openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Sun, 23 May 2021 20:37:29 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new 6682673 git-site-role commit from build_staging.sh
6682673 is described below

commit 6682673e07af68d3ef6c6e1559cc1d5d55343bc9
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Sun May 23 20:37:26 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml       | 4 ++--
 content/hy/product/base.html | 18 +++++++++---------
 2 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index ad82119..fa031ac 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Sun, 23 May 2021 11:42:04 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Sun, 23 May 2021 11:42:04 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Sun, 23 May 2021 20:36:17 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Sun, 23 May 2021 20:36:17 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/hy/product/base.html b/content/hy/product/base.html
index 31f332d..e7d96d1 100644
--- a/content/hy/product/base.html
+++ b/content/hy/product/base.html
@@ -21,17 +21,17 @@
    
   <div id="content"><h1 class="title">Apache OpenOffice Base</h1>
    
-   <p><strong>Base</strong> is a fully featured desktop database management
system, designed to meet the needs of a broad array of users, from tracking a personal CD
collections, to producing a corporate monthly departmental sales reports.</p>
-<p>Base offers wizards to help users new to database design (or Base) to create Tables,
Queries, Forms and Reports, along with a set of predefined table definitions for tracking
Assets, Customers, Sales Orders, Invoices and much more.</p>
-<p>When a personal use database is all you need, Base offers the full HSQL relational
database engine, configured for single user, with the data stored right in the Base file,
as well as native support for dBase flat files.</p>
-<p>For power users in the enterprise, Base delivers native support drivers for a variety
of multi-user database engines: MySQL, Adabas D, MS Access and PostgreSQL. In addition, support
for JDBC and ODBC standard drivers allows you to connect to virtually any database.</p>
-<p>Base integrates seamlessly into the rest of the Apache OpenOffice suite applications,
for example:</p>
+   <p><strong>Base</strong>-ը լիովին գործառնական աշխատասեղանի
տվյալների շտեմարանի կառավարման համակարգ է, որը նախատեսված
է բավարարել օգտագործողների լայն զանգվածների կարիքները՝
սկսած անհատական CD հավաքածուներին հետևելուց, մինչև
կորպորատիվ ամսական վաճառքի հաշվետվություններ կազմելը:</p>
+<p>Base-ն առաջարկում է հրաշագործեր՝ օգնելու օգտվողներին
տվյալների շտեմարանի ձևավորման գործում (կամ Base) ստեղծելու
աղյուսակներ, հարցումներ, ձևեր և հաշվետվություններ,
ինչպես նաև նախապես սահմանված աղյուսակների սահմանումներով
ակտիվներին, հաճախորդներին, վաճառքի պատվերներին վճարահաշիվներին
և ավելին հետևելու համար:</p>
+<p>Երբ անհատական օգտագործման շտեմարանն է միայն
անհրաժեշտ, Base-ն առաջարկում է ամբողջական HSQL հարաբերական
տվյալների շտեմարանի շարժիչ, որը կազմաձևված է մեկ
օգտվողի համար, և պահված տվյալներով հենց Base նիշքում,
ինչպես նաև dBase հարթ նիշքերի բնիկ աջակցություն:</p>
+<p>Ձեռնարկությունում փորձված օգտագործողների համար
Base-ը մատակարարում է աջակցության բնիկ վարորդներ բազմաբնույթ
տվյալների շտեմարանի մի շարք շարժիչների համար՝ MySQL,
Adabas D, MS Access և PostgreSQL։ Բացի այդ, JDBC և ODBC ստանդարտ վարորդներին
աջակցելը թույլ է տալիս գործնականում միանալու ցանկացած
տվյալների շտեմարանի:</p>
+<p>Base-ը անխափանորեն ինտեգրվում է մնացած Apache OpenOffice
հավաքածուի կիրառություններում, օրինակ ՝</p>
 <ul>
-<li>Supplying address book data for mail merge in Writer using the industry standard
LDAP protocol, or common address book formats such as Microsoft Outlook, Microsoft Windows
and Mozilla;</li>
-<li>Creating linked data ranges in Calc files for data pilot analysis or as the basis
for charts.</li>
+<li>Հասցեագրքերի տվյալների մատակարարումը փոստի
միաձուլման համար Writer-ում` օգտագործելով արդյունաբերական
LDAP արձանագրության ստանդարտ կամ հասցեագրքի ընդհանուր
ձևաչափերը, ինչպիսիք են Microsoft Outlook-ը, Microsoft Windows-ը և Mozilla-ն;</li>
+<li>Calc նիշքերումԿապված տվյալների միջակայքերի ստեղծում,
տվյալների փորձնական վերլուծության համար կամ որպես
գծապատկերների հիմք:</li>
 </ul>
-<p>For more information on working with Base, please see the <a href="https://wiki.openoffice.org/wiki/database">Apache
OpenOffice Wiki Database</a> pages.</p>
-<p>For technical information, or to help make Base even better, stop by the <a href="https://dba.openoffice.org/">Base
project page</a>.</p>
+<p>Base- ի հետ աշխատելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ
ստանալու համար տես՝ <a href="https://wiki.openoffice.org/wiki/database">Apache
OpenOffice Wiki Database</a> էջերը։</p>
+<p>Տեխնիկական տեղեկատվության կամ Base-ն էլ ավելի
լավ դարձնելու համար կանգ առեք այստեղ՝ <a href="https://dba.openoffice.org/">Base
նախագծի էջ</a>։</p>
 
    
   </div>

Mime
View raw message