openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Sat, 22 May 2021 23:02:23 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new 0d0210c git-site-role commit from build_staging.sh
0d0210c is described below

commit 0d0210c2b757d84e9c6aa6b03277bb95806ee2c3
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Sat May 22 23:02:18 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml       | 4 ++--
 content/hy/product/calc.html | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index 5f35e14..91a9c64 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Sat, 22 May 2021 22:50:10 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Sat, 22 May 2021 22:50:10 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Sat, 22 May 2021 23:01:06 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Sat, 22 May 2021 23:01:06 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/hy/product/calc.html b/content/hy/product/calc.html
index aca366f..ec1efcc 100644
--- a/content/hy/product/calc.html
+++ b/content/hy/product/calc.html
@@ -27,7 +27,7 @@
 <p><em>DataPilot</em>-ը առաջադեմ տեխնոլոգիա է, որը
հեշտացնում է կորպորատիվ շտեմարաններից հում տվյալների
ստացումը; խաչաձև աղյուսակների ստեղծումը, ամփոփումը
և փոխակերպումը իմաստալից տեղեկատվության:</p>
 <p><em>Բնական լեզվի բանաձևերը</em> ձեզ թույլ
են տալիս ստեղծել բանաձևեր, օգտագործելով բառերը (ասենք,
&ldquo;sales - costs&rdquo;)։</p>
 <p><em>Խելացի գումարի կոճակը</em> ինքնաշխատ
կերպով տեղադրում է գումարի գործառույթ կամ ենթագումարը
կախված համատեքստից:</p>
-<p><em>Հրաշագործները</em>-ը ձեզ ուղղորդում է
ընտրելու և օգտագործելու առաջադեմ աղյուսակի գործառույթների
համապարփակ տիրույթ, կամ [ներբեռնեք ձևանմուշներ] <a
href="https://extensions.openoffice.org/templates" title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice
ձևաչափերը">1</a> Կաղապարների մեր պահոցից՝ փռված
աղյուսակների պատրաստի լուծումների համար:</p>
+<p><em>Հրաշագործները</em>-ը ձեզ ուղղորդում է
ընտրելու և օգտագործելու առաջադեմ աղյուսակի գործառույթների
համապարփակ տիրույթ, կամ <a href="https://extensions.openoffice.org/templates"
title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice ձևաչափերը">ներբեռնեք ձևանմուշներ</a>
Կաղապարների մեր պահոցից՝ փռված աղյուսակների պատրաստի
լուծումների համար:</p>
 <p><em>Ոճերն ու ձևաչափումը</em> հեշտացնում է
բջիջների ձևավորման ճկուն ընտրանքների կիրառումը,
ներառյալ ազատ շրջանառվող բովանդակությունը, ձևանմուշները,
հետնամասերը, եզրագծերը և ավելին։ Ներկառուցված <em>կաղապարների</em>
շնորհիվ Դուք կարող եք հանդես գալ որպես ձեր սեփական
աղյուսակի փորձագետ, թույլ տալով կենտրոնանալ ձեր իրական
աշխատանքի վրա:</p>
 <p><em>Սցենարի կառավարիչը</em> թույլ է տալիս
«ինչ անել, եթե &hellip;» վերլուծությունը կոճակի հպումով՝
օր. համեմատեք վաճառքի բարձր /միջին/ ցածր կանխատեսումների
շահութաբերությունը:</p>
 <p>Calc-ի <em>լուծիչ</em> բաղադրիչը թույլ է տալիս
լուծել օպտիմալացման խնդիրներ, որտեղ որոշակի աղյուսակի
բջիջի օպտիմալ արժեքը պետք է հաշվարկվի այլ բջիջներում
տրամադրված սահմանափակումների հիմքի վրա:</p>

Mime
View raw message