openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r794842 [2/5] - in /websites/staging/openofficeorg/trunk/content/openofficeorg/de/doc: featureguide/ handbuch/ handbuch/anhang/ handbuch/calc/ handbuch/datenquellen/ handbuch/datenquellen/pics/ handbuch/draw/ handbuch/draw/pics/ handbuch/pd...
Date Wed, 24 Aug 2011 20:03:49 GMT
Added: websites/staging/openofficeorg/trunk/content/openofficeorg/de/doc/handbuch/calc/dok_erstellen.xml
==============================================================================
--- websites/staging/openofficeorg/trunk/content/openofficeorg/de/doc/handbuch/calc/dok_erstellen.xml
(added)
+++ websites/staging/openofficeorg/trunk/content/openofficeorg/de/doc/handbuch/calc/dok_erstellen.xml
Wed Aug 24 20:03:47 2011
@@ -0,0 +1,379 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+
+<office:document xmlns:office="http://openoffice.org/2000/office" xmlns:style="http://openoffice.org/2000/style"
xmlns:text="http://openoffice.org/2000/text" xmlns:table="http://openoffice.org/2000/table"
xmlns:draw="http://openoffice.org/2000/drawing" xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:meta="http://openoffice.org/2000/meta"
xmlns:number="http://openoffice.org/2000/datastyle" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg"
xmlns:chart="http://openoffice.org/2000/chart" xmlns:dr3d="http://openoffice.org/2000/dr3d"
xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:form="http://openoffice.org/2000/form"
xmlns:script="http://openoffice.org/2000/script" xmlns:config="http://openoffice.org/2001/config"
office:class="text" office:version="1.0">
+ <office:meta>
+ <meta:generator>OpenOffice.org 1.0.1 (Linux)
+ </meta:generator><!--SRC641_[7663]_LINUX_INTEL__cdelab8.ireland.sun.com_at_7/11/02_3:13:00-->
+ <meta:initial-creator>Christian Lohmaier</meta:initial-creator>
+ <meta:creation-date>2002-08-28T12:40:01</meta:creation-date>
+ <dc:creator>Christian Lohmaier</dc:creator>
+ <dc:date>2002-08-31T22:37:47</dc:date>
+ <meta:printed-by>Christian Lohmaier</meta:printed-by>
+ <meta:print-date>2002-08-28T19:11:14</meta:print-date>
+ <dc:language>de-DE</dc:language>
+ <meta:editing-cycles>60</meta:editing-cycles>
+ <meta:editing-duration>PT6H15M11S</meta:editing-duration>
+ <meta:user-defined meta:name="Info 1"/>
+ <meta:user-defined meta:name="Info 2"/>
+ <meta:user-defined meta:name="Info 3"/>
+ <meta:user-defined meta:name="Info 4"/>
+ <meta:document-statistic meta:table-count="0" meta:image-count="0" meta:object-count="0"
meta:page-count="1" meta:paragraph-count="5" meta:word-count="7" meta:character-count="72"/>
+ </office:meta>
+ <office:settings>
+ <config:config-item-set config:name="view-settings">
+  <config:config-item config:name="ViewAreaTop" config:type="int">0</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="ViewAreaLeft" config:type="int">2309</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="ViewAreaWidth" config:type="int">18348</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="ViewAreaHeight" config:type="int">10236</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="ShowRedlineChanges" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="ShowHeaderWhileBrowsing" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="ShowFooterWhileBrowsing" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="InBrowseMode" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item-map-indexed config:name="Views">
+  <config:config-item-map-entry>
+   <config:config-item config:name="ViewId" config:type="string">view2</config:config-item>
+   <config:config-item config:name="ViewLeft" config:type="int">3002</config:config-item>
+   <config:config-item config:name="ViewTop" config:type="int">4022</config:config-item>
+   <config:config-item config:name="VisibleLeft" config:type="int">2309</config:config-item>
+   <config:config-item config:name="VisibleTop" config:type="int">0</config:config-item>
+   <config:config-item config:name="VisibleRight" config:type="int">20655</config:config-item>
+   <config:config-item config:name="VisibleBottom" config:type="int">10234</config:config-item>
+   <config:config-item config:name="ZoomType" config:type="short">1</config:config-item>
+   <config:config-item config:name="ZoomFactor" config:type="short">106</config:config-item>
+   <config:config-item config:name="IsSelectedFrame" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  </config:config-item-map-entry>
+  </config:config-item-map-indexed>
+ </config:config-item-set>
+ <config:config-item-set config:name="configuration-settings">
+  <config:config-item config:name="AddParaTableSpacing" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintReversed" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="LinkUpdateMode" config:type="short">1</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="CharacterCompressionType" config:type="short">0</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintSingleJobs" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintPaperFromSetup" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintLeftPages" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintTables" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="ChartAutoUpdate" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintControls" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrinterSetup" config:type="base64Binary">ugL+/1BERi1Lb252ZXJ0ZXIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQURJU1RJTEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWAAMAAAIAAAAAAAABAAhSAAAEdAAASm9iRGF0YSAxCnByaW50ZXI9UERGLUtvbnZlcnRlcgpvcmllbnRhdGlvbj1Qb3J0cmFpdApjb3BpZXM9MQpzY2FsZT0wCm1hcmdpbmRhanVzdG1lbnQ9MCwwLDAsMApjb2xvcmRlcHRoPTI0CnBzbGV2ZWw9MApjb2xvcmRldmljZT0wClBQRENvbnRleERhdGEKSW5wdXRTbG90Ok9ubHlPbmUAUGFnZVNpemU6QTQAAGEAbgAAAAAAAAAAAAAAYAEAAMgAAAABAAAABAAAAHQAcgB1AGUAAAC/Sdjgv0lAAQAAIAAAAOjgv0no4L9JMAEAABAAAAABAAAABQAAAGYAYQBsAHMAZQAAAMwAAAAQAQAAIAAAABjhv0kY4b9JSAAAABAAAAAo4b9JKOG/SWMAbwBuAGYAaQBnAC0AaQB0AGUAbQAtAG0AYQBwAC0AaQBuAGQAZQB4AGUAZAAAAAsBAAAOAQAAuAAAAFgAAACI4b9JcOG/SagAAAAQAAAAgOG/SYDhv0lzAHQAcgBpAG4AZwAAAAAAAAAAADgBAACAAAAAKAAAAKjhv0mo4b9JYwBvAG4AZgBpAGcAOgBjAG8AbgBmAGkAZwAtAGkAdABlAG0ALQBtAGEAcAAtAGkAbgBkAGUAeABlAGQAAAAAABAA
 AABQAAAA+OG/Sfjhv0k=</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintAnnotationMode" config:type="short">0</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="ApplyUserData" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="FieldAutoUpdate" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="SaveVersionOnClose" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="SaveGlobalDocumentLinks" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="IsKernAsianPunctuation" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="AlignTabStopPosition" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="CurrentDatabaseDataSource" config:type="string">Adressen</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrinterName" config:type="string">PDF-Konverter</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintFaxName" config:type="string"/>
+  <config:config-item config:name="PrintRightPages" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="AddParaTableSpacingAtStart" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintProspect" config:type="boolean">false</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintGraphics" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="CurrentDatabaseCommandType" config:type="int">0</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintPageBackground" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="CurrentDatabaseCommand" config:type="string">Personal
Address Book</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintDrawings" config:type="boolean">true</config:config-item>
+  <config:config-item config:name="PrintBlackFonts" config:type="boolean">false</config:config-item>
+ </config:config-item-set>
+ </office:settings>
+ <office:script/>
+ <office:font-decls>
+ <style:font-decl style:name="StarSymbol" fo:font-family="StarSymbol" style:font-charset="x-symbol"/>
+ <style:font-decl style:name="Courier" fo:font-family="Courier" style:font-style-name="Standard"
style:font-family-generic="modern" style:font-pitch="fixed"/>
+ <style:font-decl style:name="Arial Unicode MS" fo:font-family="&apos;Arial Unicode
MS&apos;" style:font-pitch="variable"/>
+ <style:font-decl style:name="Batang" fo:font-family="Batang" style:font-style-name="Standard"
style:font-pitch="variable"/>
+ <style:font-decl style:name="Georgia" fo:font-family="Georgia" style:font-style-name="Fett
Kursiv" style:font-pitch="variable"/>
+ <style:font-decl style:name="HG Mincho Light J" fo:font-family="&apos;HG Mincho
Light J&apos;" style:font-pitch="variable"/>
+ <style:font-decl style:name="Thorndale" fo:font-family="Thorndale" style:font-family-generic="roman"
style:font-pitch="variable"/>
+ <style:font-decl style:name="Times" fo:font-family="Times" style:font-style-name="Standard"
style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable"/>
+ <style:font-decl style:name="Albany" fo:font-family="Albany" style:font-family-generic="swiss"
style:font-pitch="variable"/>
+ </office:font-decls>
+ <office:styles>
+ <style:default-style style:family="graphics">
+  <style:properties draw:start-line-spacing-horizontal="0.283cm" draw:start-line-spacing-vertical="0.283cm"
draw:end-line-spacing-horizontal="0.283cm" draw:end-line-spacing-vertical="0.283cm" fo:color="#000000"
style:font-name="Thorndale" fo:font-size="12pt" fo:language="de" fo:country="DE" style:font-name-asian="HG
Mincho Light J" style:font-size-asian="12pt" style:language-asian="none" style:country-asian="none"
style:font-name-complex="Arial Unicode MS" style:font-size-complex="12pt" style:language-complex="none"
style:country-complex="none" style:text-autospace="ideograph-alpha" style:punctuation-wrap="hanging"
style:line-break="strict">
+  <style:tab-stops/>
+  </style:properties>
+ </style:default-style>
+ <style:default-style style:family="paragraph">
+  <style:properties fo:color="#000000" style:font-name="Thorndale" fo:font-size="12pt"
fo:language="de" fo:country="DE" style:font-name-asian="HG Mincho Light J" style:font-size-asian="12pt"
style:language-asian="none" style:country-asian="none" style:font-name-complex="Arial Unicode
MS" style:font-size-complex="12pt" style:language-complex="none" style:country-complex="none"
fo:hyphenate="false" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"
fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" style:text-autospace="ideograph-alpha" style:punctuation-wrap="hanging"
style:line-break="strict" style:tab-stop-distance="2.205cm"/>
+ </style:default-style>
+ <style:style style:name="Standard" style:family="paragraph" style:class="text">
+  <style:properties fo:background-color="transparent">
+  <style:background-image/>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Text body" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:class="text" style:master-page-name="">
+  <style:properties fo:margin-top="0cm" fo:margin-bottom="0.212cm" style:font-name="Times"
fo:font-weight="normal" fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false" style:page-number="0"
fo:background-color="transparent">
+  <style:background-image/>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Hanging indent" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Text
body" style:class="text">
+  <style:properties fo:margin-left="1cm" fo:margin-right="0cm" fo:text-indent="-0.499cm"
style:auto-text-indent="false">
+  <style:tab-stops>
+   <style:tab-stop style:position="0cm"/>
+  </style:tab-stops>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Heading" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:next-style-name="Text body" style:class="text">
+  <style:properties fo:margin-top="0.423cm" fo:margin-bottom="0.212cm" style:font-name="Albany"
fo:font-size="14pt" style:font-name-asian="HG Mincho Light J" style:font-size-asian="14pt"
style:font-name-complex="Arial Unicode MS" style:font-size-complex="14pt" fo:keep-with-next="true"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Heading 1" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Heading"
style:next-style-name="Text body" style:class="text" style:master-page-name="Right Page">
+  <style:properties fo:font-size="115%" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="115%"
style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="115%" style:font-weight-complex="bold"
style:page-number="0" fo:break-before="page" fo:background-color="transparent">
+  <style:background-image/>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Heading 2" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Heading"
style:next-style-name="Text body" style:class="text">
+  <style:properties fo:font-size="14pt" fo:font-style="italic" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="14pt" style:font-style-asian="italic" style:font-weight-asian="bold"
style:font-size-complex="14pt" style:font-style-complex="italic" style:font-weight-complex="bold"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Heading 3" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Heading"
style:next-style-name="Text body" style:class="text">
+  <style:properties fo:font-size="14pt" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="14pt"
style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="14pt" style:font-weight-complex="bold"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Heading 5" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Heading"
style:next-style-name="Text body" style:class="text">
+  <style:properties fo:font-size="85%" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="85%"
style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="85%" style:font-weight-complex="bold"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="List" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Text
body" style:class="list"/>
+ <style:style style:name="Numbering 5 Cont." style:family="paragraph" style:parent-style-name="List"
style:class="list">
+  <style:properties fo:margin-left="2.499cm" fo:margin-right="0cm" fo:margin-top="0cm"
fo:margin-bottom="0.212cm" fo:text-indent="0cm" style:auto-text-indent="false"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Header" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:class="extra">
+  <style:properties text:number-lines="false" text:line-number="0">
+  <style:tab-stops>
+   <style:tab-stop style:position="7.324cm" style:type="center"/>
+   <style:tab-stop style:position="14.649cm" style:type="right"/>
+  </style:tab-stops>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Table Contents" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Text
body" style:class="extra">
+  <style:properties text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Table Heading" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Table
Contents" style:class="extra">
+  <style:properties fo:font-style="italic" fo:font-weight="bold" style:font-style-asian="italic"
style:font-weight-asian="bold" style:font-style-complex="italic" style:font-weight-complex="bold"
fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Caption" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:class="extra">
+  <style:properties fo:margin-top="0.212cm" fo:margin-bottom="0.212cm" fo:font-size="10pt"
fo:font-style="italic" style:font-size-asian="10pt" style:font-style-asian="italic" style:font-size-complex="10pt"
style:font-style-complex="italic" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Illustration" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Caption"
style:class="extra" style:master-page-name="">
+  <style:properties fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" style:page-number="0"
fo:background-color="transparent">
+  <style:tab-stops/>
+  <style:background-image/>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Table" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Caption"
style:class="extra">
+  <style:properties fo:text-align="center" style:justify-single-word="false"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Frame contents" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Text
body" style:class="extra"/>
+ <style:style style:name="Index" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:class="index">
+  <style:properties text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Contents Heading" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Heading"
style:class="index">
+  <style:properties fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm" fo:font-size="16pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="16pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="16pt"
style:font-weight-complex="bold" fo:text-indent="0cm" style:auto-text-indent="false" text:number-lines="false"
text:line-number="0"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Contents 1" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Index"
style:class="index">
+  <style:properties fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm" fo:text-indent="0cm" style:auto-text-indent="false">
+  <style:tab-stops/>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Contents 2" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Index"
style:class="index">
+  <style:properties fo:margin-left="0.499cm" fo:margin-right="0cm" fo:text-indent="0cm"
style:auto-text-indent="false">
+  <style:tab-stops/>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Contents 3" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Index"
style:class="index">
+  <style:properties fo:margin-left="0.998cm" fo:margin-right="0cm" fo:text-indent="0cm"
style:auto-text-indent="false">
+  <style:tab-stops>
+   <style:tab-stop style:position="13.651cm" style:type="right" style:leader-char="."/>
+  </style:tab-stops>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Contents 5" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Index"
style:class="index">
+  <style:properties fo:margin-left="1.997cm" fo:margin-right="0cm" fo:text-indent="0cm"
style:auto-text-indent="false">
+  <style:tab-stops>
+   <style:tab-stop style:position="12.652cm" style:type="right" style:leader-char="."/>
+  </style:tab-stops>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Illustration Index Heading" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Heading"
style:class="index" style:master-page-name="Index">
+  <style:properties fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm" fo:font-size="16pt" fo:font-weight="bold"
style:font-size-asian="16pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="16pt"
style:font-weight-complex="bold" fo:text-indent="0cm" style:auto-text-indent="false" style:page-number="0"
fo:break-before="page" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Illustration Index 1" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Index"
style:class="index">
+  <style:properties fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm" fo:text-indent="0cm" style:auto-text-indent="false">
+  <style:tab-stops>
+   <style:tab-stop style:position="14.649cm" style:type="right" style:leader-char="."/>
+  </style:tab-stops>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="List Contents" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:class="html">
+  <style:properties fo:margin-left="1cm" fo:margin-right="0cm" fo:text-align="justify"
style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0cm" style:auto-text-indent="false" fo:background-color="transparent">
+  <style:background-image/>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="List Heading" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:next-style-name="List Contents" style:class="html">
+  <style:properties fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm" fo:font-weight="bold"
fo:text-indent="0cm" style:auto-text-indent="false"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Hinweis" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Numbering
5 Cont." style:master-page-name="">
+  <style:properties fo:margin-left="1.499cm" fo:margin-right="0cm" fo:font-weight="normal"
fo:text-indent="0cm" style:auto-text-indent="false" style:page-number="0" fo:background-color="transparent"
fo:padding="0.049cm" fo:border-left="none" fo:border-right="none" fo:border-top="0.002cm solid
#000000" fo:border-bottom="0.002cm solid #000000">
+  <style:tab-stops/>
+  <style:background-image/>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Numbering Symbols" style:family="text"/>
+ <style:style style:name="Bullet Symbols" style:family="text">
+  <style:properties style:font-name="StarSymbol" fo:font-size="9pt" style:font-name-asian="StarSymbol"
style:font-size-asian="9pt" style:font-name-complex="StarSymbol" style:font-size-complex="9pt"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Definition" style:family="text"/>
+ <style:style style:name="Tastatur" style:family="text">
+  <style:properties style:font-name="Courier" fo:font-weight="normal" style:text-background-color="#ccccff"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Menü" style:family="text" style:parent-style-name="Tastatur">
+  <style:properties style:font-name="Batang" fo:language="de" fo:country="DE" style:text-background-color="#99ccff"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Reiter" style:family="text">
+  <style:properties style:font-name="Georgia" fo:font-size="14pt" fo:font-style="italic"
fo:font-weight="bold" style:font-name-asian="HG Mincho Light J" style:font-size-asian="14pt"
style:font-style-asian="italic" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Arial
Unicode MS" style:font-size-complex="14pt" style:font-style-complex="italic" style:font-weight-complex="bold"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Frame" style:family="graphics">
+  <style:properties svg:width="14.649cm" style:rel-width="100%" fo:min-height="0.34cm"
text:anchor-type="paragraph" svg:x="0cm" svg:y="0cm" fo:margin-left="0.201cm" fo:margin-right="0.201cm"
fo:margin-top="0.201cm" fo:margin-bottom="0.201cm" style:wrap="none" style:vertical-pos="top"
style:vertical-rel="paragraph-content" style:horizontal-pos="center" style:horizontal-rel="paragraph-content"
fo:background-color="transparent" fo:padding="0.15cm" fo:border="0.002cm solid #000000">
+  <style:background-image/>
+  <style:columns fo:column-count="1" fo:column-gap="0cm">
+   <style:column style:rel-width="65535*" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm"/>
+  </style:columns>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Graphics" style:family="graphics">
+  <style:properties text:anchor-type="paragraph" svg:x="0cm" svg:y="0cm" style:wrap="none"
style:vertical-pos="bottom" style:vertical-rel="paragraph-content" style:horizontal-pos="center"
style:horizontal-rel="paragraph" fo:background-color="transparent">
+  <style:background-image/>
+  <style:columns fo:column-count="1" fo:column-gap="0cm">
+   <style:column style:rel-width="65535*" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm"/>
+  </style:columns>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="OLE" style:family="graphics">
+  <style:properties text:anchor-type="paragraph" svg:x="0cm" svg:y="0cm" style:wrap="none"
style:vertical-pos="top" style:vertical-rel="paragraph" style:horizontal-pos="center" style:horizontal-rel="paragraph"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Marginalia" style:family="graphics">
+  <style:properties svg:width="3.5cm" fo:min-height="0.499cm" text:anchor-type="paragraph"
svg:x="0cm" svg:y="0cm" style:wrap="parallel" style:number-wrapped-paragraphs="no-limit" style:wrap-contour="false"
style:vertical-pos="top" style:vertical-rel="paragraph" style:horizontal-pos="left" style:horizontal-rel="paragraph"/>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Hinweis" style:family="graphics">
+  <style:properties svg:width="1.199cm" svg:height="1.199cm" text:anchor-type="paragraph"
svg:x="0cm" svg:y="0.323cm" style:wrap="none" style:vertical-pos="middle" style:vertical-rel="paragraph-content"
style:horizontal-pos="left" style:horizontal-rel="paragraph" fo:background-color="transparent">
+  <style:background-image/>
+  <style:columns fo:column-count="1" fo:column-gap="0cm">
+   <style:column style:rel-width="65535*" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm"/>
+  </style:columns>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="hinweis" style:family="graphics">
+  <style:properties svg:width="1.199cm" fo:min-height="1.199cm" text:anchor-type="paragraph"
svg:x="6.724cm" svg:y="2.635cm" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm" fo:margin-top="0cm"
fo:margin-bottom="0cm" style:protect="size" style:wrap="dynamic" style:number-wrapped-paragraphs="no-limit"
style:wrap-contour="false" style:vertical-pos="middle" style:vertical-rel="paragraph-content"
style:horizontal-pos="left" style:horizontal-rel="paragraph" fo:background-color="transparent"
fo:padding="0cm" fo:border="none" style:shadow="none">
+  <style:background-image/>
+  <style:columns fo:column-count="1" fo:column-gap="0cm">
+   <style:column style:rel-width="65535*" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm"/>
+  </style:columns>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="Abbildung" style:family="graphics">
+  <style:properties svg:width="14.649cm" style:rel-width="100%" fo:min-height="0.041cm"
text:anchor-type="paragraph" svg:x="4.766cm" svg:y="1.362cm" fo:margin-left="0.201cm" fo:margin-right="0.201cm"
fo:margin-top="0.201cm" fo:margin-bottom="0.201cm" style:wrap="none" style:vertical-pos="bottom"
style:vertical-rel="paragraph-content" style:horizontal-pos="center" style:horizontal-rel="paragraph"
fo:background-color="transparent" fo:padding="0cm" fo:border="none">
+  <style:background-image/>
+  <style:columns fo:column-count="1" fo:column-gap="0cm">
+   <style:column style:rel-width="65535*" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm"/>
+  </style:columns>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="grafiktest" style:family="graphics">
+  <style:properties svg:width="5.121cm" fo:min-height="6.89cm" text:anchor-type="paragraph"
svg:x="0cm" svg:y="0cm" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm" fo:margin-top="0cm" fo:margin-bottom="0cm"
style:protect="size" style:wrap="none" style:vertical-pos="from-top" style:vertical-rel="paragraph-content"
style:horizontal-pos="center" style:horizontal-rel="paragraph-content" fo:background-color="transparent"
fo:padding="0cm" fo:border="none" style:shadow="none">
+  <style:background-image/>
+  <style:columns fo:column-count="1" fo:column-gap="0cm">
+   <style:column style:rel-width="65535*" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm"/>
+  </style:columns>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:style style:name="hinw_rahmen" style:family="graphics">
+  <style:properties svg:width="14.649cm" style:rel-width="100%" fo:min-height="0.34cm"
text:anchor-type="paragraph"/>
+ </style:style>
+ <text:outline-style>
+  <text:outline-level-style text:level="1" style:num-format=""/>
+  <text:outline-level-style text:level="2" style:num-format=""/>
+  <text:outline-level-style text:level="3" style:num-format=""/>
+  <text:outline-level-style text:level="4" style:num-format=""/>
+  <text:outline-level-style text:level="5" style:num-format=""/>
+  <text:outline-level-style text:level="6" style:num-format=""/>
+  <text:outline-level-style text:level="7" style:num-format=""/>
+  <text:outline-level-style text:level="8" style:num-format=""/>
+  <text:outline-level-style text:level="9" style:num-format=""/>
+  <text:outline-level-style text:level="10" style:num-format=""/>
+ </text:outline-style>
+ <text:footnotes-configuration style:num-format="1" text:start-value="0" text:footnotes-position="page"
text:start-numbering-at="document"/>
+ <text:endnotes-configuration style:num-format="i" text:start-value="0"/>
+ <text:linenumbering-configuration text:number-lines="false" text:offset="0.499cm" style:num-format="1"
text:number-position="left" text:increment="5"/>
+ </office:styles>
+ <office:automatic-styles>
+ <style:style style:name="P1" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">
+  <style:properties>
+  <style:tab-stops>
+   <style:tab-stop style:position="16.999cm" style:type="right"/>
+  </style:tab-stops>
+  </style:properties>
+ </style:style>
+ <style:page-master style:name="pm1">
+  <style:properties fo:page-width="21.001cm" fo:page-height="29.7cm" style:num-format="1"
style:print-orientation="portrait" fo:margin-top="2.54cm" fo:margin-bottom="2.54cm" fo:margin-left="3.175cm"
fo:margin-right="3.175cm" style:footnote-max-height="0cm">
+  <style:footnote-sep style:width="0.018cm" style:distance-before-sep="0.101cm" style:distance-after-sep="0.101cm"
style:adjustment="left" style:rel-width="25%" style:color="#000000"/>
+  </style:properties>
+  <style:header-style>
+  <style:properties fo:min-height="0.998cm" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm"
fo:margin-bottom="0.499cm" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.002cm solid #000000" fo:border-left="none"
fo:border-right="none" fo:padding="0.049cm"/>
+  </style:header-style>
+  <style:footer-style/>
+ </style:page-master>
+ <style:page-master style:name="pm2" style:page-usage="left">
+  <style:properties fo:page-width="21.001cm" fo:page-height="29.7cm" style:num-format="1"
style:print-orientation="portrait" fo:margin-top="2cm" fo:margin-bottom="2cm" fo:margin-left="2cm"
fo:margin-right="2cm" style:footnote-max-height="0cm">
+  <style:footnote-sep style:width="0.018cm" style:distance-before-sep="0.101cm" style:distance-after-sep="0.101cm"
style:adjustment="left" style:rel-width="25%" style:color="#000000"/>
+  </style:properties>
+  <style:header-style>
+  <style:properties fo:min-height="0.998cm" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm"
fo:margin-bottom="0.499cm" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.002cm solid #000000" fo:border-left="none"
fo:border-right="none" fo:padding="0.049cm"/>
+  </style:header-style>
+  <style:footer-style/>
+ </style:page-master>
+ <style:page-master style:name="pm3" style:page-usage="right">
+  <style:properties fo:page-width="21.001cm" fo:page-height="29.7cm" style:num-format="1"
style:print-orientation="portrait" fo:margin-top="2cm" fo:margin-bottom="2cm" fo:margin-left="2cm"
fo:margin-right="2cm" style:footnote-max-height="0cm">
+  <style:footnote-sep style:width="0.018cm" style:distance-before-sep="0.101cm" style:distance-after-sep="0.101cm"
style:adjustment="left" style:rel-width="25%" style:color="#000000"/>
+  </style:properties>
+  <style:header-style>
+  <style:properties fo:min-height="0.998cm" fo:margin-left="0cm" fo:margin-right="0cm"
fo:margin-bottom="0.499cm" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.002cm solid #000000" fo:border-left="none"
fo:border-right="none" fo:padding="0.049cm"/>
+  </style:header-style>
+  <style:footer-style/>
+ </style:page-master>
+ <style:page-master style:name="pm4">
+  <style:properties fo:page-width="21.001cm" fo:page-height="29.7cm" style:num-format="1"
style:print-orientation="portrait" fo:margin-top="2cm" fo:margin-bottom="2cm" fo:margin-left="2cm"
fo:margin-right="2cm" fo:background-color="transparent" style:footnote-max-height="0cm">
+  <style:background-image/>
+  <style:footnote-sep style:width="0.018cm" style:distance-before-sep="0.101cm" style:distance-after-sep="0.101cm"
style:adjustment="left" style:rel-width="25%" style:color="#000000"/>
+  </style:properties>
+  <style:header-style/>
+  <style:footer-style/>
+ </style:page-master>
+ </office:automatic-styles>
+ <office:master-styles>
+ <style:master-page style:name="Standard" style:page-master-name="pm1">
+  <style:header>
+  <text:p text:style-name="Header"><text:chapter text:display="number" text:outline-level="2"/>
<text:chapter text:display="name" text:outline-level="2"/><text:tab-stop/><text:tab-stop/><text:page-number
text:select-page="current">1</text:page-number></text:p>
+  </style:header>
+ </style:master-page>
+ <style:master-page style:name="Left Page" style:page-master-name="pm2" style:next-style-name="Right
Page">
+  <style:header>
+  <text:p text:style-name="P1"><text:chapter text:display="number" text:outline-level="2"/>
<text:chapter text:display="name" text:outline-level="2"/><text:tab-stop/><text:page-number
text:select-page="current">1</text:page-number></text:p>
+  </style:header>
+ </style:master-page>
+ <style:master-page style:name="Right Page" style:page-master-name="pm3" style:next-style-name="Left
Page">
+  <style:header>
+  <text:p text:style-name="P1"><text:chapter text:display="number" text:outline-level="2"/>
<text:chapter text:display="name" text:outline-level="2">Dokumente erstellen und verwalten</text:chapter><text:tab-stop/><text:page-number
text:select-page="current">1</text:page-number></text:p>
+  </style:header>
+ </style:master-page>
+ <style:master-page style:name="Index" style:page-master-name="pm4"/>
+ </office:master-styles>
+ <office:body>
+ <text:sequence-decls>
+  <text:sequence-decl text:display-outline-level="1" text:separation-character="." text:name="Illustration"/>
+  <text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Table"/>
+  <text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Text"/>
+  <text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Drawing"/>
+ </text:sequence-decls>
+ <text:h text:style-name="Heading 1" text:level="1">Dokumente erstellen und verwalten</text:h>
+ <text:h text:style-name="Heading 2" text:level="2">Neues Tabellendokument erstellen</text:h>
+ </office:body>
+</office:document>
\ No newline at end of fileMime
View raw message