openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Mon, 24 May 2021 16:24:15 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new dbd4d74 git-site-role commit from build_staging.sh
dbd4d74 is described below

commit dbd4d74ea10ceb22c3c510ac21957b6bb6b0c2b4
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Mon May 24 16:24:12 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml       | 4 ++--
 content/hy/product/index.html | 52 +++++++++++++++++++++----------------------
 2 files changed, 28 insertions(+), 28 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index 7088b91..526138d 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Mon, 24 May 2021 08:33:33 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 08:33:33 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Mon, 24 May 2021 16:23:44 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/hy/product/index.html b/content/hy/product/index.html
index 69deb01..53fd7db 100644
--- a/content/hy/product/index.html
+++ b/content/hy/product/index.html
@@ -23,43 +23,43 @@
    
   <div id="content"><h1 class="title">Apache OpenOffice Product Description</h1>
    
-   <p>Compatible with other major office suites, Apache OpenOffice is free to download,
use, and distribute. <a href="/hy/download" title="Download Apache OpenOffice">Download
it now</a>, and get:</p>
+   <p>Համատեղելի այլ խոշոր գրասենյակային հավաքակազմերի
հետ` Apache OpenOffice-ն անվճար է ներբեռնելը, օգտագործելը
և տարածելը: <a href="/hy/download" title="Download Apache OpenOffice">Ներբեռնեք
այն հիմա</a> և ստացեք՝</p>
 <p class="rfloatimg"><img src="/images/AOO_logos/orb.jpg" alt="Apache OpenOffice?"
/></p>
 <ul>
-<li class="product-writer"><a href="writer.html" title="Wordprocessor">Writer</a>
a word processor you can use for anything from writing a quick letter to producing an entire
book.</li>
-<li class="product-calc"><a href="calc.html" title="Spreadsheet">Calc</a>
a powerful spreadsheet with all the tools you need to calculate, analyze, and present your
data in numerical reports or sizzling graphics.</li>
-<li class="product-impress"><a href="impress.html" title="Presentation program">Impress</a>
the fastest, most powerful way to create effective multimedia presentations.</li>
-<li class="product-draw"><a href="draw.html" title="Vector drawing tool">Draw</a>
lets you produce everything from simple diagrams to dynamic 3D illustrations.</li>
-<li class="product-base"><a href="base.html" title="Database">Base</a>
lets you manipulate databases seamlessly. Create and modify tables, forms, queries, and reports,
all from within Apache OpenOffice.</li>
-<li class="product-math"><a href="math.html" title="Mathematical function creator">Math</a>
lets you create mathematical equations with a graphic user interface or by directly typing
your formulas into the equation editor.</li>
+<li class="product-writer"><a href="writer.html" title="Տեքստային խմբագրիչ">Writer</a>
տեքստային խմբագրիչ, որը կարող եք օգտագործել արագ
նամակ գրելուց մինչև մի ամբողջ գիրք թողարկելը:</li>
+<li class="product-calc"><a href="calc.html" title="Փռված աղյուսակ">Calc</a>
հզոր փռված աղյուսակ՝ ձեզ անհրաժեշտ բոլոր գործիքներով
թվային հաշվետվություններում կամ ճչացող գրաֆիկայում
ձեր տվյալների հաշվարկման, վերլուծության և ներկայացման
համար:</li>
+<li class="product-impress"><a href="impress.html" title="Շնորհանդեսային
ծրագիր">Impress</a> ամենաարագ, ամենահզոր արդյունավետ
մուլտիմեդիա շնորհանդեսներ ստեղծելու միջոց:</li>
+<li class="product-draw"><a href="draw.html" title="Վեկտորային նկարչության
գործիք">Draw</a> թույլ է տալիս թողարկել ամեն ինչ՝
պարզ դիագրամներից մինչև դինամիկ 3D նկարազարդումներ</li>
+<li class="product-base"><a href="base.html" title="Շտեմարան">Base</a>
հնարավորություն է տալիս անխափանորեն շահագործել տվյալների
շտեմարանները: Ստեղծեք և փոփոխեք աղյուսակները, ձևերը,
հարցումները և հաշվետվությունները՝ բոլորը Apache OpenOffice-ի
միջից:</li>
+<li class="product-math"><a href="math.html" title="Մաթեմատիկական ֆունկցիայի
ստեղծող">Math</a> թույլ է տալիս ստեղծել մաթեմատիկական
հավասարումներ գրաֆիկական օգտագործողի միջերեսով
կամ ուղղակի մուտքագրելով ձեր բանաձևերը հավասարումների
խմբագրիչում:</li>
 </ul>
-<h2><a href="#why-apache-openoffice" id="why-apache-openoffice">Why Apache OpenOffice?</a></h2>
-<p>Apache OpenOffice is synonymous with <strong>quality</strong>:</p>
+<h2><a href="#ինչու-apache-openoffice" id="ինչու-apache-openoffice">Ինչու՞
Apache OpenOffice։</a></h2>
+<p>Apache OpenOffice հոմանիշ է <strong>որակի</strong>:</p>
 <ul>
-<li>The <a href="/about_us/milestones.html">roots of Apache OpenOffice</a>
go back twenty years, creating a mature and powerful product</li>
-<li>Many millions of users</li>
-<li><a href="reviews.html">Independent reviewers</a> around the world have
recommended the product</li>
-<li>With a fully open development process, Apache OpenOffice has nothing to hide -
the product stands or falls on its reputation</li>
+<li><a href="/about_us/milestones.html">Apache OpenOffice-ի արմատները</a>
հետ են գնում քսան տարի՝ ստեղծելու հասուն և հզոր արտադրանք</li>
+<li>Բազմամիլիոն օգտվողներ</li>
+<li><a href="reviews.html">Անկախ գրախոսողները</a> ողջ
աշխարհում երաշխավորում են արտադրանքը</li>
+<li>Լիովին բաց զարգացման գործընթացով Apache OpenOffice-ը
թաքցնելու ոչինչ չունի - արտադրանքը կանգուն է կամ անկում
է ապրում իր հեղինակության շնորհիվ</li>
 </ul>
-<p>Apache OpenOffice is <strong>easy to use</strong>:</p>
+<p>Apache OpenOffice-ը <strong>հեշտ է օգտագործել</strong>:</p>
 <ul>
-<li>The software looks and feels familiar and is instantly usable by anyone who has
used a competitive product</li>
-<li>It&rsquo;s easy to change to Apache OpenOffice - the software reads most file
types of major competitors</li>
-<li>Few <a href="/projects/native-lang.html">language barriers</a> - if
it&rsquo;s not yet available in your language, the chances are it will be soon</li>
-<li>Apache OpenOffice is supported by a global community of friendly volunteers, happy
to provide assistance to newcomers and advanced users alike</li>
+<li>Ծրագրակազմը նայվում և զգացվում է ծանոթ, և անմիջապես
օգտագործելի է յուրաքանչյուրի համար ով օգտագործել
է մրցակցային արտադրանք։</li>
+<li>Apache OpenOffice-ին անցնելը հեշտ է։ Ծրագրաշարը կարդում
է խոշոր մրցակիցների նիշքերի տեսակների մեծ մասը։</li>
+<li>Աննշան <a href="/projects/native-lang.html">լեզվական խոչընդոտներ</a>
- եթե այն դեռ մատչելի չէ ձեր լեզվով, հավանական է, որ
այն շուտով կլինի։</li>
+<li>Apache OpenOffice-ին աջակցում է ընկերական կամավորների
համաշխարհային համայնքը, ուրախ են օգնություն տրամադրել
նորեկներին և փորձառու օգտվողներին։</li>
 </ul>
-<p>Apache OpenOffice is <strong>free software</strong>:</p>
+<p>Apache OpenOffice-ը <strong>անվճար ծրագրակազմ է</strong>:</p>
 <ul>
-<li>You may download Apache OpenOffice completely free of any license fees</li>
-<li>Install it on as many PCs as you like</li>
-<li>Use it for any purpose - private, educational, government and public administration,
commercial&hellip;</li>
-<li>Pass on copies free of charge to family, friends, students, employees, etc.</li>
+<li>Դուք կարող եք ներբեռնել Apache OpenOffice-ը ամբողջովին
անվճար հեղինակային վճարներից</li>
+<li>Տեղադրեք այն այնքան համակարգչի վրա, որքան ցանկանում
եք</li>
+<li>Օգտագործեք այն ցանկացած նպատակով՝ մասնավոր,
կրթական, պետական և հանրային վարչարարություն, առևտրային&hellip;</li>
+<li>Պատճեններն անվճար փոխանցեք ընտանիքին, ընկերներին,
ուսանողներին, աշխատակիցներին և այլն:</li>
 </ul>
-<p>Apache OpenOffice is <strong>standards compliant</strong>:</p>
+<p>Apache OpenOffice-ը <strong>ստանդարտներին համապատասխանող
է</strong>:</p>
 <ul>
-<li>The first software package in the world to use <a href="https://www.oasis-open.org/">OASIS</a>
<a href="https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">OpenDocument
Format</a> (ISO/IEC 26300) as its native file format.</li>
+<li>այն աշխարհում առաջին ծրագրային փաթեթն է, որն
օգտագործում է <a href="https://www.oasis-open.org/">OASIS</a> <a
href="https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office">OpenDocument
ձևաչափը</a> (ISO/IEC 26300) որպես դրա հարազատ Նիշքի ձևաչափ:</li>
 </ul>
-<h3><a href="#find-out-more-or-try-it-today" id="find-out-more-or-try-it-today"><a
href="/why/">Find out more</a> or <a href="/hy/download" title="Download Apache
OpenOffice">try it today</a>!</a></h3>
+<h3><a href="#իմանալ-ավելին-կամ-փորձեք-այսօր" id="իմանալ-ավելին-կամ-փորձեք-այսօր"><a
href="/why/">Իմանալ ավելին</a> կամ <a href="/hy/download" title="Download
Apache OpenOffice">փորձեք այսօր</a>։</a></h3>
 
    
   </div>

Mime
View raw message