openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Fri, 14 May 2021 14:57:50 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new dfff6c8 git-site-role commit from build_staging.sh
dfff6c8 is described below

commit dfff6c881705a6f0a0cd7459375866d15ce46cbe
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Fri May 14 14:57:46 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml            | 4 ++--
 content/hy/download/index.html     | 4 ++--
 content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js | 10 +++++-----
 content/hy/download/platform_hints.html | 5 +++--
 4 files changed, 12 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index 65e957a..86c882a 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Fri, 14 May 2021 14:36:36 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 14:36:37 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Fri, 14 May 2021 14:56:31 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Fri, 14 May 2021 14:56:31 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/hy/download/index.html b/content/hy/download/index.html
index 9a5e33d..59b2feb 100644
--- a/content/hy/download/index.html
+++ b/content/hy/download/index.html
@@ -35,7 +35,7 @@
   }
 
   function share( platform ) {
-   // _gaq.push( ['_trackEvent', 'social', 'shareDownload', platform] ); 
+   // _gaq.push( ['_trackEvent', 'social', 'shareDownload', platform] );
 
    if ( platform == 'apacheblog' ) {
     window.open( 'https://blogs.apache.org/OOo/', '_blank' );
@@ -109,7 +109,7 @@
 	 <p>
 	  <a style="cursor: pointer;" href="https://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/"
 	   title="Ներբեռնելու համար ընտրեք բոլոր հարթակներից,
լեզուներից, լեզվական փաթեթներից">
-	   Զննարկիչը, կարծես, անջատել է JavaScript-ը: Այս տեխնիկան
օգտագործվում է ներբեռնման իրականը հղումը ցույց տալու
համար: 
+	   Զննարկիչը, կարծես, անջատել է JavaScript-ը: Այս տեխնիկան
օգտագործվում է ներբեռնման իրականը հղումը ցույց տալու
համար:
 	  Եթե ուզում եք ամեն դեպքում ներբեռնել Apache OpenOffice-ը,
կտտացրեք այս տեքստին՝ ընտրելու համար
       ներբեռնման այլընտրանքային էջից: Պետք է նավարկեք
դեպի
      <em>version</em>/binaries/<em>language</em> ենթապանակ
և ներբեռնեք այս անունով նիշքը
diff --git a/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js b/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js
index 50a2a44..0a0dfb8 100644
--- a/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js
+++ b/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js
@@ -16,10 +16,10 @@
 
 // Set a specific language ISO code to force to assemble a download link with a certain language.
 // Change xx to a valid ISO lang code.
-DL.NL_LANG					= "en-US";
+DL.NL_LANG								= "en-US";
 
 // General:
-l10n.dl_headline_text				= "Apache OpenOffice ներբեռնում";
+l10n.dl_headline_text					= "Apache OpenOffice ներբեռնում";
 
 // Download: Strings in the green box (used in "index.html").
 l10n.dl_green_box_headline_text			= "Ներբեռնեք Apache OpenOffice -ը";
@@ -28,9 +28,9 @@ l10n.dl_green_box_subtext1_text			= "Հյուրընկալվում է SourceForge
 l10n.dl_green_box_subtext1_title		= "Apache OpenOffice -ի երկուական նիշքերը
հյուրընկալվում են SourceForge.net -ի կողմից` վստահելի կայք";
 l10n.dl_green_box_subtext2_text			= "Ընտրեք ձեր նախընտրած գործառնական
համակարգը, լեզուն և տարբերակը";
 l10n.dl_green_box_subtext2_title		= "Ընտրեք ձեր նախընտրած գործառնական
համակարգը, լեզուն և տարբերակը";
-l10n.dl_green_box_selectbox_os_title		= "Ընտրեք ձեր նախընտրած գործառնական
համակարգը";
-l10n.dl_green_box_selectbox_lang_title		= "Ընտրեք ձեր նախընտրած լեզուն";
-l10n.dl_green_box_selectbox_ver_title		= "Ընտրեք թողարկման ձեր նախընտրած
տարբերակը";
+l10n.dl_green_box_selectbox_os_title	= "Ընտրեք ձեր նախընտրած գործառնական
համակարգը";
+l10n.dl_green_box_selectbox_lang_title	= "Ընտրեք ձեր նախընտրած լեզուն";
+l10n.dl_green_box_selectbox_ver_title	= "Ընտրեք թողարկման ձեր նախընտրած
տարբերակը";
 
 // The strings that will be shown in the OS, language and version drop-down select boxes.
 // You must leave at least one single empty string (see the comment lines above the 3 following
variables)!
diff --git a/content/hy/download/platform_hints.html b/content/hy/download/platform_hints.html
index 6f95b4e..d0a2846 100644
--- a/content/hy/download/platform_hints.html
+++ b/content/hy/download/platform_hints.html
@@ -8,8 +8,9 @@
   
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Apache OpenOffice - Important hints for the chosen platform</title>
- <script type="text/javascript" src="globalvars.js"></script>
- <script type="text/javascript" src="msg_prop_l10n_en.js"></script>
+ <script type="text/javascript" src="/download/globalvars.js"></script>
+ <script type="text/javascript" src="/download/msg_prop_l10n_en.js"></script>
+ <script type="text/javascript" src="msg_prop_l10n_hy.js"></script>
  <style type="text/css">
  /* <![CDATA[ */
  /*-------------------- Exceptions on standard css -----------------------*/

Mime
View raw message