Err... there's no such feature?

Jianshi


On Wed, Sep 3, 2014 at 7:03 PM, Jianshi Huang <jianshi.huang@gmail.com> wrote:
Hi,

How can I list all registered tables in a sql context?

--
Jianshi Huang

LinkedIn: jianshi
Twitter: @jshuang
Github & Blog: http://huangjs.github.com/--
Jianshi Huang

LinkedIn: jianshi
Twitter: @jshuang
Github & Blog: http://huangjs.github.com/