openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From git-site-r...@apache.org
Subject [openoffice-org] branch asf-staging updated: git-site-role commit from build_staging.sh
Date Tue, 25 May 2021 16:45:36 GMT
This is an automated email from the ASF dual-hosted git repository.

git-site-role pushed a commit to branch asf-staging
in repository https://gitbox.apache.org/repos/asf/openoffice-org.git


The following commit(s) were added to refs/heads/asf-staging by this push:
   new 642a0de git-site-role commit from build_staging.sh
642a0de is described below

commit 642a0de30ad6027ed5475b3ff18bd344d47f143b
Author: jenkins <builds@apache.org>
AuthorDate: Tue May 25 16:45:33 2021 +0000

  git-site-role commit from build_staging.sh
---
 content/feed.xml        | 4 ++--
 content/hy/product/writer.html | 28 ++++++++++++++--------------
 2 files changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/content/feed.xml b/content/feed.xml
index 2e2a32c..1da7e91 100644
--- a/content/feed.xml
+++ b/content/feed.xml
@@ -6,8 +6,8 @@
   <atom:link href="http://localhost:8820/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"
/>
   <description>OpenOffice.org Feed</description>
   <language>en-us</language>
-  <pubDate>Mon, 24 May 2021 18:31:15 +0000</pubDate>
-  <lastBuildDate>Mon, 24 May 2021 18:31:15 +0000</lastBuildDate>
+  <pubDate>Tue, 25 May 2021 16:45:07 +0000</pubDate>
+  <lastBuildDate>Tue, 25 May 2021 16:45:07 +0000</lastBuildDate>
   
 
  </channel> 
diff --git a/content/hy/product/writer.html b/content/hy/product/writer.html
index c632f17..2c06b9a 100644
--- a/content/hy/product/writer.html
+++ b/content/hy/product/writer.html
@@ -22,20 +22,20 @@
   <div id="content"><h1 class="title">Apache OpenOffice Writer</h1>
    
    <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/writer-big.png" title="Click for
bigger version"><img src="/product/pix/writer.png" alt="Screendump of Apache OpenOffice
Writer" /></a></p>
-<p><em>Letting you concentrate on writing your ideas</em></p>
-<p><strong>Writer</strong> has everything you would expect from a modern,
fully equipped word processor.</p>
-<p>It is simple enough for a quick memo, yet powerful enough to create complete books
with contents, diagrams, indexes, etc. You&rsquo;re free to concentrate on your ideas
while Writer makes them look great.</p>
-<p><em>Wizards</em> take all the hassle out of producing standard documents
such as letters, faxes, agendas, minutes, or carrying out more complex tasks such as mail
merges. Of course, you are also free to create your own templates, or <a href="http://templates.openoffice.org"
title="Download Apache OpenOffice Templates">download templates</a> from our Templates
repository.</p>
-<p><em>Styles and Formatting</em> puts the power of style sheets into the
hands of every user.</p>
-<p><em>AutoCorrect dictionary</em> can trap typing mistakes on the fly,
checking your spelling as you type. Writer can handle the use of different languages in your
document too.</p>
-<p><em>AutoComplete</em> reduces typing effort, it will suggest common
words and phrases to complete what you are typing.</p>
-<p><em>Text frames</em> and <em>linking</em> give you the power
to tackle desktop publishing tasks for newsletters, flyers, etc. laid out exactly the way
you want them to be.</p>
-<p><em>Table of Contents &amp; References</em> - Increase the usefulness
of your long, complex documents by generating a table of contents or indexing terms, bibliographical
references, illustrations, tables, and other objects.</p>
-<p><em>Multi-page display</em> - Writer can also display multiple pages
while you edit - ideal for complex documents. Works well with large and multiple monitors.</p>
-<p><em>Notes</em> - The notes feature displays notes and comments on the
side of the document. This makes notes a lot easier to read. In addition, notes from different
users are displayed in different colors together with the editing date and time.</p>
-<p><em>HTML, PDF, MediaWiki formats</em> - Make your documents freely available
with Writer&rsquo;s HTML export to the web, or export in MediaWiki format for publishing
to wikis. Publish in Portable Document Format (.pdf) to guarantee that what you write is what
your reader sees. The PDF export feature in Apache OpenOffice provides a huge set of formatting
and security options; so that PDF files can be customized for many different scenarios, including
ISO standard PDF/A files.</p>
-<p><em>.odt Standard</em> - Save your documents in OpenDocument format,
the new international standard for office documents. This XML based format means you&rsquo;re
not tied in to Writer. You can access your documents from any OpenDocument compliant software.</p>
-<p><em>.docx &amp; .doc support</em> - Writer can of course read all
your older Microsoft Word documents, or save your work in Microsoft Word format for sending
to people who are still using Microsoft products. Writer can also open .docx files created
with Microsoft Office 2007 or Microsoft Office 2008 for Mac OS X.</p>
+<p><em>Թույլ տալ ձեզ կենտրոնանալ ձեր գաղափարները
գրելու վրա</em></p>
+<p><strong>Writer</strong> ունի այն ամենը, ինչ կսպասեիք
ժամանակակից, լիովին հագեցած տեքստի խմբագրիչից։</p>
+<p>Այն բավականին պարզ է արագ հուշագրի համար, բայց
բավականաչափ հզոր՝ լիարժեք գրքեր ստեղծելու համար
բովանդակությամբ, գծապատկերներով, ցուցիչներով և այլն:
Դուք ազատ եք կենտրոնանալու ձեր գաղափարների վրա, մինչ
Writer-ը դրանց հիանալի տեսք է տալիս:</p>
+<p><em>Հրաշագործները</em>-ը ազատում են ստանդարտ
փաստաթղթեր պատրաստելու հետ կապված բոլոր քաշքշուկներից,
ինչպիսիք են նամակները, ֆաքսերը, օրակարգերը, արձանագրությունները
կամ իրականացնել ավելի բարդ խնդիրներ, ինչպիսիք փոստի
միաձուլումն է: Իհարկե, դուք նաև ազատ եք ստեղծել ձեր
սեփական ձևանմուշները, կամ <a href="https://templates.openoffice.org"
title="Ներբեռնեք Apache OpenOffice ձևանմուշները">ներբեռնեք
ձևանմուշները</a> Ձևանմուշների մեր պահոցից:</p>
+<p><em>Ոճերն ու ձևաչափումը</em> ոճաթերթիկների
ուժը տրամադրում է յուրաքանչյուր օգտագործողի։</p>
+<p><em>Ինքնաշտկվող բառարան</em>-ը կարող է մուտքագրելիս
որսալ սխալները, տպելու ընթացքում ստուգելով ուղղագրությունը:
Writer-ը կարող է նաև կարգավորել տարբեր լեզուների օգտագործումը
ձեր փաստաթղթում:</p>
+<p><em>Ինքնալրացումը</em>-ը նվազեցնում է մուտքագրման
ջանքերը, այն կառաջարկի ընդհանուր բառեր և արտահայտություններ՝
ձեր մուտքագրածը լրացնելու համար:</p>
+<p><em>Տեքստի շրջանակները</em> և <em>հղումները</em>
ձեզ հնարավորություն են տալիս լուծելու սեղանադիր
հրատարակչական առաջադրանքները տեղեկագրերի, թռուցիկների
և այլնի համար, ներկայացված ճիշտ այնպես, ինչպես դուք
եք ցանկանում որ լինեն.</p>
+<p><em>Բովանդակության աղյուսակ &amp; Հղումներ</em>
- Բարձրացրեք ձեր երկար, բարդ փաստաթղթերի օգտակարությունը
ստեղծելով բովանդակության աղյուսակ կամ ինդեքսավորման
տերմիններ, մատենագիտական հղումներ, նկարազարդումներ,
աղյուսակներ և այլ առարկաներ:</p>
+<p><em>Բազմաէջ ցուցադրություն</em> - Writer-ը խմբագրման
ընթացքում կարող է նաև արտածել բազմաթիվ էջեր՝ երազանք
բարդ փաստաթղթերի դեպքում։ Լավ է աշխատում լայն և բազմակի
մոնիտորների հետ:</p>
+<p><em>Նշումներ</em> - Նշումների հատկությունը
ցուցադրում է գրառումներ և մեկնաբանություններ փաստաթղթի
կողմում: Սրա շնորհիվ նշումները շատ ավելի հեշտ ընթեռնելի
են դադռնում: Բացի այդ, տարբեր օգտվողների գրառումներն
արտածվում են տարբեր գույներով` խմբագրման ամսաթվի
և ժամի հետ միասին:</p>
+<p><em>HTML, PDF, MediaWiki ձևաչափեր</em> - Ձեր փաստաթղթերը
ազատորեն մատչելի դարձրեք Writer-ի HTML արտահանում ոստայն
միջոցով, կամ արտահանեք MediaWiki ձևաչափով՝ վիքիում հրապարակելու
համար: Հրապարակեք Portable Document Format (.pdf)` երաշխավորելու
համար, որ այն ինչ գրում եք նույնն է, ինչ ձեր ընթերցողն
է տեսնում։ Apache OpenOffice-ում PDF արտահանման առանձնահատկությունն
ապահովում է ձևավորման հսկայական բազմություն և անվտանգության
տարբերակներ; այնպես, որ PDF նիշքերը կարող են հարմարեցվել
շատ տա [...]
+<p><em>.odt ստանդարտ</em> - Պահեք ձեր փաստաթղթերը
OpenDocument ձևաչափով` միջազգային նոր ստանդարտ գրասենյակային
փաստաթղթերի համար: Այս XML ձևաչափը նշանակում է, որ կապված
չեք Writer-ի հետ: Ձեր փաստաթղթերին կարող եք մուտք գործել
ցանկացած OpenDocument համատեղելի ծրագրակազմից:</p>
+<p><em>.docx &amp; .doc աջակցություն</em> - Writer-ը իհարկե
կարող է կարդալ ձեր Microsoft Word-ի բոլոր հին փաստաթղթերը
կամ պահպանել ձեր աշխատանքը Microsoft Word ձևաչափով, ուղարկելու
համար այն մարդկանց, ովքեր դեռ օգտագործում են Microsoft-ի
արտադրանքները: Writer-ը կարող է նաև բացել .docx նիշքեըր,
որոնք ստեղծվել են Microsoft Office 2007-ի կամ Microsoft Office 2008-ի
հետ Mac OS X-ի համար:</p>
 
    
   </div>

Mime
View raw message