-
-
-This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
-
-It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
-'help break', the [break] topic below is displayed.
-
-The first and last lines of each topic should be blank.
-They don't get displayed in fdb; they are here only
-to make this file more easily readable.
-
-Help text should be formatted to not wrap
-when displayed on an 80-character-wide console.
-The following line is 80 characters wide.
-
---------------------------------------------------------------------------------
-
-[?]
-
-Niet-gedefinieerde opdracht. Voer alleen "help" in voor een lijst met alle 
-fdb-opdrachten.
-
-[break]
-
-Een onderbrekingspunt instellen op de opgegeven regel of functie.
-Voorbeelden:
- break 87
-  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld op regel 87 van het huidige 
-  bestand.
- break myapp.mxml:56
-  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld op regel 56 van myapp.mxml.
- break #3:29
-  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld op regel 29 van bestand #3.
- break doThis
-  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld bij de functie doThis() in 
-  het huidige bestand.
- break myapp.mxml:doThat
-  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld bij de functie doThat() in 
-  het bestand myapp.mxml.
- break #3:doOther
-  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld bij de functie doOther() in 
-  bestand #3.
- break
-  Hiermee wordt een onderbrekingspunt ingesteld op het uitvoeradres in het 
-  stackframe. Dit is handig voor onderbreking bij terugkeer naar een 
-  stackframe.
-Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
-nummers.
-Voer "info functions" in voor functienamen.
-Afgekorte bestandsnamen en functienamen worden geaccepteerd als ze eenduidig 
-zijn.
-Bij opgave van een regelnummer wordt aan het begin van de code voor die regel 
-onderbroken.
-Bij opgave van een functie wordt aan het begin van de code voor die functie 
-onderbroken.
-Zie "commands" en "condition" voor meer controle over onderbrekingspunten.
-
-[bt]
-
-Backtrace van de stack.
-
-[catch]
-
-Stoppen wanneer er een uitzondering optreedt. Dit heeft alleen gevolgen voor 
-afgevangen uitzonderingen, ofwel uitzonderingen die door een "catch"-blok 
-worden verwerkt. Niet-afgevangen uitzonderingen stoppen altijd in het
-foutopsporingsprogramma.
-
-Gebruik de opdracht "verwijderen" om een catch-punt te verwijderen.
-
-Voorbeelden:
- catch *
-  Hiermee wordt gestopt bij elke uitzondering die er optreedt.
- catch ReferenceError
-  Hiermee wordt gestopt wanneer er een ReferenceError optreedt, al dan niet 
-  afgevangen.
-
-[cf]
-
-De naam en het nummer van het huidige bestand weergeven of het huidige bestand 
-veranderen.
-Voorbeelden:
- cf
-  Hiermee wordt de naam en het nummer van het huidige bestand weergegeven.
- cf myapp.mxml
-  Hiermee wordt het huidige bestand veranderd in myapp.mxml.
- cf #29
-  Hiermee wordt het huidige bestand veranderd in bestand #29.
-Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
-nummers.
-Afgekorte bestandsnamen worden geaccepteerd als ze eenduidig zijn.
-Wanneer u een bestand met "list" vermeldt, wordt dat bestand eveneens het 
-huidige bestand.
-
-[clear]
-
-Een onderbrekingspunt op een opgegeven regel of bij een functie wissen.
-Voorbeelden:
- clear 87
-  Hiermee wordt het onderbrekingspunt op regel 87 uit het huidige bestand 
-  gewist.
- clear myapp.mxml:56
-  Hiermee wordt het onderbrekingspunt op regel 56 van myapp.mxml gewist.
- clear #3:29
-  Hiermee wordt het onderbrekingspunt op regel 29 van bestand #3 gewist.
- clear doThis
-  Hiermee wordt het onderbrekingspunt bij de functie doThis() uit het huidige 
-  bestand gewist.
- clear myapp.mxml:doThat
-  Hiermee wordt het onderbrekingspunt bij de functie doThat() uit het bestand 
-  myapp.mxml gewist.
- clear #3:doOther
-  Hiermee wordt het onderbrekingspunt bij de functie doOther() uit bestand #3 
-  gewist.
- clear
-  Hiermee wordt het onderbrekingspunt op de huidige regel uit het huidige 
-  bestand gewist. 
-Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
-nummers.
-Voer "info functions" in voor functienamen.
-Afgekorte bestandsnamen en functienamen worden geaccepteerd als ze eenduidig 
-zijn.
-Als het regelnummer is opgegeven, worden alle onderbrekingspunten van die regel 
-verwijderd.
-Als een functie is opgegeven, worden onderbrekingspunten aan het begin van de 
-functie verwijderd.
-
-[continue]
-
-De uitvoering voortzetten nadat gestopt is bij het onderbrekingspunt.
-Deze opdracht heeft geen argumenten.
-
-[condition]
-
-
-Nummer N van onderbrekingspunt opgeven om alleen te onderbreken als COND 
-waar is.
-Deze opdracht kan gebruikt worden als 'condition N COND' waarbij N een geheel 
-getal is en COND een expressie die telkens wanneer onderbrekingspunt N bereikt 
-wordt, moet worden geëvalueerd.
-
-[commands]
-
-Opdrachten instellen die moeten worden uitgevoerd wanneer een onderbrekingspunt 
-wordt bereikt.
-Geef het nummer van het onderbrekingspunt als argument op na "commands".
-Zonder argument is het beoogde onderbrekingspunt het laatst ingestelde.
-De opdrachten zelf volgen vanaf de volgende regel.
-Typ een regel die "end" bevat om het einde van de opdrachten aan te geven.
-Voer "silent" in als eerste regel om het onderbrekingspunt stil te maken; dit 
-betekent dat er behalve dat wat de opdrachten weergeven, geen uitvoer wordt 
-weergegeven.
-Voorbeeld:
- (fdb) commands
- Typ opdrachten die moeten worden uitgevoerd bij het bereiken van 
- onderbrekingspunt 1, één per regel.
- Eindig met een regel die alleen "end" bevat.
- >w
- >end
-
-[delete]
-
-Een of meer onderbrekingspunten verwijderen.
-Voorbeelden:
- delete
-  Hiermee worden alle onderbrekingspunten verwijderd.
- delete 2 5
-  Hiermee worden de onderbrekingspunten #2 en #5 verwijderd.
-Voer "info breakpoints" in als u de nummers van de onderbrekingspunten wilt 
-zien.
-
-[directory]
-
-De lijst met mappen waarin fdb naar bronbestanden zoekt, wijzigen.
-
-Voorbeelden:
-
- directory
-  Hiermee wordt de standaardlijst hersteld, bestaande uit de map waarin het 
-  bronbestand is gecompileerd naar objectcode, gevolgd door de huidige 
-  werkmap.
-
- directory C:\MySource    (Windows)
- directory /MySource     (Mac)
-  Hiermee wordt de opgegeven map toegevoegd aan het begin van de lijst met 
-  mappen waarin naar de bron wordt gezocht. Bij het zoeken naar de bron voor 
-  de klasse mypackage.MyClass zal het foutopsporingsprogramma bijvoorbeeld 
-  zoeken naar zowel C:\MySource\mypackage\MyClass.as als 
-  C:\MySource\MyClass.as.
-
- directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows -- gebruik ';' als scheidingsteken)
- directory /Dir1:/Dir2    (Mac -- gebruik ':' als scheidingsteken)
-  Hiermee worden verschillende mappen toegevoegd aan het begin van de lijst 
-  met mappen waarin naar de bron wordt gezocht.
-
-Gebruik "show directories" voor een overzicht van de huidige lijst.
-
-[disable]
-
-Een of meer onderbrekingspunten of automatisch weergegeven expressies 
-uitschakelen.
-Voorbeelden:
- disable
- disable breakpoints
-  Hiermee worden alle onderbrekingspunten uitgeschakeld.
- disable 2 5
- disable breakpoints 2 5
-  Hiermee worden de onderbrekingspunten #2 en #5 uitgeschakeld.
- disable display
-  Hiermee worden alle automatisch weergegeven expressies uitgeschakeld.
- disable display 1 3
-  Hiermee worden automatisch weergegeven expressies #1 en #3 uitgeschakeld.
-Voer "info breakpoints" in als u de nummers van de onderbrekingspunten wilt 
-zien.
-Voer "info display" in als u de nummers van de automatisch weergegeven 
-expressies wilt zien.
-
-[disassemble]
-
-(Alleen ActionScript 2; wordt niet ondersteund bij de foutopsporing van 
-ActionScript 3)
-
-Disassembleer een opgegeven deel van de broncode.
-De standaardinstelling is de huidige regel in de lijst.
-De ondersteunde argumenten zijn dezelfde als bij de lijstopdracht
-Voorbeelden:
- disassemble 87
-  Hiermee wordt regel 87 in het huidige bestand gedisassembleerd.
- disassemble 87 102
-  Hiermee worden de regels 87 tot 102 in het huidige bestand 
-  gedisassembleerd.
- disassemble doThis
-   Hiermee wordt de functie doThis() in het huidige bestand gedisassembleerd.
-Behalve eenvoudige regelnummers zoals hierboven kunt u ook op andere manieren 
-regels opgeven:
-  myapp.mxml
-   Regel 1 in myapp.mxml.
-  myapp.mxml:doThat
-   De eerste regel van de functie doThat() in myapp.mxml.
-  myapp.mxml:56
-   Regel 56 in myapp.mxml.
-  #3
-   Regel 1 in bestand #3.
-  #3:doOther
-   De regel in bestand #3 waar de functie doOther() begint.
-  #3:29
-   Regel 29 in bestand #3.
-
-[display]
-
-Een expressie toevoegen aan de lijst met automatisch weergegeven expressies.
-Voorbeeld:
- display employee.name
-  Voeg 'employee.name' toe aan de lijst met automatisch weergegeven 
-  expressies.
-  Telkens wanneer fdb stopt, wordt de waarde van employee.name weergegeven.
-Het argument voor deze opdracht is hetzelfde als dat voor 'print'.
-Voer "info display" in als u de lijst en de nummers van de automatisch 
-weergegeven expressies wilt zien.
-
-[down]
-
-Het stackframe selecteren dat hierdoor wordt aangeroepen en deze afdrukken.
-De volgende opdrachten 'info arguments' en 'info locals' tonen de lokale 
-variabelen en argumenten van het geselecteerde frame.
-Zie 'up' en 'frame' 
-
-[enable]
-
-Een of meer onderbrekingspunten of automatisch weergegeven expressies 
-inschakelen.
-Voorbeelden:
- enable
- enable breakpoints
-  Hiermee worden alle onderbrekingspunten ingeschakeld.
- enable 2 5
- enable breakpoints 2 5
-  Hiermee worden de onderbrekingspunten #2 en #5 ingeschakeld.
- enable display
-  Hiermee worden alle automatisch weergegeven expressies ingeschakeld.
- enable display 1 3
-  Hiermee worden automatisch weergegeven expressies #1 en #3 ingeschakeld.
-Voer "info breakpoints" in als u de nummers van de onderbrekingspunten wilt 
-zien.
-Voer "info display" in als u de nummers van de automatisch weergegeven 
-expressies wilt zien.
-
-[file]
-
-Een toepassing opgeven waarin u fouten wilt opsporen zonder deze te starten.
-Voorbeelden:
- file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-  Geef een MXML-toepassing op om fouten in op te sporen.
- file myapp.swf
-  Geef een lokaal SWF-bestand in de huidige map op voor foutopsporing.
-  In dit geval moet myapp.swd (het bestand dat de foutopsporingsinformatie 
-  bevat) ook in de huidige map staan.
-Met deze opdracht wordt de toepassing echter niet gestart; daarvoor gebruikt u 
-de opdracht 'run' zonder argumenten.
-In plaats van 'file <doel>' en 'run' te gebruiken, kunt u de toepassing waarin 
-u fouten wilt opsporen ook opgeven als argument van 'run':
- run http://mysite.com/myapp.mxml
- run myapp.swf
-U kunt de toepassing waarin u fouten wilt opsporen ook opgeven als argument van 
-een opdrachtregel bij het starten van fdb:
- fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
- fdb myapp.swf
-In dit geval hoeft u 'file' of 'run' niet te gebruiken.
-Als u 'run' invoert zonder een toepassing op te geven waarin u de fouten wilt 
-opsporen, wacht fdb tot een toepassing er verbinding mee maakt.
-
-[finish]
-
-Uitvoering voortzetten totdat de huidige functie terugkeert.
-Deze opdracht heeft geen argumenten.
-
-[frame]
-
-Een bepaald stackframe selecteren en afdrukken.
-Deze optie heeft als optioneel argument een framenummer.
-Zonder argument is de standaardactie terugkeren naar het huidige topframe 
-(d.w.z. frame 0).
-Voorbeelden:
- frame 4
- frame
-De volgende opdrachten 'info arguments' en 'info locals' tonen de lokale 
-variabelen en argumenten van het geselecteerde frame.
-Zie 'up', 'down' en 'bt' 
-
-[handle]
-
-Aangeven hoe fdb een fout in Flash Player moet afhandelen.
-Voorbeelden:
- handle recursion_limit stop
-  Als de fout recursion_limit zich voordoet, toont fdb een bericht en stopt 
-  alsof het om een onderbrekingspunt gaat.
- handle all print nostop
-  Als er een willekeurige fout optreedt, toont fdb een bericht zonder te 
-  stoppen.
-Het eerste argument is een foutnaam of 'all'.
-Overige argumenten zijn handelingen die betrekking hebben op die fout.
-Voer 'info handle' in voor foutnamen.
-Acties zijn print/noprint en stop/nostop.
-'print' betekent een bericht weergeven als er een fout optreedt.
-'stop' betekent teruggaan naar het foutopsporingsprogramma als deze fout 
-optreedt. Impliceert 'print'.
-
-[help]
-
-Nieuw bij fdb? Voer 'tutorial' in voor basisinfo.
-Lijst met fdb-opdrachten:
-bt (bt)       Een backtrace van alle stackframes weergeven
-break (b)      Een onderbrekingspunt instellen op een opgegeven regel of 
-          bij een functie
-catch (ca)     Stoppen wanneer er een uitzondering optreedt
-cf (cf)       De naam en het nummer van het huidige bestand weergeven
-clear (cl)     Een onderbrekingspunt van een opgegeven regel of functie 
-          wissen
-condition (cond)  Een voorwaardelijke expressie toevoegen aan of verwijderen 
-          van een onderbrekingspunt
-continue (c)    Uitvoering voortzetten nadat gestopt is bij het 
-          onderbrekingspunt
-commands (com)   Hiermee worden opdrachten ingesteld die worden uitgevoerd 
-          wanneer het onderbrekingspunt bereikt wordt
-delete (d)     Alle onderbrekingspunten of automatisch weergegeven 
-          expressies verwijderen
-directory (dir)   Een map toevoegen aan het zoekpad voor bronbestanden
-disable (disab)   Alle onderbrekingspunten of automatisch weergegeven 
-          expressies uitschakelen
-disassemble (disas) Bronregels of functies disassembleren
-display (disp)   Een automatisch weergegeven expressie toevoegen
-enable (e)     Alle onderbrekingspunten of automatisch weergegeven 
-          expressies inschakelen
-file (fil)     De toepassing opgeven waarin fouten moeten worden 
-          opgespoord.
-finish (f)     Uitvoering voortzetten totdat de huidige functie terugkeert
-handle (han)    Opgeven hoe een fout moet worden verwerkt
-help (h)      Help weergeven voor fdb-opdrachten
-home (ho)      De locatie van de lijst instellen op het punt waar de 
-          uitvoering is gestopt
-info (i)      Informatie weergeven over het programma waarin fouten 
-          worden opgespoord
-kill (k)      Uitvoering stoppen van het programma waarin fouten worden 
-          opgespoord
-list (l)      De opgegeven functie of regel weergeven
-next (n)      Stapsgewijs programma
-print (p)      De waarde van variabele EXP weergeven
-pwd (pw)      De werkmap weergeven
-quit (q)      Fdb afsluiten
-run (r)       Het programma starten waarin de fouten zijn opgespoord
-set (se)      De waarde van een variabele instellen
-source (so)     Fdb-opdrachten lezen vanuit een bestand
-step (s)      Stap voor stap het programma doorlopen totdat er een andere 
-          bronregel bereikt wordt
-tutorial (t)    Een zelfstudie over het gebruik van fdb weergeven
-undisplay (u)    Een automatisch weergegeven expressie verwijderen
-viewswf (v)     Een filter instellen voor de bestandsweergave op basis van 
-          swf of deze verwijderen
-watch (wa)     Een controlepunt toevoegen aan een gegeven variabele
-what (wh)      De context van een variabele weergeven
-where (w)      Gelijk aan bt
-Typ 'help' gevolgd door de naam van de opdracht voor de volledige documentatie.
-
-[home]
-
-De locatie van de lijst instellen op het punt waar de uitvoering is gestopt.
-
-[info]
-
-Generieke opdracht voor het weergeven van informatie over het programma waarin 
-fouten worden opgespoord.
-Lijst met subopdrachten voor informatie:
-info arguments (i a)  Argumentvariabelen van het huidige stackframe
-info breakpoints (i b) Status van onderbrekingspunten die door gebruiker 
-            kunnen worden ingesteld
-info display (i d)   Een lijst met automatisch weergegeven expressies tonen
-info files (i f)    Namen van doelen en bestanden waarin fouten worden 
-            opgespoord
-info functions (i fu)  Alle functienamen
-info handle (i h)    Hoe verwerkt u een fout
-info locals (i l)    Lokale variabelen van het huidige stackframe
-info scopechain (i sc) Bereikketen van het huidige stackframe
-info sources (i so)   Bronbestanden in het programma
-info stack (i s)    Backtrace van de stack
-info swfs (i sw)    Lijst met swf's in deze sessie
-info targets(i t)    Toepassing waarin fouten worden opgespoord
-info variables (i v)  Alle globale en statische namen van variabelen
-Typ 'help info' gevolgd door de naam van de subopdracht voor de volledige 
-documentatie.
-
-[info arguments]
-
-Argumenten van het huidige stackframe weergeven.
-
-[info breakpoints]
-
-De status van alle onderbrekingspunten en controlepunten weergeven.
-De kolom Type geeft één van de volgende punten aan:
-  breakpoint  - normaal onderbrekingspunt
-  watchpoint  - controlepunt
-De kolom Disp bevat een van de waarden 'keep', 'del' of 'dis' om de verwerking 
-van het onderbrekingspunt aan te geven nadat dit is bereikt. 'dis' betekent dat 
-het onderbrekingspunt wordt uitgeschakeld en 'del' betekent dat het wordt 
-gewist. 
-De kolommen 'Address' en 'What' geven respectievelijk het adres en het 
-bestand/regelnummer aan. 
-
-[info display]
-
-Een lijst met automatisch weergegeven expressies en hun nummers tonen.
-
-[info files]
-
-Namen en nummers van de bestanden weergeven voor de toepassing waarin fouten 
-worden opgespoord, waaronder bronbestanden, framework-bestanden en automatisch 
-gegenereerde bestanden.
-Voorbeelden:
- info files
-  Hiermee wordt een alfabetisch overzicht weergegeven, gerangschikt op categorie
- info files my
- info files my*
-  Hiermee wordt een alfabetisch overzicht weergegeven van alle bestanden 
-  waarvan de namen met "my" beginnen.
- info files *.as
-  Hiermee wordt een alfabetisch overzicht weergegeven van alle bestanden 
-  waarvan de namen op ".as" eindigen.
- info files *foo*
-  Hiermee wordt een alfabetisch overzicht weergegeven van alle bestanden 
-  waarvan de naam "foo" bevat. 
-Bestanden worden weergegeven in de indeling naam#N, waarbij N het 
-bestandsnummer is.
-In veel opdrachten kunt u #N in plaats van een bestandsnaam gebruiken.
-
-[info functions]
-
-Functienamen weergeven
-Voorbeelden:
- info functions .
-  Hiermee worden alle functies in het huidige bestand weergegeven.
- info functions myapp.mxml
-  Hiermee worden alle functies in myapp.mxml weergegeven.
- info functions #3
-  Hiermee worden alle functies in bestand #3 weergegeven.
- info functions
-  Hiermee worden alle functies in alle bestanden weergegeven.
-Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
-nummers.
-Afgekorte bestandsnamen worden geaccepteerd als ze eenduidig zijn.
-
-[info handle]
-
-Aangeven wat fdb doet als er een fout in Flash Player optreedt.
-Voorbeelden:
- info handle
-  Hiermee wordt aangegeven hoe fdb alle fouten afhandelt.
- info handle recursion_limit
-  Hiermee wordt aangegeven hoe fdb de fout recursion_limit afhandelt.
-
-[info locals]
-
-Lokale variabelen van het huidige stackframe weergeven.
-
-[info scopechain]
-
-De bereikketen van het huidige stackframe weergeven. De bereikketen is de 
-lijst met objecten die wordt doorzocht als Flash Player een symboolnaam 
-probeert op te halen.
-
-[info sources]
-
-Namen en nummers van de bronbestanden weergeven voor de toepassing waarin 
-fouten worden opgespoord. Framework-bestanden en automatisch gegenereerde 
-bestanden worden uitgesloten.
-Bestanden worden weergegeven in de indeling naam#N, waarbij N het 
-bestandsnummer is.
-In veel opdrachten kunt u #N in plaats van een bestandsnaam gebruiken.
-
-[info stack]
-
-Backtrace van de stack.
-
-[info swfs]
-
-Swf's weergeven die in de opsporingssessie bekend zijn. Zie de opdracht 
-'viewswf' voor details over hoe het bestandsoverzicht kan worden gefilterd aan 
-de hand van de swf-naam. 
-
-[info targets]
-
-De URL (http: of file:) weergeven van de toepassing waarin fouten worden 
-opgespoord.
-
-[info variables]
-
-De namen en waarden van alle globale en statische variabelen weergeven.
-
-[info ?]
-
-Opdracht niet-gedefinieerde info. Probeer 'help info'.
-
-[kill]
-
-Het uitvoeren van het programma waarin fouten worden opgespoord, beëindigen.
-Deze opdracht heeft geen argumenten.
-
-[list]
-
-Coderegels vermelden in een bronbestand.
-Voorbeelden:
- list
-  Hiermee worden tien extra regels weergegeven in het huidige bestand achter 
-  of rond de vorige lijst.
- list -
-  Hiermee worden de tien regels weergegeven in het huidige bestand voor een 
-  eerdere lijst.
- list 87
-  Hiermee worden tien regels weergegeven in het huidige bestand rond regel 87.
- list 87 102
-  Hiermee worden de regels 87 tot 102 weergegeven in het huidige bestand.
-Behalve eenvoudige regelnummers zoals hierboven kunt u ook op zeven andere 
-manieren regels opgeven:
- doThis
-   De eerste regel van de functie doThis() in het huidige bestand.
-  myapp.mxml
-   Regel 1 in myapp.mxml.
-  myapp.mxml:doThat
-   De eerste regel van de functie doThat() in myapp.mxml.
-  myapp.mxml:56
-   Regel 56 in myapp.mxml.
-  #3
-   Regel 1 in bestand #3.
-  #3:doOther
-   De regel in bestand #3 waar de functie doOther() begint.
-  #3:29
-   Regel 29 in bestand #3.
-Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
-nummers.
-Voer "info functions" in voor functienamen.
-Afgekorte bestandsnamen en functienamen worden geaccepteerd als ze eenduidig 
-zijn.
-Wanneer u een bestand in de lijst vermeldt, wordt dat bestand het huidige 
-bestand. (Zie de opdracht 'cf'.)
-
-[next]
-
-Stap voor stap door het programma gaan om de aanroepen van subroutines te 
-doorlopen.
- next
-  Ga één stap verder.
- next 3
-  Ga drie stappen verder of tot het programma om een andere reden stopt.
-Net als bij de opdracht 'step' gaat u door totdat er geen subroutines meer 
-worden aangeroepen. Als dat toch gebeurt, wordt de aanroep als één instructie 
-verwerkt.
-
-[print]
-
-De waarde van variabelen of expressies weergeven.
-Voorbeelden:
- print i
-  Hiermee wordt de waarde van 'i' weergegeven.
- print employee.name
-  Hiermee wordt de waarde van 'employee.name' weergegeven.
- print employee
-  Hiermee wordt de waarde van het Object 'employee' weergegeven.
-  Dit geeft mogelijk iets weer als [Object 10378].
- print employee.
-  Hiermee worden de waarden van alle eigenschappen van het Object 'employee' 
-  weergegeven.
- print *employee
-  Hiermee worden de waarden van alle eigenschappen van het Object 'employee' 
-  weergegeven.
-  Voorvoegsel * operator is het alternatief voor achtervoegsel . operator.
- print #10378.
-  Hiermee worden de waarden van alle eigenschappen van Object #10378 
-  weergegeven.
-De toegankelijke variabelen zijn die in de lexicale omgeving van het 
-geselecteerde stackframe en die waarvan het bereik globaal of een volledig 
-bestand is.
-
-[pwd]
-
-De huidige werkmap weergeven.
-Dit is de map vanwaaruit fdb is gestart; het is niet mogelijk om deze binnen 
-fdb te wijzigen. Het argument voor 'run' en 'source' kan worden opgegeven voor 
-deze map.
-Deze opdracht heeft geen argumenten.
-
-[quit]
-
-Fdb afsluiten.
-Deze opdracht heeft geen argumenten.
-
-[run]
-
-Een foutopsporingssessie starten.
-Voorbeelden:
- run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-  Hiermee wordt de opgegeven MXML-toepassing uitgevoerd.
- run myapp.swf
- run mydir\myapp.swf
- run c:\mydir\myapp.swf
-  Hiermee wordt het lokale SWF-bestand myapp.swf dat kan worden opgegeven, 
-  uitgevoerd hetzij met betrekking tot de huidige map (zie de opdracht 'pwd')
-  of door een absoluut pad te gebruiken. In deze gevallen moet myapp.swd (het 
-  bestand dat de opsporingsinformatie bevat) ook in dezelfde map staan als 
-  myapp.swf.
- run
-  Voer de toepassing uit die eerder is opgegeven met de opdracht 'file'.
-  Als er geen toepassing is opgegeven, wacht fdb totdat er een toepassing 
-  verbinding mee maakt en treedt er een time-out op als dit niet gebeurt.
-'run' start de toepassing in een browser of zelfstandige Flash Player.
-Zodra de toepassing start, maakt deze contact met fdb zodat u bijvoorbeeld 
-onderbrekingspunten in kunt stellen.
-
-Op de Macintosh is de enige ondersteunde vorm van de opdracht, 'run' zonder 
-argumenten. Daarna moet u Flash Player handmatig starten.
-
-[set]
-
-De waarde van een variabele of een convenience-variabele instellen.
-Convenience-variabelen zijn variabelen die geheel binnen fdb bestaan; ze maken 
-geen deel uit van uw programma.
-Convenience-variabelen worden voorafgegaan door '$' en kunnen allerlei namen 
-hebben, zolang deze niet strijdig zijn met de bestaande variabele. 
-Bijvoorbeeld $myVar. Convenience-variabelen worden ook gebruikt om de 
-verschillende aspecten van fdb te bepalen. 
-
-fdb gebruikt de volgende convenience-variabelen.
-$listsize     - aantal bronregels die 'list' toont
-$columnwrap    - kolomnummer op basis waarvan uitvoer omloopt
-$infostackshowthis - indien 0, wordt 'this' niet getoond in de stackbacktrace
-$invokegetters   - indien 0, wordt voorkomen dat fdb getter-functies activeert
-$bpnum       - het nummer van het laatst gedefinieerde onderbrekingspunt
-$displayattributes - indien 1, toont 'print var.' alle attributen van leden van 
-           'var' (zoals private, static)
-
-Voorbeelden:
- set i = 3
-  Hiermee wordt de variabele 'i' ingesteld op het getal 3.
- set employee.name = "Susan"
-  Hiermee wordt de variabele 'employee.name' ingesteld op de tekenreeks 
-  "Susan".
- set $myVar = 20
-  Hiermee de convenience-variabele '$myVar' ingesteld op het getal 20
-
-[show]
-
-Generieke opdracht voor het weergeven van informatie over de staat van fdb.
-Lijst met subopdrachten voor weergave:
-show break (sh b)    Locatie en reden voor tijdelijk onderbroken uitvoering
-show directories (sh d) Mappen die op bronbestanden moeten worden doorzocht
-show files (sh f)    Doelbestanden en -paden
-show functions (sh fu) Informatie over toewijzen van functieregels 
-show locations (sh l)  Locaties van onderbrekingspunten
-show memory (sh m)   Huidig geheugengebruik
-show net (sh n)     Berichtstatistieken van Player 
-show properties (sh p) Waarden van eigenschappen
-show uri (sh u)     URI van Player voor deze sessie 
-show variable (sh v)  Ophalen van onbewerkte variabelen
-Typ 'help show' gevolgd door de naam van de subopdracht voor de volledige 
-documentatie.
-
-[show break]
-
-De offset in de swf weergeven waarvoor het programma is gestopt
-
-[show directories]
-
-Het huidige zoekpad weergeven voor het zoeken naar bronbestanden.
-
-[show files]
-
-Het pad en de bestandsnaam voor alle doelbestanden weergeven.
-
-[show functions]
-
-Informatie weergegeven over de toewijzing functie-naar-regelnummer.
-Voorbeelden:
- show functions .
-  Hiermee wordt toewijzingsinformatie weergegeven voor alle functies in het 
-  huidige bestand.
- show functions myapp.mxml
-  Hiermee wordt toewijzingsinformatie weergegeven voor alle functies in 
-  myapp.mxml.
- show functions #3
-  Hiermee wordt toewijzingsinformatie weergegeven voor alle functies in 
-  bestand #3.
- show functions
-  Hiermee wordt toewijzingsinformatie weergegeven voor alle functies in alle 
-  bestanden.
-Voer "info sources" of "info files" in voor een overzicht van bestandsnamen en 
-nummers.
-Afgekorte bestandsnamen worden geaccepteerd als ze eenduidig zijn.
-
-[show locations]
-
-De lijst met locaties weergeven die zijn ingesteld voor elk onderbrekingspunt.
-
-[show memory]
-
-Java VM-geheugenstatistieken weergeven.
-
-[show net]
-
-Informatie weergeven over berichten die zijn verzonden naar en ontvangen van 
-Flash Player.
-
-[show properties]
-
-Een lijst met convenience-variabelen weergeven die binnen het 
-foutopsporingsprogramma worden gebruikt. 
-
-[show uri]
-
-De URI weergeven die de Player voor deze sessie heeft verzonden.
-
-[show variable]
-
-De waarde van een lid van een variabele weergeven. Twee parameters zijn 
-verplicht. De eerste is de numerieke id van de variabele, de tweede de naam van 
-de eigenschap op de variabele. De convenience-variabele $invokegetters wordt 
-gebruikt om te bepalen of de eigenschappen-getter, aangenomen dat deze bestaat, 
-wordt gestart of niet.
-Voorbeeld:
-  show variable 1 __proto__
-
-[show ?]
-
-Niet-gedefinieerde opdracht. Probeer 'help show'.
-
-[source]
-
-Fdb-opdrachten uit een bestand lezen en uitvoeren.
- source mycommands.txt
- source mydir\mycommands.txt
- source c:\mydir\mycommands.txt
-  Hiermee wordt mycommands.txt gelezen en worden de fdb-opdrachten uitgevoerd 
-  die hierin staan.
-  Het bestand dat de opdrachten bevat, kan worden opgegeven met
-	betrekking tot de huidige map (zie de opdracht 'pwd')
-	of door een absoluut pad te gebruiken.
-Het bestand .fdbinit wordt automatisch op deze manier gelezen als fdb start.
-Alleen in de huidige map wordt naar .fdbinit gezocht. Dat houdt in dat u voor 
-verschillende projecten ook verschillende .fdbinit-bestanden kunt maken.
-
-[step]
-
-De stappen van het programma volgen totdat er een andere bronregel wordt 
-bereikt.
-Voorbeelden:
- step
-  Ga één stap verder.
- step 3
-  Ga drie stappen verder of tot het programma om een andere reden stopt.
-
-[tutorial]
-
-Een zelfstudie over het gebruik van fdb weergeven.
-Deze opdracht heeft geen argumenten.
-
-[Tutorial]
-
-Een gebruikelijke fdb-sessie:
-Start een toepassing met 'run'.
-Bekijk bestandsnamen met 'info sources'.
-Toon een lijst van een bestand met 'list'.
-Stel onderbrekingspunten in met 'break'.
-Voer het programma uit met 'continue' totdat een onderbrekingspunt is bereikt.
-Onderzoek de staat van het programma met 'where', 'print', 'info locals'.
-Voer individuele instructies uit met 'next', 'step' en 'finish'.
-Hervat de uitvoering met 'continue'.
-Verlaat fdb met 'quit'.
-
-[undisplay]
-
-Een of meer automatisch weergegeven expressies verwijderen.
-Voorbeelden:
- undisplay
-  Hiermee worden alle automatisch weergegeven expressies verwijderd.
- undisplay 2 7
-  Hiermee worden automatisch weergegeven expressies #2 en #3 verwijderd.
-Gebruik "info display" als u de lijst en de nummers van de automatisch 
-weergegeven expressies wilt zien.
-
-[up]
-
-Het stackframe dat deze heeft aangeroepen selecteren en weergeven.
-Volgende opdrachten 'info arguments' en 'info locals' tonen
-de lokale variabelen en argumenten van het geselecteerde frame.
-Zie 'down' en 'frame'
-
-[viewswf]
-
-Het filter instellen voor de bestandslijst (zoals 'info files' en 'info 
-sources') op basis van de swf-naam of deze verwijderen. 
-Zonder parameters worden alle bestanden getoond. Als hetzelfde bestand in een 
-of meer swf-bestanden voorkomt, toont de lijst alleen het eerste exemplaar van 
-het bestand. Als u andere exemplaren van het bestand wilt openen, moet u het 
-nummer van het bestand gebruiken (bijvoorbeeld 'list #192') of deze opdracht 
-met een parameter gebruiken (zie hieronder) om bestanden van een specifieke swf 
-te tonen. Met een enkele parameter, de swf-naam zoals getoond door de opdracht 
-'info swfs', verschijnen alleen de bestanden van de opgegeven swf in de lijst. 
-Bestanden van andere swf's worden niet getoond. Deze opdracht heeft ook 
-gevolgen voor opdrachten die een bestand als parameter accepteren (zoals 
-'break').
-Voorbeeld:
- viewswf myApp.mxml.swf
-  Hiermee worden alleen bestanden van myApp.mxml.swf getoond.
- viewswf 
-  Alle bestanden van alle swf's weergeven.
- 
-[watch]
-
-Een controlepunt toevoegen aan een gegeven variabele. Het 
-foutopsporingsprogramma stopt als de waarde van de variabele verandert.
-Voorbeeld:
- watch foo
-
-[what]
-
-De context weergeven waarin een variabele wordt opgelost. 
-
-[where]
-
-Backtrace van de stack.
-
-[zzz]
-
-((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
-((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/de3e1682/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt b/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt
deleted file mode 100644
index d1dac36..0000000
--- a/modules/fdbworkers/src/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_no.txt
+++ /dev/null
@@ -1,803 +0,0 @@
-  
-   Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
-   contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
-   this work for additional information regarding copyright ownership.
-   The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
-   (the "License"); you may not use this file except in compliance with
-   the License. You may obtain a copy of the License at
-  
-     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
-  
-   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-   See the License for the specific language governing permissions and
-   limitations under the License.
-
-
-This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
-
-It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
-'help break', the [break] topic below is displayed.
-
-The first and last lines of each topic should be blank.
-They don't get displayed in fdb; they are here only
-to make this file more easily readable.
-
-Help text should be formatted to not wrap
-when displayed on an 80-character-wide console.
-The following line is 80 characters wide.
-
---------------------------------------------------------------------------------
-
-[?]
-
-Udefinert kommando. Skriv "help" hvis du vil se en liste over alle 
-fdb-kommandoer.
-
-[break]
-
-Angi stoppunkt ved valgt linje eller funksjon.
-Eksempler:
- break 87
-  Angir et stoppunkt ved linje 87 i gjeldende fil.
- break myapp.mxml:56
-  Angir et stoppunkt ved linje 56 i myapp.mxml.
- break #3:29
-  Angir et stoppunkt ved linje 29 i fil nr. 3.
- break doThis
-  Angir et stoppunkt ved funksjonen doThis() i gjeldende fil.
- break myapp.mxml:doThat
-  Angir et stoppunkt ved funksjonen doThat() i filen myapp.mxml.
- break #3:doOther
-  Angir et stoppunkt ved funksjonen doOther() i fil nr. 3.
- break
-  Angir et stoppunkt ved gjeldende kjøringsadresse i gjeldende stakkramme. 
-  Dette er nyttig for stopp ved retur til en stakkramme.
-Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
-files".
-Hvis du vil se funksjonsnavn, skriver du "info functions".
-Forkortede fil- og funksjonsnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
-Hvis linjenummer er angitt, legges stoppet på begynnelsen av koden for den 
-linjen.
-Hvis funksjon er angitt, legges stoppet på begynnelsen av koden for den 
-funksjonen.
-Du finner mer om stoppunktkontroll under "commands" og "condition".
-
-[bt]
-
-Tilbakesporing i stakk.
-
-[catch]
-
-Stopp hvis unntak oppstår. Dette påvirker kun unntak som blir fanget, dvs. 
-unntak som skal håndteres av en catch-blokk. Unntak som ikke blir fanget, 
-stanses alltid i feilsøkingen.
-
-Du sletter et catch-punkt med kommandoen "delete".
-
-Eksempler:
- catch *
-  Stopper ved ethvert unntak som oppstår.
- catch ReferenceError
-  Stopper hvis det oppstår en ReferenceError, enten den fanges eller ikke.
-
-[cf]
-
-Vis navn og nummer for gjeldende fil, eller endre gjeldende fil.
-Eksempler:
- cf
-  Viser navn og nummer for gjeldende fil.
- cf myapp.mxml
-  Endrer gjeldende fil til myapp.mxml.
- cf #29
-  Endrer gjeldende fil til filnr. 29.
-Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
-files".
-Forkortede filnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
-Hvis du lister en fil med kommandoen "list", blir den filen til gjeldende fil.
-
-[clear]
-
-Fjern stoppunkt ved valgt linje eller funksjon.
-Eksempler:
- clear 87
-  Fjerner stoppunktet ved linje 87 i gjeldende fil.
- clear myapp.mxml:56
-  Fjerner stoppunktet ved linje 56 i myapp.mxml.
- clear #3:29
-  Fjerner stoppunktet ved linje 29 i fil nr. 3.
- clear doThis
-  Fjerner stoppunktet ved funksjonen doThis() i gjeldende fil.
- clear myapp.mxml:doThat
-  Fjerner stoppunktet ved funksjonen doThat() i filen myapp.mxml.
- clear #3:doOther
-  Fjerner stoppunktet ved funksjonen doOther() i fil nr. 3.
- clear
-  Fjerner stoppunktet på gjeldende linje i gjeldende fil. 
-Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
-files".
-Hvis du vil se funksjonsnavn, skriver du "info functions".
-Forkortede fil- og funksjonsnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
-Hvis linjenummer er angitt, tømmes alle stoppunkt på den linjen
-Hvis funksjon er angitt, fjernes stoppunkt på begynnelsen av funksjonen.
-
-[continue]
-
-Fortsett kjøring etter stans ved stoppunkt.
-Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
-
-[condition]
-
-
-Angi at stoppunkt nummer n skal stoppe kun hvis COND er sann.
-Brukes slik: "condition N COND", der N er et heltall og COND er et uttrykk som 
-skal evalueres hver gang kjøringen når stoppunkt N.
-
-[commands]
-
-Angi kommandoer som skal utføres ved stoppunkt.
-Angi nummeret til stoppunktet som et argument etter "commands".
-Hvis du ikke oppgir et argument, brukes siste angitte stoppunkt som mål.
-Kommandoene følger deretter, og starter på neste linje.
-Skriv en linje som inneholder "end" for å angi at de skal avsluttes.
-Angi "silent" på første linje for å gjøre stoppunktet stumt. Da vises ingen 
-utdata når kjøringen kommer til stoppunktet, med unntak av det kommandoen viser.
-Eksempel:
- (fdb) commands
- Skriv inn kommandoer for når stoppunkt 1 nås, én kommando per linje.
- Avslutt med en linje der det bare står "end".
- >w
- >end
-
-[delete]
-
-Slett ett eller flere stoppunkt.
-Eksempler:
- delete
-  Sletter alle stoppunkt
- delete 2 5
-  Sletter stoppunkt nr. 2 og 5.
-Hvis du vil se numrene til stoppunktene, skriver du "info breakpoints".
-
-[directory]
-
-Endre listen over kataloger fdb søker etter kildefiler i.
-
-Eksempler:
-
- directory
-  Gjenoppretter listen til standard, dvs. katalogen der kildefilen ble 
-  kompilert til objektkode, fulgt av gjeldende arbeidskatalog.
-
- directory C:\MySource    (Windows)
- directory /MySource     (Mac)
-  Legger til angitt katalog i begynnelsen av listen over kataloger som blir 
-  gjennomsøkt etter kilde. Hvis du f.eks. ser etter kilden til klassen 
-  mypackage.MyClass, ser feilsøkingen etter både 
-  C:\MySource\mypackage\MyClass.as og C:\MySource\MyClass.as.
-
- directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows: bruk ; (semikolon) som skilletegn)
- directory /Dir1:/Dir2    (Mac: bruk : (kolon) som skilletegn)
-  Legger til flere kataloger i begynnelsen av listen over kataloger som blir 
-  gjennomsøkt etter kilde.
-
-Hvis du vil se gjeldende liste, skriver du "show directories".
-
-[disable]
-
-Deaktiver ett eller flere stoppunkt eller automatvisningsuttrykk.
-Eksempler:
- disable
- disable breakpoints
-  Deaktiverer alle stoppunkt.
- disable 2 5
- disable breakpoints 2 5
-  Deaktiverer stoppunkt nr. 2 og 5.
- disable display
-  Deaktiverer alle automatvisningsuttrykk.
- disable display 1 3
-  Deaktiverer automatvisningsuttrykk nr. 1 og 3.
-Hvis du vil se numrene til stoppunktene, skriver du "info breakpoints".
-Hvis du vil se numrene til automatvisningsuttrykkene, skriver du "info display".
-
-[disassemble]
-
-(Kun ActionScript 2, støttes ikke ved feilsøking av ActionScript 3)
-
-Del opp en angitt del av kildekoden.
-Standard er gjeldende listelinje.
-Argumenter som støttes, er de samme som for listekommando.
-Eksempler:
- disassemble 87
-  Deler opp linje 87 i gjeldende fil.
- disassemble 87 102
-  Deler opp linje 87 til 102 i gjeldende fil.
- disassemble doThis
-   Deler opp funksjonen doThis() i gjeldende fil.
-I tillegg til å bruke enkle linjenummer som ovenfor, kan du angi linjer på 
-flere måter:
-  myapp.mxml
-   Linje 1 i myapp.mxml.
-  myapp.mxml:doThat
-   Første linje i funksjonen doThat() i myapp.mxml.
-  myapp.mxml:56
-   Linje 56 i myapp.mxml.
-  #3
-   Linje 1 i fil nr. 3.
-  #3:doOther
-   Den linjen i fil nr. 3 der funksjonen doOther() begynner.
-  #3:29
-   Linje 29 i fil nr. 3.
-
-[display]
-
-Legg til et uttrykk i listen over automatvisningsuttrykk.
-Eksempel:
- display employee.name
-  Legger "employee.name" til listen over automatvisningsuttrykk.
-  Hver gang fdb stanser, vises verdien for employee.name.
-Argumentet for denne kommandoen ligner argumentet for "print".
-Hvis du vil se listen over automatvisningsuttrykk og tilhørende nummer, skriver 
-du "info display".
-
-[down]
-
-Velg og vis stakkrammen som denne kaller.
-Påfølgende "info arguments"- og "info locals"-kommandoer viser lokale 
-innstillinger og argumenter for valgt ramme.
-Se også "up" og "frame". 
-
-[enable]
-
-Aktiver ett eller flere stoppunkt eller automatvisningsuttrykk.
-Eksempler:
- enable
- enable breakpoints
-  Aktiverer alle stoppunkt.
- enable 2 5
- enable breakpoints 2 5
-  Aktiverer stoppunkt nr. 2 og 5.
- enable display
-  Aktiverer alle automatvisningsuttrykk.
- enable display 1 3
-  Aktiverer automatvisningsuttrykk nr. 1 og 3.
-Hvis du vil se numrene til stoppunktene, skriver du "info breakpoints".
-Hvis du vil se numrene til automatvisningsuttrykkene, skriver du "info display".
-
-[file]
-
-Angi et program som skal feilsøkes uten at det startes.
-Eksempler:
- file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-  Angi et MXML-program som skal feilsøkes.
- file myapp.swf
-  Angi en lokal SWF-fil som skal feilsøkes, og som ligger i gjeldende katalog.
-  I dette tilfellet må også myapp.swd (filen med feilsøkingsinformasjonen) 
-  ligge i gjeldende katalog.
-Denne kommandoen starter ikke programmet. Du bruker kommandoen "run" uten 
-argumenter for å starte feilsøkingen av programmet.
-I stedet for å bruke "file <mål>" fulgt av "run", kan du bare angi hvilket 
-program som skal feilsøkes som et argument i "run":
- run http://mysite.com/myapp.mxml
- run myapp.swf
-Du kan også angi programmet som skal feilsøkes som et kommandolinjeargument, 
-når du starter fdb:
- fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
- fdb myapp.swf
-I dette tilfellet trenger du ikke å bruke "file" eller "run".
-Hvis du bruker "run" uten å angi et program som skal feilsøkes, venter fdb til 
-et program kobler til det.
-
-[finish]
-
-Kjør til gjeldende funksjon kommer tilbake.
-Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
-
-[frame]
-
-Velg og vis en bestemt stakkramme.
-Denne kommandoen tar et valgfritt argument: et rammenummer.
-Hvis det ikke oppgis et argument, er standard virkemåte retur til gjeldende 
-øverste ramme (ramme 0).
-Eksempler:
- frame 4
- frame
-Påfølgende "info arguments"- og "info locals"-kommandoer viser lokale 
-innstillinger og argumenter for valgt ramme.
-Se også "up", "down" og "bt". 
-
-[handle]
-
-Angi hvordan fdb skal håndtere en feil i Flash Player.
-Eksempler:
- handle recursion_limit stop
-  Hvis det oppstår en recursion_limit-feil, vises en melding i fdb, og 
-  kjøringen stanser som ved et stoppunkt.
- handle all print nostop
-  Hvis det oppstår en feil av noe slag, vises en melding i fdb, men 
-  kjøringen stanser ikke.
-Det første argumentet er navnet på en feil, eller "all".
-Tilleggsargumenter er handlinger som gjelder den angitte feilen.
-Hvis du vil se navn på feil, skriver du "info handle".
-Handlinger er print/noprint og stop/nostop.
-"print" vil si at en melding vises hvis denne feilen oppstår.
-"stop" vil si at feilsøkeren tas i bruk hvis feilen oppstår. "print" er 
-implisert.
-
-[help]
-
-Ny bruker av fdb? Skriv "tutorial" hvis du vil ha litt grunnleggende 
-informasjon.
-Liste over fdb-kommandoer:
-bt (bt)       Vis tilbakesporing av alle stakkrammer
-break (b)      Angi stoppunkt ved valgt linje eller funksjon
-catch (ca)     Stopp hvis unntak oppstår
-cf (cf)       Vis navn og nummer for gjeldende fil
-clear (cl)     Fjern stoppunkt ved valgt linje eller funksjon
-condition (cond)  Legg til / fjern betingelsesuttrykk på et stoppunkt
-continue (c)    Fortsett kjøring etter stans ved stoppunkt
-commands (com)   Angi at kommandoer skal kjøre ved stoppunkt
-delete (d)     Slett alle stoppunkt eller automatvisningsuttrykk
-directory (dir)   Legg til en katalog i søkebanen for kildefiler
-disable (disab)   Deaktiver alle stoppunkt eller automatvisningsuttrykk
-disassemble (disas)    Del opp kildelinjer eller funksjoner
-display (disp)   Legg til et automatvisningsuttrykk
-enable (e)     Aktiver alle stoppunkt eller automatvisningsuttrykk
-file (fil)     Angi hvilket program som skal feilsøkes.
-finish (f)     Kjør til gjeldende funksjon kommer tilbake
-handle (han)    Angi hvordan en feil skal håndteres
-help (h)      Vis hjelp for fdb-kommandoer
-home (ho)      Angi listeplassering der kjøring stanses
-info (i)      Vis informasjon om programmet som feilsøkes
-kill (k)      Avbryt kjøring av programmet som feilsøkes
-list (l)      List opp angitt funksjon eller linje
-next (n)      Gå gjennom program trinnvis
-print (p)      Vis verdien for variabelen EXP
-pwd (pw)      Vis arbeidskatalog
-quit (q)      Avslutt fdb
-run (r)       Start feilsøkt program
-set (se)      Angi verdien til en variabel
-source (so)     Les fdb-kommandoer fra en fil
-step (s)      Gå gjennom program trinnvis til det når en annen kildelinje
-tutorial (t)    Vis en opplæring for fdb
-undisplay (u)    Fjern et automatvisningsuttrykk
-viewswf (v)     Angi eller tøm filter for fillisting basert på SWF
-watch (wa)     Legg til et overvåkningspunkt på en angitt variabel
-what (wh)      Viser kontekst for en variabel
-where (w)      Samme som bt
-Skriv "help" fulgt av navnet på en kommando hvis du vil se hele dokumentasjonen 
-om den.
-
-[home]
-
-Angi listeplasseringen der kjøring stanses.
-
-[info]
-
-Generisk kommando som brukes til å vise ting om programmet som feilsøkes.
-Liste over info-delkommandoer:
-info arguments (i a)  Argumentvariabler for gjeldende stakkramme
-info breakpoints (i b) Status for brukerdefinerbare stoppunkt
-info display (i d)   Vis liste over automatvisningsuttrykk
-info files (i f)    Navn på mål og filer som feilsøkes
-info functions (i fu)  Alle funksjonsnavn
-info handle (i h)    Hvordan feil håndteres
-info locals (i l)    Lokale variabler for gjeldende stakkramme
-info scopechain (i sc) Scope chain for gjeldende stakkramme
-info sources (i so)   Kildefiler i programmet
-info stack (i s)    Tilbakesporing i stakk
-info swfs (i sw)    Liste over SWF-filer i denne økten
-info targets(i t)    Programmet som feilsøkes
-info variables (i v)  Alle globale og statiske variabelnavn
-Skriv "help info" fulgt av navnet på en info-delkommando hvis du vil se hele 
-dokumentasjonen om den.
-
-[info arguments]
-
-Vis argumenter for gjeldende stakkramme.
-
-[info breakpoints]
-
-Vis status for alle stoppunkt og overvåkningspunkt.
-Kolonnen Type viser ett av følgende:
-  breakpoint  - normalt stoppunkt
-  watchpoint  - overvåkningspunkt
-Kolonnen Disp inneholder enten "keep", "del" eller "dis", som viser 
-stoppunktets disposisjon etter at det er nådd. "dis" vil si at stoppunktet 
-deaktiveres, og "del" vil si at det slettes. 
-Kolonnene "Address" og "What" viser henholdsvis adresse og fil-/linjenummer. 
-
-[info display]
-
-Vis liste over automatvisningsuttrykk og tilhørende tall.
-
-[info files]
-
-Vis navn og nummer for filene til programmet som feilsøkes, inkludert 
-kildefiler, rammeverkfiler og automatisk opprettede filer.
-Eksempler:
- info files
-  Lister alle filer alfabetisk etter kategori
- info files my
- info files my*
-  Lister alle filer hvis navn begynner på "my" alfabetisk.
- info files *.as
-  Lister alle filer hvis navn slutter med ".as" alfabetisk.
- info files *foo*
-  Lister alle filer hvis navn inneholder "foo" alfabetisk. 
-Filer vises i formatet navn#N, der N er filnummeret.
-Du kan bruke #N i stedet for et filnavn i flere kommandoer.
-
-[info functions]
-
-Vis funksjonsnavn.
-Eksempler:
- info functions .
-  Vis alle funksjoner i gjeldende fil.
- info functions myapp.mxml
-  Vis alle funksjoner i myapp.mxml.
- info functions #3
-  Viser alle funksjoner i fil nr. 3.
- info functions
-  Viser alle funksjoner i alle filer.
-Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
-files".
-Forkortede filnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
-
-[info handle]
-
-Vis hva fdb gjør når det oppstår en feil i Flash Player.
-Eksempler:
- info handle
-  Vis hvordan fdb håndterer alle feil.
- info handle recursion_limit
-  Vis hvordan fdb håndterer en recursion_limit-feil.
-
-[info locals]
-
-Vis lokale variabler for gjeldende stakkramme.
-
-[info scopechain]
-
-Vis scope chain for gjeldende stakkramme. En "scope chain" er listen med 
-objekter som blir gjennomsøkt når Flash Player prøver å løse et symbolnavn.
-
-[info sources]
-
-Vis navn og nummer for kildefilene til programmet som feilsøkes. Rammeverkfiler 
-og automatisk opprettede filer inkluderes ikke.
-Filer vises i formatet navn#N, der N er filnummeret.
-Du kan bruke #N i stedet for et filnavn i flere kommandoer.
-
-[info stack]
-
-Tilbakesporing i stakk.
-
-[info swfs]
-
-Vis SWF-filer som feilsøkingsøkten kjenner. Du kan bruke kommandoen "viewswf" 
-hvis du vil vite mer om hvordan fillisten kan filtreres ut fra navn på 
-SWF-filer. 
-
-[info targets]
-
-Vis URL-adresse (http: eller file:) for programmet som feilsøkes.
-
-[info variables]
-
-Vis alle globale og statiske variabelnavn og -verdier.
-
-[info ?]
-
-Udefinert info-kommando. Prøv å skrive "help info".
-
-[kill]
-
-Avbryt kjøring av programmet som feilsøkes.
-Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
-
-[list]
-
-Vis liste med kodelinjer i en kildefil.
-Eksempler:
- list
-  Viser ti linjer til i gjeldende fil, etter eller rundt forrige liste.
- list -
-  Viser ti linjer før en tidligere liste i gjeldende fil.
- list 87
-  Viser ti linjer i gjeldende fil rundt linje 87.
- list 87 102
-  Viser linje 87 til 102 i gjeldende fil.
-I tillegg til å bruke enkle linjenummer som ovenfor, kan du angi linjer på sju 
-andre måter:
- doThis
-   Den første linjen av funksjonen doThis() i gjeldende fil.
-  myapp.mxml
-   Linje 1 i myapp.mxml.
-  myapp.mxml:doThat
-   Første linje i funksjonen doThat() i myapp.mxml.
-  myapp.mxml:56
-   Linje 56 i myapp.mxml.
-  #3
-   Linje 1 i fil nr. 3.
-  #3:doOther
-   Den linjen i fil nr. 3 der funksjonen doOther() begynner.
-  #3:29
-   Linje 29 i fil nr. 3.
-Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
-files".
-Hvis du vil se funksjonsnavn, skriver du "info functions".
-Forkortede fil- og funksjonsnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
-Hvis du lister en fil, blir den filen til gjeldende fil. (Se under kommandoen 
-"cf".)
-
-[next]
-
-Gå gjennom program trinnvis, gjennom delrutinekall.
- next
-  Gå videre ett trinn.
- next 3
-  Gå videre tre trinn, eller til programmet stanser av en annen grunn.
-I likhet med kommandoen "step", utføres denne kommandoen såfremt det ikke 
-oppstår delrutinekall. Når delrutinekall oppstår, behandles kallet som én 
-instruksjon.
-
-[print]
-
-Vis verdien til en variabel eller et uttrykk.
-Eksempler:
- print i
-  Vis verdien til i.
- print employee.name
-  Vis verdien til employee.name.
- print employee
-  Vis verdien til objektet employee.
-  Resultatet kan være så enkelt som [Object 10378].
- print employee.
-  Vis verdiene til alle egenskaper for objektet employee.
- print *employee
-  Vis verdiene til alle egenskaper for objektet employee.
-  Prefikset * som operator, brukes på samme måte som suffikset . som operator.
- print #10378.
-  Vis verdiene til alle egenskaper for objekt nr. 10378.
-Tilgjengelige variabler er alle som er i den valgte stakkrammens leksikalske 
-miljø, samt alle med enten globalt omfang eller hvis omfang dekker en hel fil.
-
-[pwd]
-
-Vis gjeldende arbeidskatalog.
-Dette er katalogen fdb ble startet fra. Den kan ikke endres i fdb. Argumentet 
-for "run" og "source" kan spesifiseres i forhold til denne katalogen.
-Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
-
-[quit]
-
-Avslutt fdb.
-Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
-
-[run]
-
-Start en feilsøkingsøkt.
-Eksempler:
- run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-  Kjører angitt MXML-program.
- run myapp.swf
- run mydir\myapp.swf
- run c:\mydir\myapp.swf
-  Kjører den lokale SWF-filen myapp.swf, som kan spesifiseres enten i forhold 
-  til gjeldende katalog (se under kommandoen "pwd") eller med en fast bane. 
-  I så fall må også myapp.swd (filen med feilsøkingsinformasjonen) finnes i 
-  samme katalog som myapp.swf.
- run
-  Kjør programmet som tidligere ble spesifisert med kommandoen "file".
-  Hvis det ikke er angitt et program, venter fdb til et program kobles til. 
-  Det oppstår et tidsavbrudd hvis ingen programmer kobles til.
-"run" starter programmet i en nettleser eller en frittstående Flash Player.
-Så snart programmet starter, bryter det inn i fdb så du kan angi stoppunkt osv.
-
-På Macintosh støttes kun kommandoen "run" uten argumenter. Du må da starte 
-Flash Player manuelt.
-
-[set]
-
-Angi verdien til en variabel eller en enkel variabel.
-Enkle variabler er variabler som kun finnes i fdb, de er ikke en del av 
-programmet.
-Enkle variabler har prefikset $, og kan ha et hvilket som helst navn som ikke 
-kommer i konflikt med en eksisterende variabel. Eksempel: $minVar. Enkle 
-variabler brukes også til å kontrollere ulike deler av fdb. 
-
-Følgende enkle variabler brukes av fdb.
-$listsize     – antall kildelinjer som skal vises når kommandoen "list" 
-           brukes.
-$columnwrap    – kolonnenummer som viser hvor utdata brytes for ny linje
-$infostackshowthis – hvis verdien er 0, vises ikke "this" i tilbakesporing av 
-           stakk
-$invokegetters   – hvis verdien er 0, kan ikke fdb sende getter-funksjoner
-$bpnum       – siste definerte stoppunktnummer
-$displayattributes – hvis verdien er 1, viser "print var" alle attributter for 
-           medlemmer av "var" (f.eks. private og statiske)
-
-Eksempler:
- set i = 3
-  Angir at variabelen i har nummeret 3.
- set employee.name = "Susan"
-  Angir at variabelen employee.name har verdien Susan.
- set $myVar = 20
-  Angir at den enkle variabelen $myVar har nummeret 20.
-
-[show]
-
-Generisk kommando som brukes til å vise ting om status for fdb.
-Liste over show-delkommandoer:
-show break (sh b)    Plassering ved og grunn til utsettelse av kjøring
-show directories (sh d) Kataloger som skal gjennomsøkes etter kildefiler
-show files (sh f)    Målfiler og -baner
-show functions (sh fu) Informasjon om tilordning av funksjonslinjer 
-show locations (sh l)  Plassering av stoppunkt
-show memory (sh m)   Minnebruk for øyeblikket
-show net (sh n)     Meldingsstatistikk for spilleren 
-show properties (sh p) Verdier for egenskaper
-show uri (sh u)     Spillerens URI for denne økten 
-show variable (sh v)  Innhenting av ren variabel
-Skriv "help show" fulgt av navnet på en show-delkommando hvis du vil se hele 
-dokumentasjonen om den.
-
-[show break]
-
-Vis forskyvningen i SWF-filen som programmet har stanset ved
-
-[show directories]
-
-Vis gjeldende søkebane for henting av kildefiler.
-
-[show files]
-
-Vis bane og filnavn for alle målfiler
-
-[show functions]
-
-Vis tilordningsinformasjon for funksjon-til-linjenummer.
-Eksempler:
- show functions .
-  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i gjeldende fil.
- show functions myapp.mxml
-  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i myapp.mxml.
- show functions #3
-  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i fil nr. 3.
- show functions
-  Viser tilordningsinformasjon for alle funksjoner i alle filer.
-Hvis du vil se filnavn og filnummer, skriver du "info sources" eller "info 
-files".
-Forkortede filnavn godtas hvis de ikke er tvetydige.
-
-[show locations]
-
-Viser en liste over plasseringer som er angitt for hvert stoppunkt
-
-[show memory]
-
-Viser minnestatistikk for Java VM.
-
-[show net]
-
-Vis informasjon om meldinger som er sendt til og mottatt fra Flash Player.
-
-[show properties]
-
-Viser en liste over enkle variabler som brukes i feilsøkingen 
-
-[show uri]
-
-Vis URI som spilleren har sendt for denne økten.
-
-[show variable]
-
-Vis verdien til medlemmer av variabelen. Du trenger to parametere: den første 
-er en numerisk variabelidentifikator, den andre er navnet på egenskapen til 
-variabelen. Den enkle variabelen $invokegetters brukes til å avgjøre om 
-egenskaps-getteren sendes eller ikke, dersom den eksisterer.
-Eksempel:
-  show variable 1 __proto__
-
-[show ?]
-
-Udefinert show-kommando. Prøv å skrive "help show".
-
-[source]
-
-Les fdb-kommandoer fra en fil, og kjør dem.
- source mycommands.txt
- source mydir\mycommands.txt
- source c:\mydir\mycommands.txt
-  Leser filen mycommands.txt og kjører fdb-kommandoene i den.
-  Du kan angi filen med kommandoene
-	i forhold til gjeldende katalog (se under kommandoen "pwd")
-	eller med en fast bane.
-Filen .fdbinit leses automatisk på denne måten når fdb startes.
-Kun gjeldende katalog gjennomsøkes etter .fdbinit. Du kan dermed konfigurere 
-flere .fdbinit-filer for ulike prosjekter.
-
-[step]
-
-Gå gjennom program trinnvis til det når en annen kildelinje.
-Eksempler:
- step
-  Gå videre ett trinn.
- step 3
-  Gå videre tre trinn, eller til programmet stanser av en annen grunn.
-
-[tutorial]
-
-Vis en opplæring for fdb.
-Denne kommandoen bruker ingen argumenter.
-
-[Tutorial]
-
-En typisk fdb-økt:
-Start et program med "run".
-Vis filnavn med "info sources".
-List opp en fil med "list".
-Angi stoppunkt med "break".
-Kjør programmet med "continue" til det når et stoppunkt.
-Se på status for programmet med "where", "print" og "info locals".
-Kjør enkeltsetninger med "next", "step" og "finish".
-Fortsett kjøringen med "continue".
-Avslutt fdb med "quit".
-
-[undisplay]
-
-Fjern ett eller flere automatvisningsuttrykk.
-Eksempler:
- undisplay
-  Fjern alle automatvisningsuttrykk.
- undisplay 2 7
-  Fjern automatvisningsuttrykk nr. 2 og 7.
-Hvis du vil se listen over automatvisningsuttrykk og tilhørende nummer, skriver 
-du "info display".
-
-[up]
-
-Velg og vis stakkrammen som kalte denne.
-Påfølgende "info arguments"- og "info locals"-kommandoer viser
-lokale innstillinger og argumenter for valgt ramme.
-Se også "down" og "frame".
-
-[viewswf]
-
-Angir eller tømmer filter for filliste (dvs. "info files" og "info sources"), 
-ut fra navn på SWF-fil. 
-Hvis du ikke angir noen parametere, vises alle filer. Hvis samme fil er i én 
-eller flere SWF-filer, viser listen kun første forekomst av filen. Hvis du vil 
-se andre forekomster av filen, bruker du filens nummer (f.eks. "list #192"), 
-eller du kan bruke denne kommandoen med en parameter (se nedenfor) for å vise 
-filer fra en bestemt SWF-fil. Med kun SWF-navnet som vises med kommandoen "info 
-swfs", som parameter, vises kun filene fra angitt SWF-fil. 
-Filer fra andre SWF-filer vises ikke. Denne kommandoen påvirker også kommandoer 
-som godtar en fil som parameter (som "break).
-Eksempel:
- viewswf myApp.mxml.swf
-  Kun filer fra myApp.mxml.swf vises.
- viewswf 
-  Alle filer fra alle SWF-filer vises.
- 
-[watch]
-
-Legg til et overvåkningspunkt på en angitt variabel. Feilsøkeren stanser 
-kjøringen hvis variabelens verdi endres.
-Eksempel:
- watch foo
-
-[what]
-
-Viser konteksten en variabel løses i. 
-
-[where]
-
-Tilbakesporing i stakk.
-
-[zzz]
-
-((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
-((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))


Mime
View raw message