openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mechti...@apache.org
Subject svn commit: r1857450 [2/2] - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/hy/localize.sdf
Date Sat, 13 Apr 2019 08:03:12 GMT

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/hy/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/hy/localize.sdf?rev=1857450&r1=1857449&r2=1857450&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/hy/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/hy/localize.sdf Sat Apr 13 08:03:11 2019
@@ -1843,299 +1843,299 @@ javainstaller2	src\Localization\setupstr
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_ALL_APPLICATIONCOMPONENTS_SELECTED_2				0	hy	Սեղմեք 'Լավ' ապատեղադրման ոչ ենթակա մեկ կամ ավելի բաղադրիչի կիրառություն ընտրելու, կամ ապատեղադրման հրաշագործից դուրս գալու համար:				20181231 09:50:43
 javainstaller2	src\Localization\setupstrings.ulf	0	LngText	STRING_CHANGE_SELECTION				0	hy	Փոխիր ընտրությունը				20181231 09:50:43
 scp2	source\quickstart\module_quickstart.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_QUICKSTART				0	hy	Quickstarter				20181231 09:50:43
-scp2	source\quickstart\module_quickstart.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_QUICKSTART				0	hy	Loads basic components on system start to accelerate start up time of %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION.				20181231 09:50:43
-scp2	source\kde\module_kde.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_KDE				0	hy	KDE Integration				20181231 09:50:43
-scp2	source\kde\module_kde.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_KDE				0	hy	System integration of %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION into KDE.				20181231 09:50:43
-scp2	source\winexplorerext\module_winexplorerext.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_WINDOWS_EXPLORER_EXTENSIONS				0	hy	Windows Explorer Extension				20181231 09:50:43
-scp2	source\winexplorerext\module_winexplorerext.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_WINDOWS_EXPLORER_EXTENSIONS				0	hy	Enables the Microsoft Windows Explorer to show information about %PRODUCTNAME documents, such as thumbnail previews.				20181231 09:50:43
+scp2	source\quickstart\module_quickstart.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_QUICKSTART				0	hy	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION -ի սկսման ժամանակի արագացման նպատակով բեռնավորում է հիմնական բաղադրիչները։				20181231 09:50:43
+scp2	source\kde\module_kde.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_KDE				0	hy	KDE ինտեգրացում				20181231 09:50:43
+scp2	source\kde\module_kde.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_KDE				0	hy	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION համակարգային ինտեգրացումը KDE-ում։				20181231 09:50:43
+scp2	source\winexplorerext\module_winexplorerext.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_WINDOWS_EXPLORER_EXTENSIONS				0	hy	Windows Explorer ընդլայնում				20181231 09:50:43
+scp2	source\winexplorerext\module_winexplorerext.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_WINDOWS_EXPLORER_EXTENSIONS				0	hy	Թույլ է տալիս Microsoft Windows Explorer- ին ցույց տալու %PRODUCTNAME -ի փաստաթղթերի մասին տվյալներ, ինչպիսիք են մանրապատկերների նախադիտումները:				20181231 09:50:43
 scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_WRT				0	hy	%PRODUCTNAME Writer				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_WRT				0	hy	Create and edit text and graphics in letters, reports, documents and Web pages by using %PRODUCTNAME Writer.				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_WRT_BIN				0	hy	Program Module				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_WRT_BIN				0	hy	The application %PRODUCTNAME Writer				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_WRT_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Writer Help				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_WRT_HELP				0	hy	Help about %PRODUCTNAME Writer				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_WRT_WRITER2LATEX				0	hy	LaTeX Export				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_WRT_WRITER2LATEX				0	hy	LaTeX export filter for Writer documents.				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\folderitem_writer.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_HTMLDOKUMENT				0	hy	HTML Document				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\folderitem_writer.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_TEXTDOKUMENT				0	hy	Text Document				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\folderitem_writer.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_WRITER				0	hy	Create and edit text and graphics in letters, reports, documents and Web pages by using Writer.				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	hy	&New				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_TEXT				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Text Document				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_MASTERDOC				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Master Document				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_WRITER_TEMPLATE				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Text Document Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_WRITER				0	hy	OpenDocument Text				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_WRITER_TEMPLATE				0	hy	OpenDocument Text Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_MASTERDOC				0	hy	OpenDocument Master Document				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_WEBDOC				0	hy	HTML Document Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_WORD_DOCUMENT_OLD				0	hy	Microsoft Word 97-2003 Document				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_WRT				0	hy	Ստեղծեք և խմբագրեք տեքստ և գրաֆիկա նամակներում, հաշվետվություններում, փաստաթղթերում և Ոստայնի էջերում, օգտագործելով %PRODUCTNAME Writer:				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_WRT_BIN				0	hy	Ծրագրի մոդուլ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_WRT_BIN				0	hy	%PRODUCTNAME Writer կիրառությունը				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_WRT_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Writer օգնություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_WRT_HELP				0	hy	Օգնություն %PRODUCTNAME Writer վերաբերյալ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_WRT_WRITER2LATEX				0	hy	LaTeX արտահանում				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\module_writer.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_WRT_WRITER2LATEX				0	hy	LaTeX արտահանման զտիչ Writer -ի փաստաթղթերի համար։				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\folderitem_writer.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_HTMLDOKUMENT				0	hy	HTML փաստաթուղթ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\folderitem_writer.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_TEXTDOKUMENT				0	hy	Տեքստային փաստաթուղթ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\folderitem_writer.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_WRITER				0	hy	Ստեղծեք և խմբագրեք տեքստը և գրաֆիկան նամակների, հաշվետվությունների, փաստաթղթերի և Ոստայնի էջերի միջոցով, օգտագործելով Writer -ը:				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	hy	&Նոր				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_TEXT				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION տեքստային փաստաթուղթ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_MASTERDOC				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Վարպետ փաստաթուղթ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_WRITER_TEMPLATE				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION տեքստային փաստաթղթի ձևանմուշ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_WRITER				0	hy	OpenDocument տեքստ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_WRITER_TEMPLATE				0	hy	OpenDocument տեքստի ձևանմուշ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_MASTERDOC				0	hy	OpenDocument Վարպետ փաստաթուղթ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_WEBDOC				0	hy	HTML փաստաթղթի ձևանմուշ				20181231 09:50:43
+scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_WORD_DOCUMENT_OLD				0	hy	Microsoft Word 97-2003 փաստաթուղթ				20181231 09:50:43
 scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_WORD_DOCUMENT				0	hy	Microsoft Word Document				20181231 09:50:43
 scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_WORD_TEMPLATE_OLD				0	hy	Microsoft Word 97-2003 Template				20181231 09:50:43
 scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_WORD_TEMPLATE				0	hy	Microsoft Word Template				20181231 09:50:43
 scp2	source\writer\registryitem_writer.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_RTF_DOCUMENT				0	hy	Rich Text Document				20181231 09:50:43
 scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_CALC				0	hy	%PRODUCTNAME Calc				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_CALC				0	hy	Perform calculation, analyze information and manage lists in spreadsheets by using %PRODUCTNAME Calc.				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_CALC_BIN				0	hy	Program Module				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_CALC_BIN				0	hy	The application %PRODUCTNAME Calc				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_CALC_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Calc Help				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_CALC_HELP				0	hy	Help about %PRODUCTNAME Calc				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ADDINS				0	hy	Add-in				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ADDINS				0	hy	Add-ins are additional programs that make new functions available in %PRODUCTNAME Calc.				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	hy	&New				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_SPREADSHEET				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Spreadsheet				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_CALC_TEMPLATE				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Spreadsheet Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_CALC				0	hy	OpenDocument Spreadsheet				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_CALC_TEMPLATE				0	hy	OpenDocument Spreadsheet Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_EXCEL_WORKSHEET_OLD				0	hy	Microsoft Excel 97-2003 Worksheet				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_EXCEL_WORKSHEET				0	hy	Microsoft Excel Worksheet				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_EXCEL_TEMPLATE_OLD				0	hy	Microsoft Excel 97-2003 Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_EXCEL_TEMPLATE				0	hy	Microsoft Excel Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\folderitem_calc.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_TABELLENDOKUMENT				0	hy	Spreadsheet				20181231 09:50:43
-scp2	source\calc\folderitem_calc.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_CALC				0	hy	Perform calculation, analyze information and manage lists in spreadsheets by using Calc.				20181231 09:50:43
-scp2	source\onlineupdate\module_onlineupdate.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPT_ONLINEUPDATE				0	hy	Online Update				20181231 09:50:43
-scp2	source\onlineupdate\module_onlineupdate.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPT_ONLINEUPDATE				0	hy	Get automatically notified when a new update of %PRODUCTNAME becomes available.				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_CALC				0	hy	Կատարել հաշվարկ, վերլուծել տեղեկատվություն և կառավարել ցուցակները աղյուսակներում, օգտագործելով %PRODUCTNAME Calc:				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_CALC_BIN				0	hy	Ծրագրային մոդուլ				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_CALC_BIN				0	hy	%PRODUCTNAME Calc կիրառությունը				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_CALC_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Calc օգնություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_CALC_HELP				0	hy	Օգնություն %PRODUCTNAME Calc մասին				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_ADDINS				0	hy	Ավելացում				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\module_calc.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_ADDINS				0	hy	Ավելացումները հավելյալ ծրագրեր են, որոնք նոր գործառույթներ են մատուցում %PRODUCTNAME Calc -ում:				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	hy	&Նոր				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_SPREADSHEET				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION աղյուսակ				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_CALC_TEMPLATE				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION աղյուսակի ձևանմուշ				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_CALC				0	hy	Բաց փաստաթղթի աղյուսակ				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_CALC_TEMPLATE				0	hy	OpenDocument աղյուսակի ձևանմուշ				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_EXCEL_WORKSHEET_OLD				0	hy	Microsoft Excel 97-2003 աշխատաթերթ				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_EXCEL_WORKSHEET				0	hy	Microsoft Excel աշխատաթերթ				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_EXCEL_TEMPLATE_OLD				0	hy	Microsoft Excel 97-2003 ձևանմուշ				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\registryitem_calc.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_EXCEL_TEMPLATE				0	hy	Microsoft Excel ձևանմուշ				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\folderitem_calc.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_TABELLENDOKUMENT				0	hy	Աղյուսակ				20181231 09:50:43
+scp2	source\calc\folderitem_calc.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_CALC				0	hy	Կատարել հաշվարկ, վերլուծել տեղեկատվությունը և կառավարել աղյուսակներում ցուցակները, օգտագործելով Calc- ը:				20181231 09:50:43
+scp2	source\onlineupdate\module_onlineupdate.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPT_ONLINEUPDATE				0	hy	Առցանց թարմացում				20181231 09:50:43
+scp2	source\onlineupdate\module_onlineupdate.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPT_ONLINEUPDATE				0	hy	Ստացեք ավտոմատ տեղեկացում, երբ %PRODUCTNAME -ի նոր թարմացումը դառնում է մատչելի:				20181231 09:50:43
 scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_MATH				0	hy	%PRODUCTNAME Math				20181231 09:50:43
-scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_MATH				0	hy	Create and edit scientific formulas and equations by using %PRODUCTNAME Math.				20181231 09:50:43
-scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_MATH_BIN				0	hy	Program Module				20181231 09:50:43
-scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_MATH_BIN				0	hy	The application %PRODUCTNAME Math				20181231 09:50:43
-scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_MATH_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Math Help				20181231 09:50:43
-scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_MATH_HELP				0	hy	Help about %PRODUCTNAME Math				20181231 09:50:43
-scp2	source\math\registryitem_math.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	hy	&New				20181231 09:50:43
-scp2	source\math\registryitem_math.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_FORMULA				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Formula				20181231 09:50:43
-scp2	source\math\registryitem_math.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_FORMULA				0	hy	OpenDocument Formula				20181231 09:50:43
-scp2	source\math\folderitem_math.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_MATH				0	hy	Create and edit scientific formulas and equations by using Math.				20181231 09:50:43
-scp2	source\base\registryitem_base.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_DATABASE				0	hy	OpenDocument Database				20181231 09:50:43
-scp2	source\base\folderitem_base.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_BASE				0	hy	Manage databases, create queries and reports to track and manage your information by using Base.				20181231 09:50:43
+scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_MATH				0	hy	Ստեղծեք և խմբագրեք գիտական բանաձևեր և հավասարումներ, օգտագործելով %PRODUCTNAME Math -ը։				20181231 09:50:43
+scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_MATH_BIN				0	hy	Ծրագրի մոդուլ				20181231 09:50:43
+scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_MATH_BIN				0	hy	%PRODUCTNAME Math կիրառություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_MATH_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Math օգնություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\math\module_math.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_MATH_HELP				0	hy	Օգնություն %PRODUCTNAME Math -ի մասին				20181231 09:50:43
+scp2	source\math\registryitem_math.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	hy	&Նոր				20181231 09:50:43
+scp2	source\math\registryitem_math.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_FORMULA				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Բանաձև				20181231 09:50:43
+scp2	source\math\registryitem_math.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_FORMULA				0	hy	OpenDocument բանաձև				20181231 09:50:43
+scp2	source\math\folderitem_math.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_MATH				0	hy	Ստեղծեք և խմբագրեք գիտական բանաձևեր և հավասարումներ, օգտագործելով Math -ը:				20181231 09:50:43
+scp2	source\base\registryitem_base.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_DATABASE				0	hy	OpenDocument շտեմարան				20181231 09:50:43
+scp2	source\base\folderitem_base.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_BASE				0	hy	Օգտագործելով Base -ը, կառավարեք տվյալների շտեմարանները, ստեղծեք հարցումներ և հաշվետվություններ, որոնք կօգնեն հետևելու և կառավարելու տեղեկությունները:				20181231 09:50:43
 scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_BASE				0	hy	%PRODUCTNAME Base				20181231 09:50:43
-scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_BASE				0	hy	Create and edit databases by using %PRODUCTNAME Base.				20181231 09:50:43
-scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_BASE_BIN				0	hy	Program Module				20181231 09:50:43
-scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_BASE_BIN				0	hy	The application %PRODUCTNAME Base				20181231 09:50:43
-scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_BASE_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Base Help				20181231 09:50:43
-scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_BASE_HELP				0	hy	Help about %PRODUCTNAME Base				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT				0	hy	Graphics Filters				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT				0	hy	Additional filters required to read alien graphic formats.				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_ADOBE				0	hy	Adobe Photoshop Import Filter				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_ADOBE				0	hy	Adobe Photoshop Import Filter				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_TGA				0	hy	TGA Import				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_TGA				0	hy	TGA TrueVision TARGA Import Filter				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_EPS				0	hy	EPS Import/Export Filter				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_EPS				0	hy	Encapsulated Postscript Import/Export Filter				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_XPM				0	hy	XPM Export Filter				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_XPM				0	hy	XPM Export Filter				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_PBMP				0	hy	Portable Bitmap Import/Export				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_PBMP				0	hy	Portable Bitmap Import/Export Filters				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_SUNRST				0	hy	SUN Rasterfile Import/Export				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_SUNRST				0	hy	SUN Rasterfile Import/Export Filters				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_ACAD				0	hy	AutoCAD Import				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_ACAD				0	hy	AutoCAD Import Filter				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_KODAC				0	hy	Kodak Photo-CD Import				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_KODAC				0	hy	Kodak Photo-CD Import Filter				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_MACPICT				0	hy	Mac-Pict Import/Export				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_MACPICT				0	hy	Mac-Pict Import/Export Filters				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_OS2META				0	hy	OS/2 Metafile Import/Export				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_OS2META				0	hy	OS/2 Metafile Import/Export Filters				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_PCX				0	hy	PCX Import				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_PCX				0	hy	Z-Soft PCX Import				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_TIFF				0	hy	TIFF Import/Export				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_TIFF				0	hy	TIFF Import and Export Filter				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_SVG				0	hy	SVG Export				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_SVG				0	hy	SVG Export Filter				20181231 09:50:43
+scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_BASE				0	hy	Ստեղծիր և կառավարիր շտեմարանները, օգտագործելով %PRODUCTNAME Base։				20181231 09:50:43
+scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_BASE_BIN				0	hy	Ծրագրային մոդուլ				20181231 09:50:43
+scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_BASE_BIN				0	hy	%PRODUCTNAME Base կիրառությունը				20181231 09:50:43
+scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_BASE_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Base օգնություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\base\module_base.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_BASE_HELP				0	hy	Օգնություն %PRODUCTNAME Base մասին				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT				0	hy	Գրաֆիկների զտիչներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT				0	hy	Պահանջվում են լրացուցիչ զտիչներ օտար գրաֆիկական ձևաչափերը կարդալու համար:				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_ADOBE				0	hy	Adobe Photoshop ներմուծման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_ADOBE				0	hy	Adobe Photoshop ներմուծման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_TGA				0	hy	TGA ներմուծում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_TGA				0	hy	TGA TrueVision TARGA ներմուծման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_EPS				0	hy	EPS ներմուծման/արտահանման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_EPS				0	hy	Encapsulated PostScript ներմուծման/արտահանման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_XPM				0	hy	XPM արտահանման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_XPM				0	hy	XPM արտահանման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_PBMP				0	hy	Portable Bitmap ներմուծում/արտահանում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_PBMP				0	hy	Portable Bitmap ներմուծման/արտահանման զտիչներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_SUNRST				0	hy	SUN Rasterfile ներմուծում/արտահանում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_SUNRST				0	hy	SUN Rasterfile արտահանման/ներմուծման զտիչներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_ACAD				0	hy	AutoCAD ներմուծում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_ACAD				0	hy	AutoCAD ներմուծման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_KODAC				0	hy	Kodak Photo-CD ներմուծում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_KODAC				0	hy	Kodak Photo-CD ներմուծման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_MACPICT				0	hy	Mac-Pict ներմուծում/արտահանում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_MACPICT				0	hy	Mac-Pict ներմուծման/արտահանման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_OS2META				0	hy	OS/2 Metafileներմուծում/արտահանում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_OS2META				0	hy	OS/2 Metafile ներմուծման/արտահանման զտիչներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_PCX				0	hy	PCX ներմուծում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_PCX				0	hy	Z-Soft PCX ներմուծում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_TIFF				0	hy	TIFF ներմուծում/արտահանում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_TIFF				0	hy	TIFF ներմուծման և արտահանման զտիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_SVG				0	hy	SVG արտահանում				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_SVG				0	hy	SVG արտահանման զտիչ				20181231 09:50:43
 scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_FLASH				0	hy	Macromedia Flash (SWF)				20181231 09:50:43
-scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_FLASH				0	hy	Macromedia Flash (SWF) Export Filter				20181231 09:50:43
+scp2	source\graphicfilter\module_graphicfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_GRFFLT_FLASH				0	hy	Macromedia Flash (SWF) արտահանման զտիչ				20181231 09:50:43
 scp2	source\xsltfilter\module_xsltfilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_XSLTFILTERSAMPLES				0	hy	XSLT Sample Filters				20181231 09:50:43
 scp2	source\xsltfilter\module_xsltfilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_XSLTFILTERSAMPLES				0	hy	Filters and Conversions based on OpenDocument/OpenOffice.org XML. Includes DocBook, MS Word 2003 XML, MS Excel 2003 XML, and others.				20181231 09:50:43
 scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_DRAW				0	hy	%PRODUCTNAME Draw				20181231 09:50:43
-scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_DRAW				0	hy	Create and edit drawings, flow charts, and logos by using %PRODUCTNAME Draw.				20181231 09:50:43
-scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_DRAW_BIN				0	hy	Program Module				20181231 09:50:43
-scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_DRAW_BIN				0	hy	The application %PRODUCTNAME Draw				20181231 09:50:43
-scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_DRAW_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Draw Help				20181231 09:50:43
-scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_DRAW_HELP				0	hy	Help about %PRODUCTNAME Draw				20181231 09:50:43
-scp2	source\draw\folderitem_draw.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_ZEICHNUNG				0	hy	Drawing				20181231 09:50:43
-scp2	source\draw\folderitem_draw.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_DRAW				0	hy	Create and edit drawings, flow charts, and logos by using Draw.				20181231 09:50:43
-scp2	source\draw\registryitem_draw.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	hy	&New				20181231 09:50:43
+scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_DRAW				0	hy	Ստեղծեք և խմբագրեք նկարներ, բլոկ սխեմաները և լոգոները` օգտագործելով %PRODUCTNAME Draw:				20181231 09:50:43
+scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_DRAW_BIN				0	hy	Ծրագրային մոդուլ				20181231 09:50:43
+scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_DRAW_BIN				0	hy	%PRODUCTNAME Draw կիրառությունը				20181231 09:50:43
+scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_DRAW_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Draw օգնություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\draw\module_draw.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_DRAW_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Draw մասին օգնություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\draw\folderitem_draw.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_ZEICHNUNG				0	hy	Նկարչություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\draw\folderitem_draw.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_DRAW				0	hy	Օգտագործելով Draw ստեղծեք և խմբագրեք նկարներ, բլոկ սխեմաներ և լոգոներ։				20181231 09:50:43
+scp2	source\draw\registryitem_draw.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	hy	&Նոր				20181231 09:50:43
 scp2	source\draw\registryitem_draw.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_DRAWING				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Drawing				20181231 09:50:43
-scp2	source\draw\registryitem_draw.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_DRAW_TEMPLATE				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Drawing Template				20181231 09:50:43
+scp2	source\draw\registryitem_draw.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_DRAW_TEMPLATE				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Drawing ձևանմուշ				20181231 09:50:43
 scp2	source\draw\registryitem_draw.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_DRAW				0	hy	OpenDocument Drawing				20181231 09:50:43
-scp2	source\draw\registryitem_draw.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_DRAW_TEMPLATE				0	hy	OpenDocument Drawing Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\sdkoo\module_sdkoo.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_SDKOO				0	hy	Software Development Kit (SDK)				20181231 09:50:43
-scp2	source\sdkoo\module_sdkoo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_SDKOO				0	hy	The SDK provides all necessary tools, examples and documentation to program with and for the office.				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER				0	hy	Mobile Device Filters				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER				0	hy	Text and spreadsheet filters to support import/export for Palm handheld or Pocket PC (Java required).				20181231 09:50:43
+scp2	source\draw\registryitem_draw.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_DRAW_TEMPLATE				0	hy	OpenDocument Drawing ձևանմուշ				20181231 09:50:43
+scp2	source\sdkoo\module_sdkoo.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_SDKOO				0	hy	Ծրագրային նախագծման փաթեթ (SDK)				20181231 09:50:43
+scp2	source\sdkoo\module_sdkoo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_SDKOO				0	hy	SDK- ն ծրագիրը ապահովում է բոլոր անհրաժեշտ գործիքներով, օրինակներով և փաստաթղթերով` գրասենյակի հետ աշխատելու համար:				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER				0	hy	Շարժունակ սարքի զտիչներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER				0	hy	Տեքստ և աղյուսակային զտիչներ աջակցելու համար Palm ձեռքի կամ Pocket PC ներմուծմանը/արտահանմանը  (Java է պահանջվում):				20181231 09:50:43
 scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_PALM				0	hy	Palm				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_PALM				0	hy	Filters for Palm OS compatible handhelds				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_PALM				0	hy	Զտիչներ Palm OS համատեղելի ձեռքի սարքեր				20181231 09:50:43
 scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_PALM_APORTISDOC				0	hy	AportisDoc				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_PALM_APORTISDOC				0	hy	Support for the AportisDoc format				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC				0	hy	Pocket PC				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC_WNT				0	hy	Filters and ActiveSync support for Pocket PC compatible handhelds				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC_UNIX				0	hy	Filters for Pocket PC compatible handhelds.				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_PALM_APORTISDOC				0	hy	Աջակցություն AportisDoc ձևաչափին				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC				0	hy	Գրպանի PC				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC_WNT				0	hy	Զտիչներ և ActiveSync -ի աջակցությունը Pocket PC-ին համատեղելի ձեռքի սարքերի համար				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC_UNIX				0	hy	Զտիչներ Pocket PC համատեղելի ձեռքի սարքերի համար։				20181231 09:50:43
 scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC_POCKET_WORD				0	hy	Pocket Word				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC_POCKET_WORD				0	hy	Support for Pocket Word				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC_POCKET_WORD				0	hy	Pocket Word աջակցում				20181231 09:50:43
 scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC_POCKET_EXCEL				0	hy	Pocket Excel				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC_POCKET_EXCEL				0	hy	Support for Pocket Excel				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\module_javafilter.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVAFILTER_POCKETPC_POCKET_EXCEL				0	hy	Pocket Excel աջակցում				20181231 09:50:43
 scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__43887C67_4D5D_4127_BAAC_87A288494C7C_				0	hy	Pocket Excel				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__43887C67_4D5D_4127_BAAC_87A288494C7C__PEGASUSFILTER_DESCRIPTION				0	hy	Pocket Excel Workbook				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__43887C67_4D5D_4127_BAAC_87A288494C7C__PEGASUSFILTER_DESCRIPTION				0	hy	Pocket Excel աշխատանքային գիրք				20181231 09:50:43
 scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__BDD611C3_7BAB_460F_8711_5B9AC9EF6020_				0	hy	%PRODUCTNAME Writer				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__BDD611C3_7BAB_460F_8711_5B9AC9EF6020__PEGASUSFILTER_DESCRIPTION				0	hy	%PRODUCTNAME Writer XML Document				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__BDD611C3_7BAB_460F_8711_5B9AC9EF6020__PEGASUSFILTER_DESCRIPTION				0	hy	%PRODUCTNAME Writer XML փաստաթուղթ				20181231 09:50:43
 scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__C6AB3E74_9F4F_4370_8120_A8A6FABB7A7C_				0	hy	%PRODUCTNAME Calc				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__C6AB3E74_9F4F_4370_8120_A8A6FABB7A7C__PEGASUSFILTER_DESCRIPTION				0	hy	%PRODUCTNAME Calc XML Document				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__C6AB3E74_9F4F_4370_8120_A8A6FABB7A7C__PEGASUSFILTER_DESCRIPTION				0	hy	%PRODUCTNAME Calc XML փաստաթուղթ				20181231 09:50:43
 scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__CB43F086_838D_4FA4_B5F6_3406B9A57439_				0	hy	Pocket Word				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__CB43F086_838D_4FA4_B5F6_3406B9A57439__PEGASUSFILTER_DESCRIPTION				0	hy	Pocket Word Document - Pocket PC				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE_HKLM_SOFT_SUN_STAROFFICE_XMERGESYNC_MSGS_ERROR_CLASSPATH				0	hy	The %PRODUCTNAME mobile device filters cannot be located.				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE_HKLM_SOFT_SUN_STAROFFICE_XMERGESYNC_MSGS_ERROR_JAVA				0	hy	A Java 1.4 installation cannot be located.				20181231 09:50:43
-scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE_HKLM_SOFT_SUN_STAROFFICE_XMERGESYNC_MSGS_ERROR_JAVAINIT				0	hy	There was an error while initializing the Java Runtime Environment.				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	hy	&New				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_SHOW				0	hy	Show				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_PRESENT				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Presentation				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_IMPRESS_TEMPLATE				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION Presentation Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_PRESENT				0	hy	OpenDocument Presentation				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_PRESENT_TEMPLATE				0	hy	OpenDocument Presentation Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_PRESENTATION_OLD				0	hy	Microsoft PowerPoint 97-2003 Presentation				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_SHOW				0	hy	Microsoft PowerPoint Show				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_PRESENTATION				0	hy	Microsoft PowerPoint Presentation				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_TEMPLATE_OLD				0	hy	Microsoft PowerPoint 97-2003 Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_TEMPLATE				0	hy	Microsoft PowerPoint Template				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\folderitem_impress.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_PRAESENTATION				0	hy	Presentation				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\folderitem_impress.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_IMPRESS				0	hy	Create and edit presentations for slideshows, meeting and Web pages by using Impress.				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE__CB43F086_838D_4FA4_B5F6_3406B9A57439__PEGASUSFILTER_DESCRIPTION				0	hy	Pocket Word փաստաթուղթ - Pocket PC				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE_HKLM_SOFT_SUN_STAROFFICE_XMERGESYNC_MSGS_ERROR_CLASSPATH				0	hy	%PRODUCTNAME շարժունակ սարքի զտիչները հնարավոր չէ տեղորոշել։				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE_HKLM_SOFT_SUN_STAROFFICE_XMERGESYNC_MSGS_ERROR_JAVA				0	hy	Java 1.4 տեղադրումը հնարավոր չէ տեղորոշել։				20181231 09:50:43
+scp2	source\javafilter\registryitem_javafilter.ulf	0	LngText	STR_VALUE_HKLM_SOFT_SUN_STAROFFICE_XMERGESYNC_MSGS_ERROR_JAVAINIT				0	hy	Առկա է սխալ Java Runtime միջավայրը սկզբնավորելիս։				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_NEW				0	hy	&Նոր				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_SHOW				0	hy	Ցուցադրել				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_PRESENT				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION շնորհանդես				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_SO60_IMPRESS_TEMPLATE				0	hy	%SXWFORMATNAME %SXWFORMATVERSION շնորհանդեսի ձևաչափ				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_PRESENT				0	hy	OpenDocument շնորհանդես				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_OO_PRESENT_TEMPLATE				0	hy	OpenDocument շնորհանդեսի ձևաչափ				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_PRESENTATION_OLD				0	hy	Microsoft PowerPoint 97-2003 շնորհանդես				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_SHOW				0	hy	Microsoft PowerPoint ցուցադրություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_PRESENTATION				0	hy	Microsoft PowerPoint շնորհանդես				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_TEMPLATE_OLD				0	hy	Microsoft PowerPoint 97-2003 ձևանմուշ				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\registryitem_impress.ulf	0	LngText	STR_REG_VAL_MS_POWERPOINT_TEMPLATE				0	hy	Microsoft PowerPoint ձևանմուշ				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\folderitem_impress.ulf	0	LngText	STR_FI_NAME_PRAESENTATION				0	hy	Շնորհանդես				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\folderitem_impress.ulf	0	LngText	STR_FI_TOOLTIP_IMPRESS				0	hy	Ստեղծեք և խմբագրեք սլայդների ներկայացման շնորհանդեսները, հանդիպումները և Ոստայնի էջերը` Impress- ի միջոցով:				20181231 09:50:43
 scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_IMPRESS				0	hy	%PRODUCTNAME Impress				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_IMPRESS				0	hy	Create and edit presentations for slideshows, meeting and Web pages by using %PRODUCTNAME Impress.				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_IMPRESS_BIN				0	hy	Program Module				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_IMPRESS_BIN				0	hy	The application %PRODUCTNAME Impress				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_IMPRESS_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Impress Help				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_IMPRESS_HELP				0	hy	Help about %PRODUCTNAME Impress				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\module_ogltrans.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_OGLTRANS				0	hy	OpenGL slide transitions for %PRODUCTNAME Impress				20181231 09:50:43
-scp2	source\impress\module_ogltrans.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_MODULE_OPTIONAL_OGLTRANS				0	hy	OpenGL slide transitions for %PRODUCTNAME Impress.				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_java.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVA				0	hy	Java Runtime Environment (%JAVAVERSION)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_java.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVA				0	hy	Component for setting up the Java Environment				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_systemint.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_SYSTEMINTEGRATION				0	hy	Desktop integration				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_systemint.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_SYSTEMINTEGRATION				0	hy	Desktop integration of %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION.				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_IMPRESS				0	hy	Ստեղծեք և խմբագրեք սլայդների ներկայացման շնորհանդեսները, հանդիպումները և Ոստայնի էջերը` %PRODUCTNAME Impress -ի միջոցով:				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_IMPRESS_BIN				0	hy	Ծրագրի մոդուլ				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_IMPRESS_BIN				0	hy	%PRODUCTNAME Impress -ի կիրառություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG_IMPRESS_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Impress օգնություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\module_impress.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG_IMPRESS_HELP				0	hy	%PRODUCTNAME Impress -ի մասին օգնություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\module_ogltrans.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_OGLTRANS				0	hy	%PRODUCTNAME Impress -ի համար OpenGL սլայդի անցումներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\impress\module_ogltrans.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_MODULE_OPTIONAL_OGLTRANS				0	hy	%PRODUCTNAME Impress -ի համար OpenGL սլայդի անցումներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_java.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_JAVA				0	hy	Java Runtime միջավայր (%JAVAVERSION)				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_java.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_JAVA				0	hy	Java միջավայրի տեղադրման բաղկացուցիչ				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_systemint.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL_SYSTEMINTEGRATION				0	hy	Սեղանի ինտեգրացում				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_systemint.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL_SYSTEMINTEGRATION				0	hy	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION գրասեղանային ինտեգրացում։				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_ROOT_OSL				0	hy	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_ROOT_OSL				0	hy	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG				0	hy	%PRODUCTNAME Program Modules				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG				0	hy	List of all installable %PRODUCTNAME modules.				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL				0	hy	Optional Components				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL				0	hy	Common components and additional programs shared by all %PRODUCTNAME programs.				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_DICTIONARIES				0	hy	Dictionaries				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_DICTIONARIES				0	hy	Spelling and hyphenation dictionaries and thesauri.				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_INFO				0	hy	Information				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_INTERNET				0	hy	Internet				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_PRG				0	hy	%PRODUCTNAME ծրագրային մոդուլներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_PRG				0	hy	Բոլոր կարգաբերվող %PRODUCTNAME մոդուլների ցուցակ։				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_OPTIONAL				0	hy	Լրացուցիչ բաղադրիչները				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_OPTIONAL				0	hy	Ընդհանուր բաղադրիչները և լրացուցիչ ծրագրերը, որոնք կիսում են բոլոր %PRODUCTNAME ծրագրերը:				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_DICTIONARIES				0	hy	Բառարաններ				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_ooo.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_DICTIONARIES				0	hy	Ուղղագրության եւ տեքստի տողադարձի բառարաններ եւ գանձարաններ:				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_INFO				0	hy	Տեղեկատվություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_INTERNET				0	hy	Համացանց				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_JAVA				0	hy	Java				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_FREIZEIT				0	hy	Fun&More				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_FREIZEIT				0	hy	Զվարճանք և ավելին				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_STARONE				0	hy	%PRODUCTNAME API				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_TOURISMUS				0	hy	Travel				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_KAPITEL				0	hy	Chapters				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_DATEIEN				0	hy	Files				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_ROOT_LANGPACK				0	hy	Additional language packs				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_ROOT_LANGPACK				0	hy	Additional language packs				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_EN_US				0	hy	English				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_EN_US				0	hy	Installs English support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_DE				0	hy	German				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_DE				0	hy	Installs German support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_FR				0	hy	French				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_FR				0	hy	Installs French support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_IT				0	hy	Italian				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_IT				0	hy	Installs Italian support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ES				0	hy	Spanish				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ES				0	hy	Installs Spanish support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SV				0	hy	Swedish				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SV				0	hy	Installs Swedish support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PT				0	hy	Portuguese				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_PT				0	hy	Installs Portuguese support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PT_BR				0	hy	Portuguese (Brazil)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_PT_BR				0	hy	Installs Portuguese support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_JA				0	hy	Japanese				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_JA				0	hy	Installs Japanese support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KO				0	hy	Korean				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KO				0	hy	Installs Korean support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ZH_CN				0	hy	Chinese (simplified)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ZH_CN				0	hy	Installs Chinese (simplified) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ZH_TW				0	hy	Chinese (traditional)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ZH_TW				0	hy	Installs Chinese (traditional) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_NL				0	hy	Dutch				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_NL				0	hy	Installs Dutch support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HU				0	hy	Hungarian				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_HU				0	hy	Installs Hungarian support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PL				0	hy	Polish				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_PL				0	hy	Installs Polish support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_RU				0	hy	Russian				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_RU				0	hy	Installs Russian support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TR				0	hy	Turkish				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_TR				0	hy	Installs Turkish support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_EL				0	hy	Greek				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_EL				0	hy	Installs Greek support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TH				0	hy	Thai				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_TH				0	hy	Installs Thai support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CS				0	hy	Czech				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CS				0	hy	Installs Czech support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SK				0	hy	Slovak				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SK				0	hy	Installs Slovak support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HR				0	hy	Croatian				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_HR				0	hy	Installs Croatian support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ET				0	hy	Estonian				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ET				0	hy	Installs Estonian support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_VI				0	hy	Vietnamese				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_TOURISMUS				0	hy	Ճանապարհորդություն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_KAPITEL				0	hy	Գլուխներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\directory_ooo.ulf	0	LngText	STR_DIR_DATEIEN				0	hy	Նիշքեր				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_ROOT_LANGPACK				0	hy	Լրացուցիչ լեզվական փաթեթներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_ROOT_LANGPACK				0	hy	Լրացուցիչ լեզվական փաթեթներ				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_EN_US				0	hy	Անգլերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_EN_US				0	hy	Տեղադրեք անգլերենի աջակցումը այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_DE				0	hy	Գերմաներեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_DE				0	hy	Տեղադրում է գերմաներենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_FR				0	hy	Ֆրանսերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_FR				0	hy	Տեղադրում է ֆրանսերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_IT				0	hy	Իտալերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_IT				0	hy	Տեղադրում է իտալերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ES				0	hy	Իսպաներեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ES				0	hy	Տեղադրում է իսպաներենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SV				0	hy	Շվեդերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SV				0	hy	Տեղադրում է շվեդերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PT				0	hy	Պորտուգալերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_PT				0	hy	Տեղադրեք պորտուգալերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PT_BR				0	hy	Պորտուգալերեն (Բրազիլիա)				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_PT_BR				0	hy	Տեղադրեք պորտուգալերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_JA				0	hy	Ճապոներեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_JA				0	hy	Տեղադրեք ճապոներենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KO				0	hy	Կորեերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KO				0	hy	Տեղադրեք կորեերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ZH_CN				0	hy	Չիներեն (պարզեցված)				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ZH_CN				0	hy	Տեղադրում է չինարենի (պարզեցված) աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ZH_TW				0	hy	Չինարեն (պարզեցված)				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ZH_TW				0	hy	Տեղադրում է չինարենի (ավանդական) աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_NL				0	hy	Հոլանդերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_NL				0	hy	Տեղադրում է հոլանդերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HU				0	hy	Հունգարերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_HU				0	hy	Տեղադրում է հունգարերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PL				0	hy	Լեհերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_PL				0	hy	Տեղադրում է լեհերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_RU				0	hy	Ռուսերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_RU				0	hy	Տեղադրեք ռուսերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TR				0	hy	Թուրքերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_TR				0	hy	Տեղադրեք թուրքերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_EL				0	hy	Հունարեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_EL				0	hy	Տեղադրեք հունարենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TH				0	hy	Թամիլերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_TH				0	hy	Տեղադրեք թամիլերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CS				0	hy	Չեխերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CS				0	hy	Տեղադրում է չեխերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SK				0	hy	Սլովակերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SK				0	hy	Տեղադրում է սլովակերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HR				0	hy	Խորվաթերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_HR				0	hy	Տեղադրում է խորվաթերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ET				0	hy	Էստոներեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ET				0	hy	Տեղադրում է էստոներենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_VI				0	hy	Վիետնամերեն				20181231 09:50:43
 scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_VI				0	hy	Installs Vietnamese support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_BG				0	hy	Bulgarian				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_BG				0	hy	Installs Bulgarian support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KM				0	hy	Khmer				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KM				0	hy	Installs Khmer support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PA_IN				0	hy	Punjabi				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_PA_IN				0	hy	Installs Punjabi support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_GU_IN				0	hy	Gujarati				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_GU_IN				0	hy	Installs Gujarati support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TA				0	hy	Tamil				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_TA				0	hy	Installs Tamil support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TA_IN				0	hy	Tamil				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_TA_IN				0	hy	Installs Tamil support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HI				0	hy	Hindi				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_HI				0	hy	Installs Hindi support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_HI_IN				0	hy	Hindi				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_HI_IN				0	hy	Installs Hindi support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ST				0	hy	Southern Sotho (Sutu)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ST				0	hy	Installs Southern Sotho (Sutu) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_TN				0	hy	Tswana				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_TN				0	hy	Installs Tswana support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_XH				0	hy	Xhosa				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_XH				0	hy	Installs Xhosa support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_ZU				0	hy	Zulu				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_ZU				0	hy	Installs Zulu support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_AF				0	hy	Afrikaans				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_AF				0	hy	Installs Afrikaans support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SW				0	hy	Swahili				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SW				0	hy	Installs Swahili support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_SW_TZ				0	hy	Swahili				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_SW_TZ				0	hy	Installs Swahili support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_LO				0	hy	Lao				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_LO				0	hy	Installs Lao support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_NS				0	hy	Northern Sotho				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_NS				0	hy	Installs Northern Sotho support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_BN				0	hy	Bengali				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_BN				0	hy	Installs Bengali support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_BN_BD				0	hy	Bengali (Bangladesh)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_BN_BD				0	hy	Installs Bengali (Bangladesh) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_BN_IN				0	hy	Bengali (India)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_BN_IN				0	hy	Installs Bengali (India) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_OR				0	hy	Oriya				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_OR				0	hy	Installs Oriya support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_OR_IN				0	hy	Oriya				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_OR_IN				0	hy	Installs Oriya support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_MR				0	hy	Marathi				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_MR				0	hy	Installs Marathi support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_MR_IN				0	hy	Marathi				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_MR_IN				0	hy	Installs Marathi support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_NE				0	hy	Nepali				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_NE				0	hy	Installs Nepali support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_AR				0	hy	Arabic				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_AR				0	hy	Installs Arabic support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_AR_SA				0	hy	Arabic				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_AR_SA				0	hy	Installs Arabic support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA				0	hy	Catalan				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA				0	hy	Installs Catalan support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA_XR				0	hy	Catalan (Valencia RACV)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA_XR				0	hy	Installs Catalan (Valencia RACV) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_CA_XV				0	hy	Catalan (Valencia AVL)				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_CA_XV				0	hy	Installs Catalan (Valencia AVL) support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_DA				0	hy	Danish				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_DA				0	hy	Installs Danish support in %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
-scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_FI				0	hy	Finnish				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_BG				0	hy	Բուլղարերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_BG				0	hy	Տեղադրեք բուլղարերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_KM				0	hy	Կխմերերեն				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_DESC_MODULE_LANGPACK_KM				0	hy	Տեղադրեք կխմերերենի աջակցումն այստեղ %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20181231 09:50:43
+scp2	source\ooo\module_langpack.ulf	0	LngText	STR_NAME_MODULE_LANGPACK_PA_IN				0	hy	Փենջաբերեն				20181231 09:50:43

[... 5989 lines stripped ...]


Mime
View raw message