usergrid-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From sfeld...@apache.org
Subject [37/63] [abbrv] [partial] usergrid git commit: Generated website contents.
Date Fri, 09 Oct 2015 21:37:17 GMT
http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/usergrid/blob/ada7b36b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-animate.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-animate.min.js.map b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-animate.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..65c6d6a
--- /dev/null
+++ b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-animate.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-animate.min.js",
+"lineCount":22,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CA2OtCD,CAAAE,OAAA,CAAe,WAAf,CAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAAAC,OAAA,CAgBU,CAAC,UAAD,CAAa,kBAAb,CAAiC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAA6B,CAU5EC,QAASA,EAAkB,CAACC,CAAD,CAAU,CACnC,IAAI,IAAIC,EAAI,CAAZ,CAAeA,CAAf,CAAmBD,CAAAE,OAAnB,CAAmCD,CAAA,EAAnC,CAAwC,CACtC,IAAIE,EAAMH,CAAA,CAAQC,CAAR,CACV,IAAGE,CAAAC,SAAH,EAAmBC,CAAnB,CACE,MAAOF,EAH6B,CADL,CATrC,IAAIG,EAAOb,CAAAa,KAAX,CACIC,EAAUd,CAAAc,QADd,CAEIC,EAAYV,CAAAW,YAFhB,CAIIJ,EAAe,CAJnB,CAKIK,EAAmB,kBALvB,CAMIC,EAAwB,YAN5B,CAOIC,EAAmB,SAAU,CAAA,CAAV,CAevBf,EAAAgB,UAAA,CAAmB,UAAnB,CAA+B,CAAC,WAAD,CAAc,WAAd,CAA2B,UAA3B,CAAuC,cAAvC,CAAuD,UAAvD,CAAmE,YAAnE,CAAiF,WAAjF,CACP,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAcC,CAAd,CAA2BC,CAA3B,CAAuCC,CAAvC,CAAuDC,CAAvD,CAAmEC,CAAnE,CAAiFC,CAAjF,CAA4F,CAgB1HC,QAASA,EAAM,CAACC,CAAD,CAAO,CACpB,GAAIA,CAAJ,CAAU,CAAA,IACJC,EAAU,EADN,CAEJC,EAAU,EACVC,EAAAA,CAAUH,CAAAI,OAAA,CAAY,CAAZ,CAAAC,MAAA,CAAqB,GAArB,CAOd,EAAIX,CAAAY,YAAJ,EAA4BZ,CAAAa,WAA5B;AACEJ,CAAAK,KAAA,CAAa,EA
 Ab,CAGF,KAAI,IAAI7B,EAAE,CAAV,CAAaA,CAAb,CAAiBwB,CAAAvB,OAAjB,CAAiCD,CAAA,EAAjC,CAAsC,CAAA,IAChC8B,EAAQN,CAAA,CAAQxB,CAAR,CADwB,CAEhC+B,EAAsBxB,CAAA,CAAUuB,CAAV,CACvBC,EAAH,EAA2B,CAAAR,CAAA,CAAQO,CAAR,CAA3B,GACER,CAAAO,KAAA,CAAaf,CAAAkB,IAAA,CAAcD,CAAd,CAAb,CACA,CAAAR,CAAA,CAAQO,CAAR,CAAA,CAAiB,CAAA,CAFnB,CAHoC,CAQtC,MAAOR,EAtBC,CADU,CAwRtBW,QAASA,EAAgB,CAACC,CAAD,CAAiBC,CAAjB,CAA4BpC,CAA5B,CAAqCqC,CAArC,CAAoDC,CAApD,CAAkEC,CAAlE,CAAgFC,CAAhF,CAA8F,CA0HrHC,QAASA,EAA0B,CAACC,CAAD,CAAY,CAC7CC,CAAA,EACA,IAAiB,CAAA,CAAjB,GAAGD,CAAH,CACEE,CAAA,EADF,KAAA,CASA,GADIC,CACJ,CADW7C,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CACX,CACEmC,CAAAC,KACA,CADYF,CACZ,CAAA5C,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAA+BmC,CAA/B,CAEFE,EAAA,CAA6BlB,CAA7B,CAAyC,OAAzC,CAAkDe,CAAlD,CAbA,CAF6C,CAkB/CG,QAASA,EAA4B,CAAClB,CAAD,CAAamB,CAAb,CAAoBC,CAApB,CAA6C,CAChF,IAAIC,EAAYF,CAAZE,CAAoB,KACxB3C,EAAA,CAAQsB,CAAR,CAAoB,QAAQ,CAACsB,CAAD,CAAYC,CAAZ,CAAmB,CAC7C,IAAIC,EAA0BA,QAAQ,EAAG,CAoBX,CAAA,CAAA,CAC9B,IAAIC,EApBcN,CAoBdM,CAA8B,UAAlC,CACIC,EAAmB1B,
 CAAA,CArBZuB,CAqBY,CACvBG,EAAA,CAAiBD,CAAjB,CAAA,CAAwC,CAAA,CACvC,EAAAC,CAAA,CAAiBL,CAAjB,CAAA,EAA+B5C,CAA/B,GAED,KAAQL,CAAR,CAAU,CAAV,CAAYA,CAAZ,CAAc4B,CAAA3B,OAAd,CAAgCD,CAAA,EAAhC,CACE,GAAG,CAAC4B,CAAA,CAAW5B,CAAX,CAAA,CAAcqD,CAAd,CAAJ,CAAwC,MAAA,CAG1CL,EAAA,EAV8B,CApBW,CAM7B,SAAZ,EAAGD,CAAH,EAA2C,OAA3C,EAAyBb,CAAzB,EAAwE,MAAxE,EAAsDA,CAAtD,CAKGgB,CAAA,CAAUH,CAAV,CAAH,CACEG,CAAA,CAAUD,CAAV,CADF,CACyBM,CAAA,CACrBL,CAAA,CAAUH,CAAV,CAAA,CAAiBhD,CAAjB,CAA0BoC,CAA1B,CAAqCiB,CAArC,CADqB,CAErBF,CAAA,CAAUH,CAAV,CAAA,CAAiBhD,CAAjB,CAA0BqD,CAA1B,CAHJ,CAKEA,CAAA,EAVF,CACEA,CAAA,EAR2C,CAA/C,CAFgF,CAqClFI,QAASA,EAAqB,EAAG,CAC/BjB,CAAA,EAAgBtB,CAAA,CAASsB,CAAT,CAAuB,CAAvB,CAA0B,CAAA,CAA1B,CADe,CAMjCG,QAASA,EAAgB,EAAG,CACtBA,CAAAe,WAAJ;CACEf,CAAAe,WACA,CAD8B,CAAA,CAC9B,CAAAnB,CAAA,EAFF,CAD0B,CAO5BK,QAASA,EAAc,EAAG,CACxB,GAAG,CAACA,CAAAc,WAAJ,CAA+B,CAC7Bd,CAAAc,WAAA,CAA4B,CAAA,CAC5B,KAAIb,EAAO7C,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CACRmC,EAAH,GAKKW,CAAH,CACEG,CAAA,CAAQ3D,CAAR,CADF,EAGE6C,CAAAe,sBAGA,CAH6B1C
 ,CAAA,CAAS,QAAQ,EAAG,CAC/CyC,CAAA,CAAQ3D,CAAR,CAD+C,CAApB,CAE1B,CAF0B,CAEvB,CAAA,CAFuB,CAG7B,CAAAA,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAA+BmC,CAA/B,CANF,CALF,CAcAY,EAAA,EAjB6B,CADP,CA7L1B,IAAII,EAAO9D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CAGX,IAAI6D,CAAJ,CAAA,CAMIC,IAAAA,EAAmBD,CAAAzB,UAAnB0B,CAEAC,EAAmBC,CAAA,GAAAA,EADTF,CACSE,CADU,GACVA,CADgB5B,CAChB4B,UAAA,CAAuB,MAAvB,CAA8B,GAA9B,CAClB3B,EAAL,GACEA,CADF,CACkBC,CAAA,CAAeA,CAAA2B,OAAA,EAAf,CAAuCjE,CAAAiE,OAAA,EADzD,CAII1C,KAAAA,EAAUF,CAAA,CAAO0C,CAAP,CAAVxC,CACAiC,EAAiC,UAAjCA,EAAerB,CAAfqB,EAAiE,aAAjEA,EAA+CrB,CAC/C+B,EAAAA,CAAiBlE,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAAjBwD,EAAmD,EAMvD,IAAIC,CAAA,CAAmBnE,CAAnB,CAA4BqC,CAA5B,CAAJ,EAAqE,CAArE,GAAkDd,CAAArB,OAAlD,CACEyC,CAAA,EACA,CAAAC,CAAA,EAFF,KAAA,CAMA,IAAIf,EAAa,EAGbqC,EAAAE,QAAJ,EAAgCZ,CAAhC,EAAgDU,CAAAG,WAAhD,EACE9D,CAAA,CAAQgB,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAAC4B,CAAD,CAAY,CAEnC,GAAG,CAACA,CAAAmB,YAAJ,EAA6BnB,CAAAmB,YAAA,CAAsBtE,CAAtB,CAA+BmC,CAA/B,CAA+CC,CAA/C,CAA7B,CAAwF,CACtF,IAAcmC,EAAUpB,CAAA,CAAUhB,CAAV,CAIH,QAArB,EAAGA,CAAH
 ,EACEqC,CACA,CADWD,CACX,CAAAA,CAAA,CAAU,IAFZ,EAIEC,CAJF,CAIarB,CAAA,CAAU,QAAV;AAAqBhB,CAAAsC,OAAA,CAAsB,CAAtB,CAAAC,YAAA,EAArB,CAA8DvC,CAAAT,OAAA,CAAsB,CAAtB,CAA9D,CAEbG,EAAAC,KAAA,CAAgB,QACL0C,CADK,OAEND,CAFM,CAAhB,CAXsF,CAFrD,CAArC,CAuBuB,EAAzB,GAAG1C,CAAA3B,OAAH,EACEyC,CAAA,EACA,CAAAc,CAAA,EAFF,GASIkB,CA+BJ,CA/BsB,GA+BtB,CA/B4Bb,CA+B5B,CA/B+C,GA+B/C,CA9BGI,CAAAE,QA8BH,GA3BElD,CAAA0D,OAAA,CAAgBV,CAAAN,sBAAhB,CAOA,CANAD,CAAA,CAAQ3D,CAAR,CAMA,CALA6E,CAAA,CAAiBX,CAAArC,WAAjB,CAKA,CAAGqC,CAAAY,eAAH,CACG,CAAAZ,CAAApB,KAAA,EAAuBxC,CAAvB,EAA6B,CAAA,CAA7B,CADH,CAEUkD,CAFV,EAE2Ba,CAAAH,CAAAG,WAF3B,GASEM,CATF,CAS4C,aAAxB,EAAAT,CAAAa,MAAA,CAChBJ,CAAAX,QAAA,CAAwBE,CAAA9B,UAAxB,CAAkD,EAAlD,CADgB,CAEhBuC,CAFgB,CAEET,CAAA9B,UAFF,CAE6B,GAXjD,CAoBF,EADI4C,CACJ,CADqB,GACrB,CAD2B5C,CAC3B,CADuC,GACvC,CAAsB,UAAtB,EAAID,CAAJ,EAAkF,CAAlF,EAAuCwC,CAAAM,QAAA,CAAwBD,CAAxB,CAAvC,EACsB,aADtB,EACI7C,CADJ,EACmF,EADnF,EACuCwC,CAAAM,QAAA,CAAwBD,CAAxB,CADvC,EAEErC,CAAA,EACA,CAAAc,CAAA,EAHF,GASAzD,CAAAkF,SAAA,CAAi
 BvE,CAAjB,CAaA,CAXAX,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAA+B,SACrB,CAAA,CADqB,OAEvByB,CAFuB,WAGnBC,CAHmB,YAIlB,CAACoB,CAJiB,YAKlB3B,CALkB,MAMxBY,CANwB,CAA/B,CAWA,CAAAM,CAAA,CAA6BlB,CAA7B,CAAyC,QAAzC,CAAmDY,CAAnD,CAtBA,CAxCA,CAjCA,CArBA,CAAA,IACEE,EAAA,EACA;AAAAC,CAAA,EANmH,CAqNvHuC,QAASA,EAAqB,CAACnF,CAAD,CAAU,CAClC6D,CAAAA,CAAO9D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACXO,EAAA,CAAQsD,CAAAuB,iBAAA,CAAsB,GAAtB,CAA4BzE,CAA5B,CAAR,CAA4D,QAAQ,CAACX,CAAD,CAAU,CAC5EA,CAAA,CAAUP,CAAAO,QAAA,CAAgBA,CAAhB,CACV,KAAI6C,EAAO7C,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CACRmC,EAAH,GACEgC,CAAA,CAAiBhC,CAAAhB,WAAjB,CACA,CAAA8B,CAAA,CAAQ3D,CAAR,CAFF,CAH4E,CAA9E,CAFsC,CAYxC6E,QAASA,EAAgB,CAAChD,CAAD,CAAa,CAEpCtB,CAAA,CAAQsB,CAAR,CAAoB,QAAQ,CAACsB,CAAD,CAAY,CAClCtB,CAAAiD,eAAJ,EACG,CAAA3B,CAAAkC,UAAA,EAAuB/E,CAAvB,EAHiBgF,CAAAA,CAGjB,CAECzD,EAAA0D,cAAJ,EACG,CAAApC,CAAAqC,SAAA,EAAsBlF,CAAtB,EANiBgF,CAAAA,CAMjB,CALmC,CAAxC,CAFoC,CAYtC3B,QAASA,EAAO,CAAC3D,CAAD,CAAU,CAzhBnBD,CAAA,CA0hBgBC,CA1hBhB,CA0hBL,EA1hBiCD,CAAA,CA0hBHkB,CA1hBG,CA0hBjC,CACML,CAAA
 6E,SADN,GAEI7E,CAAAwD,QACA,CAD2B,CAAA,CAC3B,CAAAxD,CAAAyD,WAAA,CAA8B,CAAA,CAHlC,GAMErE,CAAA0F,YAAA,CAAoB/E,CAApB,CACA,CAAAX,CAAA2F,WAAA,CAAmBjF,CAAnB,CAPF,CADwB,CAY1ByD,QAASA,EAAkB,CAACnE,CAAD,CAAUqC,CAAV,CAAyB,CAClD,GAAIzB,CAAA6E,SAAJ,CAA+B,MAAO,CAAA,CAEtC,IAxiBK1F,CAAA,CAwiBgBC,CAxiBhB,CAwiBL,EAxiBiCD,CAAA,CAwiBHkB,CAxiBG,CAwiBjC,CACE,MAAOL,EAAA6E,SAAP,EAAoC7E,CAAAwD,QAGtC,GAAG,CAID,GAA4B,CAA5B,GAAG/B,CAAAnC,OAAH,CAA+B,KAE/B,KAAI0F,EAljBD7F,CAAA,CAkjB4BsC,CAljB5B,CAkjBCuD,EAljB2B7F,CAAA,CAkjBekB,CAljBf,CAkjB/B,CACI4E,EAAQD,CAAA,CAAShF,CAAT,CAA4ByB,CAAAQ,KAAA,CAAmBnC,CAAnB,CADxC,CAEIoF,EAASD,CAATC,GAAmB,CAAC,CAACD,CAAAJ,SAArBK,EAAuC,CAAC,CAACD,CAAAzB,QAAzC0B,CACJ;GAAGF,CAAH,EAAaE,CAAb,CACE,MAAOA,EAGT,IAAGF,CAAH,CAAW,KAbV,CAAH,MAeMvD,CAfN,CAesBA,CAAA4B,OAAA,EAftB,CAiBA,OAAO,CAAA,CAxB2C,CA/hBpDhD,CAAA4B,KAAA,CAAkBnC,CAAlB,CAAoCE,CAApC,CAQAO,EAAA4E,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjC5E,CAAA4E,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjCnF,CAAAwD,QAAA,CAA2B,CAAA,CADM,CAAnC,CADiC,CAAnC,CAoDA,OAAO,OA+BG4B,QAAQ,CAA
 ChG,CAAD,CAAUqC,CAAV,CAAyBC,CAAzB,CAAuCE,CAAvC,CAAqD,CACnE,IAAAyD,QAAA,CAAa,CAAA,CAAb,CAAoBjG,CAApB,CACAc,EAAAkF,MAAA,CAAgBhG,CAAhB,CAAyBqC,CAAzB,CAAwCC,CAAxC,CACAnB,EAAA4E,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjC7D,CAAA,CAAiB,OAAjB,CAA0B,UAA1B,CAAsClC,CAAtC,CAA+CqC,CAA/C,CAA8DC,CAA9D,CAA4EhC,CAA5E,CAAkFkC,CAAlF,CADiC,CAAnC,CAHmE,CA/BhE,OAmEG0D,QAAQ,CAAClG,CAAD,CAAUwC,CAAV,CAAwB,CACtC2C,CAAA,CAAsBnF,CAAtB,CACA,KAAAiG,QAAA,CAAa,CAAA,CAAb,CAAoBjG,CAApB,CACAmB,EAAA4E,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjC7D,CAAA,CAAiB,OAAjB,CAA0B,UAA1B,CAAsClC,CAAtC,CAA+C,IAA/C,CAAqD,IAArD,CAA2D,QAAQ,EAAG,CACpEc,CAAAoF,MAAA,CAAgBlG,CAAhB,CADoE,CAAtE,CAEGwC,CAFH,CADiC,CAAnC,CAHsC,CAnEnC,MA4GE2D,QAAQ,CAACnG,CAAD,CAAUqC,CAAV,CAAyBC,CAAzB,CAAuCE,CAAvC,CAAqD,CAClE2C,CAAA,CAAsBnF,CAAtB,CACA,KAAAiG,QAAA,CAAa,CAAA,CAAb,CAAoBjG,CAApB,CACAc,EAAAqF,KAAA,CAAenG,CAAf,CAAwBqC,CAAxB,CAAuCC,CAAvC,CACAnB,EAAA4E,aAAA,CAAwB,QAAQ,EAAG,CACjC7D,CAAA,CAAiB,MAAjB,CAAyB,SAAzB;AAAoClC,CAApC,CAA6CqC,CAA7C,CAA4DC,CAA5D,CAA0EhC,CAA1E,CAAgFkC,CAAhF,CADiC,CA
 AnC,CAJkE,CA5G/D,UAmJM0C,QAAQ,CAAClF,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBI,CAArB,CAAmC,CACpDN,CAAA,CAAiB,UAAjB,CAA6BE,CAA7B,CAAwCpC,CAAxC,CAAiD,IAAjD,CAAuD,IAAvD,CAA6D,QAAQ,EAAG,CACtEc,CAAAoE,SAAA,CAAmBlF,CAAnB,CAA4BoC,CAA5B,CADsE,CAAxE,CAEGI,CAFH,CADoD,CAnJjD,aAuLSkD,QAAQ,CAAC1F,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBI,CAArB,CAAmC,CACvDN,CAAA,CAAiB,aAAjB,CAAgCE,CAAhC,CAA2CpC,CAA3C,CAAoD,IAApD,CAA0D,IAA1D,CAAgE,QAAQ,EAAG,CACzEc,CAAA4E,YAAA,CAAsB1F,CAAtB,CAA+BoC,CAA/B,CADyE,CAA3E,CAEGI,CAFH,CADuD,CAvLpD,SA2MKyD,QAAQ,CAACG,CAAD,CAAQpG,CAAR,CAAiB,CACjC,OAAOqG,SAAAnG,OAAP,EACE,KAAK,CAAL,CACE,GAAGkG,CAAH,CACEzC,CAAA,CAAQ3D,CAAR,CADF,KAEO,CACL,IAAI6C,EAAO7C,CAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAAPmC,EAAyC,EAC7CA,EAAA4C,SAAA,CAAgB,CAAA,CAChBzF,EAAA6C,KAAA,CAAanC,CAAb,CAA+BmC,CAA/B,CAHK,CAKT,KAEA,MAAK,CAAL,CACEjC,CAAA6E,SAAA,CAA4B,CAACW,CAC/B,MAEA,SACEA,CAAA,CAAQ,CAACxF,CAAA6E,SAhBb,CAmBA,MAAO,CAAC,CAACW,CApBwB,CA3M9B,CA9DmH,CAD7F,CAA/B,CA8jBAtG,EAAAwG,SAAA,CAA0B,EAA1B,CAA8B,CAAC,SAAD,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CAAoC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAU
 vF,CAAV,CAAoBE,CAApB,CAA8B,CA4CtGsF,QAASA,EAAW,CAACC,CAAD,CAAW,CAC7BC,CAAA5E,KAAA,CAA0B2E,CAA1B,CACAvF,EAAA0D,OAAA,CAAgB+B,CAAhB,CACAA,EAAA,CAAiBzF,CAAA,CAAS,QAAQ,EAAG,CACnCX,CAAA,CAAQmG,CAAR,CAA8B,QAAQ,CAACE,CAAD,CAAK,CACzCA,CAAA,EADyC,CAA3C,CAGAF;CAAA,CAAuB,EACvBC,EAAA,CAAiB,IACjBE,EAAA,CAAc,EANqB,CAApB,CAOd,EAPc,CAOV,CAAA,CAPU,CAHY,CAa/BC,QAASA,EAA0B,CAAC9G,CAAD,CAAU+G,CAAV,CAAoB,CACrD,IAAIlE,EAAOkE,CAAA,CAAWF,CAAA,CAAYE,CAAZ,CAAX,CAAmC,IAC9C,IAAG,CAAClE,CAAJ,CAAU,CACR,IAAImE,EAAqB,CAAzB,CACIC,EAAkB,CADtB,CAEIC,EAAoB,CAFxB,CAGIC,EAAiB,CAHrB,CAIIC,CAJJ,CAKIC,CALJ,CAMIC,CANJ,CAOIC,CAGJhH,EAAA,CAAQP,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAACA,CAAD,CAAU,CACjC,GAAIA,CAAAI,SAAJ,EAAwBC,CAAxB,CAAsC,CAChCmH,CAAAA,CAAgBjB,CAAAkB,iBAAA,CAAyBzH,CAAzB,CAAhBwH,EAAqD,EAEzDF,EAAA,CAA0BE,CAAA,CAAcE,CAAd,CAAgCC,CAAhC,CAE1BX,EAAA,CAAqBY,IAAAC,IAAA,CAASC,CAAA,CAAaR,CAAb,CAAT,CAAgDN,CAAhD,CAErBO,EAAA,CAA0BC,CAAA,CAAcE,CAAd,CAAgCK,CAAhC,CAE1BX,EAAA,CAAuBI,CAAA,CAAcE,CAAd,CAAgCM,CAAhC,CAEvBf,EAAA,CAAmBW,IAAAC,IAAA,CAASC,CAA
 A,CAAaV,CAAb,CAAT,CAA6CH,CAA7C,CAEnBI,EAAA,CAAsBG,CAAA,CAAcS,CAAd,CAA+BD,CAA/B,CAEtBb,EAAA,CAAmBS,IAAAC,IAAA,CAASC,CAAA,CAAaT,CAAb,CAAT,CAA4CF,CAA5C,CAEnB,KAAIe,EAAaJ,CAAA,CAAaN,CAAA,CAAcS,CAAd,CAA+BN,CAA/B,CAAb,CAEF,EAAf,CAAGO,CAAH,GACEA,CADF,EACeC,QAAA,CAASX,CAAA,CAAcS,CAAd,CAA+BG,CAA/B,CAAT,CAAwE,EAAxE,CADf,EAC8F,CAD9F,CAIAlB,EAAA,CAAoBU,IAAAC,IAAA,CAASK,CAAT,CAAoBhB,CAApB,CAvBgB,CADL,CAAnC,CA2BArE,EAAA,CAAO,OACG,CADH,yBAEoB0E,CAFpB,yBAGoBD,CAHpB,sBAIiBF,CAJjB,iBAKYH,CALZ,oBAMeD,CANf,qBAOgBK,CAPhB,gBAQWF,CARX,mBAScD,CATd,CAWJH;CAAH,GACEF,CAAA,CAAYE,CAAZ,CADF,CAC0BlE,CAD1B,CAjDQ,CAqDV,MAAOA,EAvD8C,CA0DvDiF,QAASA,EAAY,CAACO,CAAD,CAAM,CACzB,IAAIC,EAAW,CACXC,EAAAA,CAAS9I,CAAA+I,SAAA,CAAiBH,CAAjB,CAAA,CACXA,CAAA1G,MAAA,CAAU,SAAV,CADW,CAEX,EACFpB,EAAA,CAAQgI,CAAR,CAAgB,QAAQ,CAACnC,CAAD,CAAQ,CAC9BkC,CAAA,CAAWV,IAAAC,IAAA,CAASY,UAAA,CAAWrC,CAAX,CAAT,EAA8B,CAA9B,CAAiCkC,CAAjC,CADmB,CAAhC,CAGA,OAAOA,EARkB,CAW3BI,QAASA,EAAW,CAAC1I,CAAD,CAAU,CAC5B,IAAIqC,EAAgBrC,CAAAiE,OAAA,EAApB,CACI0E,EAAW
 tG,CAAAQ,KAAA,CAAmB+F,CAAnB,CACXD,EAAJ,GACEtG,CAAAQ,KAAA,CAAmB+F,CAAnB,CAA0C,EAAEC,CAA5C,CACA,CAAAF,CAAA,CAAWE,CAFb,CAIA,OAAOF,EAAP,CAAkB,GAAlB,CAAwB5I,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CAAAoC,UAPI,CAU9B0G,QAASA,EAAY,CAAC9I,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB,CACxC,IAAI2E,EAAW2B,CAAA,CAAY1I,CAAZ,CAAf,CACI+I,EAAgBhC,CAAhBgC,CAA2B,GAA3BA,CAAiC3G,CADrC,CAEI4G,EAAU,EAFd,CAGIC,EAAKpC,CAAA,CAAYkC,CAAZ,CAAA,CAA6B,EAAElC,CAAA,CAAYkC,CAAZ,CAAAG,MAA/B,CAAkE,CAE3E,IAAQ,CAAR,CAAGD,CAAH,CAAW,CACT,IAAIE,EAAmB/G,CAAnB+G,CAA+B,UAAnC,CACIC,EAAkBrC,CAAlBqC,CAA6B,GAA7BA,CAAmCD,CAGvC,EAFIE,CAEJ,CAFmB,CAACxC,CAAA,CAAYuC,CAAZ,CAEpB,GAAgBpJ,CAAAkF,SAAA,CAAiBiE,CAAjB,CAEhBH,EAAA,CAAUlC,CAAA,CAA2B9G,CAA3B,CAAoCoJ,CAApC,CAEVC,EAAA,EAAgBrJ,CAAA0F,YAAA,CAAoByD,CAApB,CATP,CAYXnJ,CAAAkF,SAAA,CAAiB9C,CAAjB,CAEIkH,EAAAA,CAAUxC,CAAA,CAA2B9G,CAA3B,CAAoC+I,CAApC,CAMVQ,EAAAA,CAAc3B,IAAAC,IAAA,CAASyB,CAAAtC,mBAAT,CAAqCsC,CAAApC,kBAArC,CAClB,IAAmB,CAAnB,GAAGqC,CAAH,CAEE,MADAvJ,EAAA0F,YAAA,CAAoBtD,CAApB,CACO,CAAA,CAAA,CAKT,KAAIoH;AAAkB,EACU,EAAhC,CA
 AGF,CAAAtC,mBAAH,EACEhH,CAAAkF,SAAA,CAAiBuE,CAAjB,CAyBF,CAxBED,CAwBF,EAxBqBE,CAwBrB,CAxB6D,GAwB7D,CAAA3J,CAAA,CAvBmBC,CAuBnB,CAAA2J,MAAA,CAAkCjC,CAAlC,CAAoDK,CAApD,CAAA,CAAoE,MA1BpE,EA8BAhI,CAAA,CAzB0BC,CAyB1B,CAAA2J,MAAA,CAAkC1B,CAAlC,CA9BA,CA8BoD,SAtBpD1H,EAAA,CAAQ6B,CAAAT,MAAA,CAAgB,GAAhB,CAAR,CAA8B,QAAQ,CAACI,CAAD,CAAQ9B,CAAR,CAAW,CAC/CuJ,CAAA,GAAwB,CAAJ,CAAAvJ,CAAA,CAAQ,GAAR,CAAc,EAAlC,EAAwC8B,CAAxC,CAAgD,SADD,CAAjD,CAIA/B,EAAA6C,KAAA,CAAa+G,CAAb,CAAsC,WACxBxH,CADwB,iBAElBoH,CAFkB,aAGtBD,CAHsB,SAI1BnH,CAJ0B,CAId,GAJc,CAIRoH,CAJQ,SAK1BF,CAL0B,SAM1BN,CAN0B,IAO/BC,CAP+B,CAAtC,CAUA,OAAO,CAAA,CAzDiC,CAoE1CY,QAASA,EAAkB,CAAC7J,CAAD,CAAU,CACnC,IAAI8J,EAAOpC,CAAPoC,CAAyB/B,CACzBlE,EAAAA,CAAO9D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACR6D,EAAA8F,MAAA,CAAWG,CAAX,CAAH,EAAiD,CAAjD,CAAuBjG,CAAA8F,MAAA,CAAWG,CAAX,CAAA5J,OAAvB,GACE2D,CAAA8F,MAAA,CAAWG,CAAX,CADF,CACqB,EADrB,CAHmC,CAQrCC,QAASA,EAAyB,CAAC/J,CAAD,CAAU,CAC1C,IAAI8J,EAAO7B,CACPpE,EAAAA,CAAO9D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACR6D,EAAA8F,MAAA,CAAWG,CAAX,CAAH,EAAiD,
 CAAjD,CAAuBjG,CAAA8F,MAAA,CAAWG,CAAX,CAAA5J,OAAvB,GACE2D,CAAA8F,MAAA,CAAWG,CAAX,CADF,CACqB,EADrB,CAH0C,CAQ5CE,QAASA,EAAU,CAAChK,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB6H,CAArB,CAA8C,CAyE/DC,QAASA,EAAmB,CAACnF,CAAD,CAAQ,CAClCA,CAAAoF,gBAAA,EACA,KAAIC,EAAKrF,CAAAsF,cAALD,EAA4BrF,CAC5BuF,EAAAA,CAAYF,CAAAG,iBAAZD;AAAmCF,CAAAE,UAAnCA,EAAmDE,IAAAC,IAAA,EAInDC,EAAAA,CAAcjC,UAAA,CAAW2B,CAAAM,YAAAC,QAAA,CAAuBC,CAAvB,CAAX,CASfhD,KAAAC,IAAA,CAASyC,CAAT,CAAqBO,CAArB,CAAgC,CAAhC,CAAH,EAAyCC,CAAzC,EAAyDJ,CAAzD,EAAwEnB,CAAxE,EACEU,CAAA,EAjBgC,CAxEpC,IAAIpH,EAAO7C,CAAA6C,KAAA,CAAa+G,CAAb,CAAX,CACI/F,EAAO9D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACX,IAAyC,EAAzC,EAAG6D,CAAAzB,UAAA6C,QAAA,CAAuB7C,CAAvB,CAAH,EAA+CS,CAA/C,CAAA,CAKA,IAAIyG,EAAUzG,CAAAyG,QAAd,CACIN,EAAUnG,CAAAmG,QADd,CAEIO,EAAc1G,CAAA0G,YAFlB,CAGIC,EAAkB3G,CAAA2G,gBAHtB,CAIIsB,EAA2E,GAA3EA,CAAelD,IAAAC,IAAA,CAASyB,CAAArC,gBAAT,CAAkCqC,CAAAnC,eAAlC,CAJnB,CAKI0D,EAAYL,IAAAC,IAAA,EALhB,CAMIM,EAAsBC,CAAtBD,CAA2C,GAA3CA,CAAiDE,CANrD,CAOIhC,EAAKpG,CAAAoG,GAPT,CASIiC,CATJ,CASwBvB,E
 AAQ,EAThC,CASoCwB,EAAgB,EACpD,IAAgC,CAAhC,CAAG7B,CAAAtC,mBAAH,CAAmC,CACjC,IAAIoE,EAAgB9B,CAAA/B,wBACgB,GAApC,EAAG6D,CAAAnG,QAAA,CAAsB,KAAtB,CAAH,GACEiG,CAKA,CALqB,CAAA,CAKrB,CAHAvB,CAGA,EAHS0B,CAGT,CAHsB,uBAGtB,CAHgDD,CAGhD,CAHgE,IAGhE,EAJuBpK,CAAAsK,KAAAC,CAAgB,UAAhBA,CAA6B,gBAIpD,EAH0F,IAG1F,CAFA5B,CAEA,EAFS0B,CAET,CAFsB,uBAEtB;AAFgD/B,CAAAhC,wBAEhD,CAFkF,IAElF,CAFyFgC,CAAAtC,mBAEzF,CAFsH,KAEtH,CADAmE,CAAArJ,KAAA,CAAmBuJ,CAAnB,CAAgC,qBAAhC,CACA,CAAAF,CAAArJ,KAAA,CAAmBuJ,CAAnB,CAAgC,qBAAhC,CANF,CAFiC,CAY3B,CAAR,CAAGpC,CAAH,GAC+B,CAW7B,CAXGD,CAAA/B,gBAWH,EAXiE,CAWjE,GAXkC+B,CAAAhC,mBAWlC,GAVMwE,CAOJ,CAPiBlC,CAAAlC,qBAOjB,CANG8D,CAMH,GALEM,CAKF,EALgB,IAKhB,CALuBlC,CAAArC,gBAKvB,CALiD,GAKjD,EAFA0C,CAEA,EAFS0B,CAET,CAFsB,oBAEtB,CADSI,CAAA,CAAoBD,CAApB,CAAgCxC,CAAA/B,gBAAhC,CAAyDgC,CAAzD,CACT,CADwE,IACxE,CAAAkC,CAAArJ,KAAA,CAAmBuJ,CAAnB,CAAgC,kBAAhC,CAGF,EAA4B,CAA5B,CAAGrC,CAAA7B,eAAH,EAA+D,CAA/D,GAAiC6B,CAAA9B,kBAAjC,GACEyC,CAEA,EAFS0B,CAET,CAFsB,mBAEtB,CADSI,CAAA,CAAoBnC,CAAAjC,oBAApB
 ,CAAiD2B,CAAA7B,eAAjD,CAAyE8B,CAAzE,CACT,CADwF,IACxF,CAAAkC,CAAArJ,KAAA,CAAmBuJ,CAAnB,CAAgC,iBAAhC,CAHF,CAZF,CAmB0B,EAA1B,CAAGF,CAAAjL,OAAH,GAIMwL,CACJ,CADe7H,CAAA8H,aAAA,CAAkB,OAAlB,CACf;AAD6C,EAC7C,CAAA9H,CAAA+H,aAAA,CAAkB,OAAlB,CAA2BF,CAA3B,CAAsC,GAAtC,CAA4C/B,CAA5C,CALF,CAQA3J,EAAA6L,GAAA,CAAWd,CAAX,CAAgCb,CAAhC,CACAlK,EAAAkF,SAAA,CAAiBsE,CAAjB,CAKA,OAAOsC,SAAc,CAACpJ,CAAD,CAAY,CAC/B1C,CAAA+L,IAAA,CAAYhB,CAAZ,CAAiCb,CAAjC,CACAlK,EAAA0F,YAAA,CAAoB8D,CAApB,CACAwC,EAAA,CAAahM,CAAb,CAAsBoC,CAAtB,CACIyB,EAAAA,CAAO9D,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CACX,KAAKC,IAAIA,CAAT,GAAckL,EAAd,CACEtH,CAAA8F,MAAAsC,eAAA,CAA0Bd,CAAA,CAAclL,CAAd,CAA1B,CAN6B,CA5DjC,CACEgK,CAAA,EAJ6D,CA+FjEwB,QAASA,EAAmB,CAACD,CAAD,CAAaU,CAAb,CAA2B9I,CAA3B,CAAkC,CAC5D,IAAIuG,EAAQ,EACZpJ,EAAA,CAAQiL,CAAA7J,MAAA,CAAiB,GAAjB,CAAR,CAA+B,QAAQ,CAACwK,CAAD,CAAMlM,CAAN,CAAS,CAC9C0J,CAAA,GAAc,CAAJ,CAAA1J,CAAA,CAAQ,GAAR,CAAc,EAAxB,GACUmD,CADV,CACkB8I,CADlB,CACiC/D,QAAA,CAASgE,CAAT,CAAc,EAAd,CADjC,EACsD,GAFR,CAAhD,CAIA,OAAOxC,EANqD,CAS9DyC,QA
 ASA,EAAa,CAACpM,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB,CACzC,GAAG0G,CAAA,CAAa9I,CAAb,CAAsBoC,CAAtB,CAAH,CACE,MAAO,SAAQ,CAACM,CAAD,CAAY,CACzBA,CAAA,EAAasJ,CAAA,CAAahM,CAAb,CAAsBoC,CAAtB,CADY,CAFY,CAQ3CiK,QAASA,EAAY,CAACrM,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBkK,CAArB,CAA6C,CAChE,GAAGtM,CAAA6C,KAAA,CAAa+G,CAAb,CAAH,CACE,MAAOI,EAAA,CAAWhK,CAAX,CAAoBoC,CAApB,CAA+BkK,CAA/B,CAEPN,EAAA,CAAahM,CAAb,CAAsBoC,CAAtB,CACAkK,EAAA,EAL8D,CASlEC,QAASA,EAAO,CAACvM,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBoK,CAArB,CAAwC,CAItD,IAAIC,EAAwBL,CAAA,CAAcpM,CAAd,CAAuBoC,CAAvB,CAC5B,IAAIqK,CAAJ,CAAA,CAUA,IAAI7H,EAAS6H,CACbjG,EAAA,CAAY,QAAQ,EAAG,CACrBqD,CAAA,CAAmB7J,CAAnB,CACA+J,EAAA,CAA0B/J,CAA1B,CAIA4E,EAAA,CAASyH,CAAA,CAAarM,CAAb,CAAsBoC,CAAtB,CAAiCoK,CAAjC,CANY,CAAvB,CASA,OAAO,SAAQ,CAAC9J,CAAD,CAAY,CACxB,CAAAkC,CAAA,EAAUtE,CAAV,EAAgBoC,CAAhB,CADwB,CApB3B,CACE8J,CAAA,EANoD,CArV8C;AAmXtGR,QAASA,EAAY,CAAChM,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqB,CACxCpC,CAAA0F,YAAA,CAAoBtD,CAApB,CACApC,EAAA0F,YAAA,CAAoB+D,CAApB,CACAzJ,EAAA2F,WAAA,CAAmBiE,CAAnB,CAHwC,CAoF1C8C,QAASA,EAAa,CAAC
 jL,CAAD,CAAUkL,CAAV,CAAkB,CACtC,IAAIvK,EAAY,EAChBX,EAAA,CAAUhC,CAAAmN,QAAA,CAAgBnL,CAAhB,CAAA,CAA2BA,CAA3B,CAAqCA,CAAAE,MAAA,CAAc,KAAd,CAC/CpB,EAAA,CAAQkB,CAAR,CAAiB,QAAQ,CAACM,CAAD,CAAQ9B,CAAR,CAAW,CAC/B8B,CAAH,EAA2B,CAA3B,CAAYA,CAAA7B,OAAZ,GACEkC,CADF,GACoB,CAAJ,CAAAnC,CAAA,CAAQ,GAAR,CAAc,EAD9B,EACoC8B,CADpC,CAC4C4K,CAD5C,CADkC,CAApC,CAKA,OAAOvK,EAR+B,CAvc8D,IAElGiJ,EAAa,EAFqF,CAEjF3D,CAFiF,CAEhEuD,CAFgE,CAE3ChD,CAF2C,CAE3B+C,CAUvExL,EAAAqN,gBAAJ,GAA+BnN,CAA/B,EAA4CF,CAAAsN,sBAA5C,GAA6EpN,CAA7E,EACE2L,CAEA,CAFa,UAEb,CADA3D,CACA,CADkB,kBAClB,CAAAuD,CAAA,CAAsB,mCAHxB,GAKEvD,CACA,CADkB,YAClB,CAAAuD,CAAA,CAAsB,eANxB,CASIzL,EAAAuN,eAAJ,GAA8BrN,CAA9B,EAA2CF,CAAAwN,qBAA3C,GAA2EtN,CAA3E,EACE2L,CAEA,CAFa,UAEb,CADApD,CACA,CADiB,iBACjB,CAAA+C,CAAA,CAAqB,iCAHvB,GAKE/C,CACA,CADiB,WACjB;AAAA+C,CAAA,CAAqB,cANvB,CASA,KAAIrD,EAAe,UAAnB,CACII,EAAe,UADnB,CAEIC,EAAY,OAFhB,CAGII,EAAgC,gBAHpC,CAIIQ,EAAwB,gBAJ5B,CAKIgB,EAA0B,qBAL9B,CAMIH,EAAiC,kBANrC,CAOIC,EAAwC,mBAP5C,CAQIkB,EAAkC,CARtC,CAUI/D,EAAc,EAV
 lB,CAWIgC,EAAgB,CAXpB,CAaInC,EAAuB,EAb3B,CAa+BC,CA8U/B,OAAO,aACSrC,QAAQ,CAACtE,CAAD,CAAUmC,CAAV,CAA0BC,CAA1B,CAAqC,CAGzD,IAAI6K,EAAcxL,CAAAzB,CAAA6C,KAAA,CAAa+G,CAAb,CAAAnI,EAAyC,EAAzCA,SAClB,IAAG,CAACwL,CAAJ,EAAsE,CAAtE,EAAkB,CAAC,OAAD,CAAS,OAAT,CAAiB,MAAjB,CAAAhI,QAAA,CAAiC9C,CAAjC,CAAlB,CACE,MAAO,CAAA,CAGT,KAAIE,EAAgBrC,CAAAiE,OAAA,EAApB,CACIiJ,EAAQzN,CAAAO,QAAA,CAAgBD,CAAA,CAAmBC,CAAnB,CAAAmN,UAAA,EAAhB,CAGZD,EAAAE,KAAA,CAAW,OAAX,CAAmB,8CAAnB,CACAF,EAAAG,WAAA,CAAiB,IAAjB,CACAH,EAAAI,MAAA,EAEA/M,EAAA,CAAQ0M,CAAAtL,MAAA,CAAiB,GAAjB,CAAR,CAA+B,QAAQ,CAACI,CAAD,CAAQ,CAC7CmL,CAAAxH,YAAA,CAAkB3D,CAAlB,CAD6C,CAA/C,CAKAmL,EAAAhI,SAAA,CAAewH,CAAA,CAActK,CAAd;AADgB,UAAlBuK,EAAAxK,CAAAwK,CAA+B,MAA/BA,CAAwC,SACtC,CAAf,CACAtK,EAAAkL,OAAA,CAAqBL,CAArB,CAEI5D,EAAAA,CAAUxC,CAAA,CAA2BoG,CAA3B,CACdA,EAAAM,OAAA,EAEA,OAAyE,EAAzE,CAAO5F,IAAAC,IAAA,CAASyB,CAAAtC,mBAAT,CAAqCsC,CAAApC,kBAArC,CA3BkD,CADtD,OA+BGlB,QAAQ,CAAChG,CAAD,CAAUyN,CAAV,CAA8B,CAC5C,MAAOlB,EAAA,CAAQvM,CAAR,CAAiB,UAAjB,CAA6ByN,CAA7B,C
 ADqC,CA/BzC,OAmCGvH,QAAQ,CAAClG,CAAD,CAAUyN,CAAV,CAA8B,CAC5C,MAAOlB,EAAA,CAAQvM,CAAR,CAAiB,UAAjB,CAA6ByN,CAA7B,CADqC,CAnCzC,MAuCEtH,QAAQ,CAACnG,CAAD,CAAUyN,CAAV,CAA8B,CAC3C,MAAOlB,EAAA,CAAQvM,CAAR,CAAiB,SAAjB,CAA4ByN,CAA5B,CADoC,CAvCxC,gBA2CYC,QAAQ,CAAC1N,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBqL,CAArB,CAAyC,CAEhE,GADIE,CACJ,CADyBvB,CAAA,CAAcpM,CAAd,CAAuB0M,CAAA,CAActK,CAAd,CAAyB,MAAzB,CAAvB,CACzB,CAME,MALAoE,EAAA,CAAY,QAAQ,EAAG,CACrBqD,CAAA,CAAmB7J,CAAnB,CACA+J,EAAA,CAA0B/J,CAA1B,CACAyN,EAAA,EAHqB,CAAvB,CAKOE,CAAAA,CAETF,EAAA,EAVgE,CA3C7D,UAwDMvI,QAAQ,CAAClF,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBqL,CAArB,CAAyC,CAC1D,MAAOpB,EAAA,CAAarM,CAAb,CAAsB0M,CAAA,CAActK,CAAd,CAAyB,MAAzB,CAAtB,CAAwDqL,CAAxD,CADmD,CAxDvD,mBA4DeG,QAAQ,CAAC5N,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBqL,CAArB,CAAyC,CAEnE,GADIE,CACJ,CADyBvB,CAAA,CAAcpM,CAAd,CAAuB0M,CAAA,CAActK,CAAd,CAAyB,SAAzB,CAAvB,CACzB,CAME,MALAoE,EAAA,CAAY,QAAQ,EAAG,CACrBqD,CAAA,CAAmB7J,CAAnB,CACA+J,EAAA,CAA0B/J,CAA1B,CACAyN,EAAA,EAHqB,CAAvB,CAKOE;AAAAA,CAETF,EAAA,EAVmE,CA5DhE,aAyES/H,QAAQ,CAAC1
 F,CAAD,CAAUoC,CAAV,CAAqBqL,CAArB,CAAyC,CAC7D,MAAOpB,EAAA,CAAarM,CAAb,CAAsB0M,CAAA,CAActK,CAAd,CAAyB,SAAzB,CAAtB,CAA2DqL,CAA3D,CADsD,CAzE1D,CAzX+F,CAA1E,CAA9B,CArlB4E,CAAtE,CAhBV,CA3OsC,CAArC,CAAA,CAqyCEjO,MAryCF,CAqyCUA,MAAAC,QAryCV;",
+"sources":["angular-animate.js"],
+"names":["window","angular","undefined","module","config","$provide","$animateProvider","extractElementNode","element","i","length","elm","nodeType","ELEMENT_NODE","noop","forEach","selectors","$$selectors","NG_ANIMATE_STATE","NG_ANIMATE_CLASS_NAME","rootAnimateState","decorator","$delegate","$injector","$sniffer","$rootElement","$timeout","$rootScope","$document","lookup","name","matches","flagMap","classes","substr","split","transitions","animations","push","klass","selectorFactoryName","get","performAnimation","animationEvent","className","parentElement","afterElement","domOperation","doneCallback","onBeforeAnimationsComplete","cancelled","fireDOMOperation","closeAnimation","data","done","invokeRegisteredAnimationFns","phase","allAnimationFnsComplete","endFnName","animation","index","animationPhaseCompleted","phaseCompletionFlag","currentAnimation","isClassBased","fireDoneCallbackAsync","hasBeenRun","cleanup","closeAnimationTimeout","node","currentClassName","animationLookup","re
 place","parent","ngAnimateState","animationsDisabled","running","structural","allowCancel","afterFn","beforeFn","charAt","toUpperCase","futureClassName","cancel","cancelAnimations","beforeComplete","event","classNameToken","indexOf","addClass","cancelChildAnimations","querySelectorAll","beforeEnd","isCancelledFlag","afterComplete","afterEnd","disabled","removeClass","removeData","isRoot","state","result","$$postDigest","enter","enabled","leave","move","value","arguments","register","$window","afterReflow","callback","animationReflowQueue","animationTimer","fn","lookupCache","getElementAnimationDetails","cacheKey","transitionDuration","transitionDelay","animationDuration","animationDelay","transitionDelayStyle","animationDelayStyle","transitionDurationStyle","transitionPropertyStyle","elementStyles","getComputedStyle","TRANSITION_PROP","DURATION_KEY","Math","max","parseMaxTime","PROPERTY_KEY","DELAY_KEY","ANIMATION_PROP","aDuration","parseInt","ANIMATION_ITERATION_COUNT_KEY","str","m
 axValue","values","isString","parseFloat","getCacheKey","parentID","NG_ANIMATE_PARENT_KEY","parentCounter","animateSetup","eventCacheKey","stagger","ii","total","staggerClassName","staggerCacheKey","applyClasses","timings","maxDuration","activeClassName","NG_ANIMATE_FALLBACK_CLASS_NAME","NG_ANIMATE_FALLBACK_ACTIVE_CLASS_NAME","style","NG_ANIMATE_CSS_DATA_KEY","unblockTransitions","prop","unblockKeyframeAnimations","animateRun","activeAnimationComplete","onAnimationProgress","stopPropagation","ev","originalEvent","timeStamp","$manualTimeStamp","Date","now","elapsedTime","toFixed","ELAPSED_TIME_MAX_DECIMAL_PLACES","startTime","maxDelayTime","css3AnimationEvents","ANIMATIONEND_EVENT","TRANSITIONEND_EVENT","applyFallbackStyle","appliedStyles","propertyStyle","CSS_PREFIX","msie","fallbackProperty","delayStyle","prepareStaggerDelay","oldStyle","getAttribute","setAttribute","on","onEnd","off","animateClose","removeProperty","staggerDelay","val","animateBefore","animateAfter","afterAnimatio
 nComplete","animate","animationComplete","preReflowCancellation","suffixClasses","suffix","isArray","ontransitionend","onwebkittransitionend","onanimationend","onwebkitanimationend","oldClasses","clone","cloneNode","attr","removeAttr","empty","append","remove","animationCompleted","beforeAddClass","cancellationMethod","beforeRemoveClass"]
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/usergrid/blob/ada7b36b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.js b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.js
new file mode 100644
index 0000000..968ffcb
--- /dev/null
+++ b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.js
@@ -0,0 +1,202 @@
+/**
+ * @license AngularJS v1.2.5
+ * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * License: MIT
+ */
+(function(window, angular, undefined) {'use strict';
+
+/**
+ * @ngdoc overview
+ * @name ngCookies
+ * @description
+ *
+ * # ngCookies
+ *
+ * The `ngCookies` module provides a convenient wrapper for reading and writing browser cookies. 
+ *
+ * {@installModule cookies}
+ *
+ * <div doc-module-components="ngCookies"></div>
+ *
+ * See {@link ngCookies.$cookies `$cookies`} and
+ * {@link ngCookies.$cookieStore `$cookieStore`} for usage.
+ */
+
+
+angular.module('ngCookies', ['ng']).
+ /**
+  * @ngdoc object
+  * @name ngCookies.$cookies
+  * @requires $browser
+  *
+  * @description
+  * Provides read/write access to browser's cookies.
+  *
+  * Only a simple Object is exposed and by adding or removing properties to/from
+  * this object, new cookies are created/deleted at the end of current $eval.
+  *
+  * Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
+  *
+  * @example
+  <doc:example>
+   <doc:source>
+    <script>
+     function ExampleController($cookies) {
+      // Retrieving a cookie
+      var favoriteCookie = $cookies.myFavorite;
+      // Setting a cookie
+      $cookies.myFavorite = 'oatmeal';
+     }
+    </script>
+   </doc:source>
+  </doc:example>
+  */
+  factory('$cookies', ['$rootScope', '$browser', function ($rootScope, $browser) {
+   var cookies = {},
+     lastCookies = {},
+     lastBrowserCookies,
+     runEval = false,
+     copy = angular.copy,
+     isUndefined = angular.isUndefined;
+
+   //creates a poller fn that copies all cookies from the $browser to service & inits the service
+   $browser.addPollFn(function() {
+    var currentCookies = $browser.cookies();
+    if (lastBrowserCookies != currentCookies) { //relies on browser.cookies() impl
+     lastBrowserCookies = currentCookies;
+     copy(currentCookies, lastCookies);
+     copy(currentCookies, cookies);
+     if (runEval) $rootScope.$apply();
+    }
+   })();
+
+   runEval = true;
+
+   //at the end of each eval, push cookies
+   //TODO: this should happen before the "delayed" watches fire, because if some cookies are not
+   //   strings or browser refuses to store some cookies, we update the model in the push fn.
+   $rootScope.$watch(push);
+
+   return cookies;
+
+
+   /**
+    * Pushes all the cookies from the service to the browser and verifies if all cookies were
+    * stored.
+    */
+   function push() {
+    var name,
+      value,
+      browserCookies,
+      updated;
+
+    //delete any cookies deleted in $cookies
+    for (name in lastCookies) {
+     if (isUndefined(cookies[name])) {
+      $browser.cookies(name, undefined);
+     }
+    }
+
+    //update all cookies updated in $cookies
+    for(name in cookies) {
+     value = cookies[name];
+     if (!angular.isString(value)) {
+      if (angular.isDefined(lastCookies[name])) {
+       cookies[name] = lastCookies[name];
+      } else {
+       delete cookies[name];
+      }
+     } else if (value !== lastCookies[name]) {
+      $browser.cookies(name, value);
+      updated = true;
+     }
+    }
+
+    //verify what was actually stored
+    if (updated){
+     updated = false;
+     browserCookies = $browser.cookies();
+
+     for (name in cookies) {
+      if (cookies[name] !== browserCookies[name]) {
+       //delete or reset all cookies that the browser dropped from $cookies
+       if (isUndefined(browserCookies[name])) {
+        delete cookies[name];
+       } else {
+        cookies[name] = browserCookies[name];
+       }
+       updated = true;
+      }
+     }
+    }
+   }
+  }]).
+
+
+ /**
+  * @ngdoc object
+  * @name ngCookies.$cookieStore
+  * @requires $cookies
+  *
+  * @description
+  * Provides a key-value (string-object) storage, that is backed by session cookies.
+  * Objects put or retrieved from this storage are automatically serialized or
+  * deserialized by angular's toJson/fromJson.
+  *
+  * Requires the {@link ngCookies `ngCookies`} module to be installed.
+  *
+  * @example
+  */
+  factory('$cookieStore', ['$cookies', function($cookies) {
+
+   return {
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name ngCookies.$cookieStore#get
+     * @methodOf ngCookies.$cookieStore
+     *
+     * @description
+     * Returns the value of given cookie key
+     *
+     * @param {string} key Id to use for lookup.
+     * @returns {Object} Deserialized cookie value.
+     */
+    get: function(key) {
+     var value = $cookies[key];
+     return value ? angular.fromJson(value) : value;
+    },
+
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name ngCookies.$cookieStore#put
+     * @methodOf ngCookies.$cookieStore
+     *
+     * @description
+     * Sets a value for given cookie key
+     *
+     * @param {string} key Id for the `value`.
+     * @param {Object} value Value to be stored.
+     */
+    put: function(key, value) {
+     $cookies[key] = angular.toJson(value);
+    },
+
+    /**
+     * @ngdoc method
+     * @name ngCookies.$cookieStore#remove
+     * @methodOf ngCookies.$cookieStore
+     *
+     * @description
+     * Remove given cookie
+     *
+     * @param {string} key Id of the key-value pair to delete.
+     */
+    remove: function(key) {
+     delete $cookies[key];
+    }
+   };
+
+  }]);
+
+
+})(window, window.angular);

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/usergrid/blob/ada7b36b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.min.js b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.min.js
new file mode 100644
index 0000000..3694c48
--- /dev/null
+++ b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.min.js
@@ -0,0 +1,8 @@
+/*
+ AngularJS v1.2.5
+ (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ License: MIT
+*/
+(function(p,f,n){'use strict';f.module("ngCookies",["ng"]).factory("$cookies",["$rootScope","$browser",function(d,b){var c={},g={},h,k=!1,l=f.copy,m=f.isUndefined;b.addPollFn(function(){var a=b.cookies();h!=a&&(h=a,l(a,g),l(a,c),k&&d.$apply())})();k=!0;d.$watch(function(){var a,e,d;for(a in g)m(c[a])&&b.cookies(a,n);for(a in c)(e=c[a],f.isString(e))?e!==g[a]&&(b.cookies(a,e),d=!0):f.isDefined(g[a])?c[a]=g[a]:delete c[a];if(d)for(a in e=b.cookies(),c)c[a]!==e[a]&&(m(e[a])?delete c[a]:c[a]=e[a])});
+return c}]).factory("$cookieStore",["$cookies",function(d){return{get:function(b){return(b=d[b])?f.fromJson(b):b},put:function(b,c){d[b]=f.toJson(c)},remove:function(b){delete d[b]}}}])})(window,window.angular);
+//# sourceMappingURL=angular-cookies.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/usergrid/blob/ada7b36b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.min.js.map b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..a7fd1e9
--- /dev/null
+++ b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-cookies.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-cookies.min.js",
+"lineCount":7,
+"mappings":"A;;;;;aAKC,SAAQ,CAACA,CAAD,CAASC,CAAT,CAAkBC,CAAlB,CAA6B,CAoBtCD,CAAAE,OAAA,CAAe,WAAf,CAA4B,CAAC,IAAD,CAA5B,CAAAC,QAAA,CA4BW,UA5BX,CA4BuB,CAAC,YAAD,CAAe,UAAf,CAA2B,QAAS,CAACC,CAAD,CAAaC,CAAb,CAAuB,CAAA,IACxEC,EAAU,EAD8D,CAExEC,EAAc,EAF0D,CAGxEC,CAHwE,CAIxEC,EAAU,CAAA,CAJ8D,CAKxEC,EAAOV,CAAAU,KALiE,CAMxEC,EAAcX,CAAAW,YAGlBN,EAAAO,UAAA,CAAmB,QAAQ,EAAG,CAC5B,IAAIC,EAAiBR,CAAAC,QAAA,EACjBE,EAAJ,EAA0BK,CAA1B,GACEL,CAGA,CAHqBK,CAGrB,CAFAH,CAAA,CAAKG,CAAL,CAAqBN,CAArB,CAEA,CADAG,CAAA,CAAKG,CAAL,CAAqBP,CAArB,CACA,CAAIG,CAAJ,EAAaL,CAAAU,OAAA,EAJf,CAF4B,CAA9B,CAAA,EAUAL,EAAA,CAAU,CAAA,CAKVL,EAAAW,OAAA,CASAC,QAAa,EAAG,CAAA,IACVC,CADU,CAEVC,CAFU,CAIVC,CAGJ,KAAKF,CAAL,GAAaV,EAAb,CACMI,CAAA,CAAYL,CAAA,CAAQW,CAAR,CAAZ,CAAJ,EACEZ,CAAAC,QAAA,CAAiBW,CAAjB,CAAuBhB,CAAvB,CAKJ,KAAIgB,CAAJ,GAAYX,EAAZ,CAEE,CADAY,CACK,CADGZ,CAAA,CAAQW,CAAR,CACH,CAAAjB,CAAAoB,SAAA,CAAiBF,CAAjB,CAAL,EAMWA,CANX,GAMqBX,CAAA,CAAYU,CAAZ,CANrB,GAOEZ,CAAAC,QAAA,CAAiBW,CAAjB,CAAuBC,CAAvB,CACA,CAAAC,CAAA,CAAU,CAAA,CARZ,E
 ACMnB,CAAAqB,UAAA,CAAkBd,CAAA,CAAYU,CAAZ,CAAlB,CAAJ,CACEX,CAAA,CAAQW,CAAR,CADF,CACkBV,CAAA,CAAYU,CAAZ,CADlB,CAGE,OAAOX,CAAA,CAAQW,CAAR,CASb,IAAIE,CAAJ,CAIE,IAAKF,CAAL,GAFAK,EAEahB,CAFID,CAAAC,QAAA,EAEJA,CAAAA,CAAb,CACMA,CAAA,CAAQW,CAAR,CAAJ,GAAsBK,CAAA,CAAeL,CAAf,CAAtB,GAEMN,CAAA,CAAYW,CAAA,CAAeL,CAAf,CAAZ,CAAJ,CACE,OAAOX,CAAA,CAAQW,CAAR,CADT,CAGEX,CAAA,CAAQW,CAAR,CAHF,CAGkBK,CAAA,CAAeL,CAAf,CALpB,CAlCU,CAThB,CAEA;MAAOX,EA1BqE,CAA3D,CA5BvB,CAAAH,QAAA,CA4HW,cA5HX,CA4H2B,CAAC,UAAD,CAAa,QAAQ,CAACoB,CAAD,CAAW,CAErD,MAAO,KAYAC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAM,CAEjB,MAAO,CADHP,CACG,CADKK,CAAA,CAASE,CAAT,CACL,EAAQzB,CAAA0B,SAAA,CAAiBR,CAAjB,CAAR,CAAkCA,CAFxB,CAZd,KA4BAS,QAAQ,CAACF,CAAD,CAAMP,CAAN,CAAa,CACxBK,CAAA,CAASE,CAAT,CAAA,CAAgBzB,CAAA4B,OAAA,CAAeV,CAAf,CADQ,CA5BrB,QA0CGW,QAAQ,CAACJ,CAAD,CAAM,CACpB,OAAOF,CAAA,CAASE,CAAT,CADa,CA1CjB,CAF8C,CAAhC,CA5H3B,CApBsC,CAArC,CAAA,CAoME1B,MApMF,CAoMUA,MAAAC,QApMV;",
+"sources":["angular-cookies.js"],
+"names":["window","angular","undefined","module","factory","$rootScope","$browser","cookies","lastCookies","lastBrowserCookies","runEval","copy","isUndefined","addPollFn","currentCookies","$apply","$watch","push","name","value","updated","isString","isDefined","browserCookies","$cookies","get","key","fromJson","put","toJson","remove"]
+}

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/usergrid/blob/ada7b36b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-csp.css
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-csp.css b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-csp.css
new file mode 100644
index 0000000..585878e
--- /dev/null
+++ b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-csp.css
@@ -0,0 +1,24 @@
+/* Include this file in your html if you are using the CSP mode. */
+
+@charset "UTF-8";
+
+[ng\:cloak], [ng-cloak], [data-ng-cloak], [x-ng-cloak],
+.ng-cloak, .x-ng-cloak,
+.ng-hide {
+ display: none !important;
+}
+
+ng\:form {
+ display: block;
+}
+
+/* The styles below ensure that the CSS transition will ALWAYS
+ * animate and close. A nasty bug occurs with CSS transitions where
+ * when the active class isn't set, or if the active class doesn't
+ * contain any styles to transition to, then, if ngAnimate is used,
+ * it will appear as if the webpage is broken due to the forever hanging
+ * animations. The border-spacing (!ie) and zoom (ie) CSS properties are
+ * used below since they trigger a transition without making the browser
+ * animate anything and they're both highly underused CSS properties */
+.ng-animate-start { border-spacing:1px 1px; -ms-zoom:1.0001; }
+.ng-animate-active { border-spacing:0px 0px; -ms-zoom:1; }

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/usergrid/blob/ada7b36b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.js b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.js
new file mode 100644
index 0000000..c98fb04
--- /dev/null
+++ b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.js
@@ -0,0 +1,410 @@
+/**
+ * @license AngularJS v1.2.5
+ * (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ * License: MIT
+ */
+
+(function() {'use strict';
+
+/**
+ * @description
+ *
+ * This object provides a utility for producing rich Error messages within
+ * Angular. It can be called as follows:
+ *
+ * var exampleMinErr = minErr('example');
+ * throw exampleMinErr('one', 'This {0} is {1}', foo, bar);
+ *
+ * The above creates an instance of minErr in the example namespace. The
+ * resulting error will have a namespaced error code of example.one. The
+ * resulting error will replace {0} with the value of foo, and {1} with the
+ * value of bar. The object is not restricted in the number of arguments it can
+ * take.
+ *
+ * If fewer arguments are specified than necessary for interpolation, the extra
+ * interpolation markers will be preserved in the final string.
+ *
+ * Since data will be parsed statically during a build step, some restrictions
+ * are applied with respect to how minErr instances are created and called.
+ * Instances should have names of the form namespaceMinErr for a minErr created
+ * using minErr('namespace') . Error codes, namespaces and template strings
+ * should all be static strings, not variables or general expressions.
+ *
+ * @param {string} module The namespace to use for the new minErr instance.
+ * @returns {function(string, string, ...): Error} instance
+ */
+
+function minErr(module) {
+ return function () {
+  var code = arguments[0],
+   prefix = '[' + (module ? module + ':' : '') + code + '] ',
+   template = arguments[1],
+   templateArgs = arguments,
+   stringify = function (obj) {
+    if (typeof obj === 'function') {
+     return obj.toString().replace(/ \{[\s\S]*$/, '');
+    } else if (typeof obj === 'undefined') {
+     return 'undefined';
+    } else if (typeof obj !== 'string') {
+     return JSON.stringify(obj);
+    }
+    return obj;
+   },
+   message, i;
+
+  message = prefix + template.replace(/\{\d+\}/g, function (match) {
+   var index = +match.slice(1, -1), arg;
+
+   if (index + 2 < templateArgs.length) {
+    arg = templateArgs[index + 2];
+    if (typeof arg === 'function') {
+     return arg.toString().replace(/ ?\{[\s\S]*$/, '');
+    } else if (typeof arg === 'undefined') {
+     return 'undefined';
+    } else if (typeof arg !== 'string') {
+     return toJson(arg);
+    }
+    return arg;
+   }
+   return match;
+  });
+
+  message = message + '\nhttp://errors.angularjs.org/1.2.5/' +
+   (module ? module + '/' : '') + code;
+  for (i = 2; i < arguments.length; i++) {
+   message = message + (i == 2 ? '?' : '&') + 'p' + (i-2) + '=' +
+    encodeURIComponent(stringify(arguments[i]));
+  }
+
+  return new Error(message);
+ };
+}
+
+/**
+ * @ngdoc interface
+ * @name angular.Module
+ * @description
+ *
+ * Interface for configuring angular {@link angular.module modules}.
+ */
+
+function setupModuleLoader(window) {
+
+ var $injectorMinErr = minErr('$injector');
+ var ngMinErr = minErr('ng');
+
+ function ensure(obj, name, factory) {
+  return obj[name] || (obj[name] = factory());
+ }
+
+ var angular = ensure(window, 'angular', Object);
+
+ // We need to expose `angular.$$minErr` to modules such as `ngResource` that reference it during bootstrap
+ angular.$$minErr = angular.$$minErr || minErr;
+
+ return ensure(angular, 'module', function() {
+  /** @type {Object.<string, angular.Module>} */
+  var modules = {};
+
+  /**
+   * @ngdoc function
+   * @name angular.module
+   * @description
+   *
+   * The `angular.module` is a global place for creating, registering and retrieving Angular
+   * modules.
+   * All modules (angular core or 3rd party) that should be available to an application must be
+   * registered using this mechanism.
+   *
+   * When passed two or more arguments, a new module is created. If passed only one argument, an
+   * existing module (the name passed as the first argument to `module`) is retrieved.
+   *
+   *
+   * # Module
+   *
+   * A module is a collection of services, directives, filters, and configuration information.
+   * `angular.module` is used to configure the {@link AUTO.$injector $injector}.
+   *
+   * <pre>
+   * // Create a new module
+   * var myModule = angular.module('myModule', []);
+   *
+   * // register a new service
+   * myModule.value('appName', 'MyCoolApp');
+   *
+   * // configure existing services inside initialization blocks.
+   * myModule.config(function($locationProvider) {
+   *  // Configure existing providers
+   *  $locationProvider.hashPrefix('!');
+   * });
+   * </pre>
+   *
+   * Then you can create an injector and load your modules like this:
+   *
+   * <pre>
+   * var injector = angular.injector(['ng', 'MyModule'])
+   * </pre>
+   *
+   * However it's more likely that you'll just use
+   * {@link ng.directive:ngApp ngApp} or
+   * {@link angular.bootstrap} to simplify this process for you.
+   *
+   * @param {!string} name The name of the module to create or retrieve.
+   * @param {Array.<string>=} requires If specified then new module is being created. If
+   *    unspecified then the the module is being retrieved for further configuration.
+   * @param {Function} configFn Optional configuration function for the module. Same as
+   *    {@link angular.Module#methods_config Module#config()}.
+   * @returns {module} new module with the {@link angular.Module} api.
+   */
+  return function module(name, requires, configFn) {
+   var assertNotHasOwnProperty = function(name, context) {
+    if (name === 'hasOwnProperty') {
+     throw ngMinErr('badname', 'hasOwnProperty is not a valid {0} name', context);
+    }
+   };
+
+   assertNotHasOwnProperty(name, 'module');
+   if (requires && modules.hasOwnProperty(name)) {
+    modules[name] = null;
+   }
+   return ensure(modules, name, function() {
+    if (!requires) {
+     throw $injectorMinErr('nomod', "Module '{0}' is not available! You either misspelled " +
+       "the module name or forgot to load it. If registering a module ensure that you " +
+       "specify the dependencies as the second argument.", name);
+    }
+
+    /** @type {!Array.<Array.<*>>} */
+    var invokeQueue = [];
+
+    /** @type {!Array.<Function>} */
+    var runBlocks = [];
+
+    var config = invokeLater('$injector', 'invoke');
+
+    /** @type {angular.Module} */
+    var moduleInstance = {
+     // Private state
+     _invokeQueue: invokeQueue,
+     _runBlocks: runBlocks,
+
+     /**
+      * @ngdoc property
+      * @name angular.Module#requires
+      * @propertyOf angular.Module
+      * @returns {Array.<string>} List of module names which must be loaded before this module.
+      * @description
+      * Holds the list of modules which the injector will load before the current module is
+      * loaded.
+      */
+     requires: requires,
+
+     /**
+      * @ngdoc property
+      * @name angular.Module#name
+      * @propertyOf angular.Module
+      * @returns {string} Name of the module.
+      * @description
+      */
+     name: name,
+
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#provider
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {string} name service name
+      * @param {Function} providerType Construction function for creating new instance of the
+      *                service.
+      * @description
+      * See {@link AUTO.$provide#provider $provide.provider()}.
+      */
+     provider: invokeLater('$provide', 'provider'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#factory
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {string} name service name
+      * @param {Function} providerFunction Function for creating new instance of the service.
+      * @description
+      * See {@link AUTO.$provide#factory $provide.factory()}.
+      */
+     factory: invokeLater('$provide', 'factory'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#service
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {string} name service name
+      * @param {Function} constructor A constructor function that will be instantiated.
+      * @description
+      * See {@link AUTO.$provide#service $provide.service()}.
+      */
+     service: invokeLater('$provide', 'service'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#value
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {string} name service name
+      * @param {*} object Service instance object.
+      * @description
+      * See {@link AUTO.$provide#value $provide.value()}.
+      */
+     value: invokeLater('$provide', 'value'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#constant
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {string} name constant name
+      * @param {*} object Constant value.
+      * @description
+      * Because the constant are fixed, they get applied before other provide methods.
+      * See {@link AUTO.$provide#constant $provide.constant()}.
+      */
+     constant: invokeLater('$provide', 'constant', 'unshift'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#animation
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {string} name animation name
+      * @param {Function} animationFactory Factory function for creating new instance of an
+      *                  animation.
+      * @description
+      *
+      * **NOTE**: animations take effect only if the **ngAnimate** module is loaded.
+      *
+      *
+      * Defines an animation hook that can be later used with
+      * {@link ngAnimate.$animate $animate} service and directives that use this service.
+      *
+      * <pre>
+      * module.animation('.animation-name', function($inject1, $inject2) {
+      *  return {
+      *   eventName : function(element, done) {
+      *    //code to run the animation
+      *    //once complete, then run done()
+      *    return function cancellationFunction(element) {
+      *     //code to cancel the animation
+      *    }
+      *   }
+      *  }
+      * })
+      * </pre>
+      *
+      * See {@link ngAnimate.$animateProvider#register $animateProvider.register()} and
+      * {@link ngAnimate ngAnimate module} for more information.
+      */
+     animation: invokeLater('$animateProvider', 'register'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#filter
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {string} name Filter name.
+      * @param {Function} filterFactory Factory function for creating new instance of filter.
+      * @description
+      * See {@link ng.$filterProvider#register $filterProvider.register()}.
+      */
+     filter: invokeLater('$filterProvider', 'register'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#controller
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {string|Object} name Controller name, or an object map of controllers where the
+      *  keys are the names and the values are the constructors.
+      * @param {Function} constructor Controller constructor function.
+      * @description
+      * See {@link ng.$controllerProvider#register $controllerProvider.register()}.
+      */
+     controller: invokeLater('$controllerProvider', 'register'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#directive
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {string|Object} name Directive name, or an object map of directives where the
+      *  keys are the names and the values are the factories.
+      * @param {Function} directiveFactory Factory function for creating new instance of
+      * directives.
+      * @description
+      * See {@link ng.$compileProvider#methods_directive $compileProvider.directive()}.
+      */
+     directive: invokeLater('$compileProvider', 'directive'),
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#config
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {Function} configFn Execute this function on module load. Useful for service
+      *  configuration.
+      * @description
+      * Use this method to register work which needs to be performed on module loading.
+      */
+     config: config,
+
+     /**
+      * @ngdoc method
+      * @name angular.Module#run
+      * @methodOf angular.Module
+      * @param {Function} initializationFn Execute this function after injector creation.
+      *  Useful for application initialization.
+      * @description
+      * Use this method to register work which should be performed when the injector is done
+      * loading all modules.
+      */
+     run: function(block) {
+      runBlocks.push(block);
+      return this;
+     }
+    };
+
+    if (configFn) {
+     config(configFn);
+    }
+
+    return moduleInstance;
+
+    /**
+     * @param {string} provider
+     * @param {string} method
+     * @param {String=} insertMethod
+     * @returns {angular.Module}
+     */
+    function invokeLater(provider, method, insertMethod) {
+     return function() {
+      invokeQueue[insertMethod || 'push']([provider, method, arguments]);
+      return moduleInstance;
+     };
+    }
+   });
+  };
+ });
+
+}
+
+setupModuleLoader(window);
+})(window);
+
+/**
+ * Closure compiler type information
+ *
+ * @typedef { {
+ *  requires: !Array.<string>,
+ *  invokeQueue: !Array.<Array.<*>>,
+ *
+ *  service: function(string, Function):angular.Module,
+ *  factory: function(string, Function):angular.Module,
+ *  value: function(string, *):angular.Module,
+ *
+ *  filter: function(string, Function):angular.Module,
+ *
+ *  init: function(Function):angular.Module
+ * } }
+ */
+angular.Module;
+

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/usergrid/blob/ada7b36b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.min.js
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.min.js b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.min.js
new file mode 100644
index 0000000..d3bb3f7
--- /dev/null
+++ b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.min.js
@@ -0,0 +1,9 @@
+/*
+ AngularJS v1.2.5
+ (c) 2010-2014 Google, Inc. http://angularjs.org
+ License: MIT
+*/
+(function(){'use strict';function d(a){return function(){var c=arguments[0],b,c="["+(a?a+":":"")+c+"] http://errors.angularjs.org/1.2.5/"+(a?a+"/":"")+c;for(b=1;b<arguments.length;b++)c=c+(1==b?"?":"&")+"p"+(b-1)+"="+encodeURIComponent("function"==typeof arguments[b]?arguments[b].toString().replace(/ \{[\s\S]*$/,""):"undefined"==typeof arguments[b]?"undefined":"string"!=typeof arguments[b]?JSON.stringify(arguments[b]):arguments[b]);return Error(c)}}(function(a){var c=d("$injector"),b=d("ng");a=a.angular||
+(a.angular={});a.$$minErr=a.$$minErr||d;return a.module||(a.module=function(){var a={};return function(e,d,f){if("hasOwnProperty"===e)throw b("badname","module");d&&a.hasOwnProperty(e)&&(a[e]=null);return a[e]||(a[e]=function(){function a(c,d,e){return function(){b[e||"push"]([c,d,arguments]);return g}}if(!d)throw c("nomod",e);var b=[],h=[],k=a("$injector","invoke"),g={_invokeQueue:b,_runBlocks:h,requires:d,name:e,provider:a("$provide","provider"),factory:a("$provide","factory"),service:a("$provide",
+"service"),value:a("$provide","value"),constant:a("$provide","constant","unshift"),animation:a("$animateProvider","register"),filter:a("$filterProvider","register"),controller:a("$controllerProvider","register"),directive:a("$compileProvider","directive"),config:k,run:function(a){h.push(a);return this}};f&&k(f);return g}())}}())})(window)})(window);
+//# sourceMappingURL=angular-loader.min.js.map

http://git-wip-us.apache.org/repos/asf/usergrid/blob/ada7b36b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.min.js.map
----------------------------------------------------------------------
diff --git a/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.min.js.map b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.min.js.map
new file mode 100644
index 0000000..b395960
--- /dev/null
+++ b/content/v101-portal-demo/js/libs/angular-1.2.5/angular-loader.min.js.map
@@ -0,0 +1,8 @@
+{
+"version":3,
+"file":"angular-loader.min.js",
+"lineCount":8,
+"mappings":"A;;;;;aAMC,SAAQ,EAAG,CCNZA,QAAS,EAAM,CAAC,CAAD,CAAS,CAWtB,MAAO,SAAS,EAAG,CAAA,IACb,EAAO,SAAA,CAAU,CAAV,CADM,CAIf,CAJe,CAKjB,EAHW,GAGX,EAHkB,CAAA,CAAS,CAAT,CAAkB,GAAlB,CAAwB,EAG1C,EAHgD,CAGhD,CAAmB,sCAAnB,EAA2D,CAAA,CAAS,CAAT,CAAkB,GAAlB,CAAwB,EAAnF,EAAyF,CACzF,KAAK,CAAL,CAAS,CAAT,CAAY,CAAZ,CAAgB,SAAA,OAAhB,CAAkC,CAAA,EAAlC,CACE,CAAA,CAAU,CAAV,EAA0B,CAAL,EAAA,CAAA,CAAS,GAAT,CAAe,GAApC,EAA2C,GAA3C,EAAkD,CAAlD,CAAoD,CAApD,EAAyD,GAAzD,CACE,kBAAA,CAjBc,UAAlB,EAAI,MAiB6B,UAAA,CAAU,CAAV,CAjBjC,CAiBiC,SAAA,CAAU,CAAV,CAhBxB,SAAA,EAAA,QAAA,CAAuB,aAAvB,CAAsC,EAAtC,CADT,CAEyB,WAAlB,EAAI,MAesB,UAAA,CAAU,CAAV,CAf1B,CACE,WADF,CAEoB,QAApB,EAAM,MAaoB,UAAA,CAAU,CAAV,CAb1B,CACE,IAAA,UAAA,CAYwB,SAAA,CAAU,CAAV,CAZxB,CADF,CAa0B,SAAA,CAAU,CAAV,CAA7B,CAEJ,OAAW,MAAJ,CAAU,CAAV,CAVU,CAXG,CD0FxBC,SAA0B,CAACC,CAAD,CAAS,CAEjC,IAAIC,EAAkBH,CAAA,CAAO,WAAP,CAAtB,CACII,EAAWJ,CAAA,CAAO,IAAP,CAMXK,EAAAA,CAAiBH,CAHZ,QAGLG;CAAiBH,CAHE,QAGnBG,CAH+B,EAG/BA,CAGJA,EAAAC,SAAA,CAAmBD,CAAAC,SAAnB,EAAuCN,CAEvC,OAAcK
 ,EARL,OAQT,GAAcA,CARS,OAQvB,CAAiCE,QAAQ,EAAG,CAE1C,IAAIC,EAAU,EAoDd,OAAOC,SAAe,CAACC,CAAD,CAAOC,CAAP,CAAiBC,CAAjB,CAA2B,CAE7C,GAAa,gBAAb,GAKsBF,CALtB,CACE,KAAMN,EAAA,CAAS,SAAT,CAIoBS,QAJpB,CAAN,CAKAF,CAAJ,EAAgBH,CAAAM,eAAA,CAAuBJ,CAAvB,CAAhB,GACEF,CAAA,CAAQE,CAAR,CADF,CACkB,IADlB,CAGA,OAAcF,EAzET,CAyEkBE,CAzElB,CAyEL,GAAcF,CAzEK,CAyEIE,CAzEJ,CAyEnB,CAA6BH,QAAQ,EAAG,CAgNtCQ,QAASA,EAAW,CAACC,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmBC,CAAnB,CAAiC,CACnD,MAAO,SAAQ,EAAG,CAChBC,CAAA,CAAYD,CAAZ,EAA4B,MAA5B,CAAA,CAAoC,CAACF,CAAD,CAAWC,CAAX,CAAmBG,SAAnB,CAApC,CACA,OAAOC,EAFS,CADiC,CA/MrD,GAAI,CAACV,CAAL,CACE,KAAMR,EAAA,CAAgB,OAAhB,CAEiDO,CAFjD,CAAN,CAMF,IAAIS,EAAc,EAAlB,CAGIG,EAAY,EAHhB,CAKIC,EAASR,CAAA,CAAY,WAAZ,CAAyB,QAAzB,CALb,CAQIM,EAAiB,cAELF,CAFK,YAGPG,CAHO,UAcTX,CAdS,MAuBbD,CAvBa,UAoCTK,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CApCS,SA+CVA,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,SAAxB,CA/CU,SA0DVA,CAAA,CAAY,UAAZ;AAAwB,SAAxB,CA1DU,OAqEZA,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,OAAxB,CArEY,UAiFTA,CAAA,CAAY,UAAZ,CAAwB,UAAxB,CAAoC,SAApC,CAjFS,WAmHRA,CAAA,CAAY,
 kBAAZ,CAAgC,UAAhC,CAnHQ,QA8HXA,CAAA,CAAY,iBAAZ,CAA+B,UAA/B,CA9HW,YA0IPA,CAAA,CAAY,qBAAZ,CAAmC,UAAnC,CA1IO,WAuJRA,CAAA,CAAY,kBAAZ,CAAgC,WAAhC,CAvJQ,QAkKXQ,CAlKW,KA8KdC,QAAQ,CAACC,CAAD,CAAQ,CACnBH,CAAAI,KAAA,CAAeD,CAAf,CACA,OAAO,KAFY,CA9KF,CAoLjBb,EAAJ,EACEW,CAAA,CAAOX,CAAP,CAGF,OAAQS,EAxM8B,CAzET,EAyE/B,CAX+C,CAtDP,CART,EAQnC,CAdiC,CAAnCpB,CA2SA,CAAkBC,MAAlB,CA/XY,CAAX,CAAA,CAgYEA,MAhYF;",
+"sources":["angular-loader.js","MINERR_ASSET"],
+"names":["minErr","setupModuleLoader","window","$injectorMinErr","ngMinErr","angular","$$minErr","factory","modules","module","name","requires","configFn","context","hasOwnProperty","invokeLater","provider","method","insertMethod","invokeQueue","arguments","moduleInstance","runBlocks","config","run","block","push"]
+}


Mime
View raw message