openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Sat, 22 May 2021 22:51:32 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new af5cb51 git-site-role commit from build_staging.sh
af5cb51 is described below

commit af5cb5130e883ece7f5adce636d0ec16cb7720b2
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Sat May 22 22:51:29 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml       | 4 ++--
 content/hy/product/calc.html | 26 +++++++++++++-------------
 2 files changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index 15be34b..5f35e14 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Fri, 21 May 2021 17:01:11 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Fri, 21 May 2021 17:01:11 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Sat, 22 May 2021 22:50:10 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Sat, 22 May 2021 22:50:10 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/hy/product/calc.html b/content/hy/product/calc.html
index 05b36ee..aca366f 100644
--- a/content/hy/product/calc.html
+++ b/content/hy/product/calc.html
@@ -22,19 +22,19 @@
   <div id="content"><h1 class="title">Apache OpenOffice Calc</h1>
    
    <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/calc-big.png" title="Click for
bigger version"><img src="/product/pix/calc.png" alt="Screendump of Apache OpenOffice
Calc" /></a></p>
-<p><em>The solution to storing all your numbers and lists!</em></p>
-<p><strong>Calc</strong> is the spreadsheet application you&rsquo;ve
always wanted. Newcomers find it intuitive and easy to learn; professional data miners and
number crunchers will appreciate the comprehensive range of advanced functions.</p>
-<p><em>DataPilot</em> is an advanced technology that makes it easy to pull
in raw data from corporate databases; cross-tabulate, summarize, and convert it into meaningful
information.</p>
-<p><em>Natural language formulas</em> let you create formulas using words
(e.g. &ldquo;sales - costs&rdquo;).</p>
-<p><em>Intelligent Sum Button</em> inserts a sum function or a subtotal
automatically, depending on context.</p>
-<p><em>Wizards</em> guides you through choosing and using a comprehensive
range of advanced spreadsheet functions, or <a href="http://extensions.openoffice.org/templates"
title="Download Apache OpenOffice Templates">download templates</a> from our Templates
repository for ready-made spreadsheet solutions.</p>
-<p><em>Styles and Formatting</em> makes it easy to apply flexible cell
formatting options, including freely rotating contents, templates, backgrounds, borders, and
many more. You can be your own spreadsheet expert thanks to <em>templates</em>
with built-in functions, allowing you to concentrate on your real work.</p>
-<p><em>Scenario Manager</em> allows &ldquo;what if &hellip;&rdquo;
analysis at the touch of a button - e.g. compare profitability for high / medium / low sales
forecasts.</p>
-<p>Calc&rsquo;s <em>solver</em> component allows solving optimization
problems where the optimum value of a particular spreadsheet cell has to be calculated based
on constraints provided in other cells.</p>
-<p><em>Multiple users support</em> - Encourage collaborative work on spreadsheets.
By sharing a spreadsheet, other users can easily add their data to the spreadsheet. The spreadsheet
owner can then easily integrate the new data with a few clicks. This collaboration feature
helps avoid editing conflicts.</p>
-<p>Save your spreadsheets in OpenDocument format, the new international standard for
office documents. This XML based format means you&rsquo;re not tied in to Calc. You can
access your spreadsheets from any OpenDocument compliant software.</p>
-<p>You are free to import your old Microsoft Excel spreadsheets, or save your work
in Excel format for sending to people who are using Microsoft products. Calc is able to read
.xlsx files created with Microsoft Office 2007 or Microsoft Office 2008 for Mac OS X.</p>
-<p>If you want to send your results to someone who doesn&rsquo;t have a spreadsheet
application installed, then use Portable Document Format (.pdf) - no need to buy or install
any extra software.</p>
+<p><em>Ձեր բոլոր թվերը և ցուցակները պահելու լուծումը:</em></p>
+<p><strong>Calc</strong>-ը փռված աղյուսակի հավելված
է, որը դուք միշտ ցանկացել եք: Նորեկները գտնում են դա
ինտուիտիվ և սովորելու համար հեշտ; տվյալներ հավաքագրող
արհեստավարժները և թվեր հաշվարկողները կգնահատեն առաջադեմ
գործառույթների համապարփակ շրջանակը:</p>
+<p><em>DataPilot</em>-ը առաջադեմ տեխնոլոգիա է, որը
հեշտացնում է կորպորատիվ շտեմարաններից հում տվյալների
ստացումը; խաչաձև աղյուսակների ստեղծումը, ամփոփումը
և փոխակերպումը իմաստալից տեղեկատվության:</p>
+<p><em>Բնական լեզվի բանաձևերը</em> ձեզ թույլ
են տալիս ստեղծել բանաձևեր, օգտագործելով բառերը (ասենք,
&ldquo;sales - costs&rdquo;)։</p>
+<p><em>Խելացի գումարի կոճակը</em> ինքնաշխատ
կերպով տեղադրում է գումարի գործառույթ կամ ենթագումարը
կախված համատեքստից:</p>
+<p><em>Հրաշագործները</em>-ը ձեզ ուղղորդում է
ընտրելու և օգտագործելու առաջադեմ աղյուսակի գործառույթների
համապարփակ տիրույթ, կամ [ներբեռնեք ձևանմուշներ] <a
href="https://extensions.openoffice.org/templates" title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice
ձևաչափերը">1</a> Կաղապարների մեր պահոցից՝ փռված
աղյուսակների պատրաստի լուծումների համար:</p>
+<p><em>Ոճերն ու ձևաչափումը</em> հեշտացնում է
բջիջների ձևավորման ճկուն ընտրանքների կիրառումը,
ներառյալ ազատ շրջանառվող բովանդակությունը, ձևանմուշները,
հետնամասերը, եզրագծերը և ավելին։ Ներկառուցված <em>կաղապարների</em>
շնորհիվ Դուք կարող եք հանդես գալ որպես ձեր սեփական
աղյուսակի փորձագետ, թույլ տալով կենտրոնանալ ձեր իրական
աշխատանքի վրա:</p>
+<p><em>Սցենարի կառավարիչը</em> թույլ է տալիս
«ինչ անել, եթե &hellip;» վերլուծությունը կոճակի հպումով՝
օր. համեմատեք վաճառքի բարձր /միջին/ ցածր կանխատեսումների
շահութաբերությունը:</p>
+<p>Calc-ի <em>լուծիչ</em> բաղադրիչը թույլ է տալիս
լուծել օպտիմալացման խնդիրներ, որտեղ որոշակի աղյուսակի
բջիջի օպտիմալ արժեքը պետք է հաշվարկվի այլ բջիջներում
տրամադրված սահմանափակումների հիմքի վրա:</p>
+<p><em>Բազմաթիվ օգտվողների աջակցություն</em>
- Խրախուսեք աղյուսակների վրա համագործակցային աշխատանքը:
Համատեղելով աղյուսակը, այլ օգտվողները կարող են հեշտությամբ
ավելացնել իրենց տվյալները աղյուսակին։ Աղյուսակի
սեփականատերը կարող է այնուհետև հեշտությամբ ինտեգրել
նոր տվյալները մի քանի կտտոցով։ Համագործակցության
այս առանձնահատկությունն օգնում է խուսափել բախումներից:</p>
+<p>Պահպանեք ձեր աղյուսակները OpenDocument ձևաչափով՝
միջազգային նոր ստանդարտ գրասենյակային փաստաթղթերի
համար: Այս XML ձևաչափը նշանակում է, որ կապված չեք Calc-ին։
Դուք կարող եք մուտք գործել ձեր աղյուսակներ ցանկացած
OpenDocument-ի հետ համատեղելի ծրագրակազմից։</p>
+<p>Դուք ազատ եք ներմուծել ձեր հին Microsoft Excel աղյուսակները
կամ պահպանել ձեր աշխատանքը Excel ձևաչափով` այն անձանց
ուղարկելու համար, ովքեր օգտագործում են Microsoft-ի արտադրանքը:
Calc-ը կարող է կարդալ .xlsx նիշքեր, որոնք ստեղծվել են Microsoft
Office 2007 կամ Microsoft Office 2008 Mac OS X-ի համար:</p>
+<p>Եթե ցանկանում եք ձեր արդյունքները ուղարկել
մեկին, ով չունի փռված աղյուսակի ծրագիրը տեղադրված,
ապա օգտագործեք Դյուրակիր փաստաթղթի ձևաչափը (.pdf) -
կարիք չկա գնել կամ տեղադրել որևէ լրացուցիչ ծրագիր:</p>
 
    
   </div>

Mime
View raw message