openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r882521 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sr-test/participate/index.html
Date Mon, 14 Oct 2013 11:48:10 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Oct 14 11:48:10 2013
New Revision: 882521

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr-test/participate/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Oct 14 11:48:10 2013
@@ -1 +1 @@
-1531858
+1531860

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Oct 14 11:48:10 2013
@@ -1 +1 @@
-1531858
+1531860

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr-test/participate/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr-test/participate/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sr-test/participate/index.html Mon Oct 14 11:48:10
2013
@@ -66,13 +66,13 @@ mnogo godina kao nezavisni projekat, u k
 onda možete samo uskočiti. Prijavite se na relevantni projekat <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html">dopisnu
listu</a>
 i predstavite se. Pomoći ćemo vam da počnete sa radom.</p>
 <p>Ako ste, međutim, novi u Apache, ili želite metodičniji pristup za početak
vašeg angažovanja, onda imamo skup
-stepenasto raspoređenih <a href="http://openoffice.apache.org/orientation/index.html/">orijentacionih
modula za novog volontera</a> dizajniranih
+stepenasto raspoređenih <a href="http://openoffice.apache.org/orientation/index.html">orijentacionih
modula za novog volontera</a> dizajniranih
 da vas vode kroz niz propratnih tema vezanih za Apache OpenOffice i kako mi obavljamo stvari.</p>
 <p>Koji put ćete da izaberete zavisi od vas i stvar je ličnog izbora. Možete
da uradite čak oboje.</p>
 <p>Takođe podržavamo listu specifičnih oblasti gde trebamo volontere za našu
stranicu na Wiki-ju
 <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Help+Wanted/">Potrebna
pomoć</a>.</p>
 <p>Ako ste student, tražite da doprinesete projektu kao deo svog školskog rada;
molimo pogledajte
-našu Web stranicu <a href="http://openoffice.apache.org/students.html/">Saveti za
studente</a></p>
+našu Web stranicu <a href="http://openoffice.apache.org/students.html">Saveti za
studente</a></p>
   </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message