openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r884080 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/why_compliance.html
Date Fri, 25 Oct 2013 15:07:39 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Oct 25 15:07:39 2013
New Revision: 884080

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Oct 25 15:07:39 2013
@@ -1 +1 @@
-1535546
+1535756

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Oct 25 15:07:39 2013
@@ -1 +1 @@
-1535546
+1535756

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_compliance.html Fri Oct 25 15:07:39
2013
@@ -31,7 +31,7 @@ een clausule bevatten die de verkoper to
 <p>Om de kosten en boetes van een BSA-controle te vermijden, gaan organisaties steeds
vaker over tot het gebruik van Software Asset Management (SAM) om er zeker van te zijn dat
het gebruik van commerciële software in overeenstemming is met de van toepassing zijnde
licenties. Deze praktijk gaat vaak samen met het opleiden van medewerkers en het aankopen
van software om het gebruik van licenties en software in te organisatie op te sporen.</p>
 <p>De gezamenlijke kosten van het gebruik van SAM zijn de "nalevingskosten" voor het
gebruik van commerciële software. Het zijn kosten die uw organisatie niet productiever
maken, waar uw klanten geen baat bij hebben en die niets toevoegen onder de streep. Het is
puur risicobeperking. Net als de licentie- en onderhoudskosten en de training, vormt het
een onderdeel van de kosten voor het gebruik van commerciële software.</p>
 <h2 id="nalevingskosten-van-open-source">Nalevingskosten van Open Source</h2>
-<p>In tegenstelling tot commerciële softwarelicenties, heeft opensource-software
licenties die expliciet toestemming geven om te software verder te distribueren. Dit verlaagt
de kosten van naleving voor veel
+<p>In tegenstelling tot commerciële softwarelicenties, heeft opensource-software
licenties die expliciet toestemming geven om de software verder te distribueren. Dit verlaagt
de kosten van naleving voor veel
 organisaties, omdat het bijhouden van het gebruik van software niet nodig is.</p>
 <p>Het is echter mogelijk dat organisaties die opensource-software gebruiken en ook
hun eigen propriëtaire software ontwikkelen en verspreiden, zichzelf in de problemen brengen
als gevolg van de virale aard (copyleft)
 van sommige opensource-licenties. Als een van uw medewerkers of contractanten onbedoeld
copyleft-code opnemen in uw propriëtaire product, kan het zijn dat u door die licentie
gehouden bent om de broncode van uw gehele product vrij beschikbaar te maken voor het publiek.</p>Mime
View raw message