openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From msei...@apache.org
Subject svn commit: r1797824 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext
Date Tue, 06 Jun 2017 21:11:37 GMT
Author: mseidel
Date: Tue Jun  6 21:11:37 2017
New Revision: 1797824

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1797824&view=rev
Log:
Polish translation

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext?rev=1797824&r1=1797823&r2=1797824&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/product/writer.mdtext Tue Jun  6 21:11:37 2017
@@ -33,41 +33,40 @@ seryjna. Oczywiście możesz stworzy
 
 *Style i formatowanie* dają każdemu użytkownikowi zdolność do stworzenia stylowych
arkuszy.
 
-*AutoCorrect dictionary* can trap typing mistakes on the fly, 
-checking your spelling as you type. Writer can handle the use of different languages in your
-document too.
-
-*AutoComplete* reduces typing effort, it will suggest common words and
-phrases to complete what you are typing.
-
-*Text frames* and *linking* give you the power to tackle desktop publishing
-tasks for newsletters, flyers, etc. laid out exactly the way you want them to
-be.
-
-*Table of Contents & References* - Increase the usefulness of your long, complex
documents 
-by generating a table of contents or indexing terms, bibliographical references, illustrations,

-tables, and other objects.
-
-*Multi-page display* - Writer can also display multiple pages while you edit - ideal for
complex
-documents. Works well with large and multiple monitors.
-
-*Notes* - The notes feature displays notes and comments on the side of the document. This
-makes notes a lot easier to read. In addition, notes from different users are
-displayed in different colors together with the editing date and time.
-
-*HTML, PDF, MediaWiki formats* - Make your documents freely available with Writer's HTML
export to the web,
-or export in MediaWiki format for publishing to wikis. Publish in Portable
-Document Format (.pdf) to guarantee that what you write is what your reader
-sees. The PDF export feature in Apache OpenOffice provides a huge set of formatting
-and security options; so that PDF files can be customized for many different
-scenarios, including ISO standard PDF/A files.
-
-*.odt Standard* - Save your documents in OpenDocument format, the new international standard
for
-office documents. This XML based format means you're not tied in to Writer.
-You can access your documents from any OpenDocument compliant software.
-
-*.docx & .doc support* - Writer can of course read all your older Microsoft Word
documents, or save
-your work in Microsoft Word format for sending to people who are still using
-Microsoft products. Writer can also open .docx files created with Microsoft Office 2007 or
Microsoft Office 2008 for Mac OS X.
+*Słownik autokorekcyjny* potrafi na bieżąco wyłapywać błedy w pisowni,
sprawdzając twoją pisownie w
+czasie gdy piszesz. Writer obsługuje też używanie różnych języków w
twoim dokumencie.
+
+*Autouzupełnianie* zmniejsza wysiłek przy pisaniu, zasugeruje typowe słowa i zwroty,
aby dokończyć
+to co piszesz.
+
+*Ramki tekstowe i linkowanie* dają ci zdolność do zajęcia się zadaniami związanymi
z "publikowaniem
+zza biurka" do newsletterów, ulotek, itp., przygotujesz je dokładnie tak jak chcesz.
+
+*Spis treści & odnośniki* - Zwiekszją przydatnosć twoich długich,
złożonych dokumentów generując
+spis treści bądź indeksy, odnośniki bibliograficzne, ilustracje, tabele i inne
obiekty.
+
+*Widok wielostronicowy* - Writer potrafi także wyświetlić wiele stron podczas edycji.
Współpracuje
+dobrze z wielkimi zestawami wielomonitorowymi.
+
+*Notatki* - Funkcja notatek wyświetla notatki i komentarze z boku dokumentu. To sprawia,że
notaki
+są łatwiejsze do odczytania. Dodatkowo notaki od innych użytkowników są wyświetlane
w innym kolorze
+razem z datą i czasem ich edycji.
+
+*Formaty HTML, PDF, MediaWiki* - Uczyń swoje dokumenty ogólnie dostępne z formatem
HTML Writera,
+przenieś je do internetu lub wyślij je w formacie MediaWiki aby opublikować je w
wikipedii.
+Opublikuj je formacie dokumentu przenośnego (.pdf) żeby zagwarantować że to co
piszesz będzie tym
+co zobaczy czytający. Funkcja publikowania w PDF w Apache OpenOffice zapewnia ogromny
zestaw
+opcji formatowania i zabezpieczania, dlatego pliki PDF mogą być dostosowane do wielu
+różnych przypadków, włączając w to pliki PDF/A w standardzie ISO.
+
+*Standard .odt* - Zapisuj swoje dokumenty w formacie OpenOffice, jest to nowy międzynarodowy
standard
+dla dokumentów biurowych. Ten format bazujący na formacie XML, oznacza, że nie jesteś
przywiązany tylko
+do programu Writer. Możesz uzyskać dostęp do swoich dokumentów z któregokolwiek
kompatybilnego programu
+OpenOffice.
+
+*Wsparcie formatów .docx & .doc* - Writer oczywiście może odczytać wszystkie
twoje stare dokumenty
+stworzone w Microsoft Word, może też zapisać twoją pracę w formacie Microsoft
Word, abyś mógł je przesłać
+ludziom, którzy nadal używają produktów Microsoftu. Writer może także otwierać
pliki .docx stworzone w
+Microsoft Office 2007 lub Microsoft Office 2008 dla systemu Mac OS X.
 
 [1]: https://templates.openoffice.org "Download Apache OpenOffice Templates"Mime
View raw message