openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From astepuko...@apache.org
Subject svn commit: r1657608 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext
Date Thu, 05 Feb 2015 15:43:13 GMT
Author: astepukonis
Date: Thu Feb  5 15:43:13 2015
New Revision: 1657608

URL: http://svn.apache.org/r1657608
Log:
Added disclaimer based on English website.

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext?rev=1657608&r1=1657607&r2=1657608&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/lt/why/why_compliance.mdtext Thu Feb  5 15:43:13 2015
@@ -45,6 +45,7 @@ Ne visos atvirosios programinės įr
 
 Kaip ir kitos atvirosios programinės įrangos licencijos, „Apache“ licencija
leidžia programinę įrangą kopijuoti ir platinti be jokių licencinių arba
autorinių mokesčių. Būdama nuolaidžioji, licencija kartu leidžia ruošti
ir platinti išvestinius gaminius, nereikalaudama, kad pirminis tekstas būtų padarytas
viešai prieinamas. Vadinasi, naikinamos BSA, SFLC ir FSF rizikos, o atitikties sąnaudos
verslui – ženkliai mažinamos.
 
+<i>„The Apache Software Foundation“ susilaiko nuo siūlymų arba raginimų
teikti pirmenybę kuriai nors programinės įrangos licencijai arba licencijų šeimai.</i>
 
 [1]: https://reporting.bsa.org/r/report/add.aspx?src=us
 [2]: http://www.softwarefreedom.org/news/2009/dec/14/busybox-gpl-lawsuit/Mime
View raw message