flex-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From ftho...@apache.org
Subject [01/56] [abbrv] FLEX-34291: Merge the donated FDB with the current one.
Date Thu, 29 May 2014 16:02:43 GMT
Repository: flex-sdk
Updated Branches:
 refs/heads/develop ed5f57aad -> efca6dcc7


http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/379cb609/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_se.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_se.txt b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_se.txt
index 54e0022..1170013 100644
--- a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_se.txt
+++ b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_se.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
-
+  
    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
    contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
    this work for additional information regarding copyright ownership.
@@ -14,1581 +14,793 @@
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
 
-This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
-
 
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
 
 It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
-
 'help break', the [break] topic below is displayed.
 
-
-
 The first and last lines of each topic should be blank.
-
 They don't get displayed in fdb; they are here only
-
 to make this file more easily readable.
 
-
-
 Help text should be formatted to not wrap
-
 when displayed on an 80-character-wide console.
-
 The following line is 80 characters wide.
 
-
-
 --------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 [?]
 
-
-
 Kommandot är inte definierat. Ange ”help” om du vill se en lista över alla 
-
 fdb-kommandon.
 
-
-
 [break]
 
-
-
 Används för att infoga brytpunkt vid den angivna raden eller funktionen.
-
 Exempel:
-
  break 87
-
   En brytpunkt infogas vid rad 87 i den aktuella filen.
-
  break myapp.mxml:56
-
   En brytpunkt infogas vid rad 56 i myapp.mxml.
-
  break #3:29
-
   En brytpunkt infogas vid rad 29 i fil #3.
-
  break doThis
-
   En brytpunkt infogas vid funktionen doThis() i den aktuella filen.
-
  break myapp.mxml:doThat
-
   En brytpunkt infogas vid funktionen doThis() i den aktuella filen.
-
  break #3:doOther
-
   En brytpunkt infogas vid funktionen doOther() i fil #3.
-
  break
-
  En brytpunkt infogas vid den aktuella körningens adress i aktuell stackram. 
-
  Detta kan vara användbart vid brytning för återgång till stackram.
-
 Ange ”info sources” eller ”info files” om du vill se alla filnamn och filnummer.
-
 Ange ”info functions” om du vill se alla funktionsnamn.
-
 Det går att ange förkortningar av namn och funktionsnamn så länge dessa inte är 
-
 tvetydiga.
-
 Om radnumret anges bryts koden vid inledningen av den raden.
-
 Om funktionen anges bryts koden vid inledningen av den raden.
-
 Information om vidare brytpunktskontroll finns under ”commands” och ”condition”.
 
-
-
 [bt]
 
-
-
 Används för att bakåtspåra genom stacken.
 
-
-
 [catch]
 
-
-
 Används för att stoppa körningen när ett undantag inträffar. Detta påverkar 
-
 endast catch-undantag, det vill säga undantag som behandlas med catch-block. 
-
 Andra undantag leder alltid till att felsökaren stoppas.
 
-
-
 Du tar bort catch-punkter med kommandot ”delete”.
 
-
-
 Exempel:
-
  catch *
-
   Körningen stoppas när något undantag inträffar.
-
  catch ReferenceError
-
   Körningen stoppas när ett ReferenceError inträffar, oavsett om det är 
-
   catch-fel eller inte.
 
-
-
 [cf]
 
-
-
 Används för att visa eller ändra den aktuella filens namn och nummer.
-
 Exempel:
-
  cf
-
   Den aktuella filens namn och nummer visas.
-
  cf myapp.mxml
-
   Namnet på den aktuella filen ändras till myapp.mxml.
-
  cf #29
-
   Numret på den aktuella filen ändras till #29.
-
 Ange ”info sources” eller ”info files” om du vill se alla filnamn och filnummer.
-
 Det går att ange förkortningar av filnamn så länge dessa inte är tvetydiga.
-
 När du visar en fil med kommandot ”list” blir den filen aktuell.
 
-
-
 [clear]
 
-
-
 Används för att ta bort brytpunkt vid den angivna raden eller funktionen.
-
 Exempel:
-
  clear 87
-
   En brytpunkt vid rad 87 tas bort från den aktuella filen.
-
  clear myapp.mxml:56
-
   En brytpunkt vid rad 56 tas bort från myapp.mxml.
-
  clear #3:29
-
   En brytpunkt vid rad 29 tas bort från fil #3.
-
  clear doThis
-
   En brytpunkt vid funktionen doThis() tas bort från den aktuella filen.
-
  clear myapp.mxml:doThat
-
   En brytpunkt vid funktionen doThis() tas bort från den aktuella filen.
-
  clear #3:doOther
-
   En brytpunkt vid funktionen doOther() tas bort från fil #3.
-
  clear
-
   En brytpunkt tas bort från den aktuella raden i den aktuella filen. 
-
 Ange ”info sources” eller ”info files” om du vill se alla filnamn och filnummer.
-
 Ange ”info functions” om du vill se alla funktionsnamn.
-
 Det går att ange förkortningar av namn och funktionsnamn så länge dessa inte är 
-
 tvetydiga.
-
 Om du anger ett nummer tas alla brytpunkter på den raden bort.
-
 Om en funktion anges, tas alla brytpunkter i början av funktionen bort.
 
-
-
 [continue]
 
-
-
 Används för att fortsätta körningen efter brytpunkt.
-
 Du kan inte ange argument för det här kommandot.
 
-
-
 [condition]
 
 
-
-
-
 Används för att ställa in så att brytpunktsnumret N endast träder i kraft om 
-
 VILLKOR är sant.
-
 Syntaxen är ”condition N VILLKOR” där N står för ett heltal och COND är ett 
-
 uttryck som ska kontrolleras när brytpunkten N nås.
 
-
-
 [commands]
 
-
-
 Används för att ange kommandon som ska köras när en viss brytpunkt nås.
-
 Numret på brytpunkten anges som argument efter "commands".
-
 Om inga argument anges används den brytpunkt som infogades senast.
-
 Kommandona anges med början på nästa rad.
-
 Skriv en rad som innehåller ”end” för att ange slutet på dem.
-
 Ange ”silent” på den första raden om brytpunkten ska vara tyst, vilket innebär 
-
 att inga utdata visas när brytpunkten nås (förutom texten från kommandot). 
-
 Exempel:
-
  (fdb) commands
-
  Ange kommandon (ett på varje rad) som ska utföras när brytpunkt 1 nås.
-
  Avsluta med raden ”end”.
-
  >w
-
  >end
 
-
-
 [delete]
 
-
-
 Används för att ta bort en eller flera brytpunkter.
-
 Exempel:
-
  delete
-
   Alla brytpunkter tas bort.
-
  delete 2 5
-
   Brytpunkterna #2 och #5 tas bort.
-
 Ange ”info breakpoint” om du vill se alla brytpunktsnummer.
 
-
-
 [directory]
 
-
-
 Ändra listan över kataloger som används vid sökning efter källfiler i fdb.
 
-
-
 Exempel:
 
-
-
  directory
-
   Listan återställs till standardinställningarna, det vill säga den katalog 
-
   där källfilen kompilerades till objektskod samt den aktuella 
-
   arbetskatalogen.
 
-
-
  directory C:\MySource    (Windows)
-
  directory /MySource     (Mac)
-
   Den angivna katalogen läggs till i början av listan över kataloger som 
-
   används vid sökning efter källfiler. När det exempelvis gäller källfilerna 
-
   till klassen mypackage.MyClass söks både C:\MySource\mypackage\MyClass.as 
-
   samt C:\MySource\MyClass.as igenom.
 
-
-
  directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Använd semikolon som avgränsare i Windows)
-
  directory /Dir1:/Dir2    (Använd semikolon som avgränsare på Mac-datorer)
-
   Flera kataloger läggs till i början av listan över kataloger som används 
-
   vid sökning efter källfiler.
 
-
-
 Ange ”show directories” om du vill se den aktuella listan.
 
-
-
 [disable]
 
-
-
 Används för att inaktivera en eller flera brytpunkter eller uttryck som visas 
-
 automatiskt.
-
 Exempel:
-
  disable
-
  disable breakpoints
-
   Alla brytpunkter inaktiveras.
-
  disable 2 5
-
  disable breakpoints 2 5
-
   Brytpunkterna #2 och #5 inaktiveras.
-
  disable display
-
   Alla uttryck som visas automatiskt inaktiveras.
-
  disable display 1 3
-
   Uttrycken #1 och #3, som visas automatiskt, inaktiveras.
-
 Ange ”info breakpoint” om du vill se alla brytpunktsnummer.
-
 Ange ”info display” om du vill se alla rader för uttryck som visas automatiskt.
 
-
-
 [disassemble]
 
-
-
 (Gäller endast för felsökning av ActionScrip 2 och inte av ActionScript 3) 
 
-
-
 En angiven del av källkoden disassembleras.
-
 Som standard används den aktuella listraden.
-
 Det finns stöd för samma argument som för list-kommandot
-
 Exempel:
-
  disassemble 87
-
   Raden 87 disassembleras i den aktuella filen.
-
  disassemble 87 102
-
   Raderna 87–102 disassembleras i den aktuella filen.
-
  disassemble doThis
-
    Funktionen doThis() disassembleras i en aktuella filen.
-
 Du kan även kombinera radnummer med fil- och funktionsnamn på följande sätt:
-
  myapp.mxml
-
    Rad 1 i myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:doThat
-
    Den första raden i funktionen doThat() i myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:56
-
    Rad 56 i myapp.mxml.
-
  #3
-
    Rad 1 i fil #3.
-
  #3:doOther
-
    Raden som funktionen doOther() börjar på i fil #3.
-
  #3:29
-
    Rad 29 i fil #3.
 
-
-
 [display]
 
-
-
 Lägg till ett uttryck i listan över uttryck som visas automatiskt.
-
 Exempel:
-
  display employee.name
-
   Lägg till ”employee.name” i listan över uttryck som visas automatiskt.
-
   Varje gång fdb stoppas visas värdet för employee.name.
-
 Argumentet för det här kommandot liknar argumentet för ”print”.
-
 Ange ”info display” om du vill se alla uttryck som visas automatiskt och 
-
 motsvarande rader.
 
-
-
 [down]
 
-
-
 Används för att välja och visa stackramen som anropas.
-
 Om "info arguments" och "info locals" därefter anges, visas de lokala 
-
 variablerna och argumenten för den valda ramen.
-
 Mer information finns i ”up” och ”frame” 
 
-
-
 [enable]
 
-
-
 Används för att aktivera en eller flera brytpunkter eller uttryck som visas 
-
 automatiskt.
-
 Exempel:
-
  enable
-
  enable breakpoints
-
   Alla brytpunkter aktiveras.
-
  enable 2 5
-
  enable breakpoints 2 5
-
   Brytpunkterna #2 och #5 aktiveras.
-
  enable display
-
   Alla uttryck som visas automatiskt aktiveras.
-
  enable display 1 3
-
   Uttrycken #1 och #3, som visas automatiskt, aktiveras.
-
 Ange ”info breakpoint” om du vill se alla brytpunktsnummer.
-
 Ange ”info display” om du vill se alla rader för uttryck som visas automatiskt.
 
-
-
 [file]
 
-
-
 Används för att ange ett program som ska felsökas utan att detta startas.
-
 Exempel:
-
  file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   Ange ett MXML-program som ska felsökas.
-
  file myapp.swf
-
   Ange en lokal swf-fil som ska felsökas i den aktuella katalogen. 
-
   I det här fallet måste även filen myapp.swd (som innehåller information om 
-
   felsökningen) finnas i den aktuella katalogen.
-
 Programmet startar inte när du anger kommandot. Om du vill starta programmet 
-
 skriver du "run" utan argument.
-
 Istället för att använda ”file <mål>” och därefter ”run” kan du ange vilket 
-
 program som ska felsökas i form av ett argument till ”run”.
-
  run http://mysite.com/myapp.mxml
-
  run myapp.swf
-
 Du kan också ange vilket program som ska felsökas via ett kommandoradsargument 
-
 när du startar fdb:
-
  fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
  fdb myapp.swf
-
 Du behöver varken använda ”file” eller ”run” i det här fallet.
-
 Om du skriver ”run” utan att ange vilket program som ska felsökas väntar fdb på 
-
 att ett program ska anslutas.
 
-
-
 [finish]
 
-
-
 Kör fram tills den aktuella funktionen returneras.
-
 Du kan inte ange argument för det här kommandot.
 
-
-
 [frame]
 
-
-
 Används för att välja och visa en viss stackram.
-
 I det här kommandot kan ramnumret anges som valfritt argument.
-
 Om inget argument anges sker en återgång till den aktuella toppramen (d.v.s. 
-
 ram 0).
-
 Exempel:
-
  frame 4
-
  frame
-
 Om "info arguments" och "info locals" därefter anges, visas de lokala 
-
 variablerna och argumenten för den valda ramen.
-
 Mer information finns i ”up”, ”down” och ”bt” 
 
-
-
 [handle]
 
-
-
 Används för att bestämma hur fdb ska hantera fel Flash Player.
-
 Exempel:
-
  handle recursion_limit stop
-
   När felet recursion_limit inträffas visas ett meddelande i fdb och 
-
   körningen stoppas, på samma sätt som vid en brytpunkt.
-
  handle all print nostop
-
   När ett fel (oavsett typ) inträffar visas ett meddelande i fdb utan att 
-
   körningen stoppas.
-
 Det första argumentet är antingen namnet på felet eller ”all”.
-
 Ytterligare argument anger åtgärder som vidtas när felet inträffar.
-
 Ange ”info handle” om du vill se namnen på alla fel.
-
 Följande åtgärder kan anges: print/noprint samt stop/nostop.
-
 ”print” innebär att ett meddelande visas när felet inträffar.
-
 ”stop” innebär att felsökaren startar på nytt när felet inträffar. Innebär 
-
 ”print”.
 
-
-
 [help]
 
-
-
 Har du inte använt fdb tidigare? Ange ”tutorial” om du vill få grundläggande 
-
 information.
-
 Lista över fdb-kommandon:
-
 bt (bt)       Visa bakåtspårning av alla stackramar
-
 break (b)      Infoga en brytpunkt vid den angivna raden eller funktionen
-
 catch (ca)     Stoppa körningen när ett undantag inträffar
-
 cf (cf)       Visa den aktuella filens namn och nummer
-
 clear (cl)     Ta bort brytpunkt vid den angivna raden eller funktionen
-
 condition (cond)  Lägg till/ta bort ett villkorat uttryck vid en brytpunkt
-
 continue (c)    Fortsätt körningen efter brytpunkten.
-
 commands (com)   Ange kommandon som ska köras när brytpunkten nås.
-
 delete (d)     Ta bort brytpunkter och uttryck som visas automatiskt
-
 directory (dir)   En katalog läggs till i sökvägen för källfiler
-
 disable (disab)   Brytpunkter och uttryck som visas automatiskt inaktiveras
-
 disassemble (disas) Källrader och källfunktioner diassembleras
-
 display (disp)   Lägg till ett uttryck som visas automatiskt
-
 enable (e)     Aktivera brytpunkter och uttryck som visas automatiskt
-
 file (fil)     Ange programmet som ska felsökas
-
 finish (f)     Fortsätt körningen till dess att den aktuella funktionen 
-
           returneras
-
 handle (han)    Ange hur fel ska behandlas
-
 help (h)      Visa hjälp för fdb-kommandon
-
 home (ho)      Ange platsen för listan till den plats som körningen stoppas 
-
           på
-
 info (i)      Visa information om programmet som felsöks
-
 kill (k)      Skickar ”kill” till programmet som felsöks
-
 list (l)      Visa angiven funktion eller rad
-
 next (n)      Gå igenom programmet stegvis
-
 print (p)      Visa värdet på variabeln EXP
-
 pwd (pw)      Visa arbetskatalogen
-
 quit (q)      Avsluta fdb
-
 run (r)       Starta det felsökta programmet
-
 set (se)      Ange värdet på en variabel
-
 source (so)     Läs in fdb-kommandon från en fil
-
 step (s)      Stega igenom programmet tills det når en annan källrad
-
 tutorial (t)    Visa en vägledning om hur fdb används
-
 undisplay (u)    Ta bort ett uttryck som visas automatiskt
-
 viewswf (v)     Ange eller ta bort ett filter för hur filerna visas utifrån 
-
           swf
-
 watch (wa)     Lägg till en bevakningspunkt för en viss variabel
-
 what (wh)      Visa sammanhanget för en viss variabel
-
 where (w)      Fungerar som bt
-
 Ange ”help” följt av namnet på kommandot om du vill ha fullständig information.
 
-
-
 [home]
 
-
-
 Används för att ange platsen för listan till den plats som körningen stoppas på
 
-
-
 [info]
 
-
-
 Detta generiska kommando används för att visa mer information om programmet som 
-
 felsöks.
-
 Lista över underkommandon som används med ”info”:
-
 info arguments (i a)  Argumentvariabler i den aktuella stackramen
-
 info breakpoints (i b) Status för brytpunkterna som kan definieras av 
-
             användaren
-
 info display (i d)   Visa en lista över uttryck som visas automatiskt
-
 info files (i f)    Namn på mål och filer som felsöks
-
 info functions (i fu)  Alla funktionsnamn
-
 info handle (i h)    Visar hur ett fel behandlas
-
 info locals (i l)    Lokala variabler i den aktuella stackramen
-
 info scopechain (i sc) Omfångskedja i den aktuella stackramen
-
 info sources (i so)   Källfiler i programmet
-
 info stack (i s)    Bakåtspårning genom stacken
-
 info swfs (i sw)    Lista över swf-filer i den här sessionen
-
 info targets(i t)    Programmet som felsöks
-
 info variables (i v)  Namn på alla globala och statiska variabler
-
 Ange ”help info” följt av namnet på underkommandot om du vill ha fullständig 
-
 information.
 
-
-
 [info arguments]
 
-
-
 Används för att visa argument i den aktuella stackramen.
 
-
-
 [info breakpoints]
 
-
-
 Används för att visa status för alla brytpunkter och bevakningspunkter.
-
 Type-kolumnen kan antingen indikera:
-
  breakpoint  - normal brytpunkt
-
  watchpoint  - bevakningspunkt
-
 I Disp-kolumnen visas antingen ”keep”, ”del” eller ”dis”, vilket visar vad som 
-
 händer med brytpunkten när den nås. ”dis” innebär att brytpunkten inaktiveras 
-
 och ”del” att den tas bort. 
-
 I kolumnerna ”Address och ”What” visas adressen och fil-/radnumret. 
 
-
-
 [info display]
 
-
-
 Används för att visa en lista över uttryck som visas automatiskt.
 
-
-
 [info files]
 
-
-
 Används för att visa namn och nummer för filer i programmet som felsöks. Detta 
-
 innefattar källfiler, ramverksfiler och filer som skapats automatiskt.
-
 Exempel:
-
  info files
-
   Alla filer visas (alfabetiskt efter kategori)
-
  info files my
-
  info files my*
-
   Alla filer med namn som inleds med ”my” visas alfabetiskt.
-
  info files *.as
-
   Alla filer med namn som slutar på ”.as” visas alfabetiskt.
-
  info files *foo*
-
   Alla filer som innehåller ”foo” i namnet visas alfabetiskt. 
-
 Filer visas i formatet namn#N, där N står för filnumret.
-
 Du kan använda #N följt av en filnamn i många kommandon.
 
-
-
 [info functions]
 
-
-
 Används för att visa funktionsnamnen.
-
 Exempel:
-
  info functions .
-
   Visa alla funktioner i den aktuella filen.
-
  info functions myapp.mxml
-
   Visa alla funktioner i myapp.mxml.
-
  info functions #3
-
   Alla funktioner i filen #3 visas.
-
  info functions
-
   Alla funktioner i alla filer visas.
-
 Ange ”info sources” eller ”info files” om du vill se alla filnamn och filnummer.
-
 Det går att ange förkortningar av filnamn så länge dessa inte är tvetydiga.
 
-
-
 [info handle]
 
-
-
 Används för att visa hur fdb hanterar fel som inträffar i Flash Player.
-
 Exempel:
-
  info handle
-
   Visar hur fdb hanterar alla fel.
-
  info handle recursion_limit
-
   Visar hur fdb hanterar recursion_limit-fel.
 
-
-
 [info locals]
 
-
-
 Används för att visa lokala variabler i den aktuella stackramen.
 
-
-
 [info scopechain]
 
-
-
 Omfångskedjan för den aktuella stackramen visas. Med omfångskedjan menas 
-
 listan över objekt som genomsöks vid matchning av symbolnamn i Flash Player.
 
-
-
 [info sources]
 
-
-
 Används för att visa namn och nummer för källfilerna till programmet som 
-
 felsöks. Ramverksfiler och filer som skapas automatiskt omfattas inte.
-
 Filer visas i formatet namn#N, där N står för filnumret.
-
 Du kan använda #N följt av en filnamn i många kommandon.
 
-
-
 [info stack]
 
-
-
 Används för att bakåtspåra genom stacken.
 
-
-
 [info swfs]
 
-
-
 Används för att visa swf-filer som är kända för felsökningssessionen. Mer 
-
 information om hur du kan filtrera listan över filer utifrån swf-namnen finns 
-
 under kommandot ”viewswf”. 
 
-
-
 [info targets]
 
-
-
 Används för att visa URL:en (http: eller file:) för programmet som felsöks.
 
-
-
 [info variables]
 
-
-
 Används för att visa alla globala och statiska variabelnamn och -värden.
 
-
-
 [info ?]
 
-
-
 Info-kommandot är inte definierat. Prova med ”help info”.
 
-
-
 [kill]
 
-
-
 Används för att skicka ”kill” till programmet som felsöks
-
 Du kan inte ange argument för det här kommandot.
 
-
-
 [list]
 
-
-
 Används för att visa kodraden i en källfil.
-
 Exempel:
-
  list
-
   Visar tio ytterligare rader i den aktuella filen (efter eller omkring det 
-
   som tidigare visats i listan).
-
  list -
-
   Visar tio rader före det som tidigare visats i den aktuella filen.
-
  list 87
-
   Visar tio rader omkring rad 87 i den aktuella filen.
-
  list 87 102
-
   Visar raderna 87–102 i den aktuella filen.
-
 Du kan kombinera radnummer med fil- och funktionsnamn på följande sju sätt:
-
  doThis
-
    Första raden i funktionen doThis() i den aktuella filen.
-
  myapp.mxml
-
    Rad 1 i myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:doThat
-
    Den första raden i funktionen doThat() i myapp.mxml.
-
  myapp.mxml:56
-
    Rad 56 i myapp.mxml.
-
  #3
-
    Rad 1 i fil #3.
-
  #3:doOther
-
    Raden som funktionen doOther() börjar på i fil #3.
-
  #3:29
-
    Rad 29 i fil #3.
-
 Ange ”info sources” eller ”info files” om du vill se alla filnamn och filnummer.
-
 Ange ”info functions” om du vill se alla funktionsnamn.
-
 Det går att ange förkortningar av namn och funktionsnamn så länge dessa inte är 
-
 tvetydiga.
-
 När du visar en viss fil blir den filen aktuell. (Se kommandot ”cf”.)
 
-
-
 [next]
 
-
-
 Används för att stega igenom programmet, via subrutinsanrop.
-
  next
-
   Stega en gång.
-
  next 3
-
   Stega 3 gånger eller tills programmet stoppas av någon annan anledning.
-
 Gäller (precis som för ”step”) så länge inga subrutinsanrop sker. När de sker 
-
 räknas de som en instruktion.
 
-
-
 [print]
 
-
-
 Används för att visa värdet på en variabel eller ett uttryck.
-
 Exempel:
-
  print i
-
   Värdet på ”i” visas.
-
  print employee.name
-
   Värden på ”employee.name” visas.
-
  print employee
-
   Värdet på objektet ”employee” visas.
-
   Det kan exempelvis leda till att [Object 10378] visas.
-
  print employee.
-
   Värdet på alla egenskaper som tillhör objektet ”employee” visas.
-
  print *employee
-
   Värdet på alla egenskaper som tillhör objektet ”employee” visas.
-
   Prefixoperatorn ”*” är ett prefixalternativ till postfixoperatorn ”.”.
-
  print #10378.
-
   Värdet på alla egenskaper som tillhör objektet #10378 visas.
-
 De variabler i den lexikala miljön i den valda stackramen är tillgängliga, 
-
 liksom de med omfånget global eller med en hel fil som omfång.
 
-
-
 [pwd]
 
-
-
 Den aktuella arbetskatalogen visas,
-
 det vill säga katalogen som fdb startades från. Det går inte att ändra 
-
 arbetskatalogen från fdb. Det går inte att ange argument för ”run” och ”source” 
-
 relativt den här katalogen.
-
 Du kan inte ange argument för det här kommandot.
 
-
-
 [quit]
 
-
-
 Används för att avsluta fdb.
-
 Du kan inte ange argument för det här kommandot.
 
-
-
 [run]
 
-
-
 Används för att påbörja en felsökning.
-
 Exempel:
-
  run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   Det angivna MXML-programmet körs.
-
  run myapp.swf
-
  run mydir\myapp.swf
-
  run c:\mydir\myapp.swf
-
   Den lokala swf-filen myapp.swf (som kan anges) körs, antingen från den 
-
   aktuella katalogen (se kommandot ”pwd”) eller via en absolut sökväg. Om så 
-
   är fallet måste filen myapp.swd (som innehåller information om 
-
   felsökningen) finnas i samma katalog som myapp.swf.
-
  run
-
   Används för att köra programmet som tidigare angavs via kommandot ”file”.
-
   Om inget program har angetts väntar fdb på att ett program ska anslutas. Om 
-
   så inte sker uppstår timeout.
-
 Program som startas via ”run” körs i en webbläsare eller fristående Flash 
-
 Player.
-
 När programmet har startats körs fdb, som bland annat ger dig möjlighet att 
-
 ange brytpunkter.
 
-
-
 På Mac-datorer finns det endast stöd för ”run” utan argument. Du måste i så 
-
 fall starta Flash Player manuellt.
 
-
-
 [set]
 
-
-
 Används för att definiera värdet på en variabel eller bekvämlighetsvariabel.
-
 Bekvämlighetsvariabler används endast inom fdb och finns inte i ditt program.
-
 De har prefixet ”$” och kan ha valfritt namn, förutsatt att det inte finns 
-
 någon befintlig variabel med det namnet. Exempelvis $myVar. 
-
 Bekvämlighetsvariabler används dessutom för att styra andra aspekter av fdb. 
 
-
-
 Följande bekvämlighetsvariabler används inom fdb:
-
 $listsize     – antal källkodsrader som ska visas för ”list”.
-
 $columnwrap    – kolumnrad på vilken utdata börjar om
-
 $infostackshowthis – vid 0 visas inte ”this” i stackens bakåtspårning
-
 $invokegetters   – vid 0 kan inte fdb skicka getter-funktioner
-
 $bpnum       – det senaste brytpunktsnumret som angetts
-
 $displayattributes – vid noll visar ”print var” alla attribut till medlemmar av 
-
           ”var” (exempelvis private eller static).
 
-
-
 Exempel:
-
  set i = 3
-
   Variabeln ”i” anges som 3.
-
  set employee.name = "Susan"
-
   Variabeln ”employee.name” anges som strängen ”Susan”.
-
  set $myVar = 20
-
   Bekvämlighetsvariabeln ”$myVar” anges som 20.
 
-
-
 [show]
 
-
-
 Detta generiska kommando används för att visa statusinformation om fdb.
-
 Lista över underkommandon till ”show”:
-
 show break (sh b)    Platsen för och anledningen till pausad körning
-
 show directories (sh d) Kataloger som ska genomsökas för källfiler
-
 show files (sh f)    Målfiler och målsökvägar
-
 show functions (sh fu) Information om funktionens radmappning 
-
 show locations (sh l)  Brytpunkternas platser
-
 show memory (sh m)   Aktuell minnesanvändning
-
 show net (sh n)     Meddelandestatistik för Player 
-
 show properties (sh p) Egenskapsvärden
-
 show uri (sh u)     Player-URI för den aktuella sessionen 
-
 show variable (sh v)  Hämtning av raw-variabel
-
 Ange ”help show” följt av namnet på underkommandot om du vill ha fullständig 
-
 information.
 
-
-
 [show break]
 
-
-
 Används för att visa förskjutning där programkörningen stannande i swf-filen
 
-
-
 [show directories]
 
-
-
 Används för att visa den aktuella sökvägen som används för källkodsfiler.
 
-
-
 [show files]
 
-
-
 Används för att visa sökväg för och namn på alla målfiler
 
-
-
 [show functions]
 
-
-
 Används för att visa vilken funktion som mappats till vilket radnummer.
-
 Exempel:
-
  show functions .
-
   Mappningsinformation för alla funktioner i den aktuella filen visas.
-
  show functions myapp.mxml
-
   Mappningsinformation för alla funktioner i myapp.mxml visas.
-
  show functions #3
-
   Mappningsinformation för alla funktioner i fil #3 visas.
-
  show functions
-
   Mappningsinformation för alla funktioner i alla filer visas.
-
 Ange ”info sources” eller ”info files” om du vill se alla filnamn och filnummer.
-
 Det går att ange förkortningar av filnamn så länge dessa inte är tvetydiga.
 
-
-
 [show locations]
 
-
-
 Används för att visa alla platser som har angetts för varje brytpunkt.
 
-
-
 [show memory]
 
-
-
 Används för att visa minnesstatistik för Java VM.
 
-
-
 [show net]
 
-
-
 Används för att visa information om meddelanden som har skickats till och 
-
 tagits emot från Flash Player.
 
-
-
 [show properties]
 
-
-
 Används för att visa alla bekvämlighetsvariabler som används i felsökaren. 
 
-
-
 [show uri]
 
-
-
 Används för att visa URI som Flash Player har skickat för den här sessionen.
 
-
-
 [show variable]
 
-
-
 Används för att visa alla medlemmar som tillhör en viss variabel. Två 
-
 parametrar måste anges: först det numeriska värde som identifierar variabeln 
-
 och därefter variabelns egenskapsnamn. Bekvämlighetsvariabeln $invokegetters 
-
 används för att bestämma huruvida egenskapen getter ska köras eller inte 
-
 (förutsatt att den finns).
-
 Exempel:
-
   show variable 1 __proto__
 
-
-
 [show ?]
 
-
-
 Show-kommandot är inte definierat. Prova med ”help show”.
 
-
-
 [source]
 
-
-
 Används för att först läsa in och därefter utföra fdb-kommandon från en fil.
-
  source mycommands.txt
-
  source mydir\mycommands.txt
-
  source c:\mydir\mycommands.txt
-
   Filen mycommands.txt läses in och kommandona utförs.
-
   Filen med kommandon kan antingen anges
-
 	från den aktuella katalogen (se kommandot ”pwd”) 
-
 	eller via en absolut sökväg.
-
 Filen .fdbinit läses in på det här sättet när fdb startas.
-
 Det är endast den aktuella katalogen som söks igenom efter .fdbinit. Du måste 
-
 alltså skapa en separat .fdbinit-fil för varje projekt.
 
-
-
 [step]
 
-
-
 Används för att stega igenom programmet tills det når en annan källkodsrad.
-
 Exempel:
-
  step
-
   Stega en gång.
-
  step 3
-
   Stega 3 gånger eller tills programmet stoppas av någon annan anledning.
 
-
-
 [tutorial]
 
-
-
 Används för att visa en vägledning om hur fdb används.
-
 Du kan inte ange argument för det här kommandot.
 
-
-
 [Tutorial]
 
-
-
 Exempel på en typisk fdb-session:
-
 Starta ett program med ”run”.
-
 Visa filnamnen med ”info sources”.
-
 Visa en fil med ”list”.
-
 Ange brytpunkter med ”break”.
-
 Kör programmet tills en brytpunkt nås med ”continue”.
-
 Granska programmets status med ”where”, ”print” och ”info locals”.
-
 Utför enskilda kommandon med ”next”, ”step” och ”finish”.
-
 Återuppta körningen med ”continue”.
-
 Avsluta fdb med ”quit”.
 
-
-
 [undisplay]
 
-
-
 Används för att ta bort ett eller flera uttryck.
-
 Exempel:
-
  undisplay
-
   Ta bort alla uttryck som visas automatiskt.
-
  undisplay 2 7
-
   Används för att ta bort uttrycken #2 och #7 som visas automatiskt.
-
 Ange ”info display” om du vill se alla uttryck som visas automatiskt och 
-
 motsvarande rader.
 
-
-
 [up]
 
-
-
 Används för att välja och visa stackramen som anropas.
-
 Om du därefter anger ”info arguments” och ”info locals” visas
-
 lokala variabler och argument som hör till den valda ramen.
-
 Se ”down” och ”frame”.
 
-
-
 [viewswf]
 
-
-
 Används för att ställa in och rensa filter som bestämmer hur filer ska visas 
-
 (t.ex. ”info files” och ”info sources”) utifrån swf-namnen. 
-
 Om inga parametrar anges visas alla filer. Om samma fil finns i en eller flera 
-
 swf-filer visas endast den första filinstansen. Om du vill komma åt andra 
-
 filinstanser anger du filnumret (t.ex. ”list #192”) eller använder kommandot 
-
 med parametern (se nedan) för att visa filer från en viss swf-fil. Om en 
-
 parameter anges visas endast filerna från en angiven swf-fil i fillistan (via 
-
 kommandot ”info swfs”). 
-
 Filer från andra swf-filer visas inte. Kommandot påverkar även kommandon som 
-
 tar en fil som parameter (t.ex. ”break”).
-
 Exempel:
-
  viewswf myApp.mxml.swf
-
   Endast filer från myApp.mxml.swf visas.
-
  viewswf 
-
   Alla filer från alla swf-filer visas.
-
 
-
 [watch]
 
-
-
 Används förr att lägga till en bevakningspunkt för en viss variabel. Felsökaren 
-
 stoppar körningen när variabelns värde ändras.
-
 Exempel:
-
  watch foo
 
-
-
 [what]
 
-
-
 Visar sammanhanget vari en variabel matchas. 
 
-
-
 [where]
 
-
-
 Används för att bakåtspåra genom stacken.
 
-
-
 [zzz]
 
-
-
 ((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
-
 ((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))
-

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/379cb609/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_zh_cn.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_zh_cn.txt b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_zh_cn.txt
index 647f8e5..6eb88dc 100644
--- a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_zh_cn.txt
+++ b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_zh_cn.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
-
+  
    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
    contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
    this work for additional information regarding copyright ownership.
@@ -14,1487 +14,778 @@
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
 
-此文件包含 fdb 中“help”命令所显示的文本。
-
-
-
-它分为多个“主题”。例如,当 fdb 用户键入“help break”时,会显示
-
-下面的 [break] 主题。
-
-
-
-每个主题的第一行和最后一行应该为空白。
 
-在 fdb 中不会显示它们;在此处保留它们仅仅是为了使此文件更易读。
 
+This file contains the text displayed by the 'help' command in fdb.
 
+It is divided into "topics". For example, when an fdb user types
+'help break', the [break] topic below is displayed.
 
-应该将帮助文本的格式设置为在 80 个字符宽的控制台上显示时不换行。
-
-下面的行宽为 80 个字符宽。
+The first and last lines of each topic should be blank.
+They don't get displayed in fdb; they are here only
+to make this file more easily readable.
 
+Help text should be formatted to not wrap
+when displayed on an 80-character-wide console.
+The following line is 80 characters wide.
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 [?]
 
-
-
 未定义的命令。只需执行“help”即可查看所有 fdb 命令的列表。
 
-
-
 [break]
 
-
-
 在指定行或函数处设置断点。
-
 示例:
-
  break 87
-
   在当前文件的第 87 行处设置断点。
-
  break myapp.mxml:56
-
   在 myapp.mxml 的第 56 行处设置断点。
-
  break #3:29
-
   在文件 #3 的第 29 行处设置断点。
-
  break doThis
-
   在当前文件中的函数 doThis() 处设置断点。
-
  break myapp.mxml:doThat
-
   在文件 myapp.mxml 中的函数 doThat() 处设置断点。
-
  break #3:doOther
-
   在文件 #3 中的函数 doOther() 处设置断点。
-
  break
-
   在当前堆栈帧中的当前执行地址处设置断点。这有助于返回到
-
   堆栈帧时中断。
-
 要查看文件名和编号,请执行“info sources”或“info files”。
-
 要查看函数名称,请执行“info functions”。
-
 可接受缩略文件名和函数名称(如果意义明确)。
-
 如果指定了行号,则在该行的代码开头处中断。
-
 如果指定了函数,则在该函数的代码开头处中断。
-
 有关更多断点控制,请参阅“commands”和“condition”。
 
-
-
 [bt]
 
-
-
 堆栈的向后跟踪。
 
-
-
 [catch]
 
-
-
 引发异常时终止。这仅会影响捕获的异常(即,将由“catch”块处理的异常)。
-
 未捕获的异常始终在调试器中保持终止。
 
-
-
 使用“delete”命令可删除捕获点。
 
-
-
 示例:
-
  catch *
-
   引发任何异常时终止。
-
  catch ReferenceError
-
   任何时候引发 ReferenceError 即会终止,不管是否已捕获。
 
-
-
 [cf]
 
-
-
 显示当前文件的名称和编号,或更改当前文件。
-
 示例:
-
  cf
-
   显示当前文件的名称和编号。
-
  cf myapp.mxml
-
   将当前文件更改为 myapp.mxml。
-
  cf #29
-
   将当前文件更改为文件 #29。
-
 要查看文件名和编号,请执行“info sources”或“info files”。
-
 可接受缩略文件名(如果意义明确)。
-
 使用“list”列出文件同时会使该文件成为当前文件。
 
-
-
 [clear]
 
-
-
 在指定行或函数处清除断点。
-
 示例:
-
  clear 87
-
   在当前文件的第 87 行处清除断点。
-
  clear myapp.mxml:56
-
   在 myapp.mxml 的第 56 行处清除断点。
-
  clear #3:29
-
   在文件 #3 的第 29 行处清除断点。
-
  clear doThis
-
   在当前文件中的函数 doThis() 处清除断点。
-
  clear myapp.mxml:doThat
-
   在文件 myapp.mxml 中的函数 doThat() 处清除断点。
-
  clear #3:doOther
-
   在文件 #3 中的函数 doOther() 处清除断点。
-
  clear
-
   清除当前文件中当前行的断点。
-
 要查看文件名和编号,请执行“info sources”或“info files”。
-
 要查看函数名称,请执行“info functions”。
-
 可接受缩略文件名和函数名称(如果意义明确)。
-
 如果指定了行号,则会清除该行中的所有断点。
-
 如果指定了函数,则会清除函数开头处的断点。
 
-
-
 [continue]
 
-
-
 在断点处停止后继续执行。
-
 此命令不使用任何参数。
 
-
-
 [condition]
 
 
-
-
-
 仅当 COND 为 true 时,指定要中断的断点编号 N。
-
 用法为“condition N COND”,其中 N 是一个整数,COND 是达到断点 N 时
-
 的求值表达式。
 
-
-
 [commands]
 
-
-
 设置遇到断点时要执行的命令。
-
 提供断点编号作为“commands”之后的参数。
-
 不使用任何参数,目标断点是设置的最后一个断点。
-
 命令本身接着在下一行上启动。
-
 在命令行中键入“end”表示结束该命令。
-
 提供“silent”作为第一行以使断点为静默;然后遇到它时不会显示任何输出
-
 (除了命令输出的内容之外)。
-
 示例:
-
  (fdb) 命令
-
  遇到断点 1 时键入命令,一条命令占一行。
-
  以只有“end”的行作为结束。
-
  >w
-
  >end
 
 
+[connect]
 
-[delete]
+连接到侦听某个端口的调试播放器。
+当前侦听调试连接的唯一播放器
+是手机专用的,其他的始终保持连接。
 
+例如:
+ connect
+连接到侦听端口 7936 的调试播放器。
+ connect 7938
+连接到侦听端口 7938 的调试播放器。
+  
+[worker]
 
+将活动的 Worker 设置为随后的调试器 
+命令发送到的目标。使用 info workers 查询
+Worker 列表。主线程 ID 为 0。
 
-删除一个或多个断点。
+例如:
+ worker 3
+将活动的 Worker 设置为 ID 为 3 的 Worker    
 
-示例:
+[delete]
 
+删除一个或多个断点。
+示例:
  delete
-
   删除所有断点。
-
  delete 2 5
-
   删除断点 #2 和 #5。
-
 要查看断点编号,请执行“info breakpoints”。
 
-
-
 [directory]
 
-
-
 修改 fdb 搜索源文件的目录列表。
 
-
-
 示例:
 
-
-
  directory
-
   将列表恢复为默认值,该默认值为将源文件编译成对象代码的目录,
-
   后面跟着当前工作目录。
 
-
-
  directory C:\MySource    (Windows)
-
  directory /MySource     (Mac)
-
   将指定目录添加到目录列表的开头,将在该列表中搜索源。例如,为
-
   类 mypackage.MyClass 查找源时,调试器会查找
-
   C:\MySource\mypackage\MyClass.as 和
-
   C:\MySource\MyClass.as。
 
-
-
  directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows -- 将 ';' 用作分隔符)
-
  directory /Dir1:/Dir2    (Mac -- 将 ':' 用作分隔符)
-
   将若干个目录添加到目录列表的开头,将在该列表中搜索源。
 
-
-
 要查看当前列表,请执行“show directories”。
 
-
-
 [disable]
 
-
-
 禁用一个或多个断点或自动显示表达式。
-
 示例:
-
  disable
-
  disable breakpoints
-
   禁用所有断点。
-
  disable 2 5
-
  disable breakpoints 2 5
-
   禁用断点 #2 和 #5。
-
  disable display
-
   禁用所有自动显示表达式。
-
  disable display 1 3
-
   禁用自动显示表达式 #1 和 #3。
-
 要查看断点编号,请执行“info breakpoints”。
-
 要查看自动显示表达式编号,请执行“info display”。
 
-
-
 [disassemble]
 
-
-
 (仅 ActionScript 2;调试 ActionScript 3 时不支持)
 
-
-
 反汇编源代码的指定部分。
-
 默认为当前列表行。
-
 支持的参数与使用“list”命令支持的参数相同。示例:
-
  disassemble 87
-
   反汇编当前文件中的第 87 行。
-
  disassemble 87 102
-
   反汇编当前文件中的第 87 行到第 102 行。
-
  disassemble doThis
-
    反汇编当前文件中的函数 doThis()。
-
 除如上使用简单行号之外,还可以使用另外方式指定行:
-
  myapp.mxml
-
    myapp.mxml 中的第 1 行。
-
  myapp.mxml:doThat
-
    myapp.mxml 中的函数 doThat() 的第一行。
-
  myapp.mxml:56
-
    myapp.mxml 中的第 56 行。
-
  #3
-
    文件 #3 中的第 1 行。
-
  #3:doOther
-
    在文件 #3 中函数 doOther() 开头处的行。
-
  #3:29
-
    文件 #3 中的第 29 行。
 
-
-
 [display]
 
-
-
 将表达式添加到自动显示表达式列表。
-
 示例:
-
  display employee.name
-
   将“employee.name”添加到自动显示表达式列表。
-
   每次 fdb 停止时,将显示 employee.name 的值。
-
 此命令的参数与“print”的参数类似。
-
 要查看自动显示表达式及其编号的列表,请执行“info display”。
 
-
-
 [down]
 
-
-
 选中并输出由此命令调用的堆栈帧。
-
 后续的“info arguments”和“info locals”命令将显示选定帧的局部变量和参数。
-
 请参阅“up”和“frame”。
 
-
-
 [enable]
 
-
-
 启用一个或多个断点或自动显示表达式。
-
 示例:
-
  enable
-
  enable breakpoints
-
   启用所有断点。
-
  enable 2 5
-
  enable breakpoints 2 5
-
   启用断点 #2 和 #5。
-
  enable display
-
   启用所有自动显示表达式。
-
  enable display 1 3
-
   启用自动显示表达式 #1 和 #3。
-
 要查看断点编号,请执行“info breakpoints”。
-
 要查看自动显示表达式编号,请执行“info display”。
 
-
-
 [file]
 
-
-
 指定要调试的应用程序,而不启动它。
-
 示例:
-
  file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   指定要调试的 MXML 应用程序。
-
  file myapp.swf
-
   指定当前目录中要调试的本地 SWF 文件。
-
   这种情况下,当前目录中必须也有 myapp.swd(包含调试信息的文件)。
-
 此命令实际上不会引起应用程序启动;使用不带参数的“run”命令开始调试
-
 应用程序。
-
 不需要先使用“file <target>”然后使用“run”,只需将要调试的应用程序
-
 指定为“run”的参数即可:
-
  run http://mysite.com/myapp.mxml
-
  run myapp.swf
-
 也可以指定,在启动 fdb 时以命令行参数的方式调试应用程序:
-
  fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
  fdb myapp.swf
-
 这种情况下不需要使用“file”或“run”。
-
 如果使用“run”而未指定要调试的应用程序,则 fdb 将等待任何应用程序
-
 以连接到它。
 
-
-
-[finish]
-
-
+[finish]
 
 执行,直到当前函数返回为止。
-
 此命令不使用任何参数。
 
-
-
 [frame]
 
-
-
 选中并输出特定堆栈帧。
-
 此命令使用一个可选参数(一个帧编号)。
-
 如果未提供参数,则默认为返回到当前顶部帧(即,帧 0)。
-
 示例:
-
  frame 4
-
  frame
-
 后续的“info arguments”和“info locals”命令将显示选定帧的局部变量和参数。
-
 请参阅“up”、“down”和“bt”。
 
-
-
 [handle]
 
-
-
 指定 fdb 应如何处理 Flash Player 中的故障。
-
 示例:
-
  handle recursion_limit stop
-
   发生 recursion_limit 故障时,会在 fdb 中显示消息并停止(就好像在断点处)。
-
  handle all print nostop
-
   发生任何种类的故障时,都会在 fdb 中显示消息但不停止。
-
 第一个参数是故障名称或“all”。
-
 其它参数是应用到该故障的操作。
-
 要查看故障名称,请执行“info handle”。
-
 操作有 print/noprint 和 stop/nostop。
-
 “print”意味着发生此故障时输出一条消息。
-
 “stop”意味着发生此故障时重新进入调试器。包含“print”。
 
-
-
 [help]
 
-
-
 您是第一次使用 fdb 吗? 请执行“tutorial”获取基本信息。
-
 fdb 命令的列表:
-
 bt (bt)       输出所有堆栈帧的向后跟踪
-
 break (b)      在指定行或函数处设置断点
-
 catch (ca)     引发异常时终止
-
 cf (cf)       显示当前文件的名称和编号
-
 clear (cl)     在指定行或函数处清除断点
-
 condition (cond)  将条件表达式应用到断点或删除断点的条件表达式
-
+connect (con)    连接到 debug player
 continue (c)    在断点处停止后继续执行
-
 commands (com)   设置遇到断点时要执行的命令
-
 delete (d)     删除断点或自动显示表达式
-
 directory (dir)   将目录添加到源文件的搜索路径
-
 disable (disab)   禁用断点或自动显示表达式
-
 disassemble (disas) 反汇编源行或函数
-
 display (disp)   添加自动显示表达式
-
 enable (e)     启用断点或自动显示表达式
-
 file (fil)     指定要调试的应用程序
-
 finish (f)     执行,直到当前函数返回为止
-
 handle (han)    指定如何处理故障
-
 help (h)      显示关于 fdb 命令的帮助
-
 home (ho)      设置终止执行的列表位置
-
 info (i)      显示关于正在调试的程序的信息
-
 kill (k)      停止正在调试的程序的执行
-
 list (l)      列出指定函数或行
-
 next (n)      单步执行程序
-
 print (p)      输出变量表达式的值
-
 pwd (pw)      输出工作目录
-
 quit (q)      退出 fdb
-
 run (r)       启动调试的程序
-
 set (se)      设置变量的值
-
 source (so)     从文件读取 fdb 命令
-
 step (s)      单步执行程序,直到遇到其它源行为止
-
 tutorial (t)    显示关于如何使用 fdb 的教程
-
 undisplay (u)    删除自动显示表达式
-
 viewswf (v)     为基于 swf 的文件列表设置或清除过滤器
-
 watch (wa)     在给定变量上添加观察点
-
 what (wh)      显示变量的上下文
-
 where (w)      与 bt 相同
-
+worker (wo)     设置活动的 Worker
 键入“help”并后跟命令名可查看完整文档。
 
-
-
 [home]
 
-
-
 设置终止执行的列表位置。
 
-
-
 [info]
 
-
-
 用于显示关于正在调试的程序事项的通用命令。
-
 “info”子命令的列表:
-
 info arguments (i a)  当前堆栈帧的参数变量
-
 info breakpoints (i b) 用户可设置的断点的状态
-
 info display (i d)   显示自动显示表达式列表
-
 info files (i f)    正在调试的目标和文件的名称
-
 info functions (i fu)  所有函数名称
-
 info handle (i h)    如何处理故障
-
 info locals (i l)    当前堆栈帧的局部变量
-
 info scopechain (i sc) 当前堆栈帧的作用域链
-
 info sources (i so)   程序中的源文件
-
 info stack (i s)    堆栈的向后跟踪
-
 info swfs (i sw)    此会话中的 swf 列表
-
 info targets(i t)    正在调试的应用程序
-
 info variables (i v)  所有全局和静态变量名称
-
+info workers (i w)   列出所有 Worker
 键入“help info”并后跟“info”子命令名可查看完整文档。
 
-
-
 [info arguments]
 
-
-
 显示当前堆栈帧的参数。
 
-
-
 [info breakpoints]
 
-
-
 显示所有断点和观察点的状态。
-
 Type 列指示以下各项之一:
-
  breakpoint  - 正常断点
-
  watchpoint  - 观察点
-
 Disp 列包含“keep”、“del”或“dis”之一以指示遇到它之后断点的处置。
-
 “dis”意味着将禁用断点,而“del”意味着将删除断点。
-
 “Address”列和“What”列分别指示地址和文件/行号。
 
-
-
 [info display]
 
-
-
 显示自动显示表达式及其编号的列表。
 
-
-
 [info files]
 
-
-
 显示正在调试的应用程序的文件名称和编号,包括源文件、framework 文件
-
 和自动生成的文件。
-
 示例:
-
  info files
-
   按类别以字母顺序列出所有文件
-
  info files my
-
  info files my*
-
   按字母顺序列出名称以“my”开头的所有文件。
-
  info files *.as
-
   按字母顺序列出名称以“.as”结尾的所有文件。
-
  info files *foo*
-
   按字母顺序列出名称包含“foo”的所有文件。
-
 会按 name#N 格式显示文件,其中 N 是文件编号。
-
 在许多命令中可以使用 #N 代替文件名。
 
-
-
 [info functions]
 
-
-
 显示函数名称。
-
 示例:
-
  info functions .
-
   显示当前文件中的所有函数。
-
  info functions myapp.mxml
-
   显示 myapp.mxml 中的所有函数。
-
  info functions #3
-
   显示文件 #3 中的所有函数。
-
  info functions
-
   显示所有文件中的所有函数。
-
 要查看文件名和编号,请执行“info sources”或“info files”。
-
 可接受缩略文件名(如果意义明确)。
 
-
-
 [info handle]
 
-
-
 显示在 Flash Player 中发生故障时 fdb 执行的操作。
-
 示例:
-
  info handle
-
   显示 fdb 如何处理所有故障。
-
  info handle recursion_limit
-
   显示 fdb 如何处理 recursion_limit 故障。
 
-
-
 [info locals]
 
-
-
 显示当前堆栈帧的局部变量。
 
-
-
 [info scopechain]
 
-
-
 显示当前堆栈帧的作用域链。作用域链是当 Flash Player 尝试解析符号
-
 名称时搜索的对象列表。
 
-
-
 [info sources]
 
-
-
 显示正在调试的应用程序的源文件的名称和编号。不包括 Framework 文件和
-
 自动生成的文件。
-
 会按 name#N 格式显示文件,其中 N 是文件编号。
-
 在许多命令中可以使用 #N 代替文件名。
 
-
-
 [info stack]
 
-
-
 堆栈的向后跟踪。
 
-
-
 [info swfs]
 
-
-
 显示对于调试会话为已知的 swf。有关如何基于 swf 名称过滤文件列表的
-
 详细信息,请参阅命令“viewswf”。
 
-
-
 [info targets]
 
-
-
 显示正在调试的应用程序的 URL(http: 或 file:)。
 
-
-
 [info variables]
 
-
-
 显示所有全局变量名称和值以及所有静态变量名称和值。
 
+[info workers]
 
-
+显示已经启动的所有 Worker。
 [info ?]
 
-
-
 未定义的“info”命令。请尝试“help info”。
 
-
-
 [kill]
 
-
-
 停止正在调试的程序的执行。
-
 此命令不使用任何参数。
 
-
-
 [list]
 
-
-
 列出源文件中的代码行。
-
 示例:
-
  list
-
   再列出当前文件中在先前列表之后或附近的 10 行。
-
  list -
-
   列出当前文件中在先前列表之前的 10 行。
-
  list 87
-
   列出当前文件中在第 87 行附近的 10 行。
-
  list 87 102
-
   列出当前文件中的第 87 行到第 102 行。
-
 除如上使用简单行号之外,还可以使用另外七种方式指定行:
-
  doThis
-
    当前文件中函数 doThis() 的第一行。
-
  myapp.mxml
-
    myapp.mxml 中的第 1 行。
-
  myapp.mxml:doThat
-
    myapp.mxml 中的函数 doThat() 的第一行。
-
  myapp.mxml:56
-
    myapp.mxml 中的第 56 行。
-
  #3
-
    文件 #3 中的第 1 行。
-
  #3:doOther
-
    在文件 #3 中函数 doOther() 开头处的行。
-
  #3:29
-
    文件 #3 中的第 29 行。
-
 要查看文件名和编号,请执行“info sources”或“info files”。
-
 要查看函数名称,请执行“info functions”。
-
 可接受缩略文件名和函数名称(如果意义明确)。
-
 列出文件会使该文件成为当前文件。(请参阅“cf”命令。)
 
-
-
 [next]
 
-
-
 单步执行程序,通过子例程调用继续。
-
  next
-
   单步执行一次。
-
  next 3
-
   单步执行 3 次,或者直到程序由于其它原因而停止为止。
-
 只要不发生子例程调用,就像“step”命令一样;当发生子例程调用时,
-
 会将该调用视为一个指令。
 
-
-
 [print]
 
-
-
 输出变量或表达式的值。
-
 示例:
-
  print i
-
   输出“i”的值。
-
  print employee.name
-
   输出“employee.name”的值。
-
  print employee
-
   输出“employee”对象的值。
-
   这可能只会显示类似 [对象 10378] 的内容。
-
  print employee.
-
   输出“employee”对象的所有属性的值。
-
  print *employee
-
   输出“employee”对象的所有属性的值。
-
   前缀 * 运算符是后缀 . 运算符的前缀替代项。
-
  print #10378.
-
   输出对象 #10378 的所有属性的值。
-
 可访问变量是选定堆栈帧的词法环境的那些变量,加上作用域为全局或
-
 整个文件的所有变量。
 
-
-
 [pwd]
 
-
-
 输出当前工作目录。
-
 这是启动 fdb 的目录;无法在 fdb 内更改它。可以相对于此目录指定“run”和
-
 “source”的参数。
-
 此命令不使用任何参数。
 
-
-
 [quit]
 
-
-
 退出 fdb。
-
 此命令不使用任何参数。
 
-
-
 [run]
 
-
-
 启动调试会话。
-
 示例:
-
  run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   运行指定的 MXML 应用程序。
-
  run myapp.swf
-
  run mydir\myapp.swf
-
  run c:\mydir\myapp.swf
-
   运行本地 SWF 文件 myapp.swf,可以相对于当前目录(请参阅“pwd”命令)
-
   或通过使用绝对路径指定该文件。这些情况下,myapp.swd(包含调试
-
   信息的文件)也必须与	myapp.swf 位于同一目录中。
-
  run
-
   运行先前由“file”命令指定的应用程序。
-
   如果未指定任何应用程序,则 fdb 将等待一个应用程序以连接到它,
-
   且在等不到时将超时。
-
 “run”将在浏览器中或独立 Flash Player 中启动应用程序。
-
 只要应用程序一启动,它将打断 fdb 以便您设置断点等等。
 
-
-
 在 Macintosh 上,该命令唯一支持的形式是不使用任何参数的“run”。
-
 接着必须手动启动 Flash player。
 
-
-
 [set]
 
-
-
 设置变量或快捷变量的值。
-
 快捷变量是完全位于 fdb 内的变量;它们并非您的程序的组成部分。
-
 快捷变量的前缀为“$”,快捷变量可以是不与任何现有变量冲突的任何名称。
-
 例如,$myVar。
-
 快捷变量还可用于控制 fdb 的各个方面。
 
-
-
 以下快捷变量供 fdb 使用。
-
 $listsize     - 对于“list”要显示的源行的数量
-
 $columnwrap    - 在其上输出将换行的列编号
-
 $infostackshowthis - 若为 0,则在堆栈向后跟踪中不显示“this”
-
 $invokegetters   - 若为 0,则禁止 fdb 启动 getter 函数
-
 $bpnum       - 最后一个定义的断点编号
-
 $displayattributes - 若为 1,则“print var.”会显示“var”的成员的所有属性(例如,
-
           private、static)
 
-
-
 示例:
-
  set i = 3
-
   将变量“i”设置为数字 3。
-
  set employee.name = "Susan"
-
   将变量“employee.name”设置为字符串 "Susan"。
-
  set $myVar = 20
-
   将快捷变量“$myVar”设置为数字 20。
 
-
-
 [show]
 
-
-
 用于显示关于 fdb 的状态的事项的通用命令。
-
 “show”子命令的列表:
-
 show break (sh b)    已暂停执行的位置和原因
-
 show directories (sh d) 用于搜索源文件的目录
-
 show files (sh f)    目标文件和路径
-
 show functions (sh fu) 函数行映射信息
-
 show locations (sh l)  断点位置
-
 show memory (sh m)   当前内存使用情况
-
 show net (sh n)     Player 消息统计数据
-
 show properties (sh p) 属性值
-
 show uri (sh u)     此会话的 Player 的 URI
-
 show variable (sh v)  原始变量检索
-
 键入“help show”并后跟“show”子命令名可查看完整文档。
 
-
-
 [show break]
 
-
-
 显示程序终止所在的 SWF 内的偏移。
 
-
-
 [show directories]
 
-
-
 显示用于查找源文件的当前搜索目录。
 
-
-
 [show files]
 
-
-
 显示所有目标文件的路径和文件名。
 
-
-
 [show functions]
 
-
-
 显示函数到行号映射信息。
-
 示例:
-
  show functions .
-
   显示当前文件中所有函数的映射信息。
-
  show functions myapp.mxml
-
   显示 myapp.mxml 中所有函数的映射信息。
-
  show functions #3
-
   显示文件 #3 中所有函数的映射信息。
-
  show functions
-
   显示所有文件中所有函数的映射信息。
-
 要查看文件名和编号,请执行“info sources”或“info files”。
-
 可接受缩略文件名(如果意义明确)。
 
-
-
 [show locations]
 
-
-
 显示为每个断点设置的位置列表。
 
-
-
 [show memory]
 
-
-
 显示 Java VM 内存统计数据。
 
-
-
 [show net]
 
-
-
 显示关于已发送到 Flash Player 和已从 Flash Player 接收到的消息的信息。
 
-
-
 [show properties]
 
-
-
 显示在调试器内使用的快捷变量的列表。
 
-
-
 [show uri]
 
-
-
 显示 Player 已为此会话发送的 URI。
 
-
-
 [show variable]
 
-
-
 显示变量的成员的值。需要两个参数;第一个是数字变量标识符,第二个是
-
 变量上属性的名称。快捷变量 $invokegetters 用于确定是否将启动
-
 属性 getter(假定它存在)。
-
 示例:
-
   show variable 1 __proto__
 
-
-
 [show ?]
 
-
-
 未定义“的show”命令。请尝试“help show”。
 
-
-
 [source]
 
-
-
 从文件读取 fdb }令并g行它们。
-
  source mycommands.txt
-
  source mydir\mycommands.txt
-
  source c:\mydir\mycommands.txt
-
   读取 mycommands.txt 并执行其中的 fdb 命令。
-
   可以相对于当前目录(请参阅“pwd”命令)或通过使用绝对路径指定
-
   包含命令的文件。
-
 启动 fdb 时,会使用此方式自动读取文件 .fdbinit。
-
 仅在当前目录中搜索 .fdbinit。这意味着您可以为不同的项目设置
-
 多个 .fdbinit 文件。
 
-
-
 [step]
 
-
-
 单步执行程序,直到遇到其它源行为止。
-
 示例:
-
  step
-
   单步执行一次。
-
  step 3
-
   单步执行 3 次,或者直到程序由于其它原因而停止为止。
 
-
-
 [tutorial]
 
-
-
 显示关于如何使用 fdb 的教程。
-
 此命令不使用任何参数。
 
-
-
 [Tutorial]
 
-
-
 典型的 fdb 会话:
-
 使用“run”启动应用程序。
-
 使用“info sources”查看文件名。
-
 使用“list”列出文件。
-
 使用“break”设置断点。
-
 使用“continue”执行程序,直到遇到断点为止。
-
 使用“where”、“print”、“info locals”检查程序的状态。
-
 使用“next”、“step”和“finish”执行各个语句。
-
 使用“continue”继续执行。
-
 使用“quit”退出 fdb。
 
-
-
 [undisplay]
 
-
-
 删除一个或多个自动显示表达式。
-
 示例:
-
  undisplay
-
   删除所有自动显示表达式。
-
  undisplay 2 7
-
   删除自动显示表达式 #2 和 #7。
-
 要查看自动显示表达式及其编号的列表,请执行“info display”。
 
-
-
 [up]
 
-
-
 选中并输出调用此命令的堆栈帧。
-
 后续的“info arguments”和“info locals”命令将显示选定帧的局部变量和参数。
-
 请参阅“down”和“frame”。
 
-
-
 [viewswf]
 
-
-
 为基于 swf 名称的文件列表(即,“info files”和“info sources”)设置或清除
-
 过滤器。不使用任何参数,将显示所有文件。如果在一个或多个 swf 中存在
-
 同一文件,则该列表将仅显示该文件的第一个实例。要访问该文件的其它实例,
-
 请使用文件的编号(例如,“list #192”),或将此命令与一个参数一起使用
-
 (如下所示)以显示来自某个特定 swf 的文件。使用单个参数
-
 (就像“info swfs”命令所显示的 swf 名称),在文件列表中将仅显示
-
 来自指定 swf 的文件。将不会显示来自其它 swf 的文件。此命令还会影响
-
 将文件视为参数的命令(例如,“break”)。示例:
-
  viewswf myApp.mxml.swf
-
   将仅显示来自 myApp.mxml.swf 的文件。
-
  viewswf
-
   将显示来自所有 swf 的所有文件。
 
-
-
 [watch]
 
-
-
 在给定变量上添加观察点。当变量的值改变时,调试器将终止执行。
-
 示例:
-
  watch foo
 
-
-
 [what]
 
-
-
 显示解析变量的上下文。
 
-
-
 [where]
 
-
-
 堆栈的向后跟踪。
 
-
-
 [zzz]
 
-
-
-((( 将此未使用的主题保留在文件末尾  )))
-
-((( 以便正确分析倒数第二个主题。)))
-
-
-
+((( Keep this unused topic at the end of the file  )))
+((( so that the next-to-last one is parsed properly. )))

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/flex-sdk/blob/379cb609/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_zh_tw.txt
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_zh_tw.txt b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_zh_tw.txt
index 9faa9d6..13e649d 100644
--- a/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_zh_tw.txt
+++ b/modules/debugger/src/java/flex/tools/debugger/cli/fdbhelp_zh_tw.txt
@@ -1,4 +1,4 @@
-
+  
    Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
    contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
    this work for additional information regarding copyright ownership.
@@ -14,1473 +14,739 @@
    See the License for the specific language governing permissions and
    limitations under the License.
 
-此檔案包含在 fdb 中使用「help」指令所顯示的文字。
-
 
+此檔案包含在 fdb 中使用「help」指令所顯示的文字。
 
 它會分成幾個「主題」。例如,當 fdb 使用者輸入「help break」時,下方的 [break] 主
-
 題就會顯示。
 
-
-
 每個主題的第一行和最後一行都應該保留空白。
-
 這兩行不會在 fdb 中顯示;在此處僅用於讓這個檔案更容易閱讀。
 
-
-
 說明文字顯示在 80 個字元寬的主控台時,不應該格式化為自動換行。
-
 以下行寬度為 80 個字元。
 
-
-
 --------------------------------------------------------------------------------
 
-
-
 [?]
 
-
-
 未定義的指令。請僅執行「help」來查看所有 fdb 指令的清單。
 
-
-
 [break]
 
-
-
 將中斷點設定在指定的行或函數。
-
 範例:
-
  break 87
-
   將中斷點設定在目前檔案的第 87 行。
-
  break myapp.mxml:56
-
   將中斷點設定在 myapp.mxml 的第 56 行。
-
  break #3:29
-
   將中斷點設定在檔案 #3 的第 29 行。
-
  break doThis
-
   在中斷點設定在目前檔案的函數 doThis()。
-
  break myapp.mxml:doThat
-
   將中斷點設定在檔案 myapp.mxml 的函數 doThat()。
-
  break #3:doOther
-
   將中斷點設定在檔案 #3 的函數 doOther()。
-
  break
-
  將中斷點設定在目前堆疊框架的目前執行位址。這有助於對返回到堆疊框架執行中斷
-
  作業。
-
 若要查看檔案名稱和號碼,請執行「info sources」或「info files」。
-
 若要查看函數名稱,請執行「info functions」。
-
 採用縮寫形式的檔案名稱和函數名稱若都很明確,則可以接受。
-
 如果指定了行號,請在該行的程式碼的開頭處中斷。
-
 如果指定了函數,請在該函數的程式碼的開頭處中斷。
-
 請參閱「commands」和「condition」,以瞭解進一步的中斷點控制。
 
-
-
 [bt]
 
-
-
 堆疊的回溯追蹤。
 
-
-
 [catch]
 
-
-
 擲出例外狀況時中止。這只會影響捕捉到的例外狀況,即由「catch」區塊處理的例外狀況。
-
 在除錯程式中,未捕捉到的例外狀況一律會中止。
 
-
-
 使用「delete」指令來刪除捕捉點。
 
-
-
 範例:
-
  catch *
-
   擲出任何的例外狀況時中止。
-
  catch ReferenceError
-
   只要擲出 ReferenceError,無論是否到捕捉,均會中止。
 
-
-
 [cf]
 
-
-
 顯示目前檔案的名稱和號碼,或是變更目前的檔案。
-
 範例:
-
  cf
-
   顯示目前檔案的名稱和號碼。
-
  cf myapp.mxml
-
   將目前的檔案變更為 myapp.mxml。
-
  cf #29
-
   將目前的檔案變更為檔案 #29。
-
 若要查看檔案名稱和號碼,請執行「info sources」或「info files」。
-
 採用縮寫形式的檔案名稱若都很明確,則可以接受。
-
 使用「list」列出檔案也會使該檔案成為目前的檔案。
 
-
-
 [clear]
 
-
-
 清除指定的行或函數的中斷點。
-
 範例:
-
  clear 87
-
   清除目前檔案第 87 行的中斷點。
-
  clear myapp.mxml:56
-
   清除 myapp.mxml 第 56 行的中斷點。
-
  clear #3:29
-
   清除檔案 #3 第 29 行的中斷點。
-
  clear doThis
-
   清除目前檔案中的函數 doThis() 的中斷點。
-
  clear myapp.mxml:doThat
-
   清除檔案 myapp.mxml 的函數 doThat() 的中斷點。
-
  clear #3:doOther
-
   清除檔案 #3 的函數 doOther() 的中斷點。
-
  clear
-
   清除目前檔案中的目前行的中斷點。
-
 若要查看檔案名稱和號碼,請執行「info sources」或「info files」。
-
 若要查看函數名稱,請執行「info functions」。
-
 採用縮寫形式的檔案名稱和函數名稱若都很明確,則可以接受。
-
 如果指定了行號,會清除該行中的所有中斷點。
-
 如果指定了函數,會清除函數開頭處的中斷點。
 
-
-
 [continue]
 
-
-
 在中斷點處停止之後繼續執行。
-
 此指令不使用任何引數。
 
-
-
 [condition]
 
 
-
-
-
 僅在 COND 為 true 時,指定要中斷的中斷點號碼 N。
-
 用法為「condition N COND」,其中 N 是整數,COND 是每次到達中斷點 N 時所
-
 要求值的運算式。
 
-
-
 [commands]
 
-
-
 設定到達中斷點時所要執行的指令。
-
 提供中斷點號碼作為「commands」後面的引數。
-
 如果未使用引數,目標中斷點即上次所設定的中斷點。
-
 指令本身會跟在下一行開頭之後。
-
 輸入包含「end」的行來代表行的結尾。
-
 提供「silent」作為第一行,以使中斷點處於無訊息狀態;因此,到達中斷點時,除了
-
 指令所列印的內容,將不會列印輸出。
-
 範例:
-
  (fdb) 指令
-
  輸入到達中斷點 1 時要使用的指令,一行一個指令。
-
  使用僅包含「end」的行來結束。
-
  >w
-
  >end
 
-
-
 [delete]
 
-
-
 刪除一或多個中斷點。
-
 範例:
-
  delete
-
   刪除所有中斷點。
-
  delete 2 5
-
   刪除中斷點 #2 和 #5。
-
 若要查看中斷點號碼,請執行「info breakpoints」。
 
-
-
 [directory]
 
-
-
 修改 fdb 搜尋原始檔案所在目錄的清單。
 
-
-
 範例:
 
-
-
  directory
-
   將清單還原成預設值,即原始檔案編譯成物件程式碼的目錄,後面跟隨目前的工作目錄。
 
-
-
  directory C:\MySource    (Windows)
-
  directory /MySource     (Mac)
-
   將指定的目錄加入將搜尋其來源的目錄清單開頭。例如,尋找類別
-
   mypackage.MyClass 的來源時,除錯程式會同時尋找
-
   C:\MySource\mypackage\MyClass.as 和 C:\MySource\MyClass.as。
 
-
-
  directory C:\Dir1;C:\Dir2  (Windows -- 使用「;」作為分隔符號)
-
  directory /Dir1:/Dir2    (Mac -- 使用「:」作為分隔符號)
-
   將數個目錄加入將搜尋其來源的目錄清單開頭。
 
-
-
 若要查看目前清單,請執行「show directories」。
 
-
-
 [disable]
 
-
-
 停用一或多個中斷點或自動顯示的運算式。
-
 範例:
-
  disable
-
  disable breakpoints
-
   停用所有中斷點。
-
  disable 2 5
-
  disable breakpoints 2 5
-
   停用中斷點 #2 和 #5。
-
  disable display
-
   停用所有自動顯示的運算式。
-
  disable display 1 3
-
   停用自動顯示的運算式 #1 和 #3。
-
 若要查看中斷點號碼,請執行「info breakpoints」。
-
 若要查看自動顯示的運算式號碼,請執行「info display」。
 
-
-
 [disassemble]
 
-
-
 (僅限 ActionScript 2;對 ActionScript 3 執行除錯時不支援)
 
-
-
 分解原始程式碼的指定部分。
-
 預設為目前的清單行。
-
 支援的引數與 list 指令相同。範例:
-
  disassemble 87
-
   分解目前檔案中的第 87 行。
-
  disassemble 87 102
-
   分解目前檔案中的第 87 到 102 行。
-
  disassemble doThis
-
    分解目前檔案中的函數 doThis()。
-
 除了使用如上的簡單行號外,您還可以使用其他方式指定行:
-
  myapp.mxml
-
    myapp.mxml 中的第 1 行。
-
  myapp.mxml:doThat
-
    myapp.mxml 中的第一行函數 doThat()。
-
  myapp.mxml:56
-
    myapp.mxml 中的第 56 行。
-
  #3
-
    檔案 #3 中的第 1 行。
-
  #3:doOther
-
    檔案 #3 中函數 Other() 開始所在的行。
-
  #3:29
-
    檔案 #3 中的第 29 行。
 
-
-
 [display]
 
-
-
 將運算式加入自動顯示的運算式清單。
-
 範例:
-
  display employee.name
-
   將「employee.name」加入自動顯示的運算式清單。
-
   每次 fdb 停止時,就會顯示 employee.name 的值。
-
 此指令的引數類似於「print」的引數。
-
 若要查看自動顯示的運算式及其號碼的清單,請執行「info display」。
 
-
-
 [down]
 
-
-
 選取並列印這一個項目所呼叫的堆疊框架。
-
 後續的「info arguments」和「info locals」指令將顯示所選框架的區域函數和引數。
-
 請參閱「up」和「frame」
 
-
-
 [enable]
 
-
-
 啟用一或多個中斷點或自動顯示的運算式。
-
 範例:
-
  enable
-
  enable breakpoints
-
   啟用所有中斷點。
-
  enable 2 5
-
  enable breakpoints 2 5
-
   啟用中斷點 #2 和 #5。
-
  enable display
-
   啟用所有自動顯示的運算式。
-
  enable display 1 3
-
   啟用自動顯示的運算式 #1 和 #3。
-
 若要查看中斷點號碼,請執行「info breakpoints」。
-
 若要查看自動顯示的運算式號碼,請執行「info display」。
 
-
-
 [file]
 
-
-
 指定要除錯的應用程式,但不啟動它。
-
 範例:
-
  file http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   指定要除錯的 MXML 應用程式。
-
  file myapp.swf
-
   指定要在目前目錄中除錯的本機 SWF 檔案。
-
   在此情況下,myapp.swd (含有除錯資訊的檔案) 必須也存在於目前目錄中。
-
 此指令不會真的使應用程式啟動;請使用不含引數的「run」指令,來啟動對應用程式的
-
 除錯。
-
 代替使用「file <target>」後接著使用「run」,可以僅指定要除錯的應用程式做為「run」
-
 的引數:
-
  run http://mysite.com/myapp.mxml
-
  run myapp.swf
-
 您也可以在啟動 fdb 時,指定要除
-
  錯的應用程式做為指令行引數:
-
  fdb http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
  fdb myapp.swf
-
 在此情況下,您不需要使用
-
  「file」或「run」。
-
 如果使用「run」時未指定要除錯的程式,fdb 將會等待任何應用程式與之連線。
 
-
-
 [finish]
 
-
-
 在目前的函數返回之前一直執行。
-
 此指令不使用任何引數。
 
-
-
 [frame]
 
-
-
 選取並列印特定的堆疊框架。
-
 此指令會使用可選引數,即框架號碼。
-
 如果未提供引數,預設為返回到目前的頂層框架 (即框架 0)。
-
 範例:
-
  frame 4
-
  frame
-
 後續的「info arguments」和「info locals」指令將顯示所選框架的區域函數和引數。
-
 請參閱「up」、「down」和「bt」
 
-
-
 [handle]
 
-
-
 指定 fdb 應該以何種方式處理 Flash Player 中的錯誤。
-
 範例:
-
  handle recursion_limit stop
-
   發生 recursion_limit 錯誤時,在 fdb 中顯示訊息並停止,就像是在中斷點一樣。
-
  handle all print nostop
-
   發生任何類型的錯誤時,在 fdb 中顯示訊息,但不停止。
-
 第一個引數是錯誤名稱或「all」。
-
 其他引數是套用至該錯誤的動作。
-
 若要查看錯誤名稱,請執行「info handle」。
-
 動作為 print/noprint 和 stop/nostop。
-
 「print」代表發生此錯誤時列印訊息。
-
 「stop」代表發生此錯誤時重新進入除錯程式。意謂「print」。
 
-
-
 [help]
 
-
-
 使用 fdb 的新手? 執行「tutorial」以取得基本資訊。
-
 fdb 指令清單:
-
 bt (bt)       列印所有堆疊框架的回溯追蹤
-
 break (b)      將中斷點設定在指定的行或函數
-
 catch (ca)     擲出例外狀況時中止
-
 cf (cf)       顯示目前檔案的名稱和號碼
-
 clear (cl)     清除指定的行或函數的中斷點
-
 condition (cond)  在中斷點套用/移除條件式運算式
-
 continue (c)    在中斷點處停止之後繼續執行
-
 commands (com)   設定到達中斷點時要執行的指令
-
 delete (d)     刪除中斷點或自動顯示的運算式
-
 directory (dir)   將目錄加入原始檔案的搜尋路徑
-
 disable (disab)   停用中斷點或自動顯示的運算式
-
 disassemble (disas) 分解來源行或函數
-
 display (disp)   加入自動顯示的運算式
-
 enable (e)     啟用中斷點或自動顯示的運算式
-
 file (fil)     指定要除錯的應用程式
-
 finish (f)     在目前的函數返回之前一直執行
-
 handle (han)    指定錯誤的處理方式
-
 help (h)      顯示有關 fdb 指令的說明
-
 home (ho)      將清單位置設定為執行的中止位置
-
 info (i)      顯示有關正在除錯之程式的資訊
-
 kill (k)      終止執行正在除錯的程式
-
 list (l)      列出指定函數或行
-
 next (n)      執行程式單步作業
-
 print (p)      列印變數 EXP 的值
-
 pwd (pw)      列印工作目錄
-
 quit (q)      結束 fdb
-
 run (r)       啟動已除錯的程式
-
 set (se)      設定變數的值
-
 source (so)     從檔案讀取 fdb 指令
-
 step (s)      執行程式單步作業,直到到達不同的來源行
-
 tutorial (t)    顯示如何使用 fdb 的教學課程
-
 undisplay (u)    移除自動顯示的運算式
-
 viewswf (v)     根據 swf 設定或清除檔案清單的過濾器
-
 watch (wa)     在指定變數上加入監視點
-
 what (wh)      顯示變數的上下文
-
 where (w)      與 bt 相同
-
 輸入「help」,後面跟隨指令名稱以取得完整文件。
 
-
-
 [home]
 
-
-
 將清單位置設定為執行的中止位置。
 
-
-
 [info]
 
-
-
 用於顯示正在除錯的程式相關資訊的一般指令。
-
 info 子指令的清單:
-
 info arguments (i a)  目前堆疊框架的引數變數
-
 info breakpoints (i b) 使用者可設定之中斷點的狀態
-
 info display (i d)   顯示自動顯示的運算式清單
-
 info files (i f)    正在除錯的目標和檔案名稱
-
 info functions (i fu)  所有函數名稱
-
 info handle (i h)    錯誤的處理方式
-
 info locals (i l)    目前堆疊框架的區域變數
-
 info scopechain (i sc) 目前堆疊框架的範圍鏈結
-
 info sources (i so)   程式中的原始檔案
-
 info stack (i s)    堆疊的回溯追蹤
-
 info swfs (i sw)    此工作階段中的 swf 清單
-
 info targets(i t)    正在除錯的應用程式
-
 info variables (i v)  所有全域和靜態變數名稱
-
 輸入「help info」,後面跟隨 info 子指令名稱以取得完整文件。
 
-
-
 [info arguments]
 
-
-
 顯示目前堆疊框架的引數。
 
-
-
 [info breakpoints]
 
-
-
 顯示所有中斷點和監視點的狀態。
-
 「類型」欄指示下列其中一項:
-
  breakpoint  - 一般中斷點
-
  watchpoint  - 監視點
-
 「處理」欄包含「keep」、
-
  「del」或「dis」其中一項,用於指示到達中斷點後,對中斷點的處理方式。「dis」
-
  代表將停用中斷點,「del」則代表將刪除中斷點。
-
 「Address」和「What」欄分別代表位址和檔案/行號。
 
-
-
 [info display]
 
-
-
 顯示自動顯示的運算式及其號碼的清單
 
-
-
 [info files]
 
-
-
 顯示正在除錯的應用程式檔案名稱和數目,包括原始檔案、架構檔案和自動產生的檔案。
-
 範例:
-
  info files
-
   依類別字母順序列出所有檔案
-
  info files my
-
  info files my*
-
   依字母順序列出其名稱以「my」開頭的所有檔案。
-
  info files *.as
-
   依字母順序列出其名稱以「.as」結尾的所有檔案。
-
  info files *foo*
-
   依字母順序列出其名稱含有「foo」的所有檔案。
-
 檔案會以 name#N 格式顯示,其中 N 為檔案號碼。
-
 在許多指令中,您都可以使用 #N 取代檔案名稱。
 
-
-
 [info functions]
 
-
-
 顯示函數名稱。
-
 範例:
-
  info functions .
-
   顯示目前檔案中的所有函數。
-
  info functions myapp.mxml
-
   顯示 myapp.mxml 中的所有函數。
-
  info functions #3
-
   顯示檔案 #3 中的所有函數。
-
  info functions
-
   顯示所有檔案中的全部函數。
-
 若要查看檔案名稱和號碼,請執行「info sources」或「info files」。
-
 採用縮寫形式的檔案名稱若都很明確,則可以接受。
 
-
-
 [info handle]
 
-
-
 顯示 Flash Player 發生錯誤時,fdb 會執行的動作。
-
 範例:
-
  info handle
-
   顯示 fdb 處理所有錯誤的方式。
-
  info handle recursion_limit
-
   顯示 fdb 處理 recursion_limit 錯誤的方式。
 
-
-
 [info locals]
 
-
-
 顯示目前堆疊框架的區域變數。
 
-
-
 [info scopechain]
 
-
-
 顯示目前堆疊框架的範圍鏈結。範圍鏈結是 Flash Player 嘗試解決符號名稱時會搜尋的物
-
 件清單。
 
-
-
 [info sources]
 
-
-
 顯示正在除錯的應用程式原始檔案名稱和數目。架構檔案和自動產生的檔案不包括在內。
-
 檔案會以 name#N 格式顯示,其中 N 為檔案號碼。
-
 在許多指令中,您都可以使用 #N 取代檔案名稱。
 
-
-
 [info stack]
 
-
-
 堆疊的回溯追蹤。
 
-
-
 [info swfs]
 
-
-
 顯示除錯工作階段已知的 swf。如需如何根據 swf 名稱過濾檔案清單的詳細資訊,請參閱
-
 指令「viewswf」。
 
-
-
 [info targets]
 
-
-
 顯示正在除錯的應用程式的 URL (http: 或 file:)。
 
-
-
 [info variables]
 
-
-
 顯示所有全域和靜態變數名稱和值。
 
-
-
 [info ?]
 
-
-
 未定義的 info 指令。請嘗試使用「help info」。
 
-
-
 [kill]
 
-
-
 終止執行正在除錯的程式。
-
 此指令不使用任何引數。
 
-
-
 [list]
 
-
-
 列出原始檔案中的多行程式碼。
-
 範例:
-
  list
-
   列出目前檔案中上一個清單之後或前後的另外十行。
-
  list -
-
   列出目前檔案中上一個清單之前的十行。
-
  list 87
-
   列出目前檔案中第 87 行前後十行。
-
  list 87 102
-
   列出目前檔案中的第 87 到 102 行。
-
 除了使用如上的簡單行號以外,您還可以使用 7 種方式指定行:
-
  doThis
-
    目前檔案中的第 1 行函數 doThis()。
-
  myapp.mxml
-
    myapp.mxml 中的第 1 行。
-
  myapp.mxml:doThat
-
    myapp.mxml 中的第一行函數 doThat()。
-
  myapp.mxml:56
-
    myapp.mxml 中的第 56 行。
-
  #3
-
    檔案 #3 中的第 1 行。
-
  #3:doOther
-
    檔案 #3 中函數 Other() 開始所在的行。
-
  #3:29
-
    檔案 #3 中的第 29 行。
-
 若要查看檔案名稱和號碼,請執行「info sources」或「info files」。
-
 若要查看函數名稱,請執行「info functions」。
-
 採用縮寫形式的檔案名稱和函數名稱若都很明確,則可以接受。
-
 列出某個檔案時,會使該檔案成為目前的檔案。(請參閱「cf」指令。)
 
-
-
 [next]
 
-
-
 執行程式單步作業,將繼續執行所有副常式呼叫。
-
  next
-
   執行單步作業一次。
-
  next 3
-
   執行單步作業 3 次,或直到程式因其他原因而停止。
-
 只要副常式呼叫不發生,就跟「step」指令相同;如果發生,會將呼叫視為一個指示。
 
-
-
 [print]
 
-
-
 列印變數或運算式的值。
-
 範例:
-
  print i
-
   列印「i」的值。
-
  print employee.name
-
   列印「employee.name」的值。
-
  print employee
-
   列印「employee」物件的值。
-
   這可能只會顯示類似 [Object 10378] 的內容。
-
  print employee.
-
   列印「employee」物件的所有屬性值。
-
  print *employee
-
   列印「employee」物件的所有屬性值。
-
   前置 * 運算子是後置 . 運算子的前置替代項。
-
  print #10378.
-
   列印物件 #10378 的所有屬性值。
-
 可存取的變數是所選堆疊框架的語彙環境變數,加上範圍為全域或整個檔案的所有變數。
 
-
-
 [pwd]
 
-
-
 列印目前的工作目錄。
-
 此為從其啟動 fdb 的目錄;在 fdb 中無法加以變更。可相對於此目錄指定「run」和
-
 「source」的引數。
-
 此指令不使用任何引數。
 
-
-
 [quit]
 
-
-
 結束 fdb。
-
 此指令不使用任何引數。
 
-
-
 [run]
 
-
-
 開始除錯工作階段。
-
 範例:
-
  run http://www.mysite.com/myapp.mxml
-
   執行指定的 MXML 應用程式。
-
  run myapp.swf
-
  run mydir\myapp.swf
-
  run c:\mydir\myapp.swf
-
   執行本機 SWF 檔案 myapp.swf,可相對於目前目錄 (請參閱「pwd」指令) 或使用絕對
-
   路徑指定該檔案。在許多情況下,myapp.swd (含有除錯資訊的檔案) 必須也存在於與
-
 	myapp.swf 相同的目錄中。
-
  run
-
   執行之前使用「file」指令所指定的應用程式。
-
   如果未指定任何應用程式,fdb 會等待應用程式與之連線,如果沒有應用程式與之連線,
-
   將會逾時。
-
 「run」將會在瀏覽器或獨立 Flash Play 中啟動應用程式。
-
 應用程式一啟動,就會進入 fdb,讓您可以設定中斷點等。
 
-
-
 在 Macintosh 上,唯一支援的指令格式為不加引數的「run」。您必須接著手動啟動
-
 Flash player。
 
-
-
 [set]
 
-
-
 設定變數或便利變數的值。
-
 便利變數是完全存在於 fdb 中的變數;不屬於您程式的一部分。
-
 便利變數的開頭是「$」,可以是與任何現有變數不衝突的任何名稱。例如,$myVar。便
-
 利變數也可用於控制 fdb 的各個層面。
 
-
-
 fdb 使用下列便利變數。
-
 $listsize     - 「list」顯示的來源行數
-
 $columnwrap    - 輸出將自動換行的欄號
-
 $infostackshowthis - 若為 0,在堆疊回溯追蹤中將不顯示「this」
-
 $invokegetters   - 若為 0,將阻止 fdb 啟動 getter 函數
-
 $bpnum       - 最後一個已定義的中斷點號碼
-
 $displayattributes - 若為 1,「print var.」會顯示「var」成員的所有屬性 (如
-
           private、static)
 
-
-
 範例:
-
  set i = 3
-
   將變數「i」設定為數字 3。
-
  set employee.name = "Susan"
-
   將變數「employee.name」設定為字串「Susan」。
-
  set $myVar = 20
-
   將便利變數「$myVar」設定為數字 20
 
-
-
 [show]
 
-
-
 用於顯示 fdb 狀態相關資訊的一般指令。
-
 show 子指令的清單:
-
 show break (sh b)    暫停的執行位置及原因
-
 show directories (sh d) 要搜尋原始檔案的目錄
-
 show files (sh f)    目標檔案和路徑
-
 show functions (sh fu) 函數行對應資訊
-
 show locations (sh l)  中斷點位置
-
 show memory (sh m)   目前的記憶體使用量
-
 show net (sh n)     播放程式訊息統計
-
 show properties (sh p) 屬性值
-
 show uri (sh u)     此工作階段的播放程式 URI
-
 show variable (sh v)  原始變數擷取
-
 輸入「help show」,後面接著 show 子指令名稱以取得完整文件。
 
-
-
 [show break]
 
-
-
 顯示 SWF 內程式中止位置的位移
 
-
-
 [show directories]
 
-
-
 顯示用於尋找原始檔案的目前搜尋路徑。
 
-
-
 [show files]
 
-
-
 顯示所有目標檔案的路徑和檔案名稱
 
-
-
 [show functions]
 
-
-
 顯示函數到行號的對應資訊。
-
 範例:
-
  show functions .
-
   顯示目前檔案中所有函數的對應資訊。
-
  show functions myapp.mxml
-
   顯示 myapp.mxml 中所有函數的對應資訊。
-
  show functions #3
-
   顯示檔案 #3 中所有函數的對應資訊。
-
  show functions
-
   顯示所有檔案中所有函數的對應資訊。
-
 若要查看檔案名稱和號碼,請執行「info sources」或「info files」。
-
 採用縮寫形式的檔案名稱若都很明確,則可以接受。
 
-
-
 [show locations]
 
-
-
 顯示針對每個中斷點所設定的位置清單。
 
-
-
 [show memory]
 
-
-
 顯示 Java VM 記憶體統計。
 
-
-
 [show net]
 
-
-
 顯示傳送至 Flash Player 及接收自 Flash Player 的訊息相關資訊。
 
-
-
 [show properties]
 
-
-
 顯示用於除錯程式中的便利變數清單
 
-
-
 [show uri]
 
-
-
 顯示播放程式針對此工作階段所傳送的 URI。
 
-
-
 [show variable]
 
-
-
 顯示變數成員的值。需要使用兩個參數;第一個是數值變數識別名稱,第二個是變數的屬性
-
 名稱。便利變數
-
 $invokegetters 用於決定屬性 getter (假定其存在時) 是否啟動。
-
 範例:
-
   show variable 1 __proto__
 
-
-
 [show ?]
 
-
-
 未定義的 show 指令。請嘗試使用「help show」。
 
-
-
 [source]
 
-
-
 從檔案讀取 fdb 指令,並加以執行。
-
  source mycommands.txt
-
  source mydir\mycommands.txt
-
  source c:\mydir\mycommands.txt
-
   讀取 mycommands.txt 並在其中執行 fdb 指令。
-
   您可以相對於目前目錄 (請參閱「pwd」指令) 或使用絕對路徑指定含有指令的檔案。
-
 啟動 fdb 時會自動以此方式讀取檔案 .fdbinit。
-
 僅會在目前的目錄中搜尋 .fdbinit。這意味著,您可以針對不同專案設定多個 .fdbinit 檔
-
 案。
 
-
-
 [step]
 
-
-
 執行程式單步作業,直到到達不同的來源行。
-
 範例:
-
  step
-
   執行單步作業一次。
-
  step 3
-
   執行單步作業 3 次,或直到程式因其他原因而停止。
 
-
-
 [tutorial]
 
-
-
 顯示如何使用 fdb 的教學課程。
-
 此指令不使用任何引數。
 
-
-
 [Tutorial]
 
-
-
 典型的 fdb 工作階段:
-
 使用「run」啟動應用程式。
-
 使用「info sources」檢視檔案名稱。
-
 使用「list」列出檔案。
-
 使用「break」設定中斷點。
-
 使用「continue」執行程式,直到到達中斷點為止。
-
 使用「where」、「print」或「info locals」檢查程式的狀態。
-
 使用「next」、「step」和「finish」執行個別陳述式。
-
 使用「continue」繼續執行。
-
 使用「quit」結束 fdb。
 
-
-
 [undisplay]
 
-
-
 移除一或多個自動顯示的運算式。
-
 範例:
-
  undisplay
-
   移除所有自動顯示的運算式。
-
  undisplay 2 7
-
   移除自動顯示的運算式 #2 和 #7。
-
 若要查看自動顯示的運算式及其號碼的清單,請執行「info display」。
 
-
-
 [up]
 
-
-
 選取並列印呼叫這一個項目的堆疊框架。
-
 後續的「info arguments」和「info locals」指令將顯示所選框架的區域函數和引數。
-
 請參閱「down」和「frame」
 
-
-
 [viewswf]
 
-
-
 根據 swf 名稱設定或清除檔案清單 (即「info files」和「info sources」) 的過濾器。
-
 若無任何參數,將會顯示所有檔案。如果一或多個 swf 中存在相同的檔案,清單只會顯示
-
 檔案的第一個實體。若要存取檔案的其它實體,請使用檔案號碼 (例如,「list #192」)
-
 或使用此指令搭配參數 (請參閱下文) 來顯示特定 swf 中的檔案。搭配單一參數,使用
-
 「info swfs」指令顯示 swf 名稱時,在檔案清單中只會顯示指定 swf 中的檔案。
-
 不會顯示其它 swf 中的檔案。此指令也會影響接受檔案作為參數 (例如,「break」) 的指
-
 令。例如:
-
  viewswf myApp.mxml.swf
-
   將僅顯示 myApp.mxml.swf 中的檔案。
-
  viewswf
-
   將顯示所有 swf 中的全部檔案。
 
-
-
 [watch]
 
-
-
 在指定變數上加入監視點。當變數值變更時,除錯程式將會中止執行。
-
 範例:
-
  watch foo
 
-
-
 [what]
 
-
-
 顯示解析變數所在的上下文。
 
-
-
 [where]
 
-
-
 堆疊的回溯追蹤。
 
-
-
 [zzz]
 
-
-
 ((( 將這個未使用的主題保留在檔案結尾處  )))
-
 ((( 以便倒數第二個主題能正確剖析。)))
 
-
-


Mime
View raw message