openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Sun, 16 May 2021 14:31:06 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new cf15652 git-site-role commit from build_staging.sh
cf15652 is described below

commit cf1565257f664bb2466de7348a04aceefc47e45f
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Sun May 16 14:31:02 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml   |  4 +-
 content/hy/index.html | 166 +++++++++++++++++++++++++-------------------------
 2 files changed, 85 insertions(+), 85 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index cf4e309..559f536 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Sun, 16 May 2021 14:16:09 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Sun, 16 May 2021 14:16:09 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Sun, 16 May 2021 14:29:47 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Sun, 16 May 2021 14:29:47 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/hy/index.html b/content/hy/index.html
index 8531fad..b7748e1 100644
--- a/content/hy/index.html
+++ b/content/hy/index.html
@@ -137,8 +137,8 @@ screen reader.
   + "<div class='action-download'>"
    + "<div class='action-text action-link'>"
     + "<a href='/hy/download/index.html'>"
-     + "<h2>I want to download Apache OpenOffice</h2>"
-     + "<p style='font-size: 1.0em; font-weight: bold;'>(Most recent release:
" + DL.VERSION + ")</p>"
+     + "<h2>Ես ցանկանում եմ ներբեռնել Apache OpenOffice
-ը</h2>"
+     + "<p style='font-size: 1.0em; font-weight: bold;'>(Ամենավերջին
թողարկումը: " + DL.VERSION + ")</p>"
      + "<p>Ներբեռնեք Apache OpenOffice -ը անվճար <b>(իսկապես!)</b>
| "
       + "<a href='https://blogs.apache.org/OOo/entry/with_apache_openoffice_you_get'"
        + "title='Բլոգի գրառում. Apache OpenOffice -ով դուք ստանում
եք այն, ինչի համար չեք վճարում' target='_blank'>"
@@ -250,85 +250,85 @@ screen reader.
   </p>
 
   <p>
-   <em>4 May 2021:</em>
+   <em>4 մայիսի 2021:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-16">
-   Announcing Apache OpenOffice 4.1.10</a>
+   Հայտարարում ենք Apache OpenOffice 4.1.10</a>
    <br />
 
-   <em>7 February 2021:</em>
+   <em>7 փետրվարի 2021:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-15">
-   Announcing Apache OpenOffice 4.1.9</a>
+   Հայտարարում ենք Apache OpenOffice 4.1.9</a>
    <br />
 
-   <em>6 January 2021:</em>
+   <em>6 հունվարի 2021:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/new-release-for-apple-s">
-   New release for Apple's macOS 11 (Big Sur) - Also with fixes for Linux and Windows</a>
+   Նոր թողարկում Apple-ի macOS 11-ի (Big Sur) համար - Նաև Linux-ի
և Windows-ի շտկումներով</a>
    <br />
 
-   <em>10 November 2020:</em>
+   <em>10 նոյեմբերի 2020:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-14">
-   Announcing Apache OpenOffice 4.1.8</a>
+   Հայտարարում ենք Apache OpenOffice 4.1.8</a>
    <br />
 
-   <em>29 October 2020:</em>
+   <em>29 հոկտեմբերի 2020:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/300-million-downloads-of-apache">
-   300 Million Downloads of Apache OpenOffice</a>
+   Apache OpenOffice-ի 300 միլիոն ներբեռնումներ</a>
    <br />
 
-   <em>15 October 2020:</em>
+   <em>15 հոկտեմբերի 2020:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/the-apache-software-foundation-celebrates">
-   The Apache Software Foundation Celebrates 20 Years of OpenOffice®</a>
+   Apache Software Foundation նշում է OpenOffice® 20 տարին</a>
    <br />
 
-   <em>17 May 2020:</em>
+   <em>17 մայիսի 2020:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/apache-openoffice-needs-your-help">
-   Apache OpenOffice needs your help</a>
+   Apache OpenOffice ունի ձեր օգնության կարիքը</a>
    <br />
 
-   <em>22 October 2019:</em>
+   <em>22 հոկտեմբերի 2019:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/1-6-million-downloads-of">
-   1.6 million downloads of Apache OpenOffice 4.1.7</a>
+   Apache OpenOffice 4.1.7-ի 1.6 միլիոն ներբեռնումներ</a>
    <br />
 
-   <em>21 September 2019:</em>
+   <em>21 սեպտեմբերի 2019:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-13">
-   Announcing Apache OpenOffice 4.1.7</a>
+   Հայտարարում ենք Apache OpenOffice 4.1.7</a>
    <br />
 
-   <em>18 November 2018:</em>
+   <em>18 նոյեմբերի 2018:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-12">
-   Announcing Apache OpenOffice 4.1.6</a>
+   Հայտարարում ենք Apache OpenOffice 4.1.6</a>
    <br />
 
-   <em>31 January 2018:</em>
+   <em>31 հունվարի 2018:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/over-3-2-million-downloads">
-   Over 3.2 million downloads of Apache OpenOffice 4.1.5</a>
+   Apache OpenOffice 4.1.5 -ի վելի քան 3.2 միլիոն ներբեռնում</a>
    <br />
 
-   <em>30 December 2017:</em>
+   <em>30 դեկտեմբերի 2017:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-11">
-   Announcing Apache OpenOffice 4.1.5</a>
+   Հայտարարում ենք Apache OpenOffice 4.1.5</a>
    <br />
 
-   <em>19 October 2017:</em>
+   <em>19 հոկտեմբերի 2017:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-1">
-   Announcing Apache OpenOffice 4.1.4</a>
+   Հայտարարում ենք Apache OpenOffice 4.1.4</a>
    <br />
 
-   <em>28 November 2016:</em>
+   <em>28 նոյեմբերի 2016:</em>
    <br />
    <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/over_200_million_downloads_of">
    Apache OpenOffice -ի ավելի քան 200 միլիոն ներբեռնում</a>
@@ -381,107 +381,107 @@ screen reader.
    </p>
    <p></p>
 
-   <h2>Apache OpenOffice 4.1.10 released</h2>
+   <h2>Apache OpenOffice 4.1.10 թողարկված է</h2>
 
    <p>
-    <em>4 May 2021:</em>
-    The Apache OpenOffice project announces the
+    <em>4 մայիսի 2021:</em>
+    Apache OpenOffice նախագիծը հայտարարում է
     <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-16"
-    title="Official blog post about Apache OpenOffice 4.1.10">official release of
version 4.1.10</a>.
-    In the <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.10+Release+Notes"
-    title="Release Notes for Apache OpenOffice 4.1.10">Release Notes</a> you
can read about all new bugfixes,
-    improvements and languages. <a href="https://www.openoffice.org/download/"
-    title="Download Apache OpenOffice 4.1.10">Don't miss to download</a> the
new release and find out yourself.
+    title="Apache OpenOffice 4.1.10 մասին պաշտոնական բլոգային
գրառում">4.1.10 տարբերակի պաշտոնական թողարկում</a>։
+    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.10+Release+Notes"
+    title="Թողարկման նշումներ Apache OpenOffice 4.1.10">Թողարկման
նշումներ</a> դուք կարող եք կարդալ բոլոր նոր վրիպակների
շտկումների,
+     բարելավումների և լեզուների մասին: <a href="https://www.openoffice.org/download/"
+    title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice 4.1.10">Բաց մի թողեք ներբեռնել</a>
նոր թողարկումն ու պարզեք ինքներդ:
    </p>
   </div>
 
   <div class="campaign">
-   <h2>Apache OpenOffice 4.1.9 released</h2>
+   <h2>Apache OpenOffice 4.1.9 թողարկված է</h2>
 
    <p>
-    <em>7 February 2021:</em>
-    The Apache OpenOffice project announces the
+    <em>7 փետրվարի 2021:</em>
+    Apache OpenOffice նախագիծը հայտարարում է
     <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-15"
-    title="Official blog post about Apache OpenOffice 4.1.9">official release of version
4.1.9</a>.
-    In the <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.9+Release+Notes"
-    title="Release Notes for Apache OpenOffice 4.1.9">Release Notes</a> you
can read about all new bugfixes,
-    improvements and languages. <a href="https://www.openoffice.org/download/"
-    title="Download Apache OpenOffice 4.1.9">Don't miss to download</a> the
new release and find out yourself.
+    title="Apache OpenOffice 4.1.9 մասին պաշտոնական բլոգային գրառում">4.1.9
տարբերակի պաշտոնական թողարկում</a>։
+    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.9+Release+Notes"
+    title="Թողարկման նշումներ Apache OpenOffice 4.1.9">Թողարկման
նշումներ</a> դուք կարող եք կարդալ բոլոր նոր վրիպակների
շտկումների,
+     բարելավումների և լեզուների մասին: <a href="https://www.openoffice.org/download/"
+    title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice 4.1.9">Բաց մի թողեք ներբեռնել</a>
նոր թողարկումն ու պարզեք ինքներդ:
    </p>
   </div>
 
   <div class="campaign">
-   <h2>Apache OpenOffice 4.1.8 released</h2>
+   <h2>Apache OpenOffice 4.1.8 թողարկված է</h2>
 
    <p>
-    <em>10 November 2020:</em>
-    The Apache OpenOffice project announces the
+    <em>10 նոյեմբերի 2020:</em>
+    Apache OpenOffice նախագիծը հայտարարում է
     <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-14"
-    title="Official blog post about Apache OpenOffice 4.1.8">official release of version
4.1.8</a>.
-    In the <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.8+Release+Notes"
-    title="Release Notes for Apache OpenOffice 4.1.8">Release Notes</a> you
can read about all new bugfixes,
-    improvements and languages. <a href="https://www.openoffice.org/download/"
-    title="Download Apache OpenOffice 4.1.8">Don't miss to download</a> the
new release and find out yourself.
+    title="Apache OpenOffice 4.1.8 մասին պաշտոնական բլոգային գրառում">4.1.8
տարբերակի պաշտոնական թողարկում</a>։
+    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.8+Release+Notes"
+    title="Թողարկման նշումներ Apache OpenOffice 4.1.8">Թողարկման
նշումներ</a> դուք կարող եք կարդալ բոլոր նոր վրիպակների
շտկումների,
+     բարելավումների և լեզուների մասին: <a href="https://www.openoffice.org/download/"
+    title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice 4.1.8">Բաց մի թողեք ներբեռնել</a>
նոր թողարկումն ու պարզեք ինքներդ:
    </p>
   </div>
 
   <div class="campaign">
-   <h2>Apache OpenOffice 4.1.7 released</h2>
+   <h2>Apache OpenOffice 4.1.7 թողարկված է</h2>
 
    <p>
     <em>21 September 2019:</em>
-    The Apache OpenOffice project announces the
+    Apache OpenOffice նախագիծը հայտարարում է
     <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-13"
-    title="Official blog post about Apache OpenOffice 4.1.7">official release of version
4.1.7</a>.
+    title="Apache OpenOffice 4.1.7 մասին պաշտոնական բլոգային գրառում">4.1.7
տարբերակի պաշտոնական թողարկում</a>։
     In the <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.7+Release+Notes"
-    title="Release Notes for Apache OpenOffice 4.1.7">Release Notes</a> you
can read about all new bugfixes,
-    improvements and languages. <a href="https://www.openoffice.org/download/"
-    title="Download Apache OpenOffice 4.1.7">Don't miss to download</a> the
new release and find out yourself.
+    title="Թողարկման նշումներ Apache OpenOffice 4.1.7">Թողարկման
նշումներ</a> դուք կարող եք կարդալ բոլոր նոր վրիպակների
շտկումների,
+     բարելավումների և լեզուների մասին: <a href="https://www.openoffice.org/download/"
+    title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice 4.1.7">Բաց մի թողեք ներբեռնել</a>
նոր թողարկումն ու պարզեք ինքներդ:
    </p>
   </div>
 
   <div class="campaign">
-   <h2>Apache OpenOffice 4.1.6 released</h2>
+   <h2>Apache OpenOffice 4.1.6 թողարկված է</h2>
 
    <p>
-    <em>18 November 2018:</em>
-    The Apache OpenOffice project announces the
+    <em>18 նոյեմբերիr 2018:</em>
+    Apache OpenOffice նախագիծը հայտարարում է
     <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-12"
-    title="Official blog post about Apache OpenOffice 4.1.6">official release of version
4.1.6</a>.
-    In the <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.6+Release+Notes"
-    title="Release Notes for Apache OpenOffice 4.1.6">Release Notes</a> you
can read about all new bugfixes,
-    improvements and languages. <a href="https://www.openoffice.org/download/"
-    title="Download Apache OpenOffice 4.1.6">Don't miss to download</a> the
new release and find out yourself.
+    title="Apache OpenOffice 4.1.6 մասին պաշտոնական բլոգային գրառում">4.1.6
տարբերակի պաշտոնական թողարկում</a>։
+    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.6+Release+Notes"
+    title="Թողարկման նշումներ Apache OpenOffice 4.1.6">Թողարկման
նշումներ</a> դուք կարող եք կարդալ բոլոր նոր վրիպակների
շտկումների,
+     բարելավումների և լեզուների մասին: <a href="https://www.openoffice.org/download/"
+    title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice 4.1.6">Բաց մի թողեք ներբեռնել</a>
նոր թողարկումն ու պարզեք ինքներդ:
    </p>
   </div>
 
   <div class="campaign">
-   <h2>Apache OpenOffice 4.1.5 released</h2>
+   <h2>Apache OpenOffice 4.1.5 թողարկված է</h2>
 
    <p>
-    <em>30 December 2017:</em>
-    The Apache OpenOffice project announces the
+    <em>30 դեկտեմբերի 2017:</em>
+    Apache OpenOffice նախագիծը հայտարարում է
     <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-11"
-    title="Official blog post about Apache OpenOffice 4.1.5">official release of version
4.1.5</a>.
-    In the <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.5+Release+Notes"
-    title="Release Notes for Apache OpenOffice 4.1.5">Release Notes</a> you
can read about all new bugfixes,
-    improvements and languages. <a href="https://www.openoffice.org/download/"
-    title="Download Apache OpenOffice 4.1.5">Don't miss to download</a> the
new release and find out yourself.
+    title="Apache OpenOffice 4.1.5 մասին պաշտոնական բլոգային գրառում">4.1.5
տարբերակի պաշտոնական թողարկում</a>։
+    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.5+Release+Notes"
+    title="Թողարկման նշումներ Apache OpenOffice 4.1.5">Թողարկման
նշումներ</a> դուք կարող եք կարդալ բոլոր նոր վրիպակների
շտկումների,
+     բարելավումների և լեզուների մասին: <a href="https://www.openoffice.org/download/"
+    title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice 4.1.5">Բաց մի թողեք ներբեռնել</a>
նոր թողարկումն ու պարզեք ինքներդ:
    </p>
   </div>
 
   <div class="campaign">
-   <h2>Apache OpenOffice 4.1.4 released</h2>
+   <h2>Apache OpenOffice 4.1.4 թողարկված է</h2>
 
    <p>
-    <em>19 October 2017:</em>
-    The Apache OpenOffice project announces the
+    <em>19 հոկտեմբերի 2017:</em>
+    Apache OpenOffice նախագիծը հայտարարում է
     <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/announcing-apache-openoffice-4-1"
-    title="Official blog post about Apache OpenOffice 4.1.4">official release of version
4.1.4</a>.
+    title="Apache OpenOffice 4.1.4 մասին պաշտոնական բլոգային գրառում">4.1.4
տարբերակի պաշտոնական թողարկում</a>։
     In the <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.1.4+Release+Notes"
-    title="Release Notes for Apache OpenOffice 4.1.4">Release Notes</a> you
can read about all new bugfixes,
-    improvements and languages. <a href="https://www.openoffice.org/download/"
-    title="Download Apache OpenOffice 4.1.4">Don't miss to download</a> the
new release and find out yourself.
+    title="Թողարկման նշումներ Apache OpenOffice 4.1.4">Թողարկման
նշումներ</a> դուք կարող եք կարդալ բոլոր նոր վրիպակների
շտկումների,
+     բարելավումների և լեզուների մասին: <a href="https://www.openoffice.org/download/"
+    title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice 4.1.4">Բաց մի թողեք ներբեռնել</a>
նոր թողարկումն ու պարզեք ինքներդ:
    </p>
   </div>
 
@@ -546,7 +546,7 @@ screen reader.
    <h2>Apache OpenOffice 4.1.0 թողարկված է</h2>
 
    <p>
-    <em>29 April 2014:</em>
+    <em>29 ապրիլի 2014:</em>
     Apache OpenOffice նախագիծը հայտարարում է
     <a href="https://blogs.apache.org/OOo/entry/the_apache_openoffice_project_announce"
     title="Պաշտոնական բլոգային գրառում Apache OpenOffice 4.1.0
-ի մասին">4.1.0 վարկածի պաշտոնական թողարկումը</a>։

Mime
View raw message