ibatis-user-java mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Tomasz Worek <tomasz.wo...@solidex.com.pl>
Subject How to get sql warnings from java.sql.CallableStatement?
Date Tue, 05 Apr 2005 07:28:16 GMT
I use iBatis with Sybase in Java. Sometimes, when i use callable 
statement i need access to sql warnings (class java.sql.SQLWarning) in 
java.sql.CallableStatement (this is place where i can found messages 
about application-specific warnings/errors like absence of required 
parameters or lack of rule to perform operation...).

I cannot find any method in SqlMapClient that i can use to check 
sqlwarnings.

Any ideas? Thanks in advance for Your help!

Tomasz


-- 
SOLIDEX S.A.
Tel: +48 (12) 6380480
Fax: +48 (12) 6380470
http://www.SOLIDEX.com.pl
http://www.SOLIDnySerwis.pl

Niniejsza wiadomość zawiera informacje zastrzeżone i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
firm grupy SOLIDEX. Ujawnianie tych informacji osobom trzecim lub nieuprawnione wykorzystanie
ich do wlasnych celów jest zabronione. Jeżeli otrzymaliście Państwo niniejszą wiadomość
omyłkowo, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wszelkich
kopii niniejszej wiadomości.

This message contains proprietary information and trade secrets of SOLIDEX group companies.
Unauthorized use or disclosure of this information to any third party is prohibited. If you
received this message by mistake, please contact the sender immediately and delete all copies
of this message.


Mime
View raw message