ws-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From nico.heij...@achmea.nl
Subject Nico Heijnen/CB/Achmea is niet aanwezig
Date Fri, 25 Aug 2006 14:04:53 GMT

Ik ben afwezig vanaf  25-08-2006 en ik ben niet eerder terug dan
04-09-2006.

Spoedgeval ? Neem contact op met Freek Woerts of Ad Claassen.********************* DISCLAIMER *********************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de electronische verzending van het bericht
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
************************************************************


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: xmlrpc-user-unsubscribe@ws.apache.org
For additional commands, e-mail: xmlrpc-user-help@ws.apache.org


Mime
View raw message