openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Fri, 14 May 2021 14:37:56 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new b4eabcb git-site-role commit from build_staging.sh
b4eabcb is described below

commit b4eabcbc9901c791b02f8317b48e0ca84128d16e
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Fri May 14 14:37:53 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml            |  4 +-
 content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js | 101 +++++++++++++++++---------------
 content/hy/download/platform_hints.html | 62 ++++++++++++++++++++
 3 files changed, 119 insertions(+), 48 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index 57c0c60..65e957a 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Fri, 14 May 2021 14:22:21 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 14:22:21 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Fri, 14 May 2021 14:36:36 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 14:36:37 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js b/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js
index 9eecae0..50a2a44 100644
--- a/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js
+++ b/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js
@@ -24,7 +24,7 @@ l10n.dl_headline_text				= "Apache OpenOffice ներբեռնում";
 // Download: Strings in the green box (used in "index.html").
 l10n.dl_green_box_headline_text			= "Ներբեռնեք Apache OpenOffice -ը";
 l10n.dl_green_box_headline_title		= "Ներբեռնեք Apache OpenOffice -ը ձեր նախընտրած
գործառնական համակարգի, լեզվի և տարբերակի համար";
-l10n.dl_green_box_subtext1_text			= "Հյուրընկալվում է Sourceforge.net -ի
կողմից՝ վստահելի կայք";
+l10n.dl_green_box_subtext1_text			= "Հյուրընկալվում է SourceForge.net -ի
կողմից՝ վստահելի կայք";
 l10n.dl_green_box_subtext1_title		= "Apache OpenOffice -ի երկուական նիշքերը
հյուրընկալվում են SourceForge.net -ի կողմից` վստահելի կայք";
 l10n.dl_green_box_subtext2_text			= "Ընտրեք ձեր նախընտրած գործառնական
համակարգը, լեզուն և տարբերակը";
 l10n.dl_green_box_subtext2_title		= "Ընտրեք ձեր նախընտրած գործառնական
համակարգը, լեզուն և տարբերակը";
@@ -52,48 +52,48 @@ l10n.dl_green_box_select_box_os_values		= [ "Windows (EXE)",
 l10n.dl_green_box_select_box_language_values	= [ "" ];
 
 // l10n.dl_green_box_select_box_lang_values_custom = [ "" ];
-												 // Value		Visible text					Tool tip
-l10n.dl_green_box_select_box_lang_values_custom	= [ "ast",		"Աստուրիան",						"Աստուրիան",
-													"eu",		"Բասկերեն",						"Euskara",
-													"bg",		"Բուլղարերեն",					"български език",
+												 // Value		Visible text							Tool tip
+l10n.dl_green_box_select_box_lang_values_custom	= [ "ast",		"Աստուրիան",							"Աստուրիան",
+													"eu",		"Բասկերեն",							"Euskara",
+													"bg",		"Բուլղարերեն",						"български език",
 													"ca",		"Կատալաներեն",						"Català",
 													"ca-XV",	"Կատալաներեն [Վալենսիա AVL]",		"València (AVL)",
-													"ca-XR",	"Կատալաներեն [Վալենսիա RACV]",		"València (RACV)",
-													"zh-CN",	"Չինարեն [պարզեցված]",			"简体中文",
-													"zh-TW",	"Չինարեն [ավանդական]",		"正體中文",
-													"cs",		"Չեխերեն",						"Čeština",
-													"da",		"Դանիերեն",						"Dansk",
-													"nl",		"Հոլանդերեն",						"Nederlands",
+													"ca-XR",	"Կատալաներեն [Վալենսիա RACV]",	"València (RACV)",
+													"zh-CN",	"Չինարեն [պարզեցված]",				"简体中文",
+													"zh-TW",	"Չինարեն [ավանդական]",			"正體中文",
+													"cs",		"Չեխերեն",							"Čeština",
+													"da",		"Դանիերեն",							"Dansk",
+													"nl",		"Հոլանդերեն",							"Nederlands",
 													"en-GB",	"Անգլերեն [Բրիտանական]",			"English [British]",
-													"en-US",	"Անգլերեն [ԱՄՆ]",					"English [US]",
-													"fi",		"Ֆիններեն",						"Suomi",
-													"fr",		"French",						"Français",
-													"gl",		"Գալիսիերեն",						"Galego",
+													"en-US",	"Անգլերեն [ԱՄՆ]",						"English [US]",
+													"fi",		"Ֆիններեն",							"Suomi",
+													"fr",		"French",								"Français",
+													"gl",		"Գալիսիերեն",							"Galego",
 													"de",		"Գերմաներեն",						"Deutsch",
-													"el",		"Հունարեն",						"ελληνικά",
-													"he",		"Եբրայերեն",						"עברית",
-													"hi",		"Հինդի",						"हिन्दी",
-													"hu",		"Հունգարերեն",					"Magyar",
-													"it",		"Իտալերեն",						"Italiano",
-													"ja",		"Ճապոներեն",						"日本語",
-													"km",		"Խմերերեն",						"ភាសាខ្មែរ",
-													"ko",		"Կորեերեն",						"한국어",
-													"lt",		"Լիտվերեն",					"Lietuvių",
-													"nb",		"Նորվերգերեն [Բոկմալ]",			"Norsk [Bokmål]",
-													"pl",		"Լեհերեն",						"Polski",
+													"el",		"Հունարեն",							"ελληνικά",
+													"he",		"Եբրայերեն",							"עברית",
+													"hi",		"Հինդի",								"हिन्दी",
+													"hu",		"Հունգարերեն",						"Magyar",
+													"it",		"Իտալերեն",							"Italiano",
+													"ja",		"Ճապոներեն",							"日本語",
+													"km",		"Խմերերեն",							"ភាសាខ្មែរ",
+													"ko",		"Կորեերեն",							"한국어",
+													"lt",		"Լիտվերեն",							"Lietuvių",
+													"nb",		"Նորվերգերեն [Բոկմալ]",				"Norsk [Bokmål]",
+													"pl",		"Լեհերեն",								"Polski",
 													"pt-BR",	"Պորտուգալերեն [Բրազիլական]",		"Português [do
Brasil]",
 													"pt",		"Պորտուգալերեն [Եվրոպական]",		"Português [Europeu]",
-													"ru",		"Ռուսերեն",						"Русский",
-													"gd",		"Շոտլանդերեն [Գաելիկ]",			"Gàidhlig",
-													"sr",		"Սերբերեն [Կիրիլիցա]",			"Cрпски [ћирилицом]",
-													"sk",		"Սլովակերեն",						"Slovenský jazyk [slovenčina]",
-													"sl",		"Սլովեներեն",					"Slovenski jezik [slovenščina]",
-													"es",		"Իսպաներեն",						"Español",
-													"sv",		"Շվեդերեն",						"Svenska",
-													"ta",		"Թամիլերեն",						"தமிழ்",
+													"ru",		"Ռուսերեն",							"Русский",
+													"gd",		"Շոտլանդերեն [Գաելիկ]",				"Gàidhlig",
+													"sr",		"Սերբերեն [Կիրիլիցա]",				"Cрпски [ћирилицом]",
+													"sk",		"Սլովակերեն",							"Slovenský jazyk [slovenčina]",
+													"sl",		"Սլովեներեն",							"Slovenski jezik [slovenščina]",
+													"es",		"Իսպաներեն",							"Español",
+													"sv",		"Շվեդերեն",							"Svenska",
+													"ta",		"Թամիլերեն",							"தமிழ்",
 													"th",		"Թայերեն",							"ภาษาไทย",
-													"tr",		"Թուրքերեն",						"Türkçe",
-													"vi",		"Վիետնամերեն",					"Tiếng Việt" ];
+													"tr",		"Թուրքերեն",							"Türkçe",
+													"vi",		"Վիետնամերեն",						"Tiếng Việt" ];
 
 /* l10n.dl_green_box_select_box_language_values	= [ "" ]; */
 l10n.dl_green_box_select_box_language_values	= [ "" ];
@@ -233,16 +233,25 @@ l10n.dl_img_w3c_alt					= "W3C վավերացնող";
 // The following variables are used in the "download.js" file:
 
 // Download: Strings in the green box (used in "download.js").
-l10n.dl_full_link_text				= "Ներբեռնեք ամբողջական տեղադրումը";
-l10n.dl_full_link_title				= "Ներբեռնելու համար կտտացրեք: ";
-l10n.dl_langpack_link_text			= "Ներբեռնեք լեզվի փաթեթը";
-l10n.dl_langpack_link_title			= "Ներբեռնելու համար կտտացրեք: ";
-l10n.dl_win_info_text				= "Կարևոր ակնարկ: 32-բիթ, 64-բիթ և Java - Ի՞նչ
ընտրել:";
-l10n.dl_win_info_title				= "Այս պահին մենք առաջարկում ենք 32-բիթանոց
(x86) տարբերակը Windows-ի համար: Այնուամենայնիվ, այն տեղադրվում
և գործարկվում է նաև Windows 64-բիթանոց (x86-64) համակարգերով:\nԽնդրում
ենք նկատի ունենալ, որ լրացուցիչ ֆունկցիոնալության
համար ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել 32-բիթանոց Java, որն
այնուհետև պետք է ընտրվի միայն մեկ անգամ (տե՛ս «Գործիքներ
- Ընտրանքներ - OpenOffice - Java» ընտրացանկը):\n\nOpenOffice- ի և Java-
ի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար
տե՛ս [...]
-l10n.dl_linux_info_text				= "Կարևոր ակնար: RPM ընդդեմ DEB - Ի՞նչ ընտրել:";
-l10n.dl_linux_info_title			= "RPM-ն օգտագործվում է:\nCentOS, Fedora, Mageia,
Mandriva, MeeGo, openSUSE, Oracle Linux, PCLinuxOS, Red Hat Enterprise Linux, Sailfish OS,
Scientific Linux, SUSE Linux Enterprise Server\n\nDEB-ն օգտագործվում է:\nDebian,
Kanotix, Knoppix, Kubuntu, Linux Mint, Lubuntu, Ubuntu, Xubuntu";
-//l10n.dl_mac_info_text				= "macOS : Text";
-//l10n.dl_mac_info_title			= "macOS : Title";
+l10n.dl_full_link_text					= "Ներբեռնեք ամբողջական տեղադրումը";
+l10n.dl_full_link_title					= "Ներբեռնելու համար կտտացրեք: ";
+l10n.dl_langpack_link_text				= "Ներբեռնեք լեզվի փաթեթը";
+l10n.dl_langpack_link_title				= "Ներբեռնելու համար կտտացրեք: ";
+
+l10n.dl_platform_info_text				= "Important hints for ";
+l10n.dl_platform_info_title				= "Click here to get important hints for ";
+l10n.dl_platform_info_link				= "platform_hints.html";
+l10n.dl_platform_info_headline			= "Apache OpenOffice - Important hints for the chosen platform";
+l10n.dl_platform_info_win_headline		= "Windows";
+l10n.dl_platform_info_win_text			= "<h5> 32-bit, 64-bit and Java - What to choose?
</h5> <p> At the moment we offer a 32-bit (x86) version for Windows. However,
it installs and runs also on Windows 64-bit (x86-64). Please note that you may need Java in
32-bit for additional functionality which must then be selected only once (see menu 'Tools
- Options - OpenOffice - Java'). <br /><br /> For more information about OpenOffice
and Java please see: <a target='_blank' href=https://www.openoff [...]
+l10n.dl_platform_info_mac_headline		= "macOS";
+l10n.dl_platform_info_mac_text			= "<h5> Coming soon </h5>";
+l10n.dl_platform_info_linux_headline	= "Linux";
+l10n.dl_platform_info_linux_text		= "<h5> RPM vs. DEB - What to choose? </h5>
<p> RPM is used in: <br/> CentOS, Fedora, Mageia, Mandriva, MeeGo, openSUSE, Oracle
Linux, PCLinuxOS, Red Hat Enterprise Linux, Sailfish OS, Scientific Linux, SUSE Linux Enterprise
Server <br /><br /> DEB is used in: <br/> Debian, Kanotix, Knoppix, Kubuntu,
Linux Mint, Lubuntu, Ubuntu, Xubuntu </p> <h5> Installation instructions </h5>
<p>For installation instruction please see here: <a target='_blank' href=http [...]
+//l10n.dl_win_info_text					= "Կարևոր ակնարկ: 32-բիթ, 64-բիթ և Java -
Ի՞նչ ընտրել:";
+//l10n.dl_win_info_title				= "Այս պահին մենք առաջարկում ենք 32-բիթանոց
(x86) տարբերակը Windows-ի համար: Այնուամենայնիվ, այն տեղադրվում
և գործարկվում է նաև Windows 64-բիթանոց (x86-64) համակարգերով:\nԽնդրում
ենք նկատի ունենալ, որ լրացուցիչ ֆունկցիոնալության
համար ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել 32-բիթանոց Java, որն
այնուհետև պետք է ընտրվի միայն մեկ անգամ (տե՛ս «Գործիքներ
- Ընտրանքներ - OpenOffice - Java» ընտրացանկը):\n\nOpenOffice- ի և Java-
ի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար
տե [...]
+//l10n.dl_linux_info_text				= "Կարևոր ակնար: RPM ընդդեմ DEB - Ի՞նչ
ընտրել:";
+//l10n.dl_linux_info_title				= "RPM-ն օգտագործվում է:\nCentOS, Fedora, Mageia,
Mandriva, MeeGo, openSUSE, Oracle Linux, PCLinuxOS, Red Hat Enterprise Linux, Sailfish OS,
Scientific Linux, SUSE Linux Enterprise Server\n\nDEB-ն օգտագործվում է:\nDebian,
Kanotix, Knoppix, Kubuntu, Linux Mint, Lubuntu, Ubuntu, Xubuntu";
 
 
 l10n.dl_full_link_porting_text		= "Հանգույց: Կտտացրեք՝ ընտրելու
3-րդ կողմի վաճառողներից";
diff --git a/content/hy/download/platform_hints.html b/content/hy/download/platform_hints.html
new file mode 100644
index 0000000..6f95b4e
--- /dev/null
+++ b/content/hy/download/platform_hints.html
@@ -0,0 +1,62 @@
+
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+ <head>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+  
+  <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+  
+ <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+ <title>Apache OpenOffice - Important hints for the chosen platform</title>
+ <script type="text/javascript" src="globalvars.js"></script>
+ <script type="text/javascript" src="msg_prop_l10n_en.js"></script>
+ <style type="text/css">
+ /* <![CDATA[ */
+ /*-------------------- Exceptions on standard css -----------------------*/
+ @import "/css/styles.css";
+ @import "/css/exceptions.css";
+ /* ]]> */
+ </style>
+
+  
+  <script src="https://www.apachecon.com/event-images/snippet.js"></script>
+ </head>
+ <body style="padding: 10px 10px 10px 10px;">
+  <!--#include virtual="/hy/brand.html" -->
+  <div id="topbara">
+   <!--#include virtual="/hy/topnav.html" -->
+   <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/hy/">hy</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/hy/download/">download</a></div>
+  </div>
+  <div id="clear"></div>
+   
+   
+  <div id="content">
+   
+   
+ <!-- The text in the H1 tag is intentionally shown as not displayable, just to please
accessibility tools like a
+ screen reader. -->
+ <h1 style="display: none;">Apache OpenOffice</h1>
+ <h2 style="display: none;">Apache OpenOffice</h2>
+
+  <!-- Text is coming from 'msg_prop_l10n_xy.js' -->
+  <script type="text/javascript">
+  <!--
+  document.write( "<h3>" + l10n.dl_platform_info_headline + "</h3>" );
+
+  document.write( "<h4><b>" + l10n.dl_platform_info_win_headline + "</b></h4>"
);
+  document.write( l10n.dl_platform_info_win_text );
+
+  document.write( "<h4><b>" + l10n.dl_platform_info_mac_headline + "</b></h4>"
);
+  document.write( l10n.dl_platform_info_mac_text );
+
+  document.write( "<h4><b>" + l10n.dl_platform_info_linux_headline + "</b></h4>"
);
+  document.write( l10n.dl_platform_info_linux_text );
+  //-->
+  </script>
+
+
+   
+  </div>
+  <!--#include virtual="/footer.html" -->
+ </body>
+</html>

Mime
View raw message