openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Mon, 24 May 2021 18:31:44 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new c4ce775 git-site-role commit from build_staging.sh
c4ce775 is described below

commit c4ce7754af4d9ad60b57e5cde5fcfc45901b193a
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Mon May 24 18:31:41 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml            | 4 ++--
 content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js | 20 ++++++++++----------
 2 files changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index 526138d..2e2a32c 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Mon, 24 May 2021 16:23:44 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 16:23:44 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Mon, 24 May 2021 18:31:15 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 18:31:15 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js b/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js
index 0a0dfb8..5e66d26 100644
--- a/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js
+++ b/content/hy/download/msg_prop_l10n_hy.js
@@ -67,7 +67,7 @@ l10n.dl_green_box_select_box_lang_values_custom	= [ "ast",		"Աստուրիան"
 													"en-GB",	"Անգլերեն [Բրիտանական]",			"English [British]",
 													"en-US",	"Անգլերեն [ԱՄՆ]",						"English [US]",
 													"fi",		"Ֆիններեն",							"Suomi",
-													"fr",		"French",								"Français",
+													"fr",		"Ֆրանսերեն",								"Français",
 													"gl",		"Գալիսիերեն",							"Galego",
 													"de",		"Գերմաներեն",						"Deutsch",
 													"el",		"Հունարեն",							"ελληνικά",
@@ -100,7 +100,7 @@ l10n.dl_green_box_select_box_language_values	= [ "" ];
 
 l10n.dl_green_box_select_box_version_values	= [ "" ];
 
-l10n.dl_green_box_select_box_version_older	= "Older releases";
+l10n.dl_green_box_select_box_version_older	= "Ավելի հին թողարկումներ";
 
 // Download: Strings in the sub-green box (used in "index.html").
 // Not defined for now.
@@ -238,16 +238,16 @@ l10n.dl_full_link_title					= "Ներբեռնելու համար կտտացրե
 l10n.dl_langpack_link_text				= "Ներբեռնեք լեզվի փաթեթը";
 l10n.dl_langpack_link_title				= "Ներբեռնելու համար կտտացրեք: ";
 
-l10n.dl_platform_info_text				= "Important hints for ";
-l10n.dl_platform_info_title				= "Click here to get important hints for ";
+l10n.dl_platform_info_text				= "Կարևոր հնարքներ ";
+l10n.dl_platform_info_title				= "Կտտացրեք այստեղ կարևոր հնարքների
համար ";
 l10n.dl_platform_info_link				= "platform_hints.html";
-l10n.dl_platform_info_headline			= "Apache OpenOffice - Important hints for the chosen platform";
+l10n.dl_platform_info_headline			= "Apache OpenOffice - Կարևոր հնարքներ ընտրված
հարթակի համար";
 l10n.dl_platform_info_win_headline		= "Windows";
-l10n.dl_platform_info_win_text			= "<h5> 32-bit, 64-bit and Java - What to choose?
</h5> <p> At the moment we offer a 32-bit (x86) version for Windows. However,
it installs and runs also on Windows 64-bit (x86-64). Please note that you may need Java in
32-bit for additional functionality which must then be selected only once (see menu 'Tools
- Options - OpenOffice - Java'). <br /><br /> For more information about OpenOffice
and Java please see: <a target='_blank' href=https://www.openoff [...]
+l10n.dl_platform_info_win_text			= "<h5> 32-բիթ, 64-բիթ և Java - Ո՞րը ընտրել։
</h5> <p> Այս պահին մենք առաջարկում ենք 32-բիթ (x86)
տարբերակը Windows-ի համար։ Այնուամենայնիվ, այն տեղադրվում
և գործարկվում է նաև Windows 64-բիթ (x86-64) համակարգերով: Խնդրում
ենք նկատի ունենալ, որ լրացուցիչ գործառույթների համար
ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել 32-բիթանոց Java, որն այնուհետև
պետք է ընտրվի միայն մեկ անգամ (տե՛ս «Գործիքներ - Ընտրանքներ
- OpenOffice - Java» ընտրացանկը): <br /><br /> OpenOffice-ի և Jav
[...]
 l10n.dl_platform_info_mac_headline		= "macOS";
-l10n.dl_platform_info_mac_text			= "<h5> Coming soon </h5>";
+l10n.dl_platform_info_mac_text			= "<h5> Շուտով </h5>";
 l10n.dl_platform_info_linux_headline	= "Linux";
-l10n.dl_platform_info_linux_text		= "<h5> RPM vs. DEB - What to choose? </h5>
<p> RPM is used in: <br/> CentOS, Fedora, Mageia, Mandriva, MeeGo, openSUSE, Oracle
Linux, PCLinuxOS, Red Hat Enterprise Linux, Sailfish OS, Scientific Linux, SUSE Linux Enterprise
Server <br /><br /> DEB is used in: <br/> Debian, Kanotix, Knoppix, Kubuntu,
Linux Mint, Lubuntu, Ubuntu, Xubuntu </p> <h5> Installation instructions </h5>
<p>For installation instruction please see here: <a target='_blank' href=http [...]
+l10n.dl_platform_info_linux_text		= "<h5> RPM ընդդեմ DEB - Ո՞րը ընտրել։
</h5> <p> RPM օգտագործվում է: <br/> CentOS, Fedora, Mageia,
Mandriva, MeeGo, openSUSE, Oracle Linux, PCLinuxOS, Red Hat Enterprise Linux, Sailfish OS,
Scientific Linux, SUSE Linux Enterprise Server <br /><br /> DEB օգտագործվում
է: <br/> Debian, Kanotix, Knoppix, Kubuntu, Linux Mint, Lubuntu, Ubuntu, Xubuntu </p>
<h5> Տեղադրման հրահանգներ </h5> <p>Տեղադրման
հրահանգների համար տես այստեղ: <a target='_blank' href=https:/
[...]
 //l10n.dl_win_info_text					= "Կարևոր ակնարկ: 32-բիթ, 64-բիթ և Java -
Ի՞նչ ընտրել:";
 //l10n.dl_win_info_title				= "Այս պահին մենք առաջարկում ենք 32-բիթանոց
(x86) տարբերակը Windows-ի համար: Այնուամենայնիվ, այն տեղադրվում
և գործարկվում է նաև Windows 64-բիթանոց (x86-64) համակարգերով:\nԽնդրում
ենք նկատի ունենալ, որ լրացուցիչ ֆունկցիոնալության
համար ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել 32-բիթանոց Java, որն
այնուհետև պետք է ընտրվի միայն մեկ անգամ (տե՛ս «Գործիքներ
- Ընտրանքներ - OpenOffice - Java» ընտրացանկը):\n\nOpenOffice- ի և Java-
ի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար
տե [...]
 //l10n.dl_linux_info_text				= "Կարևոր ակնար: RPM ընդդեմ DEB - Ի՞նչ
ընտրել:";
@@ -314,11 +314,11 @@ l10n.dl_error_solution_text				= "Լուծում: ";
 l10n.dl_error_aoo_text					= "Apache OpenOffice ";
 l10n.dl_error_not_available_for_text	= " հասանելի չէ ";
 l10n.dl_error_please_select_1_text		= "Խնդրում ենք ընտրել 4.0.1 տարբերակը:";
-l10n.dl_error_please_select_2_text		= "Խնդրում ենք ընտրել 4.0.1 տարբերակը
կան ավելի նորը:";
+l10n.dl_error_please_select_2_text		= "Խնդրում ենք ընտրել 4.0.1 տարբերակը
կամ ավելի նորը:";
 l10n.dl_error_please_select_3_text		= "Խնդրում ենք ընտրել ներբեռնում
Windows-ի, macOS-ի (OS&nbsp;X) կամ Linux-ի համար:";
 l10n.dl_error_please_select_4_text		= "Խնդրում ենք ընտրել այլ լեզու
կամ տարբերակ:";
 
-l10n.dl_unknown_platform_text			= "անհայտ գործառնական համակարգ /
հարթակ";
+l10n.dl_unknown_platform_text			= "Անհայտ գործառնական համակարգ /
հարթակ";
 
 // Download: Strings with customized error text in the sub-red box (used in "download.js").
 // Can be used when the default text in the variables above cannot be translated correctly.

Mime
View raw message